Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jaarverslag voetbalvereniging trekvogels

Dovnload 63.5 Kb.

Jaarverslag voetbalvereniging trekvogelsDatum04.04.2017
Grootte63.5 Kb.

Dovnload 63.5 Kb.JAARVERSLAG VOETBALVERENIGING TREKVOGELS

2012-201310 november 2013

Henk Jans, bestuurslid vv TrekvogelsJAARVERSLAG VOETBALVERENIGING TREKVOGELS

SEIZOEN 2012/2013

Samenstelling Hoofdbestuur tot juni 2013

Henny Lensen Voorzitter

Henk Jans Secretaris ad interim

Fränk Orth Coördinator senioren


Leo Noordermeer Wedstrijdsecretaris
Samenstelling Hoofdbestuur vanaf juni 2013
Jan Wijnia Voorzitter

Piet Geerts Secretaris

Sylvie Deenen Penningmeester

Henk Jans Jeugd

Ben Klaassen Technische zaken

Niek Smeets Senioren

Axel Roes Algemene zaken en communicatie
Algemeen

Als vereniging hebben we in 2012-2013 een turbulent seizoen doorgemaakt. Deze turbulentie werd niet veroorzaakt door het voetballen, want dat verliep zeer sportief, maar door een bestuurlijke crisis waarin de club was terechtgekomen.


De selecties hebben zich allemaal kunnen handhaven in de klassen waarin ze waren ingedeeld. Het eerste team heeft zich met succes gehandhaafd in de tweede klasse van de KNVB, terwijl ook Heren 2 en Dames 1 zich uitstekend hebben gehandhaafd. Daarnaast werd voor het eerst de A1 sedert meer dan 25 jaar kampioen van zijn klasse en promoveerde daarmee naar de 1e klasse. Daarnaast behaalde het team ook nog eens de beker. Een ongekend succes.
Als vereniging zijn we in het seizoen 2012/2013 weer verder gegroeid, zowel bij de senioren als de jeugd, tot boven de 900 leden. Op dit moment -november 2013- hebben we zelfs meer dan 1000 leden, waarvan ruim 850 spelend lid zijn. Dit is een ongekende weelde. Daarnaast zien we nog steeds een positieve groei binnen onze damesafdeling, tot meer dan 70 dames.
De groei heeft echter ook een keerzijde, namelijk dat de druk op de ruimte, velden en kleedkamers, daarmee ook is toegenomen. Meer dan optimaal wordt nu gebruik gemaakt van het complex, samen met het Montessori college, die zeker 18 weken per jaar van alle drie de velden gebruik maakt. Dit betekent dat we de grenzen bereikt hebben van wat we als vereniging aankunnen. Groei betekent ook dat er meer kader nodig is, met name leiders, trainers en scheidsrechters; wat we constateren binnen de vereniging is zeker wel dat er veel vrijwilligers zijn, die hun beste beentje voorzetten, maar dat zijn er nog altijd niet genoeg. Dit geldt ook voor de bezetting binnen de besturen en commissies.

Afgelopen seizoen bleek weer eens dat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers, jong en oud, voor wat voor functie dan ook binnen de verenigingen enthousiast te krijgen. En een grote vereniging vraagt steeds meer om een professioneel bestuur met voldoende mankracht, zowel bij de jeugd als de senioren (heren en dames).


Dit brengt ons op het punt van het besturen van de vereniging.

In het afgelopen seizoen werd de vereniging kort na de ledenvergadering van november 2012 geconfronteerd met het feit dat het zittende bestuur onder voorzitterschap van Henny Lensen niet meer in staat was het schip in het goede vaarwater te houden. Het bestuur werd door gesignaleerde problemen, die niet direct op te lossen waren, in het begin van het jaar 2013 demissionair.

Een adviescommissie werd ingesteld en gevraagd hoe uit de bestuurlijke problemen te komen en een nieuwe organisatiestructuur te formuleren.

De adviescommissie onder leiding van Arno van Suilen, heeft het gegeven vertrouwen nauwgezet opgepakt en kwam op 18 april 2013 met een voorstel voor een nieuwe opzet van de organisatie en besturing van de vereniging. Tevens kwamen zij met een voorstel tot wijziging van de statuten. Beide voorstellen zijn op enkele wijzigingen na overgenomen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 april 2013. De definitieve statuten zouden op een later uit te schrijven ALV opnieuw ter bekrachtiging voorgelegd worden.


Op dezelfde ALV-vergadering is een Benoemingsadviescommissie (BAC) benoemd onder voorzitterschap van Arno van Suilen met de vraag met een voorstel te komen voor een nieuw te vormen daadkrachtig bestuur. Dit laatste liefst met zoveel mogelijk namen van personen die bereid waren de bestuurstaken op te pakken. Op 11 juni 2013 werd door de BAC advies uitgebracht aan het zittend dagelijks bestuur met namen van het nieuw te vormen bestuur.

Door het demissionaire bestuur werd op 25 juni 2013 het advies van de BAC aan de ALV voorgelegd:

“De BAC heeft advies uitgebracht aan het zittend dagelijks bestuur. Het bestuur heeft het advies overgenomen en draagt op de ALV van 25 juni de volgende kandidaten voor:
1. Jan Wijnia, voor de functie van voorzitter,

2. Piet Geerts, voor de functie van secretaris,

3. Sylvie Deenen, voor de functie van penningmeester (a.i.),

4. Niek Smeets, als bestuurslid senioren,

5. Henk Jans, als bestuurslid jeugd,

6. Ben Klaassen, als bestuurslid technische zaken,

7. Axel Roes, als bestuurslid algemeen.”
Bovengenoemde personen werden met algemene meerderheid gekozen tot bestuursleden van het nieuwe bestuur. Op dezelfde avond werd instemming gevraagd en gekregen voor een nagekomen wijziging in de statuten en een kleine wijziging in de bestuursstructuur. Op dezelfde avond werd op gepaste wijze afscheid genomen van het oude bestuur en werden de leden en in het bijzonder de voorzitter Henny Lensen bedankt voor al hun inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren.

Ook werd nadrukkelijk dank uitgesproken voor alle inspanningen van de adviescommissie en de BAC, in het bijzonder voorzitter Arno van Suilen en Johan Klaassen voor alle administratieve inspanning hierbij en het verzamelen van alle informatie die nodig was om tot een goed advies te komen.


Voor velen was Jan Wijnia een onbekende om toe te treden tot het bestuur en nog wel als voorzitter. Toch was hij niet zo’n onbekende als werd gedacht: al jarenlang is hij als ouder van twee bij de jeugd spelende kinderen een trouw bezoeker van Trekvogels. Als bestuurder heeft hij in de afgelopen twee decennia ruime ervaring opgedaan in het openbaar domein als voorzitter van Groen Links, raadslid binnen de gemeente Nijmegen, lid van Provinciale Staten van Gelderland en een aantal jaren als wethouder van de gemeente Nijmegen in de beginjaren ’90. Vanaf 2000 is hij gemeentesecretaris van de gemeente Heumen. Per 1 januari 2014 wordt hij de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Lingewaard. Hij heeft aan de ALV het vertrouwen gevraagd en ook gekregen.
Ook al betekent groei van leden aan de ene kant dat er meer contributiegelden binnen­komen, aan de andere kant betekent het ook dat er meer uitgaven en zorgen zijn. Als vereniging werken we nog steeds wel kostendekkend, dat wil zeggen dat we ook met de aanvullende inkomsten uit de bar net de uitgaven kunnen dekken, maar het houdt ook niet over. We kunnen ons geen ongeoorloofde uitgaven veroorloven, en om aan de groeiende behoeften van de leden te voldoen moet er in het kader van verbetering van de accommodatie ook geïnvesteerd worden, zowel in onderhoud van de gebouwen als op en rondom de velden.
In een kleine commissie is in 2012-2013 nagegaan hoe de druk op de velden zelf verlegd kan worden, bijvoorbeeld door de mogelijkheden na te gaan om één van de huidige grasvelden te vervangen door een kunstgrasveld. Door alle perikelen is het afgelopen seizoen niet gelukt om daar verdere stappen in te zetten, maar met het nieuwe bestuur zullen deze inspanningen komende seizoen zeker voortgezet worden. Ook is gekeken naar hoe we op korte termijn een paar nieuwe kleedkamers kunnen realiseren. Daar zullen we zelf als vereniging creatief in moeten zijn, omdat in deze crisistijd van de gemeente niet veel te verwachten is.
In het afgelopen seizoen kwam het hoofdbestuur in afgeslankte vorm minimaal om de twee weken bijeen. Ondanks het beperkte aantal bestuursleden is er hard gewerkt. Het hoofdbestuur heeft geprobeerd zowel intern als extern de vereniging zo goed als mogelijk is te besturen en te vertegenwoordigen. Het contact met het jeugdbestuur en verdere commissies was goed.
Met dit verslag willen we alle vrijwilligers die zich voor de vereniging in dit seizoen hebben ingezet bedanken. Want zonder hen bestaat er geen club. In het bijzonder Leo Noordermeer voor wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie, Frank Orth voor de organisatie van de senioren, en Louis Fliervoet, behalve voor de jeugd, ook voor het wekelijks inkloppen van de uitslagen en opsturen van wedstrijdformulieren naar de KNVB. Marleen van Kampen voor de organisatie van de allerjongste jeugd. En verder alle scheidsrechters, kleedkamerbeheer en terreinmeester, beheerder van clubhuis en alle barmedewerkers. Verder iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan een goed verloop van de jeugd- en seniorenafdeling (leiders, trainers, grensrechters, etc.).

Jammer genoeg zijn er ook mensen die hun vrijwilligerswerk hebben opgezegd voor de club. Zo heeft Frank Orth laten weten meer tijd voor zich zelf te willen nemen en komend seizoen geen aktiviteiten meer te zullen verrichten voor de senioren. Jammer, want Frank was altijd een betrouwbare en constante factor voor de senioren en de club. Frank: bedankt voor alle inzet.


Wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie

Leo Noordermeer zorgde ook dit seizoen weer voor een juist verloop van de competitie/bekerwedstrijden en een overzichtelijk weekbericht. Verder verzorgt hij de ledenadministratie & contributie. Met de inzet van Leo is het wedstrijdsecretariaat, zowel voor de jeugd als de senioren, in goede handen. Weinig wedstrijden behoefden omgezet te worden. Dit gold ook voor de ledenadministratie en het innen van de contributies, die met het gebruik van Sportlink volledig gedigitaliseerd is. Het via incasso betalen en innen verloopt prima, maar kan nog beter; uiteindelijk is het streven dat alle contributies via incasso geïnd worden. Dit voorkomt veel administratieve rompslomp.


Zorgen zijn er zeker nog wel. Mede gezien het groeiend aantal teams, komend seizoen ruim 60 waarvan 26 seniorenteams, is het belangrijk over voldoende (club)scheidsrechters te kunnen beschikken, die zich vrijwillig willen inzetten. Het afgelopen seizoen kon +/- 97% van alle thuis­wed­strijden voorzien worden van een scheidsrechter, een zeer verdien­ste­lijk resultaat. Dit kan alleen door een goed aanbod van eigen scheidsrechters die bereid zijn om bij Trekvogels te fluiten.

Dat is soms zeker niet altijd meer mogelijk en we zullen steeds meer een beroep moeten gaan doen, ook al willen we dat natuurlijk niet, op mensen van buiten de vereniging. Dank voor al die personen die op zaterdag en zondag hun vrije tijd hebben willen offeren om als scheidsrechter op te treden en de wedstrijden in goede banen te leiden. Maar tegen het inhuren van scheidrechters van buiten staan ook kosten, die zwaar drukken op de begroting. Er zal komend seizoen nagegaan worden hoe we een halt kunnen toeroepen aan deze stijgende kostenpost en er zal daarop een goed en uitvoerbaar beleid gevoerd moeten worden, wat alleen kan met steun van iedereen die graag bij Trekvogels wil voetballen.


SENIOREN SEIZOEN 2012-2013

Ook dit seizoen was er weer een groei met 2 teams in de seniorenafdeling. Er speelden ruim 450 seniorenvoetballers in vertegenwoordigende elftallen in de competitie. In het seizoen 2012 – 2013 groeiden de senioren van 22 naar 24 elftallen. Het aantal dameselftallen groeide van 3 naar 4. Dames 1 acteert dit seizoen op het niveau van de 2de klasse. De verantwoordelijke mensen voor de seniorenafdeling waren dan ook zeer verheugd te constateren dat we met de senioren als vereniging wederom gegroeid waren. Dit leverde ook meer werk op, niet alleen in de vorm van begeleiding en kader, maar ook in het zoeken van de mogelijkheden dat iedereen kan trainen en in competitieverband kan voetballen. Daarnaast moeten we ook constateren dat we op de grenzen lopen van onze mogelijkheden.


Helaas was het aantal successen mager dit seizoen. Eén team, het huidige zaterdag 5, haalde de bekerfinale, zonder dat dat jammer genoeg in winst kon worden omgezet. Ondanks 24 elftallen, werden maar 3 elftallen kampioen. Dat was het huidige zaterdag 3 (vorig jaar zaterdag 4), het huidige zondag 6 (vorig jaar zondag 8) en de dames 3.
M.b.t. de Fair Play was het met zoveel seniorenteams een zeer goed seizoen. Los van een enkel incident heeft dit niet tot reprimandes of maatregelen opgelegd door de KNVB geleid. Een compliment aan elk team dat aan de competitie heeft meegedaan is hierbij op zijn plaats. Sportieve normen en waarden staan bij alle teams van Trekvogels hoog in het vaandel en te zien is dat alle teams zich daar ook aan houden, op een uitzondering na.
Jammer genoeg werden we op het einde van het seizoen geconfronteerd met een zeer vervelend probleem bij een uitwedstrijd van een van onze damesteams bij Orion. Gelukkig hebben we dit probleem zonder vervelende gevolgen voor de club in goede afstemming met het bestuur van Orion en door het nemen van de juiste maatregelen kunnen oplossen.
JEUGD SEIZOEN 2012-2013


Samenstelling jeugdbestuur

Louis Fliervoet voorzitter

Chris Joannes penningmeester

Marleen van Kampen coördinator F, E en D-jeugd

Humphrey Oostervink sponsoring en toernooien

Johan Steenbergen


Sportief

Aantal teams

In seizoen 2012-2013 bestond de jeugdafdeling uit verschillende teams. • 1 A team : A1,

 • 3 B teams : B1, B2 en MB1,

 • 2 C teams : C1 en C2

 • 4 D teams : D1, D2, D3, D4 en MD1,

 • 9 E teams : E1 t/m E7 en 2 ME teams,

 • 9 F teams : F1 t/m F6, 2 miniteams, en een

F10 met kinderen die alleen maar trainen.
In totaal bevatte de jeugdafdeling 325 spelers en speelsters. Vooral de aanwas van meiden in de E en D leeftijd springt in het oog. Alle teams hadden een trainer. Een bijzondere prestatie, waar het jeugdbestuur ook hard aan heeft gewerkt. Verder is wel te constateren dat het niveau van de jeugd als totaal is ook iets verder is gestegen.
Het afgelopen seizoen speelde de F1 wederom in de hoofdklasse. De F3 is door najaarskampioen te worden in de 2e klasse beland, de F2 speelde in de 3e klasse, F4 t/m F6 in de 4e klasse en de F7 bovenin de 5e klasse. 2 Teams deden mee in de aparte 6e klasse voor mini-pupillen (geboortejaar 2006).
Ook de E1 speelde weer in de hoofdklasse. De E2 speelde in de 2e klasse, de E3 in de hoogste 3e klasse. Ook de E4 en E6 zaten in de 3e klasse. De E5 in de 4e en de E7 in de 5e klasse. De meeste E teams speelden dus in de hogere klassen. Dit geeft aan dat het niveau is gestegen t.o.v. de seizoenen ervoor. Trekvogels deed met 2 meiden-E-teams mee in de meidencompetitie.
De D1 speelde in de 2e klasse en is door hun positie in de competitie aan het eind van het seizoen gepromoveerd naar de 1e klasse. De D2 speelde 3e klasse en de D3 4e klasse. De D4 speelde in de 7-7 competitie. De MD1 startte het seizoen in de 7-7 competitie en werd daar najaarskampioen. Na de winterstop nam de MD1 deel in de 2e klasse met een elftal en werd overtuigend voorjaarskampioen.
De C1 speelde in de 2e klasse. De C2 4e klasse en de B1 speelde in de 2e klasse, de B2 in de 3e klasse.
De A1 speelde in de 2e klasse en is door kampioen te worden in de competitie aan het eind van het seizoen gepromoveerd naar de 1e klasse. De A1 leverde afgelopen seizoen zondermeer een topprestatie door ook de beker te winnen!
Er zijn dus twee teams kampioen geworden, de A1 en de MD1.
Trainingen

Het aantal trainingsuren bij de jeugd is aanzienlijk. Alle teams -op de niet-selectie F teams na- trainen twee keer per week.


Op woensdagmiddag wordt er samengewerkt met ROC trainers. Naast de eigen trainers worden bij de teams ROC trainers ingezet die hiermee aan hun stage voldoen. Deze zijn in de eerste helft van het seizoen begeleid door Jorrit Cleij. Het is van belang dat wij als goede leerschool werken en de jongens en meisjes de opleiding krijgen die ze verdienen. Daarbij moeten wij bescherming bieden aan onze eigen visie en de manier waarop wij willen dat er getraind wordt bij v.v. Trekvogels. Hiertoe werd nauw samengewerkt met de eigen Voetbalacademie van Trekvogels. De samenwerking met het ROC is maatschappelijk én ook voor onze club van groot belang. Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop samengewerkt wordt tussen ROC en onze vereniging.
Er was afgelopen seizoen 1 jeugdteam dat getraind werd door CIOS stagiaires: de E6. Zij werden begeleid door Johan Steenbergen.
Opleiding

Afgelopen seizoen zijn er 7 teams die door opgeleide trainers werden getraind.

Verder hebben 4 trainers de pupillencursus gevolgd. Allemaal hebben ze dit afgesloten met een diploma.
3 trainers hebben de TCIII cursus gevolgd. Ze hebben dit alle 3 met een diploma afgesloten. Tevens waren er 2 ROC trainers bezig met hun TCIII cursus.

De kwaliteit van de jeugdtrainingen neemt hierdoor gestaag toe.


De continuïteit aan goed opgeleide trainers moet worden vastgehouden. Voor het jeugdbestuur is ieder team van belang, of het nu gaat om de selectieteams of de qua spelniveau wat lagere teams. Ieder jeugdlid krijgt de aandacht die het verdient. We willen een vereniging zijn waarbij ieder jeugdlid op zijn eigen niveau en met plezier kan spelen.
Er is een scheidsrechterscursus georganiseerd in samenwerking met de scheidsrechtersvereniging en oud-speler Martin Brown. Een aanzienlijk aantal ouders/verzorgers heeft de cursus -zowel theorie als praktijk- gevolgd en ze zijn allemaal geslaagd.
Toernooien

Het KION-TIBO toernooi was opnieuw een enorm succes. Er waren van de meeste scholen 2 jongens en 2 meisjesteams. Op alle drie velden werd er gestreden om de verschillende bekers.


Het John Jochemstoernooi vond het afgelopen seizoen plaats in 2 delen. Tijdens Hemelvaart vond het F en E toernooi plaats, het weekend erna het D en C toernooi.
In totaal hebben, naast al onze eigen E en F teams, 9 externe F teams, 11 externe E teams, 13 D teams en 8 C teams meegedaan met het John Jochems toernooi.
De E1- en F1- selectie zijn naar een internationaal toernooi in Heerenveen geweest.
Maatschappelijke betrokkenheid

Het afgelopen jaar heeft onze vereniging opnieuw haar maatschappelijke betrokkenheid getoond: zie als eerder beschreven het TIBO toernooi voor de scholen in de omgeving en het John Jochems toernooi voor de clubs uit de omgeving.


In diverse jeugdteams spelen kinderen/jongeren mee die afkomstig zijn uit het AZC (asielzoekerscentrum). Wij vinden het belangrijk dat deze spelers de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. We faciliteren hen hierbij.
We hebben het afgelopen seizoen één van de drie trainers van de E4, een student Sport en Management aan de HAN, in de gelegenheid gesteld om een Bingo-avond te organiseren. De opbrengst hiervan was bestemd voor materialen en immateriële ondersteuning voor een voetbalschool in Costa Rica. De student heeft daar in de 2e helft van het afgelopen seizoen stage gelopen. De opbrengst van de Bingo bedroeg bijna € 650,00.
Wij geven het ROC, CIOS en Canisiuscollege de mogelijkheid om de stages bij ons te vervullen. Voor scholieren uit de C- en B-groep is het eveneens mogelijk om hun maatschappelijke stage bij ons te lopen.
Wij werken ook samen met Stichting Leergeld om het voor iedereen mogelijk te maken lid te worden van onze vereniging.
Ten slotte zijn er, mede in afstemming met Sportservice Nijmegen, voorbe­reidingen getroffen in het kader van Veilig Sportklimaat (VSK). Het jeugdbestuur wil in het seizoen 2013-2014 uitdrukkelijk(er) bijdragen aan een Veilig Sportklimaat binnen de eigen club. Trekvogels wil staan voor een sportieve vereniging waar iedereen welkom is en zich thuis voelt in een vriendelijke en sportieve sfeer.
Website

De website van Trekvogels heeft het afgelopen jaar voor problemen gezorgd bij de jeugd. Het jeugdgedeelte kon niet worden ge-update. Twee dames van de Dames-selectie hadden zich bereid verklaard dit op zich te nemen. Zij hebben hun bereidheid echter niet of nauwelijks kunnen omzetten in daden. Het bleek technisch niet mogelijk om teampagina’s te updaten, foto’s te uploaden etc.. Noodkreten van hun kant hierover richting webmaster en anderen mochten niet baten. De jeugdafdeling heeft daardoor, totdat de nieuwe site in de lucht ging, het gehele seizoen geen gebruik kunnen maken van informatieverstrekking over teams en activiteiten op de website van Trekvogels.


Financieel

Financieel heeft onze vereniging weinig te klagen over de jeugdafdeling. Daarbij hebben wij nog steeds de intentie om op te maken wat we nodig hebben en niet op te maken wat we eventueel kunnen krijgen.


Pupillencommissie

De pupillencommissie bestond afgelopen seizoen uit Marjon Bosscha, Jeannette Klaassen, Marieke Weijers, John Jochems en Marleen van Kampen. Marjon Bosscha is aan het einde van het seizoen gestopt met deelname aan de pupillencommissie.

Wij danken deze personen voor hun betrokkenheid.
De activiteiten van het afgelopen seizoen waren een groot succes. Een groot deel van de F- groep -m.u.v. de F1 die een toernooi-weekend had in Heerenveen- is dit jaar naar Hellendoorn geweest. Hellendoorn past bij de identiteit van Trekvogels en bij de F- Groep en is zo langzamerhand uitgegroeid tot een vaste traditie!
De bosloop werd redelijk goed bezocht. Ook dit seizoen was de bosloop weer een sponsorloop. Dit heeft bijna €200 voor de F afdeling (voor Hellendoorn) en bijna €200 voor de E en D afdeling (reservering voor extra trainingsmaterialen) opgeleverd. Alle spelers (D, E en F) werden na afloop verwarmd met chocolademelk en/of een bakje erwtensoep.
Aan het begin van het jaar waren er weer zaalvoetbaltoernooien voor de F, E, D en C in sporthal De Ark van Oost. Deze werden goed bezocht en de organisatie is vlekkeloos verlopen.
Sinterklaas was afgelopen jaar opnieuw een groot feest. De constructie om eerst een korte ‘pakjestraining’ te doen totdat de Sint komt, werkte goed!

Overige activiteiten

Onze dank gaat uit naar de evenementencommissie voor de organisatie van het traditionele kerstdiner voor de jeugdafdeling E en F. Het is een bijzonder evenement dat druk is bezocht.


Betrokkenheid

We proberen de oudere jeugd te betrekken bij de jongere jeugd. Deze samenwerking komt terug tijdens activiteiten en toernooien maar ook bij de trainingen van de pupillen. Zo werden meisjes ME1 en ME2 door Dames (senioren) speelsters getraind, de D2, E1 en F4 door jongens uit de A en B. De betrokkenheid uit zich ook door de vele vrijwilligers bij evenementen zoals het John Jochems Toernooi.


Op de zaterdag en afgelopen seizoen ook op woensdagmiddag werd het clubhuis bezet door vrijwilligers uit de jeugd. Wij zijn een groot voorstander van meer samenwerking tussen senioren en de jeugd. Het is dan goed om te zien dat het oud-papier opgehaald wordt door jeugdvrijwilligers en senioren. Dat er nu ook een pupil van de week is bij Dames 1. En dat tegenwoordig ook steeds meer jeugd komt kijken bij het eerste elftal.
Toch blijft het een voortdurend aandachtspunt om voldoende vrijwilligers te krijgen en behouden voor alles wat er moet gebeuren!
Als bestuur willen we langs deze weg onze dank uitspreken voor Bart Claessens, die het werk van Edwold Rossen, die het ophalen van oud-papier jarenlang organiseerde, heeft overgenomen. Hij slaagt er telkens in om voldoende vrijwilligers bij elkaar te hebben om dit te organiseren, of het nu wel of geen weer is, om tweewekelijks te lopen door de wijk. Van de opbrengst, ruim 6000 EUR, kunnen we altijd veel extra dingen doen binnen de begroting. Belangrijk is dat een ieder die kan een keer zijn bijdrage daar aan geeft, mogelijk per team.
VOETBALACADEMIE SEIZOEN 2012-2013

In het seizoen 2012-2013 werd onder enthousiaste en bezielende leiding van Ferry van Merrienboer, Arno van Suilen, Ben Klaassen en Ricardo Bartels verdere invulling gegeven aan de uitbouw en uitstraling van de voetbalacademie vv Trekvogels. Geleidelijk aan probeert men de voetbalacademie steeds meer uit te bouwen naar de hogere elftallen, de D en C-elftallen.


Aktiviteiten

Afgelopen seizoen is net als het jaar daarvoor getracht om de betrokkenheid van niet-selectiespelers te verhogen door techniektrainingen aan te bieden op vrijdagavonden, zaterdag en een enkele keer op zondag. Naast niet-selectiespelers waren ook de selectiespelers van de allerjongste jeugd welkom bij alle activiteiten van de Voetbalacademie. Men verzorgde extra training voor al de spelers en speelsters. Men liet de spelers kennis maken met nieuwe trainingen en techniekvormen. Er staat een goed kader en daarmee vergrootte men ook de betrokkenheid van vrijwilligers bij de vereniging. Extra voetbalmomenten, betere uitstraling, meer betrokkenheid, uitdaging, ontwikkeling en vooral extra veel speelplezier.

Er zijn in 2012-2013 een aantal goed bezochte aktiviteiten geweest. Een aantal bijeenkomsten vonden plaats op het sportpark aan de Kwakkenberg en een aantal in de wintermaanden in Sporthal Ark van Oost.

In de meivakantie is voor ruim 80 kinderen op de velden van vv Trekvogels een 4-daagse voetbalclinic (gesponsord door Unive) georganiseerd, waarbij de voetbal beginselen/technieken, die uitgewerkt zijn door de Rene Meulensteen Academie (oud assistent trainer van Manchester United) werden bijgebracht en geoefend.


Ook werd weer door de academie met E1, F1 en D1 meegedaan aan het driedaagse Nieuweschoot toernooi in Heerenveen.
Het seizoen is afgesloten met een spellenmiddag met barbecue voor spelers en ouders. Meer dan 150 mensen, inclusief ouders, waren op deze zeer geslaagde middag/avond aanwezig.
Andere aktiviteiten van de Voetbalacademie zijn het organiseren van trainerscursussen en scheidsrechterscursus voor E en F ouders.
De voetbalacademie heeft ook afgelopen seizoen laten zien een gezonde financiële afdeling te kunnen zijn binnen de vereniging, die onafhankelijk van de club kan functioneren. Men beheert de eigen financiële middelen en men zal in de toekomst alleen stappen ondernemen die overlegd zijn met het Hoofdbestuur en Jeugdbestuur van de vereniging en die financieel haalbaar zijn. We mogen er trots op zijn deze academie binnen onze vereniging te hebben, waarvoor we alle medewerkers aan deze academie van harte willen bedanken.
Technische Cie.

Samenstelling van de technische commissie:

Aytun Ay Technische commissie

Ben Klaassen Technische commissie


De TC heeft het afgelopen seizoen een solide seizoen gedraaid met de selectie; de selectie heeft zowel met het eerste als het tweede uitstekend gepresteerd, een ieder heeft zich kunnen handhaven in de eigen klasse. Fred Razing gaat zijn derde seizoen in als trainer van onze hoofdmacht. Er zijn in de selectie wel een paar voetballers vertrokken naar andere clubs, waaronder Brian Janssen naar Germania en Birol Ozturk naar RKHVV. Er zijn wel nieuwe jongens van buiten aangetrokken, maar of we ons kunnen handhaven in de 2e klasse zal een geweldige uitdaging zijn. We hopen op het beste.
Voor wat de sponsorcommissie betreft zijn er nog steeds zorgen. In het seizoen 2011-2012 had de sponsorcie besloten niet meer verder te gaan en had zij de opdracht teruggegeven aan het bestuur. We zijn er, mede door de bestuurs­perikelen afgelopen seizoen, helaas niet in geslaagd een nieuwe sponsorcie in het leven te roepen. De club heeft er gelukkig niet onder geleden; we zijn er financieel niet door in de problemen gekomen. Maar een aanvulling op het huidige budget door middel van sponsoring is natuurlijk van harte welkom. Ook omdat we met sponsorgelden meer mogelijkheden hebben om alle leden van iets extra te voorzien.

Het is nu weer aan het nieuwe bestuur om zo snel mogelijk weer een nieuwe invulling te geven aan de sponsorcommissie, wat in deze crisistijd niet gemakkelijk is en wat dan ook de nodige kopzorgen geeft. De eerste stappen daartoe zijn al gezet en we hopen komend seizoen daar meer inhoud en zichtbaarheid aan te geven.Clubhuis

Ook het afgelopen seizoen is het clubhuis door de leden weer goed bezocht, zowel door de week als op de zondagen. Hoewel we vorig jaar al een lichte teruggang konden bespeuren, zien we ook dit jaar weer een lichte teruggang, gelukkig iets minder dan het jaar er voor. John en Marian Migchielsen zorgden er weer voor dat iedereen op tijd bediend werd, dat niemand iets tekort kwam in het clubhuis en dat het altijd gezellig is om bij Trekvogels wat te consumeren na de wedstrijden. Het clubhuis ziet er altijd schoon uit; het is een visitekaartje voor de club. Veel vrijwilligers worden hierbij ingeschakeld: zonder hen was een clubhuis met bar niet te runnen. Daarvoor alle dank.


Evenementen

Feesten, evenementen en voetbal gaan bij Trekvogels altijd samen. De gezellig­heid binnen de club staat hoog in het vaandel. Zo ook weer het afgelopen seizoen.


Allereerst was de door het bestuur aangeboden avond waarop de vrijwilligers, leiders, trainers en alle anderen die een actieve rol spelen binnen de vereniging in het zonnetje worden gezet een zeer geslaagde avond.
Daarnaast waren er ook dit seizoen weer enkele zeer geslaagde evenementen voor de senioren. Genoemd mag worden de feestavond in het najaar van 2012 voor de seniorenelftallen met als thema “Rio op de berg”. De organisatie was in goede handen en het resultaat mocht er dan ook wezen; iedereen waande zich al in de stemming die komende zomer 1 juni er dagelijks zal zijn, als het Nederlands elftal in Brazilie aanwezig is op het wereldtoernooi. Nogmaals werd weer eens aangetoond dat “Feesten” in het bloed zit van de leden van Trekvogels en dat je niemand hierover iets hoeft bij te leren; dit geldt zowel voor de heren als de dames.
Ook het zaal-sokkentoernooi van 5 januari 2012 was weer een succes, inclusief de daarop aansluitende feestavond in het eigen clubhuis. Ook voor dit seizoen is dit voor herhaling vatbaar. De organisatoren van dit toernooi willen we als bestuur van harte bedanken, te weten Pieter van Assen, Anton Nanning & Rene Duyshart: iedereen kijkt al uit naar het volgende toernooi in 2014.

Helaas is als slot van het seizoen het sokkentoernooi voor de senioren nog niet opgepakt, maar het zal dit jaar zeker gaan plaatsvinden en wel op 7 juni 2014.


Sportpark/kleedkamers

Hoewel er dit seizoen wat problemen waren met het beheer en onderhoud van de kleedkamers en sportpark (stilleggen en stoppen van de werkzaam­heden van onze terreinmeester Henny Meeuwissen door ziekte en andere persoonlijke omstandigheden) kunnen we met tevredenheid constateren dat deze werkzaamheden met vereende krachten door anderen op een goede en effectieve manier zijn opgepakt. Gelukkig verkeren we inmiddels weer in de omstandigheid dat Henny Meeuwissen weer hersteld is en zijn werk heeft kunnen hervatten.


We willen langs deze weg iedereen bedanken voor alle hand- en spandiensten die zijn verricht afgelopen seizoen om de kleedkamers op een goede manier te beheren: Jan Leenders, Jos Angenent, Karel Brendel, de woensdagmiddagploeg onder leiding van Pieter van Assen, Jo en Toon, Bart Jeuken en alle vrijwilligers die door de week in de avonden aanwezig zijn.

De kleedkamers zagen er altijd schoon en onderhouden uit en op het werk rondom de velden is geen aanmerking te maken. Zij zorgden er wekelijks voor dat er door de leden optimaal getraind en gespeeld kon worden en dat daar waar er problemen waren of reparaties verricht moesten worden, dat die zo snel mogelijk werden opgepakt.


Alles op en rond de accommodatie ziet er perfect uit. Daarnaast maakt ook het Montessori College in het najaar en voorjaar steeds intensiever gebruik van onze accommodatie, namelijk ongeveer 18 weken per jaar gedurende 5 dagen per week. De velden hebben door het intensief gebruik van zowel Trekvogels als school zeker te lijden, maar we slagen er nog steeds in om iedereen ten dienste te kunnen zijn.
Vrijwilligers/kader

Het is een jaarlijks terugkerend verhaal. Toch kan het niet vaak genoeg gezegd worden, maar Trekvogels komt nog altijd veel medewerkers/vrijwilligers tekort in wat voor functie dan ook. Dit om alles op een verantwoorde manier te kunnen laten verlopen voor de leden. Het niet-hebben van voldoende enthousiaste vrijwilligers en kader kan de vereniging op de middenlange termijn in grote problemen brengen. Het kan niet zo zijn dat steeds dezelfde mensen het werk doen. Het bestuur roept zoveel mogelijk mensen op om zich beschikbaar te stellen voor de vereniging. Ieder uur meewerken is welkom. De voorzitter zal daar op de Algemene Ledenvergadering nog eens extra aandacht voor vragen.


Sportiviteit en respect voor elkaar staat bij Trekvogels hoog in het vaandel en het bestuur zal ook het komende seizoen er weer op toezien dat de goede naam van Trekvogels gewaarborgd blijft, zowel intern als extern. Belangrijk is dat iedereen hieraan zijn steentje bijdraagt, van groot tot klein.
Het bestuur wil langs deze weg iedereen nogmaals bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen seizoen voor de club en rekent ook in het komend seizoen weer op ieders medewerking.

Nijmegen, 28 november 2013 Voor goedkeuring,Het bestuur,
Henk Jans, Piet Geerts, Jan Wijnia


 • Samenstelling Hoofdbestuur tot juni 2013
 • Wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie
 • SENIOREN SEIZOEN 2012-2013
 • JEUGD SEIZOEN 2012-2013 Samenstelling jeugdbestuur
 • VOETBALACADEMIE SEIZOEN 2012-2013

 • Dovnload 63.5 Kb.