Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Juridische Nieuwsbrief nr. 3, 13 november 2007 Verzekeringen tegen risico’s

Dovnload 16.35 Kb.

Juridische Nieuwsbrief nr. 3, 13 november 2007 Verzekeringen tegen risico’sDatum01.08.2017
Grootte16.35 Kb.

Dovnload 16.35 Kb.


Juridische Nieuwsbrief nr. 3, 13 november 2007
Verzekeringen tegen risico’s
Beste lezer,

In de vorige twee Juridische Nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat zowel voor bestuursleden als voor vrijwilligers het gevaar bestaat persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor schade die ontstaat bij het uitvoeren van taken of werkzaamheden voor de vereniging. Daarnaast brengt de sport hockey op zich risico’s met zich mee, die niet altijd gedekt worden door bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering.


Om u tegen dergelijke risico’s te beschermen, heeft de KNHB met ingang van 1 januari 2006 voor de bij haar aangesloten verenigingen en hun leden een collectieve aansprakelijkheids - en ongevallenverzekering afgesloten.
Daarnaast kan uw vereniging geheel naar behoefte andere belangrijke verzekeringen afsluiten.
Hieronder treft u een overzicht van de meest gebruikelijke verzekeringen.

1. Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering is feitelijk onmisbaar voor iedere hockeyvereniging. Te denken valt aan de volgende risico’s: een lid loopt letsel op door slecht onderhouden (kustgras/water)velden, gebreken aan het clubhuis of de voorzieningen in het gebouw. Bijvoorbeeld: voedselvergiftiging door onvoldoende toezicht in de kantine of een gloeiend hete waterstraal tijdens het douchen door een gebrek in deze installatie. Ook kan een lid letsel oplopen door foute aanwijzingen van de in dienst zijnde hockeytrainer. In al deze gevallen kan de vereniging voor de schade aansprakelijk worden gesteld.
De aansprakelijkheidsverzekering is een secundaire verzekering, dat wil zeggen dat een eventuele andere verzekering, die deze schade ook zou dekken, eerst aangesproken zal worden. Concreet betekent dit voor de leden van uw vereniging die een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) hebben afgesloten, dat de eigen verzekering voorgaat op de clubverzekering. Het is derhalve goed om van alle leden te weten of zij een eigen AVP hebben.
Zoals eerder gezegd kunt u met ingang van 1 januari 2006 gebruik maken van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering die de KNHB voor de bij haar aangesloten verenigingen en hun leden heeft afgesloten. De dekking van deze verzekering strekt zich tevens uit naar de duizenden vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor de verenigingen. Door het afsluiten van deze verzekering behoeven de verenigingen niet meer in een eigen aansprakelijkheids- (AVB) of ongevallenverzekering te voorzien.

2. Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering keert een eenmalig bedrag uit in het geval dat een ongeval bij de verzekerde (leden, bestuursleden en vrijwilligers) rechtstreeks de dood, blijvende invalide of tandheelkundige behandeling tot gevolg heeft. Dat geldt dus zowel voor hockeyers als voor vrijwilligers die een vergadering bijwonen of klusjes doen in het clubhuis. Ziektekostenverzekeringen en de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn in principe goede basisverzekeringen. Een ongevallenverzekering is een aanvulling daarop die nodig is om de risico’s op overlijden of blijvende invaliditeit en van bepaalde geneeskundige behandelingen eveneens af te dekken.
Ook de ongevallenverzekering is een secundaire verzekering, dus eerst zal iemands primaire ziektekostenverzekering aangesproken moeten worden.
Via de KNHB is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering verzekert ook het komen en gaan naar de verenigingsactiviteiten (rijbeurten van ouders naar uitwedstrijden) en een speciale dekking voor tandartskosten is mogelijk.

3. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Zoals in de eerste Juridische Nieuwsbrief aan de orde is gekomen, kunnen bestuursleden fouten maken in hun beleid en dit kan schade tot gevolg hebben (meestal vermogensschade). Indien het bestuur deze fout (voorkomend uit een handelen of nalaten) is aan te rekenen, kan het bestuur of het bestuurslid voor wiens rekening deze fout komt, aansprakelijk worden gehouden voor de ontstane schade. De gewone aansprakelijkheidsverzekering dekt zulke schade niet. In het ergste geval kan een dergelijke schade het bestuurslid in het privé vermogen treffen. Indien er echter een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is gesloten voor het bestuur, zal deze in de meeste gevallen dekking bieden tot maximaal de verzekerde som. Zoals ik in de eerste Juridische Nieuwsbrief heb kunnen concluderen, blijkt het in de praktijk wel mee te vallen met het aansprakelijk stellen van bestuursleden wegens het niet behoorlijk vervullen van opgedragen taken. Mede gezien de vele uitsluitingen adviseert de KNHB verenigingen in het algemeen om geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wel is het belangrijk om zorg te dragen voor een goede verslaglegging van de besluiten binnen uw vereniging.
Voor meer informatie over de bestuurdersaansprakelijkheid(verzekering) verwijs ik u graag naar de eerste Juridische Nieuwsbrief.

4. Evenementenverzekering
De organisator van een evenement kan zich verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden als gevolg waarvan het evenement niet doorgaat, voortijdig beëindigd moet worden, onderbroken moet worden etc. Daarmee kunnen eventuele financiële risico’s beperkt blijven. De oorzaak van de afgelasting moet echter volledig buiten de organisatie liggen. Bij sommige evenementenverzekeringen (bv. de NOC*NSF Sportverzekering) is niet de schade gedekt als gevolg van financiële moeilijkheden, organisatieproblemen, geringe belangstelling, slechte weersomstandigheden (tenzij natuurramp), het niet krijgen van de vereiste vergunningen en/of toestemmingen of het niet verschijnen van bepaalde personen.

5. Rechtsbijstandverzekering
Deze verzekering biedt dekking voor rechtsbijstand indien u in rechte wordt aangesproken en er aldus een juridisch geschil is. Deze rechtsbijstand zal in eerste instantie door de verzekeraar zelf worden verleend. Mocht het tot procederen voor een rechtbank komen dan kunt u in de meeste gevallen zelf een advocaat aanwijzen die dan uw verdere belangen zal behartigen. Er is altijd een maximum bedrag dat u dan aan externe kosten mag maken. Algemeen geldt dat iedere rechtsbijstandverzekeraar een aangebrachte zaak in behandeling neemt om te beoordelen of er polisdekking is. Is deze dekking er niet dan zullen zij dit tegenover u altijd beargumenteren. Mocht u aansprakelijk worden gesteld voor veroorzaakte schade aan een derde, dan dient u dat niet bij uw rechtsbijstandverzekeraar, maar bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar te melden. Deze zal, in ieder geval van dekking op de polis, de verdediging tegen deze aansprakelijkstelling op zich nemen, ook indien het tot een echte zaak leidt. Een rechtsbijstandverzekering biedt voor dergelijke claims geen dekking. Ook gevallen van opzet, fiscaal recht en incassovorderingen zijn niet gedekt. Bij de overweging om deze verzekering af te sluiten kunt u in elk geval betrekken het gegeven dat u via de KNHB gebruik kunt maken van juridische bijstand.
Tip:

Maak een actielijst voor de aanpak van uw verzekeringen:

1. Maak één bestuurslid verantwoordelijk voor verzekeringen, bijvoorbeeld de penningmeester of de voorzitter of diegene die de meest affiniteit heeft met verzekeringen.

2. Reserveer periodiek (ieder 2 weken/maandelijks) een uurtje om rustig de correspondentie en lopende zaken over verzekeringen door te nemen.

3. Spaar relevantie informatie op (brieven, poliswijzigingen, artikelen, post van verzekeringsmaatschappijen) tot dat moment. Bekijk wel eerst of spoedeisende zaken direct aandacht vragen.

4. Kijk of het mogelijk is om alle vervaldata van polissen op één datum in het jaar; bijvoorbeeld 1 juli, te laten vervallen. Dat geeft de mogelijkheid om alle polissen in een keer goed te evalueren en te beoordelen. Iedere goede tussenpersoon of verzekeraar biedt deze mogelijkheid.

5. Breng periodiek beknopt rapport uit aan het bestuur, zodat iedereen geïnformeerd is.

6. Bekijk of uitbreidingen, wijzigingen in activiteiten van de vereniging of bouwplannen een nieuw of extra risico met zich meebrengen.

7. Zorg bij opvolging tijdig voor juiste overdracht van de portefeuille aan uw opvolger.

KNHB-Pakketverzekering
Naast de collectieve aansprakelijkheids - en ongevallenverzekering biedt Aon Verzekeringen een KNHB Pakketverzekering aan die door uw hockeyvereniging geheel naar behoefte kan worden afgesloten.

De KNHB-Pakketverzekering bestaat uit de volgende verzekeringen:


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Uitgebreide gebouwen verzekering
Uitgebreide inventaris verzekering
Glasverzekering
Exploitatiekostenverzekering
Kunstgrasverzekering

Klik hier (www.sportverzekeringen.nl) voor meer informatie over de KNHB-Pakketverzekering.


Gratis juridische dienstverlening

De KNHB biedt gratis eerstelijns juridische dienstverlening aan bestuurders van verenigingen. Naast deze eerstelijns ondersteuning kan de vereniging gebruik maken van de reeds bestaande regeling tussen CMS Derks Star Busmann en de KNHB. Deze regeling houdt in dat verenigingen voor tweedelijns (bijv. complexere vragen) per jaar recht hebben op 3 uur gratis juridisch advies of juridische bijstand.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of heeft u een andere juridische vraag? Stuur dan een mail naar carolien.snieders@knhb.nl of vul het aanvraagformulier in.

Carolien Snieders


Juridische Zaken
Koninklijke Nederlandse Hockeybond

  • 1. Aansprakelijkheidsverzekering
  • 2. Ongevallenverzekering
  • 3. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • 4. Evenementenverzekering
  • 5. Rechtsbijstandverzekering
  • KNHB-Pakketverzekering
  • Gratis juridische dienstverlening
  • Koninklijke Nederlandse Hockeybond

  • Dovnload 16.35 Kb.