Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Jurist Wevers Uw eigen juridisch specialist

Dovnload 442.33 Kb.

Jurist Wevers Uw eigen juridisch specialistPagina3/3
Datum25.10.2017
Grootte442.33 Kb.

Dovnload 442.33 Kb.
1   2   3


Contact


Telefoon: 0636304797   |   E-mail: info@juristwevers.nl   |   Web: www.juristwevers.nl p. 1Jurist Wevers

Uw eigen juridisch specialist
Uitwerking en voorwaarden juridisch abonnement bedrijven/zzp'ers


1. De aangeboden diensten: wij bieden u rechtshulp bij een verscheidenheid aan zaken door middel van advisering, bemiddeling, vertegenwoordiging en in het uiterste geval door een zaak aan de rechter voor te leggen. Advisering bestaat uit het geven van advies via de telefoon, e-mail of door een bezoek aan ons kantoor of bij u aan huis. Bij bemiddeling en vertegenwoordiging gaan wij actief uw belang nastreven door in gesprek te gaan met uw wederpartij en door het opstellen van (schriftelijke) stukken, waarin uw zaak helder en concreet uiteengezet wordt. Mocht dit alles niet baten, dan zal bij uw goedkeuring de zaak aan de rechter worden voorgelegd en de dagvaarding en alle andere relevante stukken worden door ons opgesteld. Ook kunt u ons dan machtigen om namens u te verschijnen voor de relevante instanties, zoals de Huurcommissie of kantonrechter, voor zover de wet het mogelijk maakt.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bij ons terecht voor advies, zodat u in een vroeg stadium weet hoe u dient te handelen. Zo worden juridische geschillen voorkomen en dat is natuurlijk net zo belangrijk als het oplossen daarvan. U als klant staat centraal, waardoor afspraken buiten de reguliere werktijden mogelijk zijn.

2. Wij bieden gegarandeerde rechtshulp bij de volgende rechtsgebieden:

Aansprakelijkheidsrecht: hieronder vallen zaken die te maken hebben met de vraag wie er aansprakelijk is voor welke schade. Te denken valt aan schade veroorzaakt door een te laat leverende leverancier, maar ook schade naar aanleiding van een ongeval en schade veroorzaakt door het roekeloos handelen van uw werknemer.

Arbeidsrecht: hieronder vallen zaken die te maken hebben met het arbeidsrecht. Te denken valt aan arbeidsovereenkomsten, cao's, arbeidsomstandigheden en het ontslagrecht.

Bestuursrecht: hieronder vallen zaken die te maken hebben met de verhouding tussen u en de overheid. Te denken valt aan situaties rondom de bouw- en omgevingsvergunning, gemeentelijke belastingen en het aanvragen van subsidies.

Contractenrecht: hieronder vallen de contracten en overeenkomsten die u sluit met bijvoorbeeld klanten, bedrijven en andere instanties. Vanzelfsprekend vallen koopovereenkomsten hieronder, maar ook onder andere de huur van uw bedrijfsauto of uw bedrijfsruimte.

Goederenrecht: hieronder valt de verkrijging en verlies van goederen, het eigendomsvoorbehoud, beperkte en zekerheidsrechten zoals pand en hypotheek en zaken omtrent roerende en onroerende goederen.

Intellectueel eigendomsrecht: hieronder vallen de zaken die gerelateerd zijn aan het auteursrecht, het portretrecht, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het handelsnaamrecht, het kwekersrecht en de naburige rechten.

3. Mocht u een vraag hebben betreffende een ander rechtsgebied, dan kunnen wij indien wij daarvan kennis hebben u adviseren. Dit valt echter niet binnen het abonnement, maar komt voort uit onze wens om u zo goed mogelijk te helpen.

4. Wij streven ernaar om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor u. Om die reden is contact mogelijk op allerlei manieren en op allerlei tijden. Zo kunt u ons telefonisch bereiken op het nummer 0636304797, per e-mail met het adres info@juristwevers.nl (of een ander e-mailadres gegeven door uw behandelend jurist) en uiteraard kunt u langskomen om persoonlijk uw zaak te bespreken. Tot slot is het mogelijk dat wij bij u op bezoek komen. Het uitgangspunt is dat u zich prettig moet voelen en u bepaalt daarom op welke manier u uw zaak wilt behandelen.

Contact


Telefoon: 0636304797   |   E-mail: info@juristwevers.nl   |   Web: www.juristwevers.nl p. 2Jurist Wevers

Uw eigen juridisch specialist
Uitwerking en voorwaarden juridisch abonnement bedrijven/zzp'ers


Daarnaast vinden wij het van belang dat wij niet enkel bereikbaar zijn binnen de standaard kantooruren, maar ook daarbuiten. Daarom is het mogelijk om ook buiten de normale werktijden afspraken te maken, zodat wij bijvoorbeeld in de avond bij u langskomen, of u bij ons. Binnen de reguliere werktijden kunt u zonder afspraak ons kantoor bezoeken, al wordt het maken van een afspraak aangeraden. Door de aard van de werkzaamheden kunnen wij namelijk niet garanderen dat altijd iemand aanwezig is. Indien u onverhoopt geen contact met ons kan krijgen (doordat wij verhinderd zijn de telefoon op te nemen, door bijv. afspraken met andere klanten, het bijwonen van zittingen, etc.), laat dan een voice- of e-mailbericht achter, zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen.

5. Indien u juridisch advies nodig heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Er staat geen straf op het laat aanmelden van zaken, maar het is in uw eigen belang om in een vroeg stadium juridisch advies te krijgen. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen en het kan u tijd, kosten en zorgen besparen. Het zou in ieder geval zonde zijn dat u uw recht niet kan halen, doordat te laat is ingegrepen. Daarnaast hebben wij uw volledige medewerking nodig, om zo spoedig en concreet mogelijk een oplossing te vinden. Het is dan ook in uw belang dat u ons voorziet van alle relevante documenten en stukken en dat het liefst zo spoedig mogelijk. Wij zijn immers afhankelijk van het materiaal dat u ons aanlevert; zonder deze stukken kunnen wij geen voortgang boeken, waaroor er onnodig tijd verloren gaat. Wij behandelen elke zaak met spoed, maar uiteindelijk bent u voor een groot deel verantwoordelijk voor het tempo. Dit betekent natuurlijk niet dat elke dag telt, maar elke keer een week wachten met het aanleveren van stukken is niet aan te raden.

6. Het abonnement is enkel van toepassing op de in de overeenkomst genoemde persoon, bedrijf of instelling, opgegeven door de afnemer van dit abonnement.

7. Onder ZZP'ers worden verstaan zelfstandigen die hun beroep in opdrachtbasis uitvoeren en geen personeel in dienst hebben.

8. Onder bedrijven worden verstaan zij die geen particulier zijn noch ZZP'er volgens artikel 7. Te denken valt aan het MKB en detaillisten.

9. Dit abonnement is niet bedoeld voor bedrijven, ZZP'ers en instellingen die doorlopend behoefte hebben aan juridisch advies of bedrijven en instellingen die normaliter een eigen juridische afdeling zouden hebben. Bedrijven en instellingen die in ieder geval niet onder dit abonnement vallen zijn bedrijven en instellingen met een werknemeraantal van 20 en meer.

10. Het adviserende aspect van het abonnement is onbeperkt, maar het vertegenwoordigen, onderhandelen en procederen namens u mag geen structureel karakter hebben. Dit betekent dat u onbeperkt advies kan vragen via telefoon, e-mail en het bezoeken van ons kantoor, maar het opstellen van proces- en schriftelijke stukken is gelimiteerd. Er is geen vast limiet per maand, maar indien blijkt dat misbruik van het abonnement wordt gemaakt, behouden wij ons het recht voor het abonnement eenzijdig op te zeggen. In dat geval komen de betalingsverplichtingen van u voor de resterende maanden uiteraard te vervallen.

11. Het tarief van het abonnement voor ZZP'ers is €25,00 per maand incl. btw en dient aan het begin van de maand overgemaakt te worden op het IBAN-nummer NL27RABO 0192 0285 29 t.n.v. Jurist Wevers. Het is momenteel niet mogelijk om te kiezen voor een automatische incasso, maar wij werken er aan om deze optie zo spoedig mogelijk voor u beschikbaar te maken. Daarnaast krijgt u als ZZP'er €5,00 korting op ieder abonnement voor particulieren en €5,00 korting op het incasso abonnement.


Contact


Telefoon: 0636304797   |   E-mail: info@juristwevers.nl   |   Web: www.juristwevers.nl p. 3Jurist Wevers

Uw eigen juridisch specialist
Uitwerking en voorwaarden juridisch abonnement bedrijven/zzp'ers


12. Het tarief van het abonnement voor bedrijven is €35,00 per maand incl. btw en dient aan het begin van de maand overgemaakt te worden op het IBAN-nummer NL27RABO 0192 0285 29 t.n.v. Jurist Wevers. Het is momenteel niet mogelijk om te kiezen voor een automatische incasso, maar wij werken er aan om deze optie zo spoedig mogelijk voor u beschikbaar te maken. Daarnaast krijgt uw bedrijf €5,00 korting op het incasso abonnement. Bent u de eigenaar van het bedrijf? Dan krijgt u ook €5,00 korting op ieder abonnement voor particulieren.

13. Het abonnement gaat in op de door u gekozen datum. Indien u het abonnement laat ingaan voor de 1e dag van een nieuwe maand, dan bent u abonnementsgeld verschuldigd over de gehele maand. Ter verduidelijking, indien u kiest om het abonnement in te laten gaan op 16-05-2014, dan bent u over de gehele maand mei abonnementsgeld verschuldigd. Wel kunt u dan direct gebruik maken van onze diensten, zodat een al eventueel bestaand conflict zo spoedig mogelijk opgelost kan worden. Het eerste abonnementsgeld dient binnen twee weken na ingangsdatum bijgeschreven te zijn op onze bankrekening.

14. Het abonnement wordt afgesloten voor de duur van twaalf maanden en kan tussentijds niet eenzijdig worden opgezegd, behoudens de situatie genoemd in artikel 10. Na verloop van twaalf maanden wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met elke keer een maand en wordt maandelijkse opzegging mogelijk.

15. Alle diensten die wij u aanbieden zijn kosteloos. Dat wil zeggen dat u niet betaalt voor advies, vertegenwoordiging en bemiddeling. Daarnaast betaalt u niet voor de reiskosten die wij maken voor huisbezoeken, indien u woont binnen een straal van 35 kilometer (berekend vanaf onze locatie in Aalten en maximaal twee keer per week, bij meerdere bezoeken per week vragen wij om een bijdrage). Daarnaast betaalt u niet voor de reiskosten die wij maken bij het bezoeken van uw wederpartij of bijvoorbeeld de rechtbank Zutphen of Arnhem.

Kosten die wel voor uw rekening komen zijn kosten die niet samenhangen met onze werkzaamheden en kosten die u zelf zonder onze medeweten heeft gemaakt. Daarnaast komen de volgende kosten voor uw rekening: griffierecht (kosten voor het starten van een rechtszaak), leges, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels. Wij zullen echter nooit zonder toestemming van u deze kosten maken. Veel van deze kosten kunt u overigens verhalen op de wederpartij, indien u gelijk krijgt van de rechter. Laat u zich dus niet bij voorbaat afschrikken door eventuele kostenposten.

16. Het is ons toegestaan om in bijzondere omstandigheden een zaak te weigeren, indien wij van mening zijn dat een zaak te ingewikkeld is om alleen te behandelen of omdat wij de benodigde deskundigheid niet hebben. Te denken valt aan uiterst complexe zaken, die normaal worden uitbesteed aan de meest gespecialiseerde advocaten. De reden hiervan is simpel: wij willen kwalitatief hoogstaand werk afleveren en dat mag u van ons verwachten. Het zou daarom onverantwoord zijn, indien wij zonder de benodigde deskundigheid een zaak namens u voeren. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan wordt u ingelicht en staat het u vrij om het abonnement direct op te zeggen en krijgt u teruggave van 50% van de eerder betaalde maandelijkse abonnementsgelden (met een maximum van twaalf maanden). Overigens kunnen wij in dergelijke zaken wel een adviserende rol spelen, indien u besluit het abonnement voort te zetten.

17. Indien zowel u als uw wederpartij een abonnement bij ons hebben afgesloten, zullen wij er alles aan doen om uw probleem op te lossen. Dit zal met name gebeuren op het gebied van advisering en bemiddeling. Indien duidelijk is wie van de partijen gelijk heeft, zal dit kenbaar worden gemaakt aan beide partijen en dit oordeel is definitief. Omdat het oneerlijk is tegenover u of uw wederpartij, zal er vanzelfsprekend geen kant gekozen worden en om die reden kunnen wij u niet vertegenwoordigen voor een rechter of andere instantie.

Contact


Telefoon: 0636304797   |   E-mail: info@juristwevers.nl   |   Web: www.juristwevers.nl p. 4Jurist Wevers

Uw eigen juridisch specialist
Uitwerking en voorwaarden juridisch abonnement bedrijven/zzp'ers


18. Op dit abonnement is het privacybeleid van ons van toepassing. Om dit in te zien, ga naar de webpagina http://www.juristwevers.nl/privacybeleid.html.

19. Op dit abonnement zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden toegevoegd aan dit contract en zijn ook op onze webpagina beschikbaar.

Contact


Telefoon: 0636304797   |   E-mail: info@juristwevers.nl   |   Web: www.juristwevers.nl p. 5Jurist Wevers

Uw eigen juridisch specialist
Contract juridisch abonnement bedrijven/zzp'ersBedrijfsnaam : ...........................................................................

Adres : ...........................................................................

Postcode en woonplaats : ...........................................................................

Telefoonnummer : ...........................................................................

E-mailadres : ...........................................................................

Welk abonnement wilt u? Doorhalen wat niet van toepassing is:

Abonnement voor ZZP'ers voor 25 euro per maand/Abonnement voor bedrijven voor 30 euro per maand

Ingangsdatum abonnement : ...........................................................................

Wilt u gelijktijdig het incasso abonnement afnemen voor €7,50 per maand? Doorhalen wat niet van toepassing is:

Ja/Nee


Wilt u gelijktijdig het abonnement voor particulieren afnemen? Doorhalen wat niet van toepassing is:

Nee/Ja, het standaard abonnement voor €10,00 per maand/Ja, het gezinsabonnement voor €15,00 per maand

Thuisadres : ...........................................................................

Postcode en woonplaats : ...........................................................................

Privénummer en e-mailadres : ...........................................................................

Met het ondertekenen van dit contract geeft u aan de voorwaarden van het abonnement te kennen en hiermee akkoord te gaan, alsmede akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Jurist Wevers.

Voorletters en achternaam : ...........................................................................

Datum : ...........................................................................

Handtekening : ...........................................................................

U kunt het contract opsturen via e-mail naar info@juristwevers.nl of per post naar het adres: sniedersweide 15, 7123AJ te Aalten, t.a.v. Jurist Wevers. Ook kunt u het contract langsbrengen bij ons kantoor, op hetzelfde adres.Contact


Telefoon: 0636304797   |   E-mail: info@juristwevers.nl   |   Web: www.juristwevers.nl p. 6
1   2   3

  • Uitwerking en voorwaarden juridisch abonnement bedrijven/zzpers
  • Contact
  • Contract juridisch abonnement bedrijven/zzpers
  • Contact

  • Dovnload 442.33 Kb.