Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Juryrapport prijsvraag ‘YouTube op Studienet’

Dovnload 57.66 Kb.

Juryrapport prijsvraag ‘YouTube op Studienet’Datum01.05.2017
Grootte57.66 Kb.

Dovnload 57.66 Kb.

Juryrapport prijsvraag ‘YouTube op Studienet’ (4 oktober 2010)

Juryrapport prijsvraag ‘YouTube op Studienet’
Inleiding

In april van dit jaar is door het management van de faculteit een prijsvraag uitgeschreven, met als doel om het gebruik van publiek beschikbaar videomateriaal binnen ons onderwijs te stimuleren. Omdat YouTube veruit het bekendste medium is hiervoor, is ervoor gekozen deze naam te gebruiken in de titel, maar ook andere externe bronnen zijn expliciet genoemd als mogelijkheid. Aanmelding voor deze prijsvraag was mogelijk tot eind mei en inzendingen konden tot 1 september worden ingediend. Het ging vooral om z.g. embedded video waarbij de video’s die op externe servers beschikbaar zijn gesteld, op de cursussites van Studienet konden worden geplaatst. Examinatoren* die belangstelling hiervoor hadden, kregen hiervoor 20 uur de tijd; deze tijd werd ook opgenomen in de taakplanning van 2010. Deelname was niet verplicht; het ging vooral om een experiment om de mogelijkheden te onderzoeken.

* een examinator kon ook besluiten een andere docent deze uren te geven
Jury

De jury bestond uit Lex Bijlsma (voorzitter), Koos Baas* (Elo-coördinator), Gerrit van der Veer en Frank Wester (secretaris).

* Koos toont wel het reeds enkele jaren gebruikte videomateriaal in zijn cursussen, maar doet als jurylid niet mee aan de prijsvraag.
Criteria en randvoorwaarden

De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op de volgende criteria en randvoorwaarden:

– de totale duur van het op Studienet geplaatste videomateriaal mag maximaal een uur* zijn; dat kan slechts één video zijn, maar ook een (groot) aantal verschillende filmpjes, behorende bij verschillende onderwerpen uit de cursus.

– het aangeboden materiaal moet een didactisch doel dienen; hieronder vallen zowel criteria als verduidelijking van onderwerpen uit de cursus, als verrijking of verdieping. Daarnaast moet het ook stimulerend zijn voor studenten om het materiaal te bekijken. Het gaat kortom om de combinatie van zinvol én leuk.

– het materiaal moet op een vaste plek op Studienet worden geplaatst in de vorm van z.g. embedded video (video’s blijven gewoon op de server van YouTube staan, maar worden in de Studienet-pagina’s afgespeeld). Hiervoor zijn instructies opgesteld, die aan alle deelnemers zijn toegestuurd (en op huisnet geplaatst).

– elk filmpje moet voorzien worden van een korte en duidelijke inleidende tekst, zodat studenten ongeveer kunnen verwachten wat ze gaan zien en wat de relatie is met de leerstof van de cursus.

– verder moet aan studenten duidelijk worden gemaakt dat het gaat om aanvullend studie­materiaal, dat niet deel uitmaakt van de verplichte studiestof.

* deze randvoorwaarde is niet alleen gekozen om de jury te ontzien, maar is ook om te voorkomen dat studenten te veel extra uren hiermee bezig zijn; het is immers geen verplicht studiemateriaal.


Grote belangstelling en variëteit aan bijdragen

De jury was aangenaam verrast, zowel door het aantal inzendingen als door de variëteit aan bijdragen. Uiteindelijk zijn voor 14 cursussen bijdragen geleverd: 4 cursussen uit de propedeuse, 8 uit de postpropedeuse en 2 uit de masteropleiding; zie voor een overzicht bijlage 1. Naast de 14 inzendingen hebben verschillende examinatoren expliciet aangegeven wel belangstelling hiervoor te hebben, maar hiervoor in 2010 geen tijd beschikbaar te hebben.

Ook de grote verscheidenheid aan bijdragen was opmerkelijk; een poging om deze te rubriceren leidt tot de volgende lijst:

– professioneel gemaakte films (vooral van televisie), veelal gericht op portretten en/of interviews van beroemde personen uit de informatica, soms ook opnames op locatie in bijvoorbeeld een laboratorium.

– video-opnames van presentaties of hoorcolleges; de technische kwaliteit van deze opnames varieerden sterk en het betrof meestal relatief lange video-opnames (> 30 min). Een aantal keer werd de presentatie verzorgd door de schrijver van het bij de cursus gebruikte tekstboek.

– korte instructiefilms om specifieke onderwerpen uit te leggen, soms in de vorm van een klassiek werkcollege, soms in de vorm van ppt-presentaties, geschreven tekst op een digitaal whiteboard of animaties, steeds ondersteund met gesproken uitleg

– registratie op video van demo’s op de computer, ondersteund door gesproken uitleg en soms afgewisseld met ppt-sheets; deze varieerden sterk in tijdsduur

– origineel waren ook een demo met een papieren prototype die op simpele wijze gefilmd is, dan wel experimenten waarin de kijker wordt getest (zie hierna)

– tot onze verrassing betrof het niet alleen educatief verantwoorde video’s, maar waren er ook een aantal heel geestige filmpjes bij.

Kortom: een veel breder palet aan mogelijkheden dan de jury oorspronkelijk voor ogen stond. Soms voldeden inzendingen ook niet of niet helemaal aan de gestelde criteria en randvoorwaarden. Soms werd dat door de jury als bezwaar gezien, maar soms ook niet; zie ook hieronder.


Kritische noten

Alhoewel over het geheel genomen de jury zeer tevreden was over de kwaliteit van de inzendingen, waren er bij sommige bijdragen ook wel kritische opmerkingen, zoals:

– niet bij alle video’s was de relatie tussen de video en de cursus even duidelijk. Sommige video’s waren heel waardevol, maar hadden beter gekoppeld kunnen worden aan een andere cursus en sommige aan de opleiding Informatica in plaats van aan een specifieke cursus.

– bij sommige video’s vonden we het niveau te hoog ten opzichte van het te verwachten niveau van studenten bij de cursus; dat kan negatief uitpakken, zelfs als je erbij vertelt dat het geen verplichte onderdelen zijn van de cursus.

– soms werd door de docent de bijdrage gepresenteerd als voorbeeld van wat je zoal op internet zou kunnen vinden, waarbij twijfels zijn geuit of het voor iedereen wel relevant is; die ambitie vindt de jury te laag: een student moet er op kunnen vertrouwen dat gekozen video’s de moeite van het bekijken waard zijn binnen de context van die cursus.

– als een video niet veel meer is dan een ppt-presentatie met gesproken uitleg of een ‘talking head’ zonder specifieke didactische gaven kan worden betwijfeld of video meerwaarde heeft boven geschreven tekst.

– soms was de technische kwaliteit van de video’s onder de maat of de opname niet professioneel; als een spreker gebruik maakt van een ppt-presentatie dan is het prettig dat ook de gebruikte presentatie goed leesbaar is. Bij sommige video’s had de jury het gevoel dat we dat als OU zonder veel kosten beter hadden kunnen maken.

– er was een groot verschil in de kwaliteit en vormgeving van de begeleidende tekst.

De meeste van deze kritische opmerkingen waren echter uitzonderingen en hadden betrekking op slechts een of hooguit enkele filmpjes.
Eregalerij

De jury was het er snel en unaniem over eens dat vier inzendingen kans maakten op de eerste prijs. Deze worden hier kort (en in alfabetische volgorde) beschreven.


1. Continue wiskunde – Josje Lodder

In vijf korte filmpjes (5-10 min.) wordt door een zeer goede docent (van het MIT) een aantal heel relevante opgaven over integraalrekening uitgewerkt op het bord. Het betreft een docent die precies weet waar studenten problemen mee hebben en hij doet dat op een rustige manier met zorgvuldig gekozen voorbeelden en een prima gebruik van het bord, kleuren, etc.

De filmpjes zijn puur educatief, maar zullen door studenten waarschijnlijk zeer gewaardeerd worden. Continue wiskunde is in de opleiding voor veel studenten een struikelvak en juist integraalrekening wordt als een lastig onderdeel gezien. Juist voor deze cursus zal de behoefte aan dergelijke filmpjes dan ook groot zijn. De tekst bij de filmpjes is kort maar helder: je weet als student vooraf goed wat je kunt verwachten.


2. Datastructuren en algoritmen – Annemiek Herrewijn

Er is een selectie gemaakt van in totaal 7 korte filmpjes over drie onderwerpen uit de cursus: recursie, graafalgoritmen en sorteren.

De twee korte video’s over recursie zijn educatief heel sterk.

In het eerste filmpje wordt eerst ingegaan op het recursief definiëren van een eenvoudig probleem (ab = a*ab–1, als b>0 en ab = 1, als b=0), waarna het programma in Java wordt getoond en uitgevoerd, waarbij de z.g. call-stack stap voor stap wordt gevolgd. Zo kan een beginnend programmeur overtuigd worden dat een dergelijk programma ook echt tot een oplossing leidt. In het tweede filmpje wordt een wat lastiger recursievoorbeeld behandeld: bepaal alle permutaties van een gegeven string met symbolen.

De video’s over de graafalgoritmen zijn ook goed gekozen. Bij de uitleg over het algoritme van Kruskal (bepaalt de ‘minimale opspannende boom’ van een gelabelde graaf) wordt op een didactisch fraaie manier de noodzaak geïntroduceerd van de voorwaarde dat er geen cykels mogen worden toegevoegd. Bij de uitleg van het algoritme van Dijkstra (bepaalt kortste paden vanuit een gegeven punt in de graaf) wordt de methode handmatig uitgeschreven aan de hand van een concreet voorbeeld. Jammer is wel dat nergens iets inhoudelijks of reflectiefs gezegd over de werking van dit fraaie algoritme.

De drie korte video’s over sorteren zijn vooral grappig, sommige zelfs heel grappig!

De uitleg op Studienet bij de films is kort maar duidelijk.
3. Kunstmatige intelligentie 1 – Rogier van Eijk

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie thema’s: achtergronden van de kunstmatige intelligentie, toepassingen en de toekomst van het vakgebied. Van elk van de thema’s wordt een korte (6-8 min.) representatieve video getoond en studenten wordt gevraagd ideeën aan te leveren voor andere interessante video’s.

In de eerste video wordt een kort maar helder portret gegeven van Lofti Zadeh, de ‘founding father’ van de z.g. fuzzy logic, waarbij hij zelf ook kort aan het woord komt. Er wordt ook verteld hoeveel weerstand hij heeft ondervonden in de beginjaren, maar ook het succes in de latere jaren komt aan bod (wordt veel toegepast in elektronica, zoals digitale camera’s).

In de tweede video wordt als toepassing van AI de robot Asimo getoond in een Duits laboratorium; aan de hand van enkele eenvoudige, maar inspirerende experimenten wordt getoond hoe robots zelf kunnen leren.

De derde video is inhoudelijk wat meer oppervlakkig, maar is toch boeiend vanwege de opmerkelijke voorspelling van de geïnterviewde (Ray Kurzweil): rond 2045 zullen computers een grotere intelligentie vertonen dan de gezamenlijke mensheid.

Alle video’s zijn professioneel gemaakt en hebben dus ook een hoge technische en cinematografische kwaliteit. De korte uitleg op Studienet is van goede kwaliteit.

4. Ontwerpen van mens-machine-interactie – Herman Koppelman

Er worden video’s getoond die gerelateerd zijn aan vijf verschillende thema’s uit de cursus: de rol van schoonheid bij ontwerpen, het belang van observeren van gebruikers tijdens de analysefase, het werken met papieren prototypes, evaluatie met gebruikers en mechanismen van aandacht.

De rol van ‘beauty’ wordt benadrukt in een boeiende presentatie van een van de bekende mensen uit het vak (Don Norman), die vooral bekend is geworden door zijn nadruk op ‘usability’. De presentatie is van 2003, maar door de tijdloze voorbeelden die hij gebruikt nog steeds actueel.

In een interview met iemand met veel ervaring in de onderzoekspraktijk (Gerry Katz) wordt door goedgekozen voorbeelden op heldere en overtuigende manier het belang (en de gevaren) geschetst van gedrags­observatie.

De ervaringen met gebruikers wordt besproken in een interessant interview met Jacob Nielsen. De setting van het interview (samen op een bankje) voelt wat ongemakkelijk, maar het is interessant om de ervaringen en inzichten van een expert te horen.

Dat je ook kunt leren van papieren prototypes wordt overtuigend getoond in een aparte video.

Het laatste thema (mechanismen van aandacht) wordt via een aantal (heel) korte video’s getoond: een aantal tests waaraan je als kijker kunt meedoen.

De presentatie op Studienet is een voorbeeld voor anderen: aparte pagina’s per thema met heldere teksten, een overzichtelijke overzichtspagina met gebruik van grijze achtergrond, etc.


And the winners are…

Elk van de juryleden heeft na het selecteren van deze vier kandidaten enkele dagen de tijd gekregen om 10 punten te verdelen over deze vier kandidaten. De toedeling van de in totaal 40 te verdelen punten heeft de volgende rangschikking opgeleverd:

1/2. Datastructuren en algoritmen – Annemiek Herrewijn (12 punten)

1/2. Ontwerpen van mens-machine-interactie – Herman Koppelman (12 punten)

3. Continue wiskunde – Josje Lodder (9 punten)

4. Kunstmatige intelligentie 1 – Rogier van Eijk (7 punten)

De jury heeft besloten ook twee eerste prijzen uit te reiken. De andere twee krijgen zonder voorbehoud een eervolle vermelding voor hun uitstekende bijdragen.
Ook de moeite waard

Twee inzendingen vond de jury ook een eervolle vermelding waard.


1. Design patterns – Sylvia Stuurman

Om de studenten te leren werken met de Google Web Toolkit heeft Sylvia zelf een diapresentatie gemaakt met ingesproken uitleg en ook een aantal instructiefilmpjes. Zij heeft zich daarmee niet gehouden aan de randvoorwaarde van extern gemaakte video’s, maar ze laat wel zien wat je zoal hiermee kunt doen. Het is daarmee toch een mooi voorbeeld van hoe je een mogelijk saaie tekst – in dit geval de bediening van een softwareprogramma – via videomateriaal toch boeiend en effectief kunt uitleggen. Met andere woorden: afhankelijk van het onderwerp een verschuiving van uitsluitend het gebruik van schriftelijk materiaal naar een combinatie van schriftelijk materiaal en multimedia.


2. Functioneel programmeren – Bastiaan Heeren

Bastiaan heeft zich niet gehouden aan de beperking van maximaal 1 uur. De kwaliteit van zijn bijdragen overschrijdt deze tijdslimiet ruimschoots, maar de jury vindt bij nader inzien dat voor een cursus voor opleidingsstudenten uit de master dat wel degelijk mogelijk zou moeten zijn, mogelijk zelfs als verplichte leerstof. Verder gaat het bij alle presentaties om bekende mensen uit het vakgebied (waaronder schrijver van het gebruikte tekstboek) die ook nog eens goed kunnen presenteren/uitleggen. Een uitstekende selectie dus waar je als student veel van kunt leren.


Ook andere (onderdelen van) inzendingen zijn het bekijken waard, waarbij we de volgende met name willen noemen:

– Harry Porter’s relaiscomputer; kort en grappig filmpje over een bizar project

– de ‘coming out’ van een zoon die zich ontworstelt aan de Microsoft-normen van zijn vader (laatste video van OpiJ2)

– filmpje over ‘zoeken op het Semantic web’

– tv-film uit 2001 met interviews met Edsger Dijkstra: Discipline of thought (3 delen). Film zou volgens jury eerder gekoppeld kunnen worden aan de opleiding Informatica dan specifiek aan een cursus (in dit geval Concepten van programmeertalen).

In bijlage 2 is een selectie van de hyperlinks opgenomen ter lering en vermaak. Alle films zijn te vinden op de Community ‘YouTube op Studienet’, te bereiken via ‘Mijn werkplek’ op Studienet (rechtsonder); zie Bronnen.


Terugkoppeling naar de inzenders

De jury zal specifiek commentaar terugkoppelen naar alle inzenders: Lex Bijlsma naar de twee inzendingen vanuit de master, Frank Wester naar de inzendingen vanuit de bachelor–cursussen.


Uitreiking en presentaties

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de faculteitsdag op vrijdag 19 november. Er zal dan ook een beperkte selectie van het videomateriaal worden getoond. Ook tijdens het TouW-symposium op zaterdag 13 november zal geprobeerd worden enige aandacht te schenken aan de opgeleverde resultaten van deze prijsvraag.


Toekomst

De jury en het management van de faculteit vinden de resultaten zo positief dat besloten is ook in de toekomst te blijven investeren hierin, maar niet langer via een prijsvraag.

Wel kunnen examinatoren elk jaar een aanvraag doen voor hun cursus bij het opstellen van de exploitatiebegroting. Dat geldt in het bijzonder voor de cursussen die in deze prijsvraag niet aan bod zijn gekomen. Vooral voor de open cursussen voor grote aantallen studenten acht het management een dergelijke tijdsinvestering zeer de moeite waard. Bij deze cursussen moet echter ook sterk gelet worden op de maximale tijdsduur van het geselecteerd videomateriaal.
Bijlage 1: Deelnemers prijsvraag YouTube op Studienet (per 1 september 2010)
Voor de prijsvraag ‘YouTube op Studienet’ zijn voor 1 september bijdragen binnengekomen voor de volgende cursussen.


cursus

-code

naam cursus

docent


gaat over (globaal)

T12331

Concepten van programmeertalen

Manuela Witsiersinterview met Edsger Dijkstra (3 delen)

T26321

Design patterns

Sylvia Stuurmanondersteuning bij Google Web Toolkit

T58211

Webapplicaties, de clientkant

Sylvia StuurmanHTML, CSS en Javascript

T35231

XML: theorie en toepassingen

Harrie Passiertwee methoden voor XML parsing

(in Python)T08131

Continue wiskunde

Josje Lodderoefeningen met integraalrekening (5 video’s)

T61327

Afstudeerproject bachelor informatica

Frans Mofersnuttige vaardigheden voor afstudeerproject

T01331

Ontwerpen van mens-machine-interactie

Herman Koppelmanbeauty, observeren, papieren prototype, evaluatie, cognitieve psychologie

T26241

Datastructuren en algoritmen

Annemiek Herrewijndemo’s over recursie, grafen en sorteren

T57311

Functioneel programmeren

Bastiaan HeerenConway’s Game of Life (2 delen) + Weblecture tekstboek

T64211

Semantic web

Lloyd Rutledgeintroductie, zoeken, regels en schrijver tekstboek (4 video’s)

T16141

De werking van computersystemen

Koos BaasHarry Porter’s relaiscomputer (2 video’s)

T56211

Kunstmatige intelligentie 1

Rogier van EijkLofti Zadeh (fuzzy logic), robot Asimo, Ray Kurzweil

T25151

Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1

Laura BenvenutiEllo World: een Java-programma in 4'55"

T42241

Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2

Arjan KokEclipse shortcuts, TDD en JUnit test, Java versus .NetBijlage 2: Een selectie van hyperlinks naar video’s (externe bronnen)
Eerste prijzen
Datastructuren en algoritmen – Annemiek Herrewijn
Recursie

http://www.youtube.com/watch?v=Bu0X20xOxIs (4:15)

http://www.youtube.com/watch?v=Mo59NNK8POE (3:36)
Grafen

http://www.youtube.com/watch?v=OWfeZ9uDhdw (2:41)

http://www.youtube.com/watch?v=8Ls1RqHCOPw (9:18)
Sorteren

http://www.youtube.com/watch?v=2HjspVV0jK4 (3:33)

http://www.youtube.com/watch?v=FSyr8o8jjwM (1:03)

http://www.youtube.com/watch?v=k4RRi_ntQc8 (1:25)
Ontwerpen van mens-machine-interactie – Herman Koppelman
De rol van 'beauty' bij het ontwerpen – Don Norman (2003)

http://www.ted.com/talks/don_norman_on_design_and_emotion.html (12:44)
Waarom observeren – analysefase; Ethnography or observational research (Gerry Katz)

http://www.youtube.com/watch?v=9tHgNXzS2EY (4:13)
Hoe werkt een papieren prototype (Usability Testing with a Paper Prototype)

http://www.youtube.com/watch?v=Aa-svs5mQD8 (4:55)
Evaluatie met gebruikers - detail ontwerp en globaal ontwerp (Evaluatie met Nielsen)

http://www.youtube.com/watch?v=r0A6IW2TFFI (7:13)
Mechanisme van aandacht (Test Your Awareness: Do The Test)

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 (1:09)

http://www.youtube.com/watch?v=QdwDOL34LIA (0:37)

http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA (1:55)

http://www.youtube.com/watch?v=38XO7ac9eSs (3:59)

Eervolle vermeldingen
Continue wiskunde – Josje Lodder
Vijf video’s over integraalrekening

http://www.youtube.com/watch?v=Lb8QrUN6Nck (9:36)

http://www.youtube.com/watch?v=LWp5pWj7s_8 (7:26)

http://www.youtube.com/watch?v=WDEZNX7arqY (6:46)

http://www.youtube.com/watch?v=mie4LtRH4q0 (5:00)

http://www.youtube.com/watch?v=mKNLdlSJOg4 (8:50)

Kunstmatige intelligentie 1 – Rogier van Eijk
Achtergrond: 2009 Benjamin Franklin Medal Winner: Lotfi A. Zadeh

http://www.youtube.com/watch?v=2ScTwFCcXGo (7:57)
Toepassingen: ASIMOs new artificial intelligence. (ASIMO is learning!)

http://www.youtube.com/watch?v=P9ByGQGiVMg (7:50)
Toekomst: The Singularity of Ray Kurzweil

http://www.youtube.com/watch?v=cc5gIj3jz44 (6:50)

Design patterns – Sylvia Stuurman
http://www.slideshare.net/sylviastuurman/wat-is-de-gwt-2730193 (3:07)

http://www.youtube.com/watch?v=hTYAv3_odLg (1:02)

http://www.youtube.com/watch?v=p9LCHByGgx8 (0:37)

http://www.youtube.com/watch?v=59dITa2QgTY (1:50)

http://www.youtube.com/watch?v=TNO5zHVi66Y (1:12)

Functioneel programmeren – Bastiaan Heeren
Video’s over Graham Huttons tekstboek

http://channel9.msdn.com/shows/Going+Deep/Lecture-Series-Erik-Meijer-Functional-Programming-Fundamentals-Chapter-1/ (31:39)

http://channel9.msdn.com/shows/Going+Deep/C9-Lectures-Dr-Graham-Hutton-Functional-Programming-Fundamentals-Chapter-11-of-13/ (49:26)
Conway’s game of life

http://www.youtube.com/watch?v=FdMzngWchDk (4:10)

http://www.youtube.com/watch?v=k2IZ1qsx4CM (1:45)
Functional programming: a secret weapon for software testing- John Hughes

http://video.google.com/videoplay?docid=4655369445141008672# (59:12)
Simon Peyton-Jones “Composing Contracts – An Adventure in Financial Engineering” (2008)

http://ulf.wiger.net/weblog/2008/02/29/simon-peyton-jones-composing-contracts-an-adventure-in-financial-engineering/ (ruim 40:00)
A Taste of Haskell (2007), door Simon Peyton Jones (Microsoft Research)

http://blip.tv/file/324976 (ruim 1:15 uur)

http://blip.tv/file/325646 (ca 1:50 uur)
Introduction to F#, door Don Syme (Microsoft Research) – part 1 (of 3)

http://channel9.msdn.com/shows/Going+Deep/C9-Lectures-Dr-Don-Syme-Introduction-to-F-1-of-3/ (37:42)

Overige aan te bevelen video’s
Harry Porter’s relaiscomputer

http://web.cecs.pdx.edu/~harry/Relay/index.html (2:00)
Java 4-ever: ‘coming out’ van zoon uit Microsoft-familie

http://www.youtube.com/watch?v=kLO1djacsfg (3:24)
Zoeken op het Semantic web

http://www.youtube.com/watch?v=-R87nJi9YyQ (4:21)
Discipline of thought – Edsger Dijkstra – Noorderlicht

http://www.youtube.com/watch?v=EL97C8C53ZM (8:31)

http://www.youtube.com/watch?v=uW3keAPJqU8 (8:54)

http://www.youtube.com/watch?v=jvMLM5nM30g (6:42)

Al het videomateriaal te zien op de Studienet-community (Bronnen):http://studienet.ou.nl/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?mode=reset&course_id=_5702_1&content_id=_105937_1
Voor docenten die hiermee verder aan de slag willen is er veel interessant materiaal te zien: naast de genoemde video’s ook nog ander interessant videomateriaal, maar ook voorbeelden van materiaal dat inhoudelijk interessant is, maar waar de jury ook kritische noten bij heeft aangegeven.  • Bijlage 1: Deelnemers prijsvraag YouTube op Studienet (per 1 september 2010)
  • Bijlage 2: Een selectie van hyperlinks naar video’s (externe bronnen)
  • Simon Peyton-Jones
  • Introduction to F

  • Dovnload 57.66 Kb.