Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kandidaatstellingsdossier formacom plus

Dovnload 82.35 Kb.

Kandidaatstellingsdossier formacom plusDatum04.04.2017
Grootte82.35 Kb.

Dovnload 82.35 Kb.Kandidaatstellingsdossier
FORMACOM Plus


2016-2017
Didactische expertise, netwerking en interculturaliteit
in het onderwijs Frans Moderne Vreemde Taal


DEEL 1 - HET PROJECT

1 12 jaar Formacom

Na 12 jaar en 4 driejaarlijkse programma's is FORMACOM, opleidingsprogramma voor nascholers, een begrip geworden in de wereld van het onderwijs van het Frans als moderne vreemde taal in Vlaanderen. Die driejaarlijkse programma's werden georganiseerd in het kader van het cultureel akkoord tussen de Franse republiek en de Vlaamse Gemeenschap van België. Dankzij een intense samenwerking tussen alle partners kan FORMACOM een meer dan positieve balans voorleggen, en dit in menig opzicht.


Sinds het eerste project hebben een honderdtal leraren Frans MVT van aso, kso, tso en bso, van het volwassenenonderwijs alsook enkele vakbegeleiders en lesgevers van de Hogescholen deelgenomen aan de programma's FORMACOM I, II, III en IV.

2 Basisprincipes van het nieuw project FORMACOM Plus

Het nascholingsproject FORMACOM Plus is gebaseerd op een aantal principes die garant stonden voor het succes van FORMACOM I t.e.m. IV :


- de opleiding van gemotiveerde experten bevat een disseminatieprogramma dat ingaat vanaf het eerste jaar van het project;

- de leraar wordt gevaloriseerd als bekwame begeleider van leerprocessen met verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief ;

- de communicatie is gebaseerd op een principe van evenwaardigheid tussen nascholers en deelnemers en de inbreng van iedere deelnemer wordt gerespecteerd;

- het project wordt gedragen door een groot aantal institutionele en pedagogische partners zodat de nascholingsacties duurzaam zijn;

- het partnerschap impliceert een ernstig engagement van alle partners en deelnemers;

- de vernieuwende opleiding komt tot stand door de associatie en uitwisseling van expertise van Vlaamse nascholers, die zeer goed op de hoogte zijn van het onderwijsgebeuren in Vlaanderen, en van Franse nascholers die ook ervaring hebben met de Vlaamse onderwijssituatie;

- het project start met voorbereidingsdagen voorafgaand aan een residentiële stage van twee weken om bij te dragen tot de teambuilding en het duidelijk definiëren van de nagestreefde doelstellingen;

- de opleiding is voldoende gespreid in de tijd zodat de implementatie van de verworven kennis en vaardigheden, alsook een rationele evaluatie van de ondernomen acties mogelijk zijn;

- in de aanmaakfase wordt het pedagogisch materiaal in een werkruimte op Internet gezet zodat de deelnemers en begeleiders in een uitwisselingsnetwerk kunnen samenwerken om het materiaal publicatieklaar te maken voor de website;

- de publicatie van het materiaal dat gemaakt worden tijdens het project wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole voor de verspreiding ervan op de website www.form-a-com.org;

- de opleiding bevat een internationale dimensie: de stage in Vichy is toegankelijk voor leraren Frans tweede of vreemde taal (onderwijs op de niveaus A1, A2, B1, B2 en C1 van het ERK) uit andere Europese en niet-Europese landen, de cursisten krijgen informatie over E-twinning en Europese uitwisselingsprojecten;

- één van de belangrijkste doelstellingen van het project bestaat erin een bijdrage te leveren tot het ontwikkelen van een interculturele bewustwording bij leraren en leerders;

- het project integreert de verworvenheden van FORMACOM I t.e.m. IV;

- de opleiding zal modulair gestructureerd worden: zie verder 3.1

- er zal beroep worden gedaan op de pedagogische begeleiders van de verscheidene onderwijskoepels als informatieëxperten en ook voor structurele overlegmomenten met de coördinatoren;

3 Doelstellingen

Het nascholingsproject FORMACOM Plus stelt zich tot doel de kwaliteit van het onderwijs van het Frans in Vlaanderen te verbeteren en er de Europese en interculturele dimensie van te versterken.Het vervult een modelfunctie, het heeft een generische waarde en kan eventueel overgenomen worden door andere Europese landen.

3.1 Pedagogische operationele doelstellingen

3.1.1 Module 1: upgrading van de initiële pedagogische en didactische opleiding en verdieping van de didactiek van het Frans MVT (Vlaamse en Franse partners)

 • leren rekening houden met de verschillende onderwijs- en leerstijlen,

 • inzicht verwerven in de verschillende intelligentievormen,

 • differentiatiestrategieën,

 • leerautonomie (leren leren) en progressie in de leerprocessen,

 • het gebruik en het beheersen van vernieuwende werkvormen die beter aangepast zijn

  • aan de leerprocessen, met integratie van formatieve evaluatie en van taalportfolio's,

  • aan een valide, betrouwbare en zinvolle evaluatie

 • innoverende didactische lespraktijken voor Frans MVT (o.a. werken met TV5monde, RFI, France24, www.francparler-oif.org , Focus film français, enz.)

 • de integratie van ICT in de lespraktijk en in het beheer van de professionele activiteiten van de leraar: hardware (laptops, tabletten, elektronische borden, enz. en didactische implicaties) en software;

 • initiatie tot afstandsonderwijs (online)

 • adequate implementatie van de eindtermen, dit veronderstelt

    • het ontwikkelen van een visie op het onderwijs van de MVT en zijn finaliteiten,

    • de vertaling van de eindtermen in didactische processen en in valuatieprocessen;

 • een realistische implementatie van de pedagogische en didactische implicaties van het ERK,

 • disseminatie van de verworven kennis binnen de eigen instelling, ten voordele van de scholengemeenschappen en tijdens de studiedagen van de BVLF.

3.1.2 Module 2: ondersteuning van de vakgroepwerking leraren Frans (Vlaamse partners)

 • netwerkvorming om de uitwisseling van expertise mogelijk te maken;

 • ondersteunen van de werking van verantwoordelijken van vakgroepen Frans MVT op vak- en cultuurinhouden en op pedagogisch-didactisch en agogisch gebied;

 • lesobservatie (observatietechnieken, analyse, feedback formuleren);

 • het coachen van (jonge) collega's;

 • collegiale visitaties over de instellingen en de onderwijskoepels heen;

 • profileren van de vereiste taalbeheersing in de studierichtingen van tso en bso;

 • disseminatie van de verworven kennis binnen de eigen instelling, ten voordele van de scholengemeenschappen en tijdens de studiedagen van de BVLF (zie ook module 1);

 • kritische analyse van didactisch materiaal: Vlaamse (en Franse) uitgeverijen vragen didactisch materiaal (handboeken, enz.) te leveren om een degelijke kritische analyse te maken van dat materiaal in functie van eindtermen en ERK.


3.1.3 Module 3: Beheersing van het Frans en van de culturele en socioculturele aspecten van de Francofonie, implementatie van het interculturele (Franse partners)

 • taalbad en culturele immersie,

 • hedendaagse francofone literatuur,

 • muziek, film en plastische kunsten,

 • socioculturele aspecten van de francofonie,

 • implementatie van het intercultureel in het domein van de communicatie.3.2 Extrapedagogische operationele doelstellingen


 • bijdragen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking tussen leraren Frans uit de verschillende graden en onderwijsvormen van het secundair onderwijs;

 • bijdragen tot een zo efficiënt mogelijke samenwerking tussen leraren Frans uit de verschillende onderwijskoepels van het volwassenonderwijs;

 • een rol spelen in het ontwikkelen van netwerkvorming tussen leraren Frans van verschillende onderwijstypes (secundair onderwijs en volwassenenonderwijs);

 • de samenwerking tussen leraren Frans uit Europa bevorderen, hun kennis van verschillende onderwijssystemen bevorderen en bijdragen tot een bewustwording van de Europese dimensie van hun werk;

 • het pedagogisch materiaal dat aangemaakt is in het kader van de opleiding verzamelen en ter beschikking stellen op het Internet voor leraren Frans in de hele wereld.4 Doelpublieken

4.1 Dit nieuwe project richt zich in een eerste fase tot doelpublieken met specifieke nascholingsnoden en die bereid zijn zich op middellange termijn te engageren voor een vorming die hun zal toelaten beroepsmatig vooruitgang te boeken in hun expertise als leraren Frans MVT, waardoor ze zich ontwikkelen tot begeleiders van (jonge) collega's en ondersteuners van de vakgroepwerking voor leraren Frans MVT op vakinhoudelijk vlak.
Dit project richt zich tot

- leraren Frans MVT van het so (1ste graad, aso, tso, kso, bso),

- leraren van het volwassenonderwijs,

- pedagogische begeleiders Frans MVT,

- lerarenopleiders bao en 1ste graad so (Hogescholen) Frans MVT,

4.2 In een tweede fase zal het team opgeleide leraren de verworven inzichten en vaardigheden doorgeven aan een nieuwe doelgroep leraren. Deze disseminatie zou

1.000 à 1.500 leraren Frans in Vlaanderen moeten bereiken.5 Inhoud en benadering
Het nascholingsproject FORMACOM Plus wil een aantal hoofdthema’s behandelen die beantwoorden aan de opleidingsbehoeften van leraren en scholen. Het bevat de verworvenheden van FORMACOM I, II, III en IV en houdt rekening met de eindtermen, de leerplandoelstellingen van de verschillende onderwijskoepels en met het 'Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen'. Een gedetailleerd programma zal worden uitgewerkt door het team Franse en Vlaamse nascholers.

5.1 Thema’s:

 • een didactische aanpak gericht op het verwerven van leerautonomie en levenslang leren en in dit kader:

 • taakgericht onderwijs en projectonderwijs,

 • activerende werkvormen,

 • leerstrategieën: leren leren;

 • integratie van ICT en van afstandsleren (volwassenen) in het taalonderwijs Frans;

 • evaluatie van taalvaardigheid en leervaardigheid;

 • verwerven van interculturele bewustwording en vaardigheden door leraren en leerders;

 • verwerven van professionele communicatievaardigheden door de deelnemers aan het project.5.2 Benadering en aanpak
De methodologie van het project wordt gekenmerkt door vier eigenschappen: responsabilisering, ervaringsgericht leren, reflectie en overleg.

De deelnemers zullen van in het begin betrokken worden bij de analyse van hun opleidingsbehoeften en bij het bepalen van de behandelde thematiek.

Er zal vooral een beroep worden gedaan op ervaringsgerichte didactische werkvormen, waarbij de deelnemers samen nadenken over de didactische principes: klassimulaties gevolgd door reflectie, aan de hand van bepaalde hulpmiddelen en doelstellingen (een reeks) lessen opbouwen en bespreken, presenteren van in de lespraktijk uitgeprobeerde activiteiten, enz.

Elke module moet leiden tot concrete suggesties voor lessen die door de deelnemende leraren zullen worden uitgeprobeerd in hun klassen en als basis zullen dienen voor reflectie. Hieruit zullen dan weer nieuwe lesideeën en didactische werkvormen ontwikkeld worden door de deelnemers.

Er zal aan de deelnemers gevraagd worden om ook buiten de sessies te reflecteren over hun onderwijservaringen. Zij zullen korte uiteenzettingen houden waarbij ze het resultaat van deze reflectie voorstellen aan de groep.
5.3 Raming volume uren opleiding
stage: 27 u 1/2 x 5 dagen x 2 = 75 u

voorbereiding en opvolging: 6 u x 10 = 60 u

-----------------------------------

Totaal 135 u

6 Duur van het project

Het programma zal gespreid worden over de periode januari 2016 tot december 2017. De organisatie van het programma zal verder worden uitgewerkt door het coördinatieteam.7 Structuur van het project
7.1 Algemeen concept van het programma

Het coördinatieteam werkt het algemeen concept en de inhoud van het programma uit in overleg met de partners. Het coördinatieteam staat borg voor de coherentie van het programma tijdens de volledige periode van het project.7.2 Experten-nascholers die de nascholing begeleiden
De Vlaamse en Franse deskundigen en nascholers beslissen, na overleg, over de inhoud van de opleiding tijdens de stage in Frankrijk en de voorbereidings- en opvolgingsdagen in Vlaanderen. Voor bepaalde onderdelen van het programma van de opvolgingsdagen in Vlaanderen zal men een beroep doen op externe experten.

7.3 Voorbereidende fase
De residentiële stage te Vichy wordt voorafgegaan door voorbereidende dagen voor de kandidaten. Tijdens deze dagen zullen de pedagogische verantwoordelijken en nascholers de inhoudelijke invulling van de stage definiëren.
De doelstelling van deze ontmoeting is drievoudig:


 • de kans bieden aan de deelnemers om de belangrijkste noden van het veld aan te geven wat betreft de benadering en de aanpak van het taalonderwijs, het didactisch materiaal (aanmaak en gebruik), de didactische hulpmiddelen, de kennis van de Franstalige cultuur en leefwereld. Dit is dus een vraaggerichte bottom up benadering;


 • het upgraden van de kennis van ICT bij de deelnemers;


 • een bibliografie bezorgen met aanbevolen literatuur ter voorbereiding van de opleiding.

Een maand vóór de stage zullen de betrokken directeurs en deelnemers uitgenodigd worden op een informatievergadering i.v.m. de praktische aspecten van de stage en het programma.7.4 Stage aan het CAVILAM - Alliance française (Vichy) in Frankrijk
Er wordt een stage georganiseerd van : ofwel 3 - 14 ofwel 10 tot 21 juli 2017. De implementatie van de vastgelegde didactische inhouden en ook de organisatie van de stage worden toevertrouwd aan het CAVILAM in overleg met de Vlaamse coördinatoren. Tijdens deze stage worden de deelnemers opgeleid tot een solidair team van experts Frans MVT, die zal worden bijgestaan door coördinatoren.

Specifieke doelstellingen van de stage:
 • De deelnemers en de deskundigen werken samen op basis van het ERK, de eindtermen zoals gedefinieerd door het Vlaams Parlement en de leerplannen van de verschillende onderwijskoepels in Vlaanderen. Centraal staan: een didactische aanpak gericht op het verwerven van leerautonomie en van interculturele vaardigheden en leervaardigheden en de evaluatie ervan.

 • De deelnemers leren nuttige technieken voor het organiseren en begeleiden van workshops: voorbereiding, planning, verloop, evaluatie en opvolging van nascholingssessies.

 • Ze wisselen ideeën uit met leraren Frans vreemde of tweede taal uit andere (niet-) Europese landen over respectievelijke onderwijssystemen en –methoden en reflecteren over relevante methodologische benaderingen van interculturele vaardigheid in het taalonderwijs.

 • Ze werken nascholingspakketten uit over prioritaire thema’s voor leraren Frans in Vlaanderen.

 • Ze bereiden de organisatie van de disseminatieworkshops voor die ze zullen geven

  • in Vlaanderen: in scholen en op studiedagen, georganiseerd door de universiteiten, de BVLF en pedagogische centra,

  • in het buitenland voor lerarenverenigingen

 • Ze bepalen hoe de onderwijsleermiddelen op het Internet zullen worden geplaatst (verspreiding van een pedagogische nieuwsbrief die geregeld gepubliceerd zal worden en publicatie van voorbereid materiaal op de website van FORMACOM).7.5 Vormingsdagen in Vlaanderen
De deelnemers nemen in de periode na de stage deel aan 10 vormingsdagen gespreid tussen januari 2016 en december 2017. Spreiding van de vormingsdagen: 5 in 2016 en 5 in 2017, waarvan 3 na de stage.
Concrete doelstellingen en inhoud van de vormingsdagen:
- experten diepen de aangesneden pedagogische onderwerpen uit tijdens nascholingsessies om zo het reflectiewerk van de deelnemers over hun klas- en nascholingspraktijk een nieuwe impuls te geven;

 • de deelnemers bespreken in deze terugkomsessies hun ervaringen omtrent de implementatie van de verworven didactische inzichten in de eigen klassenpraktijk;

 • zij bereiden in groepen de workshops voor die zij zullen verzorgen;

- zij organiseren werkgroepen die didactisch materiaal (uitgewerkte lessen, didactische tips, interessante bibliografische gegevens met commentaar, nuttige internetsites, enz.) zullen aanmaken voor een website ten behoeve van andere leraren Frans;

- bij het voorbereiden van workshops en het ontwikkelen van materiaal zullen zij letten op de praktische bruikbaarheid voor taalleraren.7.6 Evaluatie van het programma

De evaluaties gebeuren op basis van individuele enquêtes en groepsgesprekken die verwerkt worden in rapporten opgesteld door de verschillende partners. Zo wordt het mogelijk om de inhouden aan te passen aan de nieuwe behoeften van de deelnemers.

De deelnemers zullen bovendien een portfolio bijhouden waaruit hun leerproces en hun reflectie over hun onderwijspraktijk en opleiding zullen blijken.

DEEL 2 - HET KANDIDAATSTELLINGSDOSSIER*

FORMACOM Plus

2016-20171 Persoonlijke gegevens


Voornaam en naam:Leeftijd:

Gender: O M O F

Nationaliteit:

Geboortedatum:Postadres:

Straat en nr.:Postcode:Stad/Gemeente:Telefoon/GSM:Mail:
Diploma('s):Functie:Statuut:


*Gelieve deel 2 (p.10 - p.19), volledig ingevuld, door te sturen naar daniel-leroy@telenet.be +


de papieren versie met de ondertekende engagementsverklaringen op te sturen naar :
Daniel LEROY, Casenbrootlaan 14 te 8200 Sint-Michiels.
DEADLINE: ten laatste tegen maandag 7 december 2015 !

Hoofdschool
Officiële naam:
Scholengemeenschap:
Schooltype:
Naam directeur:
Adres van de school:

Straat en nr.:
Postcode:
Stad/Gemeente:
Telefoon:
Mail:Eventueel andere school waaraan u verbonden bent:
Officiële naam:
Scholengemeenschap:
Schooltype:
Naam directeur:
Adres van de school:

Straat en nr.:
Postcode:
Stad/Gemeente:
Telefoon:
Mail:2 Uw functie

2.1 Beschrijf hieronder uw huidige onderwijsactiviteit.

2.1.a In het secundair of volwassenenonderwijs


Vak

Onderwijsvorm

Graad

Aantal lestijden

2.1.a In het hoger onderwijs

Vak

Type opleiding

Omvang opdracht %


2.2 Hoe lang geeft u al les?

Hoeveel jaar geeft u al Franse les?


Indien u behalve lesgeven nog een andere opdracht heeft in uw school, vermeld deze dan hier. Geef ook duidelijk aan hoe lang u deze functie al uitoefent.

2.3 Heeft u al deelgenomen aan nascholingssessies met een korte looptijd, zoals studiedagen, congressen e.d.? Indien ja: welke? waar?


  1. Heeft u al deelgenomen aan nascholingssessies met een looptijd van langer dan één week? Indien ja: welke? waar?


3 Europese beurzen

Heeft u ooit een Europese beurs gekregen? Indien ja, gelieve deze te vermelden in onderstaande tabel.Programma

Actie

Maand en jaar4. FORMACOM

3.1 Motivatie

Welke persoonlijke en/of professionele doelstellingen wil u bereiken door deel te nemen aan deze vorming?
Welke ontwikkelingen en resultaten verwacht u van deze vorming, op het gebied van uw didactisch handelen?

Op welke manier zullen uw school en uw scholengemeenschap kunnen profiteren van de kennis en de vaardigheden die u tijdens deze vorming wil verwerven?

Hoe ziet u concreet de disseminatie van de verworvenheden van deze vorming?

3.2 Uw didactische praktijk

Welke zijn de domeinen van de didactiek waarin u zich het meest op uw gemak voelt? Welke zijn uw sterke punten?

Op welk didactisch vlak zou u kunnen bijdragen aan de vorming van uw collega-deelnemers binnen dit project? Op welk vlak heeft u expertise opgebouwd?

Wat zijn de domeinen van de didactiek waarin u graag extra vorming kreeg? Waar liggen uw concrete noden? Welke zijn uw zwakkere punten?


FORMACOM PLUS

Formulier voor de directeur

2016-2017Naam directeur:
Instelling en scholengemeenschap:
Onderwijsvorm:
Telefoon:e-mail school:

e-mail directeur:

Aantal leerlingen/cursisten/studenten
Aantal leerkrachten/docenten Frans:
Aantal leerkrachten/docenten andere moderne vreemde talen:
(Eventueel) naam van de leerkracht-coördinator vreemde talen of vakverantwoordelijke Frans/MVT:
Nascholing
Welke concrete acties zal u ondernemen om de disseminatie van de nascholing in uw school/scholen-gemeenschap mogelijk te maken?


Ondersteuningsverklaring van de directeur

Ik verklaar hierbij dat ik kennis heb genomen van het volledige kandidaatstellingsdossier en dat ik de kandidatuur van mijnheer/mevrouw ................................

wens te steunen.

Ik verbind me ertoe: 1. Toe te treden tot het consortium dat door de BVLFvzw opgericht wordt met het oog op het aanvragen en beheren van een Europese Erasmus Plus- beurs. Het consortium zal bestaan uit de BVLF vzw als organiserende partner en alle scholen waarvan leraren deelnemen aan het Formacom Plus-programma.
  Toetreden tot het consortium houdt ook in dat de school de nodige administratieve stappen onderneemt die door Erasmus Plus gevraagd worden, ondermeer het aanvragen van de Europese PIC en het overleggen van de nodige documenten.

 2. een engagement aan te gaan van twee jaar (2016 en 2017) voor het FORMACOM Plus-project;

 3. de deelnemer(s) vrij te stellen van lesopdracht en andere opdrachten op de infodag over Erasmus+ -beurzen, tijdens de vormingsdagen voor en na de stage en tijdens de residentiële stage (d.w.z. 10 werkdagen);

 4. de deelnemer(s) vrij te stellen van lesopdracht en andere opdrachten op de studiedag van de Belgische Vereniging Leraren Frans - Vlaamse Gemeenschap (BVLF-vzw);

 5. de deelnemer(s) effectief te steunen bij het organiseren van disseminatie in de school of scholengemeenschapHandtekening directeur Stempel van de school


Engagementsverklaring van de school
Nascholingsproject FORMACOM Plus
Ondergetekende, .......................................................................................................................

directeur van de onderwijsinstelling ...........................................................................................

....................................................................................................................................................

verklaart hierbij dat de school toetreedt tot het nascholingsproject FORMACOM Plus, wat betekent dat ze de projectomschrijving onderschrijft en zich engageert om deel te nemen aan de dynamiek van het project.

De school verbindt zich daarom om volgende regels na te leven gedurende de volledige duur van het project (2016 - 2017):


 • Toe te treden tot het consortium dat door de BVLFvzw opgericht wordt met het oog op het aanvragen en beheren van een Europese Erasmus Plus- beurs. Het consortium zal bestaan uit de BVLF vzw als organiserende partner en alle scholen waarvan leraren deelnemen aan het Formacom Plus-programma.
  Toetreden tot het consortium houdt ook in dat de school de nodige administratieve stappen onderneemt die door Erasmus Plus gevraagd worden, ondermeer het aanvragen van de Europese PIC en het overleggen van de nodige documenten.

 • voor elke deelnemer van de school € 300 per kalenderjaar te betalen;

 • de deelnemer(s) vrij te stellen van lesopdracht en andere opdrachten op de infodag over Erasmus+ -beurzen, tijdens de vormingsdagen voor en na de stage en tijdens de residentiële stage (d.w.z. 10 werkdagen);

 • de deelnemers vrij te stellen van lesopdracht en andere opdrachten zodat ze kunnen deelnemen aan de studiedag van de Belgische Vereniging Leraren Frans - Vlaamse Gemeenschap (BVLF-vzw)

 • de disseminatie van het programma door de deelnemende leraren te bevorderen.

 • voor de disseminaties in het kader van het FORMACOM PLUS-project moeten alle documenten de naam FORMACOM dragen tot december 2017. De naam FORMACOM moet op alle uitnodigingen vermeld worden en ook op de documenten die verspreid worden tijdens de disseminatiesessie.

 • wanneer een deelnemer een nascholing wenst te organiseren of te geven (tot en met december 2017) of in het kader van FORMACOM PLUS wil publiceren, moet hij de algemene coördinatoren van het project hiervan verwittigen. Deze zullen hun toestemming geven op voorwaarde dat de nascholing of publicatie voldoet aan de kwaliteitseisen van het FORMACOM-label waarvan de criteria zullen gedefinieerd worden door het team deskundigen.

 • de regelgeving i.v.m. het copyright, de kwaliteitseisen en de administratieve opvolging na te leven.

Opgemaakt in tweevoud op (datum): ...............................................................

Handtekening
Engagementsverklaring van de deelnemende leerkracht
Nascholingsproject FORMACOM PLUS
Ondergetekende, .......................................................................................................................

verklaart hierbij dat hij/zij toetreedt tot het nascholingsproject FORMACOM PLUS, wat betekent dat hij/zij de projectomschrijving onderschrijft en zich engageert om deel te nemen aan de dynamiek van het project.

Daarom verbindt hij/zij zich ertoe de volgende regels na te leven gedurende de volledige duur van het project (2016 - 2017):


 • aanwezig te zijn op het infomoment i.v.m. de Erasmus+ - beurzen;

 • aanwezig te zijn op alle voorbereidende dagen vóór en op de vormingsdagen na de stage;

 • deel te nemen aan de volledige stage in Vichy;

 • deel te nemen aan de studiedag van de Belgische Vereniging Leraren Frans - Vlaamse Gemeenschap (BVLF-vzw) in 2016 en 2017;

 • de disseminatie van het project te bevorderen door het geven van interne en externe nascholingen;

  • de disseminaties in het kader van het FORMACOM PLUS-project moeten de naam FORMACOM dragen tot december 2017. De naam FORMACOM moet op alle uitnodigingen staan en ook op de documenten die verspreid worden tijdens de disseminatiesessie;

  • wanneer een deelnemer een nascholing wenst te organiseren of te geven (tot en met december 2017) of in het kader van FORMACOM PLUS wil publiceren, moet hij de algemene coördinatoren van het project hiervan verwittigen. Deze zullen hun toestemming geven op voorwaarde dat de nascholing of publicatie voldoet aan de kwaliteitseisen van het FORMACOM-label, waarvan de criteria zullen gedefinieerd worden door het team deskundigen;

 • de coördinatieploeg op de hoogte te brengen van al zijn/haar disseminatie- acties en per e-mail het intern of extern disseminatieformulier op te sturen naar de coördinatoren binnen de maand die volgt op de disseminatiesessie;

 • een persoonlijke portfolio bij te houden tijdens de duur van het project;

 • de regelgeving i.v.m. het copyright, de kwaliteitseisen en de administratieve opvolging na te leven.

Opgemaakt in tweevoud op (datum): ...............................................................Handtekening

 • 2 Basisprincipes van het nieuw project FORMACOM Plus
 • 3.1 Pedagogische operationele doelstellingen 3.1.1
 • 3.1.2 Module 2: ondersteuning van de vakgroepwerking leraren Frans (Vlaamse partners)
 • 3.1.3 Module 3: Beheersing van het Frans en van de culturele en socioculturele aspecten van de Francofonie , implementatie van het interculturele
 • 3.2 Extrapedagogische operationele doelstellingen
 • 4 Doelpublieken 4.1
 • 5.2 Benadering en aanpak
 • 5.3 Raming volume uren opleiding stage: 27 u 1/2 x 5 dagen x 2 = 75 u voorbereiding en opvolging: 6 u x 10 = 60 u ----------------------------------- Totaal
 • 7 Structuur van het project 7.1 Algemeen concept van het programma
 • 7.2 Experten-nascholers die de nascholing begeleiden
 • 7.4 Stage aan het CAVILAM - Alliance française (Vichy) in Frankrijk
 • 7.5 Vormingsdagen in Vlaanderen
 • 7.6 Evaluatie van het programma
 • FORMACOM Plus 2016-2017 1 Persoonlijke gegevens
 • Gelieve deel 2
 • Eventueel andere school waaraan u verbonden bent
 • Programma Actie Maand en jaar
 • FORMACOM PLUS Formulier voor de directeur 2016-2017
 • Handtekening directeur Stempel van de school Engagementsverklaring van de school Nascholingsproject FORMACOM Plus
 • Engagementsverklaring van de deelnemende leerkracht Nascholingsproject FORMACOM PLUS

 • Dovnload 82.35 Kb.