Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde

Dovnload 110.48 Kb.

Kengetallen E3 Netto Opbrengst en LactatiewaardePagina2/2
Datum05.12.2018
Grootte110.48 Kb.

Dovnload 110.48 Kb.
1   2

* Toelichting:

 • voor de melkopbrengsten is uitgegaan van de gemiddelde uitbetalingsprijzen van Royal Friesland Foods en Campina. Het betreft de uitbetalingsprijzen van 2003;


 • de voerkosten zijn gebaseerd op de benodigde hoeveelheid energie (VEM) en eiwit (dve) die nodig zijn voor het produceren van 1 kg. De prijzen zijn gebaseerd op de gemiddelde prijs per kg standaard A-brok in 2003 (bron LEI-DLO);

 • de economische waarde is het verschil tussen de melkopbrengst en de voerkosten.

Wat te doen bij ontbrekende gegevens

Verwachte tussenkalftijd


Bij het ontbreken van een verwachte kalfdatum wordt de VTKT alsvolgt bepaald:

 • wanneer van het dier (nog) geen VTKT bekend is door het ontbreken van inseminatiegegevens en de [lactatielengte + aantal dagen droog verwacht] < VTKT van het bedrijf dan wordt de VTKT: VTKT van het bedrijf. De VTKT van het bedrijf wordt berekend door het gemiddelde te nemen van alle VTKT op koeniveau. Is het kengetal niet bekend dan wordt het landelijk gemiddelde gehanteerd;

 • wanneer van het dier (nog) geen VTKT bekend is door het ontbreken van inseminatiegegevens en de [lactatielengte + aantal dagen droog verwacht] >= VTKT van het bedrijf dan wordt de VTKT: lactatielengte + aantal dagen droog verwacht.

Is de verwachte kalfdatum wel bekend en er is een reële kans dat de verwachte kalfdatum niet correct is dan wordt de VTKT alsvolgt bepaald:

 • wanneer de koe melkgevend is, inseminatiegegevens bekend zijn, en de lactatielengte > (VTKT - aantal dagen droog verwacht) dan wordt de VTKT: (lactatielengte + aantal dagen droog verwacht);

 • wanneer de koe melkgevend is, insemingatiegegevens bekend zijn, en de lactatielengte > (VTKT + 21 dagen) dan wordt de koe als ‘niet drachtig’ verondersteld (VTKT = lactatielengte + aantal dagen droog verwacht);

 • wanneer de koe droog staat en VTKT =< lactatielengte + aantal dagen droog verwacht dan wordt de VTKT: lactatielengte + aantal dagen droog verwacht.Berekening van Lactatiewaarde


De LW van een koe geeft de afwijking van haar NO ten opzichte van het bedrijfsgemiddelde voor NO aan. De LW wordt alsvolgt berekend:

LW = 100 x NOvc / NOgemiddeld

Waarbij:


LW = lactatiewaarde

NOgemiddeld = gemiddelde NO van het bedrijf


Een koe met een LW van 100 heeft een NO die overeenkomt met het bedrijfsgemiddelde. Een LW van 110 betekent dat de NO van de koe 10 % boven de gemiddelde NO van het bedrijf ligt. Het rendement van de betreffende lactatie is dus 10 % hoger dan het bedrijfsgemiddelde.

Gebruik van Lactatiewaarde


De LW is een kengetal dat gebruikt kan worden voor veel doeleinden. Zo is de LW een hulpmiddel voor het beslissen over:

 • afvoeren van koeien;

 • insemineren van koeien;

 • een eventuele behandeling door een dierenarts.

Omdat de LW alleen iets zegt over het rendement van de huidige lactatie binnen het bedrijf is het kengetal minder geschikt voor: • aankoop van koeien;

 • beslissing tot aanhouden van een vaarskalf.Voorbeeldberekening


Om koeien met elkaar te kunnen vergelijken dient, zoals hiervoor aangegeven, een lactatieproductie gecorrigeerd te worden voor:

 • tussenkalftijd;

 • seizoen van afkalven;

 • leeftijd bij afkalven.;

 • vetcorrectie (eventueel).

In tabel 2 worden de correctiefactoren vermeld die gebruikt worden om een lactatieproductie te corrigeren naar een lactatieproductie van een volwassen koe (69 - 92 maanden) die afkalft in februari - maart. De correctiefactoren voor leeftijd zijn factoren waarmee de lactatieproductie wordt vermenigvuldigd, De correctiefactoren voor seizoen worden van de lactatieproductie afgetrokken.


T
abel 2.
Factoren voor leeftijd en seizoen van afkalven.

Uitgangssituatie


De (deels voorspelde) lactatieproductie van Koe A is 7500 kg melk met 4,40 % vet en 3,53 % ewit (330,00 kg vet en 265,00 kg eiwit).

Koe A heeft gekalfd op 15 oktober 2004 op een leeftijd van 2.01 jaar (25 maanden). Ze is drachtig en de verwachte kalfdatum is 10 november 2005.

Het gemiddelde vetpercentage bij de vorige monstername was 4,25 %.

Het gemiddelde eiwitpercentage bij de vorige monstername was 3,50 %.

De NO van het bedrijf is 2250.

Berekening


De productie wordt gecorrigeerd voor de tussenkalftijd.

De VTKT is het verschil tussen de huidige kalfdatum en de verwachte kalfdatum. In dit geval is de VTKT gelijk aan 391 dagen.


De gecorrigeerde lactatieproductie wordt:

7500 / 391 x 365 = 7001 kg melk

330,00 / 391 x 365 = 308,06 kg vet (4,40 % vet)

265,00 / 391 x 365 = 247,38 kg eiwit (3,53 % eiwit)


Omdat Koe A heeft gekalfd op een leeftijd van 25 maanden valt ze in leeftijdsklasse 3. Daarnaast valt ze, vanwege het afkalven in oktober, in seizoensklasse 6.
De gestandaardiseerde lactatieproductie wordt:

(7001 - 163 ) x 1,38 = 9437 kg melk

( 308,06 - 8,06) x 1,36 = 407,99 kg vet (4,32 % vet)

( 247,38 - 5,76) x 1,37 = 331,02 kg eiwit (3,51 % eiwit)


De NO1 van de koe wordt berekend volgens onderstaande formule:

NO1 = (Ykgmelk x EW1 + Ykgvet x EW2 + Ykgeiwit x EW3)

NO1 = (9437 x -0,05 + 407,99 x 3,25 + 331,02 x 4,58) = 2370


Het blijkt dat het vetpercentage van de gecorrigeerde lactatieproductie boven het gemiddelde vetpercentage van het bedrijf ligt. Hiervoor wordt gecorrigeerd.

Bepaling benodigde hoeveelheid quotumliters melk.


Quotumliters = Ykgmelk x 0,18 x (Vkoe - Vbedrijf)
Quotumliters = 9437 x 0,18 x (4,32 - 4,25) = 125
Eiwitwaarde = quotumliters * (Ebedrijf / 100) * EW3
Eiwitwaarde = 125 * (3,50 / 100) * 4,58 = 20
De NOvc na vetcorrectie wordt dan:

NOvc = NO1 - eiwitwaarde

NOvc = 2370 - 20 = 2350


Vervolgens wordt de LW van Koe A berekend:

LW = 100 x NOvc / NOgemiddeld

LW = 100 x 2350 / 2250 = 104
1   2

 • Wat te doen bij ontbrekende gegevens
 • Berekening van Lactatiewaarde
 • Gebruik van Lactatiewaarde
 • NO 1 = (Y kgmelk x EW 1 + Y kgvet x EW 2 + Y kgeiwit x EW 3 )
 • NO vc = NO 1 - eiwitwaarde

 • Dovnload 110.48 Kb.