Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kennispartnerschap Cedris en sbcm 2017

Dovnload 29.89 Kb.

Kennispartnerschap Cedris en sbcm 2017Datum24.05.2017
Grootte29.89 Kb.

Dovnload 29.89 Kb.


c:\users\pqs\documents\strategie & toezicht\sbcm\vervolgtraject\agenda strategiesessie\sbcm logo nieuw.jpg
K E N N I S A G E N D A C E D R I S E N S B C M


Kennispartnerschap Cedris en SBCM 2017

Het beleid van de overheid heeft als doel mensen met een beperking naar vermogen en zo regulier mogelijk aan het werk te krijgen. De uitdaging is dat het gaat om mensen die vaak een blijvende kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Hun arbeidsparticipatie is twee keer zo laag als gemiddeld en een groot deel ervaart gezondheidsproblemen. Als zij al aan het werk komen, komen zij veelal terecht in een segment van de arbeidsmarkt die onzekere arbeidsrelaties kent en waarin werkgevers niet investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid van de doelgroep. Om deze groep duurzaam en zo regulier mogelijk aan het werk te krijgen en houden, zijn daarom een aantal arbeidsmarktinstrumenten nodig. In haar verkenning van juni 2016 wijst de SER dan ook op de noodzaak om in elke arbeidsmarktregio (zes) passende functionaliteiten beschikbaar te hebben. SBCM en Cedris sluiten een kennispartnerschap om deze expertise voor sociale werkgelegenheid sterker te profileren, te blijven ontwikkelen en te implementeren. De zes functionaliteiten zijn: 1. Arbeidsfit maken en houden van doelgroep (werknemersvaardigheden), 2. Matching en begeleiding van doelgroep, 3. Beschut werk, 4. Detachering, 5. Werkgeversnetwerk en –dienstverlening en 6. Werk(proces) op maat.


SBCM en Cedris willen met het kennispartnerschap als gezaghebbende partner samenwerken met werkgevers, overheid, publieke partijen en kennisinstellingen om de kennis en expertise te bundelen, door te ontwikkelen en de implementatie te ondersteunen. Doel is het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt, professionalisering van de dienstverlening en het stimuleren van innovaties voor nieuwe doelgroepen. Dit doet het kennispartnerschap door het uitvoeren of stimuleren van de volgende kennisactiviteiten:

  • Onderzoek: o.a. monitoren en op praktijk gerichte kennisontwikkeling

  • Innovatie en nieuwe verbindingen (met o.a. VSO/Pro en GGZ)

  • Professionaliteitsbevordering en intervisie (o.a. door middel van kennisplatforms)

  • Kwaliteitsbevordering (o.a. dienstverlening en werkgeverschap) van organisaties die sociale werkgelegenheid bieden en kwaliteitsregistraties.

  • Kennisoverdracht en scholing voor de doelgroep

Op basis van deze uitgangspunten hebben SBCM en Cedris een kennisagenda voor 2017 opgesteld.
In het hiernavolgende plan van aanpak 2017 wordt aangegeven met welke activiteiten SBCM hieraan invulling aan geeft.
Daarbij wordt waar dat meerwaarde heeft ook samengewerkt met andere organisaties.

Plan van aanpak 2017 SBCM

1 Thema Creëren van passend werk


project

activiteiten

1.1

Model businesscases inclusief werken

In samenwerking met AWVN wordt gewerkt aan een model businesscase voor inclusief werken bij reguliere werkgevers waarin verschillende ´waardedrijvers´ voor werkgevers zijn verwerkt. Dit model is toe te passen in alle sectoren.

Deze activiteit is in het najaar van 2016 gestart.1.2

Detacheren op basis van PPS

Faciliteren experimenten publiek/private detacheringsconstructies, ervaringen monitoren

2 Thema opleiding, coaching en begeleiding
project

activiteiten

2.1

WERK-portal

Naast ´going concern´-activiteiten gericht op SW (waaronder bijeenkomsten voor ambassadeurs en docenten) en doorontwikkeling zijn de activiteiten erop gericht het gebruik van de WERK-portal op te schalen.

>pilots in 3 arbeidsmarktregio´s om portal toe te passen voor arbeidstoeleiding en loopbaanontwikkeling van schoolverlaters PrO/VSO ism Instituut GAK. Hiervoor moet onder meer de content van de portal worden aangepast zodat portal aantrekkelijk wordt voor jongeren

> pilots gericht op implementatie van WERK-portal bij inclusieve werkgevers, bij sociale ondernemingen., PSO-bedrijven en in sectoren die veel met doelgroep werken

>pilots om WERK-portal te integreren in Harrie (begeleidingsmethode bij werkgevers van CNV Jongeren)2.2

Toolbox arbeidsontwikkeling

Follow up van de vanaf najaar 2016 in gang gezette update van de toolbox in samenwerking met klankbordgroep van SW-professionals

2.4

Roadshow Geld enzo

Continuering van eind 2016 gestarte Roadshows bestaande uit theatershow voor medewerkers met daarin kennismaking met het e-learningprogramma Tel je geld en daarnaast een workshop voor professionals over omgaan met schuldenproblematiek in iedere deelnemend SW-bedrijf.

2.5

Opleidingsportal

Going concern, waaronder opleidingsportal aanvullen/up to date houden en bestellingen verzorgen.

2.6

Lerend netwerk Eigen kracht

Continuering van in najaar 2016 gestarte netwerk/pilot om te komen tot een werkbare aanpak stimuleren van eigen kracht door jobcoaches. Project bouwt voort op kennis uit het SBCM/Fontys Lectoraat. Aan het eind wordt een checklist opgesteld.

2.7

Zichtbaar in Werk

(uitgevoerd door Bartimeus)Pilots in drie arbeidsmarktregio´s voor effectieve dienstverlening aan blinden en slechtzienden in relatie tot organiseren van landelijke kennisfunctie.

3 Thema duurzaam werkverband
project

Activiteiten

3.1

Gezond en veilig werken in de SW

Dit betreft de volgende thema´s:

> Terugdringen verzuim

>BRAVO

>duurzame inzetbaarheid>MTO

Going concern voor instrumenten als benchmark verzuim, kennisplein BRAVO, website arbo en MTO.

Aandachtspunt bij de activiteiten is het samengaan van verschillende doelgroepen op de (SW-)werkvloer.

Follow up activiteiten 2016 mbt duurzame inzetbaarheid oudere werknemers en re-integratie 2e spoor en BRAVO-thema´s.3.2

Arbo

In opdracht van cao-partijen

3.3

Facilitering werkvloer (Werkmaat)

Voortzetting uitvoering pilots, monitoring en evaluatie in twee arbeidsmarktregio´s (in samenwerking met FNV)

4 Thema vakmanschap, kennisontwikkeling en- uitwisseling
Project

activiteiten

4.1

ParticipatieCampus

Doorontwikkeling, bevorderen van het gebruik onder meer door koppeling aan fysieke trainingen (in samenwerking met Divosa)

4.2

De Professional Centraal

Jaarlijks symposium gericht op vergroten kennis en kunde van professionals

4.3

Trainingen, leergang voor MT SW en coachings-regeling voor professionals

a.Trainingsaanbod:

-inspiratie functiecreatie

-functiecreatie incl. certificering

- ´waarde´ van inclusief werken voor werkgever

-omgaan met schulden problematiek

-omgaan met psychische beperkingen

-coachen en begeleiden

-de werkgever als klant (jobcoaches)

-zet de werkgever aan zet (jobcoaches)

-bevorderen Eigen kracht (jobcoaches)

-werkleider participatiewet-proof

-facilitator intervisie

-groepswerk bij werkgevers

b Nieuwe leergang ontwikkelen en uitvoeren voor management SW (deels aansluiten bij leergang Divosa)

c Voor SW-professionals die een training uit het SBCM/Cedris-aanbod hebben gevolgd of een andere geselecteerde training kan subsidie worden aangevraagd voor individuele coaching


4.4

Kennisplatforms

Kennisplatforms organiseren voor verschillende groepen professionals, twee keer per jaar:

-professionals diagnose en leerwerkbedrijf

-arboprofessionals

-jobcoaches

-detacheringsconsulenten

-gecertificeerde jobcreators

-marketing professionals


4.5

Certificering jobcreators

Voortzetten certificering en registratie

Samen met Expertisecentrum inclusieve arbeidsorganisaties één uniform systeem van certificering realiseren.4.6

Kennisprogramma

>Monitor arbeidsparticipatie

>onderzoek naar factoren die bijdragen aan duurzaamheid plaatsingen en werkzekerheid

>onderzoek om methodiek baancreatie te optimaliseren (voortzetting 2016)

>effectieve en efficiënte aanpakken leerwerktrajecten gericht op ´werkfit´ maken van doelgroep Participatiewet in beeld

>Ism AWVN voortzetting (verkenning) landelijke samenwerking kennisontwikkeling.

>Monitoren SW-functionaliteiten in arbeidsmarktregio´s; Daarnaast behoeften arbeidsmarktregio´s in kaart, zodat vraaggericht kan worden gewerkt.

>de kennis en expertise van SBCM en Cedris op het gebied van sociale werkgelegenheid en duurzame arbeidsparticipatie van de doelgroep onder de aandacht te brengen, bijv via publicaties


4.7

Innovatie en verbredingdoelgroep

Waaronder: landelijke scholingsafspraak, verbreding doelgroepen, werk in wijkteams, nieuw beschut werk etc

5. Algemeen
projecten

activiteiten

5.1

Facilitering regionale werkbedrijven/

Arbeidsmarktregio´sZes SW-functionaliteiten uit SER-verkenning van juni 2016 monitoren. Daarnaast op de kaart en zo mogelijk geïmplementeerd krijgen in de 35 arbeidsmarktregio´s.


5.2

Symposium

Voor stakeholders over actueel thema

5.3

SBCM in transitie

Alle activiteiten gericht op transitie naar Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid

5.4

Stimuleringsregeling

Uitvoeren subsidieregeling Stimulering Experimenten sociale werkgelegenheid

5.5

Communicatie

Reguliere communicatie SBCM en communicatie in het kader van het kennispartnerschap Cedris-SBCM

5.6

Ondersteuning medezeggenschap SW

In opdracht van cao-partijen

5.7

(Acquisitie) marktactiviteiten SBCM

In de markt zetten van activiteiten in kader van Participatiewet en Banenafspraak als awareness-bijeenkomsten en leercirkels banenafspraak voor brancheorganisaties/sectoren, en trainingen voor werkgevers en OR

  • Kennispartnerschap Cedris en SBCM 2017
  • Plan van aanpak 2017 SBCM

  • Dovnload 29.89 Kb.