Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kent u de artikelen "Vijftien ‘wachtdelicten’ in Uruzgan"

Dovnload 7.66 Kb.

Kent u de artikelen "Vijftien ‘wachtdelicten’ in Uruzgan"Datum05.12.2018
Grootte7.66 Kb.

Dovnload 7.66 Kb.

2009Z00300 / 2080909340
Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Defensie over wachtdelicten en toepassing van het militair tuchtrecht. (Ingezonden 13 januari 2009)
1

Kent u de artikelen “Vijftien ‘wachtdelicten’ in Uruzgan” 1) en “Commandant moet meer zelf oplossen”? 2)


2

Hoe vaak zijn in de jaren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 militairen straf- of tuchtrechtelijk aangeklaagd in verband met een zogenoemd ‘wachtdelict’ (incident waarbij militairen, wanneer zij geacht worden waakzaam te zijn, zitten te knikkebollen of in slaap zijn gevallen) tijdens uitgezonden missie in Afghanistan? Kunt u in uw antwoord per kalenderjaar aangeven hoeveel van deze aanklachten tuchtrechtelijk danwel strafrechtelijk zijn afgedaan en wat daarbij de gemiddelde opgelegde tucht- en strafmaatregelen waren?


3

Kunt u een causaal verband tussen de hoge werkdruk en het aantal ‘wachtdelicten’ bevestigen? Zo nee, op welke gronden?


4

Op welke wijze kunt u adequate beveiliging en/of bewaking uitgevoerd door wachtpelotons blijven garanderen, wanneer zou blijken dat de kwaliteit van hun werk lijdt onder de hoge werkdruk?


5

Deelt u de analyse van Luitenant-kolonel Van Tussenbroek dat er te weinig mensen en middelen zijn en er onvoldoende mandaat is om te komen tot voldoende slaapmanagement en recuperatie voor de militairen in Uruzgan? Zo nee, op welke gronden niet?


6

Indien u de analyse van genoemde Luitenant-kolonel Van Tussenbroek deelt, hoe verhoudt zich deze analyse dan tot uw stelling dat er voor de uitvoering van de ISAF-missie in Uruzgan voldoende mensen en middelen beschikbaar zijn?


7

Heeft u het optreden van advocaat Reitsma in het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’ gezien? 3)


8

Herkent u het beeld dat advocaat Reitsma schetst, waarin hij beschrijft hoe de afgelopen jaren ‘lage’ commandanten verantwoordelijkheden, waaronder het opleggen van disciplinaire (tucht)maatregelen, steeds vaker zijn gaan doorschuiven naar ‘hogere’ commandanten of de marechaussee? Zo nee, op welke gronden niet?


9

Deelt u de opvatting dat voorkomen zou moeten worden dat militairen strafrechtelijk vervolgd worden voor misstanden waarvoor een (disciplinaire) straf opgelegd op grond van het tuchtrecht zou volstaan? Zo nee, waarom niet?


10

Hoe beoordeelt u de suggestie van advocaat Reitsma om bij kleine incidenten te komen tot procedurele veranderingen voor militairen, in casu betrekking hebbende op de procedure van het aflossen van de wacht, in plaats van hen straf- dan wel tuchtrechtelijk te vervolgen?


1) Dagblad van het Noorden, 5 januari 2009

2) De Telegraaf, 8 januari 20093) Goedemorgen Nederland, 7 januari 2009

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Poppe (SP), ingezonden 12 januari 2009 (vraagnummer 2009Z00252 / 2080909270)

  • Toelichting

  • Dovnload 7.66 Kb.