Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kerkenbeleidsplan naam gemeente

Dovnload 159.53 Kb.

Kerkenbeleidsplan naam gemeenteDatum10.10.2017
Grootte159.53 Kb.

Dovnload 159.53 Kb.
KERKENBELEIDSPLAN NAAM GEMEENTE

Afbeelding/logo

DATUM

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL 1

INLEIDING 2

1. SITUERING KERKGEBOUWEN 3

2. FICHE PER KERKGEBOUW 4

2.1. Naam kerk in naam deelgemeente 4

2.1.1. Identificatie 4

2.1.2. Beschrijving 5

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving Tekst 7

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 8

2.2. Naam kerk in naam deelgemeente 9

2.2.1. Identificatie 9

2.2.2. Beschrijving 9

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 9

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 9

2.3. Naam kerk in naam deelgemeente 10

2.3.1. Identificatie 10

2.3.2. Beschrijving 10

2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving 10

2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie 10

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE 11

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie 11

3.2. Plan van aanpak hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht 12

BESLUIT 13INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente naam gemeente:

- Naam kerk, straatnaam en nr., postnummer naam deelgemeente, naam wijk (indien van toepassing)
- Naam kerk, straatnaam en nr., postnummer naam deelgemeente, naam wijk (indien van toepassing)
- Naam kerk, straatnaam en nr., postnummer naam deelgemeente, naam wijk (indien van toepassing)

Vermeld kort iets over het traject dat werd doorlopen om tot dit kerkenbeleidsplan te komen. Welke stappen werden er ondernomen? Welke vergaderingen hebben er plaatsgevonden?
Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente naam gemeente, het centraal kerkbestuur van naam en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren en werd vervolgens goedgekeurd:
- door de bisschop van naam bisdom op datum;
- door de gemeenteraad van de gemeente naam gemeente op datum.
In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel met de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

Handtekening bisdom Handtekening gemeente1. SITUERING KERKGEBOUWENKaart (gekopieerd vanuit bijv. www.google.be/maps, www.kerkeninvlaanderen.be, https://geo.onroerenderfgoed.be ...) waarop alle kerkgebouwen worden aangeduid.

1. Naam kerk: straatnaam nr., postnummer naam deelgemeente, naam wijk (indien van toepassing)

2. Naam kerk: straatnaam nr., postnummer naam deelgemeente, naam wijk (indien van toepassing)

3. Naam kerk: straatnaam nr., postnummer naam deelgemeente, naam wijk (indien van toepassing)

2. FICHE PER KERKGEBOUW
2.1. Naam kerk in naam deelgemeenteFoto kerk

2.1.1. Identificatie


Naam: officiële naam kerk (andere benaming(en))
Geografische ligging

 • Straatnaam nr., postnummer naam deelgemeente, naam wijk (indien van toepassing)

 • Provincie: naam provincie

Plaats in kerkelijke structuur • Bisdom: naam bisdom

 • Dekenaat: naam dekenaat

 • Parochie: naam parochie

Eigenaar: naam eigenaar


Bescherming(en)

 • Niet-beschermd

 • Beschermd als aard bescherming (monument, stads- of dorpsgezicht, landschap ...) sinds datum bescherming

 • Gedeeltelijk beschermd als monument (orgel, toren ...)Tips

- Waar informatie te vinden • De bevraging van het CRKC aan alle kerkbesturen uit 2012-2013. De basisgegevens hiervan vind je via http://crkc.be/databank-parochiekerken (gelinkt aan ODIS). Een Excel-bestand met de uitgebreide gegevens van alle kerken per gemeente kan bij het CRKC aangevraagd worden.

 • De inventaris van het bouwkundig erfgoed, via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/.

 • Het beschermingsbesluit (indien van toepassing), via de inventaris van het bouwkundig erfgoed (zie hoger).

 • Website van Kerken in Vlaanderen, via http://www.kerkeninvlaanderen.be.

2.1.2. Beschrijvinga) Cultuurhistorische waardeTekst


Tips

- Wat


 • Een korte geschiedenis van het kerkgebouw en zijn inboedel.

- Waar informatie te vinden

 • De inventaris van het bouwkundig erfgoed, via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/. Het is voldoende de tekst voor uw kerk te kopiëren voor het onderdeel “Cultuurhistorische waarde”.

 • De bevraging van het CRKC aan alle kerkbesturen uit 2012-2013. De basisgegevens hiervan vind je via http://crkc.be/databank-parochiekerken (gelinkt aan ODIS). Een Excel-bestand met de uitgebreide gegevens van alle kerken per gemeente kan bij het CRKC aangevraagd worden.

 • Staat er geen info op de inventaris, dan kan je heel kort de volgende items beschrijven indien bekend:

  • Algemene beschrijving

   • Aard van het gebouw: zaalkerk, kruiskerk, basiliek, koepelkerk ...

   • Aanwezigheid van sacristie, toren (type) ...

   • Welke stijl kenmerkt het gebouw?

  • Beknopte bouwgeschiedenis

   • Ontstaan van het kerkgebouw (bouwjaar, inwijding, architect ...).

   • Belangrijkste gebeurtenissen en restauratiecampagnes.

  • Korte bespreking orgel en roerend erfgoed

   • Orgel: datering, bouwer ...

   • Roerend erfgoed (schilderijen, beeldhouwwerk, vaatwerk, textiel ...)

    • Is er een inventaris (papier en/of digitaal)?

    • Bespreek de belangrijkste stukken (+ evt. foto).b) Architecturale mogelijkheden

Tekst

Evt. een grondplan (gedetailleerde opmetingsplannen zijn niet nodig)


Tips

- Wat


 • Beknopte beschrijving van de (uitbreidings)mogelijkheden van het kerkgebouw. Het gaat om een beschrijving van de bestaande toestand en dus niet over een beoordeling naar (toekomstig) gebruik.

 • Zijn er mogelijkheden tot compartimentering?

- Waar informatie te vinden

 • Een rondgang in het kerkgebouw kan helpen bij het uitschrijven van dit onderdeel.


c) Bouwfysische toestand

Tekst


Tips

- Wat


 • Beschrijving (en verantwoording) van de actuele bouwfysische toestand.

 • Bespreek de volgende items:

  • De bouwfysische toestand is: zeer goed/goed/matig/slecht/zeer slecht).

  • Is Monumentenwacht aangesteld voor de inspectie van het kerkgebouw?

  • Zijn er recente restauraties gebeurd? Zo ja, geef een korte opsomming van de uitgevoerde werken.

  • Zijn er urgente problemen? Zijn er plannen om deze problemen te verhelpen?

  • Zijn er investeringswerken voorzien?

- Waar te vinden

 • Een rondgang in het kerkgebouw kan helpen bij het uitschrijven van dit onderdeel.

 • Conclusies uit de inspectieverslagen van Monumentenwacht, het laatste restauratiedossier, de meerjarenbegroting ...2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Tekst


Tips

- Wat


 • Situering van de kerk in zijn ruimtelijke omgeving a.d.h.v. een plan/kaart/luchtfoto.

 • Bespreek de volgende items:

  • Beschermde stads- of dorpsgezichten waarvan de kerk deel uitmaakt.

  • Beschermde landschappen waarvan de kerk deel uitmaakt.

  • Kerkgebouw: verlichting van de toren, luiden van de klok(ken) ...

  • De bereikbaarheid via openbaar vervoer en de aanwezigheid van parking.

  • De aanwezigheid van een kerkhof, pastorie, parochiezaal, cultureel centrum, school, klooster ...

  • De nabijheid van andere gebedsruimten (kerk, kapel, klooster ...).

- Waar informatie te vinden

  • https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

  • https://www.google.be/maps

  • https://images.google.com

  • https://geo.onroerenderfgoed.be

  • http://www.geopunt.be2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functieTekst


Tips

- Wat


 • Beschrijving van de liturgische en niet-liturgische activiteiten die vandaag in het kerkgebouw doorgaan.

 • Socio-culturele organisaties in de (deel)gemeente, al dan niet verbonden aan de kerk, die belangstelling hebben voor het valoriseren of meer permanent gebruiken van de kerk(en).

 • Bespreek bijv. de volgende items:

  • Wordt de kerk nog gebruikt voor de eredienst? Welke religieuze tradities en gebruiken (processies, kermissen, patroonfeesten ...) zijn er aan de kerk verbonden?

  • Wordt de kerk gebruikt voor andere activiteiten dan de eredienst? Zo ja, welke (concerten, tentoonstellingen, voordrachten ...) en door wie (gemeente, verenigingen ...)? Met welke frequentie gebeurt dit?

- Waar informatie te vinden

 • Dekenale/pastorale plannen.

 • Voor een correct gebruik van de begrippen zie 'Richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken': http://crkc.be/gebruik-kerkgebouwen

 • Een rondvraag bij de socio-culturele organisaties kan helpen bij het uitschrijven van dit onderdeel.

2.2. Naam kerk in naam deelgemeente(zie hoger)

2.2.1. Identificatie(zie hoger)

2.2.2. Beschrijving
a) Cultuurhistorische waarde


(zie hoger)

b) Architecturale mogelijkheden


(zie hoger)

c) Bouwfysische toestand(zie hoger)

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving(zie hoger)

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie(zie hoger)

2.3. Naam kerk in naam deelgemeente(zie hoger)

2.3.1. Identificatie(zie hoger)

2.3.2. Beschrijving
a) Cultuurhistorische waarde


(zie hoger)

b) Architecturale mogelijkheden


(zie hoger)

c) Bouwfysische toestand(zie hoger)

2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving(zie hoger)

2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie(zie hoger)

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE
3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie


Deelgemeente (en wijk)

Kerk

Toekomstvisie

Deelgemeente, wijk (indien van toepassing)

Naam kerk

Genomen optie

Deelgemeente, wijk (indien van toepassing)

Naam kerk

Genomen optie

Deelgemeente, wijk (indien van toepassing)

Naam kerk

Genomen optie


Tekst


Tips

- Wat


 • Overzichtstabel met vermelding van:

  • De namen van de kerkgebouwen en die van de deelgemeenten (en wijken, indien van toepassing,) waarin deze zich bevinden.

  • De genomen optie per kerk: gebruik eredienst met valorisatie, medegebruik, nevenbestemming (multifunctioneel gebruik of gedeeld gebruik), herbestemming, sloop.

 • Indien gewenst kan bij "Toekomstvisie” voor een gefaseerde opdeling (bijv. 2017-2020, 2020-2025, 2025-2030 of later) geopteerd worden.

 • Geef ook aan hoe deze visie tot stand is gekomen: argumenten, welk traject er doorlopen is ...3.2. Plan van aanpak hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzochtTekst


Tips

- Wat


 • Geef aan welk traject is opgestart of zal worden opgestart om deze toekomstvisie te realiseren en over welke tijdshorizon dit wordt aangepakt.

 • Mogelijkheden zijn:

  • Het opzetten van pilootprojecten

  • De oprichting van een stuurgroep met daarin de betrokken actoren (CKB, gemeente ...) die kerk per kerk aanpakt. Stappen die de stuurgroep kan ondernemen zijn: het contacteren van verenigingen, de opstart van een participatietraject om parochianen/burgers te betrekken, het contacteren van een architectenbureau ...).

  • ...


BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien er wijzigingen moeten aangebracht worden, worden deze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop van bisdom en door de gemeenteraad.


Voeg hier eventueel nog andere bemerkingen toe.Abdij van Park 7 – 3001 Heverlee • T 016 40 60 73 • F 016 40 33 02 • info@crkc.be • www.crkc.be • BE0461 895 885

 • 1. SITUERING KERKGEBOUWEN
 • 2. FICHE PER KERKGEBOUW 2.1. Naam kerk in naam deelgemeente
 • 2.1.2. Beschrijving
 • 2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving Tekst
 • 2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie
 • 2.2. Naam kerk in naam deelgemeente
 • 2.3. Naam kerk in naam deelgemeente
 • 3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE 3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie
 • 3.2. Plan van aanpak hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

 • Dovnload 159.53 Kb.