Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Keuze uit drie namen voor de nieuwe parochie

Dovnload 23.62 Kb.

Keuze uit drie namen voor de nieuwe parochieDatum21.09.2017
Grootte23.62 Kb.

Dovnload 23.62 Kb.

Keuze uit drie namen voor de nieuwe parochie


De nieuw te vormen parochie - door middel van de samenvoeging van de parochies H. Dominicus, H. Joseph, HH. Rozenkrans&Albertus HH. Franciscus&Clara - heeft een naam nodig. Er zijn zesenvijftig suggesties voor een parochienaam ingediend. Het besturenoverleg heeft deze suggesties bekeken en een selectie van acht namen aan de bisschop voorgelegd. De bisschop heeft op grond van deze selectie aangegeven akkoord te gaan met één van de volgende drie namen:
Allerheiligste Verlosser

H. Familie

H. Johannes (de evangelist)
Wij leggen deze drie namen thans aan u voor om via een peiling inzicht te krijgen welke naam de meeste voorkeur heeft onder de parochianen van de huidige vier parochies.
Vanaf heden kunt u ons laten weten welke van deze drie namen uw voorkeur heeft. Dat kan in de week vanaf zondag 8 januari tot en met zondag 22 januari a.s.
U kunt hiervoor gebruik maken van het onderstaande formulier. U kunt het invullen en inleveren in de bus/doos achter in de kerk, dan wel bij uw parochiesecretariaat.
U kunt ook per e-mail uw stem uitbrengen. Mail dan het onderstaande formulier naar: info@franciscusenclara.nl
Elke ingeschreven parochiaan van de huidige vier parochies mag één stem uitbrengen. Daarom is het van belang dat uw naam, adres en handtekening ingevuld zijn. Zonder deze gegevens is de stem ongeldig.
N.B. De kerkgebouwen in de nieuwe parochie behouden hun huidige naam.
Het besturenoverleg van de vier parochies: H. Dominicus, H. Joseph, H.H. Rozenkrans & Albertus en H.H. Franciscus & Clara te Rotterdam

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formulier:

Hoe gaat de nieuwe parochie heten?
Ik kies voor de naam (Eén van de onderstaande drie namen aankruisen):

 Allerheiligste Verlosser

 H. Familie

 H. Johannes (de Evangelist)


Ingevuld door:
Naam: _____________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________
Plaats:______________________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________

Toelichting bij de namen:
H. Familie is geen onbekende naam. Het is een naam die al sinds 1915 met de stad Rotterdam verbonden is. Het is de naam van die beroemde kerk in Barcelona, het is de naam van de Spaanstalige gemeenschap waarmee wij verbonden mogen zijn.
Een naam met geschiedenis: ongetwijfeld zijn er onder ons mensen die op de een of andere wijze verbonden zijn geweest met het ‘Aartsbroederschap van de h. Familie’. Een beweging die zich vooral richtte op het innerlijk leven en aandacht vroeg voor het christelijk huisgezin.
Aartsbroederschappen bestaan niet meer, maar de naam van de h. Familie blijft actueel omdat familie een zegen kan zijn, een plek waar geloof tot ontwikkeling kan komen, een verband waar het geloof met elkaar gedeeld kan worden, een kern van christelijk leven.
Ook de naam van Allerheiligste Verlosser is geen onbekende. Nauw verbonden met de geschiedenis van Crooswijk waar paters Redemptoristen tot ver in de vorige eeuw het Evangelie beleefden. Allerheiligste Verlosser is één van de vele namen die mensen aan het kind in de kribbe hebben gegeven. Het is één van de namen waarover een tafelgebed zingt
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus

zoon van Jozef, zoon van David

zoon van Jesse, zoon van Juda

zoon van Jacob, zoon van Abram

zoon van Adam, zoon van mensen
die ook Zoon van God genoemd wordt,

heiland, visioen van vrede,

licht der wereld, weg ten leven,

levend brood en ware wijnstok


Het kind heeft vele namen gekregen.. Een naam is altijd een benadering, legt altijd een bepaald accent op wie het voor mensen kan zijn. De naam Allerheiligste Verlosser, is in ieder geval een naam die ons de vraag stelt: Wie is Hij voor mij? Welke naam vertrouw ik Hem toe.
Bijzonder is dat met de namen H. Familie en Allerheiligste Verlosser de Paters Redemptoristen als het ware naar voren worden gehaald. Zij zijn immers de grote motor geweest achter Het aartsbroederschap van de Heilige Familie en Redemptor betekent ‘Verlosser’

Dan is er nog één naam: Johannes, de Evangelist.


hij wordt vaak de theoloog onder de evangelisten genoemd. Jezus wordt voorgesteld als de Logos, het Woord van God, sterker nog als God zelf. En deze almachtige God maakt zich klein en komt in de persoon van Jezus onder de mensen wonen
Het Evangelie van Johannes begint als volgt: In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God.
Zijn proloog is een van de meest vereerde teksten van het Nieuwe Testament . Het telt slecht 16 verzen en wordt wel eens vergeleken met de ouverture van een Italiaanse opera. Alle muzikale thema's en motieven van de opera klinken er al in door. De grote onderwerpen worden erin aangetipt: de menswording van God, getuigenis, geloof en genade. Hoogtepunt is de verkondiging van Gods menswording: 'Het Woord is vlees geworden.' Incarnatus est! En daar past enkel een diepe buiging bij.
Hoe de stemprocedure verloopt vertel ik u aan het einde van de viering maar ik hoop en bid dat de nieuwe naam van onze parochie mag bijdragen aan een voortdurende herbronning van ons geloof en het verstaan van de tekenen van de tijd.
Pastor Rob Lijesen

Tenslotte!

Aan het eind van deze maand staat er een aannemer voor de kerkdeur die er heel graag in wil om het een en ander uit te voeren.


Allereerst gaat de aannemer aan de slag met de banken. Over een maand of twee staat er nog maar één soort bank in onze kerk. Enkel en alleen de banken die horen bij de originele inrichting. Dat zijn de banken met de rondingen, de bogen, die zo kenmerkend zijn voor de bouwstijl: de neo gothiek. Banken die niet origineel zijn, worden uit de kerk verwijderd.
Vervolgens worden de resterende banken zo geplaatst dat er alleen nog maar banken staan in het middenschip van de kerk en in de twee zijbeuken.
Als de aannemer klaar is, zullen er geen zitplaatsen meer zijn bij de kruiswegstaties en zullen er voor iedere rij banken twee rijen stoelen uit de kerk van de Verlosser & Barbara worden geplaatst voor de mensen die moeilijk in de banken kunnen zitten.
Daar waar banken staan, wordt wat meer ruimte gemaakt om zitten en knielen wat prettiger kan maken.
Dat is het bankenverhaal, dan nog iets over de beelden in deze kerk:
Deze kerk bevat nogal wat religieus erfgoed. Erfgoed vanuit de oude Hildegardiskerk, maar ook vanuit de voormalige parochie Antonius en Rosalia. Wat nog niet zichtbaar is, behalve in de dagkapel, is het religieus erfgoed uit de kerk van h. Familie en de Verlosser en Barbara. Daar gaat nu verandering in komen.

Vanuit de H. Familiekerk worden twee beelden hier naar toe gebracht: het beeld van de H. Theresia en het H. Hart beeld.


Vanuit de Verlosser en Barbara komen de afbeeldingen van de vier Evangelisten, ook die van Johannes de Evangelist. Met het oudste religieuze erfgoed, de ramen uit de Verlosser en Barbara kerk, doen we nu, vanwege financiële reden, even niets.
Als er beelden bij komen, dan moet er ook iets weg of ergens anders worden geplaatst. Een en ander gebeurt op een zorgvuldige wijze zodat een meer heldere lijn qua sfeer en stijl wordt aangebracht.
Of nog anders gezegd: het zo kan zijn dat een beeld of kruis de volgende keer ergens anders hangt. Dat kan in de kerk zijn, maar dat kan ook in de sacristie of het kerkportaal zijn. Er wordt niets weggegooid, het is immers ons religieus erfgoed.
In het verleden zijn er ook plannen gepresenteerd om wijzigingen aan te brengen op het liturgisch centrum en een toiletgroep in de kerk aan te brengen. Voor deze plannen, kreeg het bestuur geen financiële machtiging van het bisdom.
Er staat dus de komende maanden dus heel wat te gebeuren. Al deze veranderingen is een teken van geloof en vertrouwen voor de toekomst.


  • Allerheiligste Verlosser H. Familie H. Johannes (de evangelist)
  • Formulier: Hoe gaat de nieuwe parochie heten
  • Ook de naam van Allerheiligste Verlosser
  • Johannes, de Evangelist

  • Dovnload 23.62 Kb.