Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Klachtenformulier

Dovnload 50.79 Kb.

KlachtenformulierDatum22.05.2018
Grootte50.79 Kb.

Dovnload 50.79 Kb.
KLACHTENFORMULIER
Als u een klacht wilt indienen bij de Klachtencommissie NBA, verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier. Wij verzoeken u het ingevulde en ondertekende klachtenformulier met alle relevante stukken die op de klacht betrekking hebben op te sturen naar de secretaris van de Klachtencommissie. De klacht dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.
Voor een beschrijving van de procedure verwijzen wij u naar de brochure ‘Klachtencommissie NBA – Informatie voor de indiener van een klacht’ op www.nba.nl.Deel 1: gegevens klager

Indien van toepassing

naam bedrijf     

Gevestigd te      

Naam

     

Man/vrouw

     

Adres

     

Postcode/plaats

     

Telefoonnummer

     

E-mail adres

     
Deel 2: gegevens accountant waartegen de klacht zich richt
Let op: de klacht moet betrekking hebben op een persoon die staat ingeschreven in het register van de NBA. Raadpleeg zo nodig het accountantsregister op www.nba.nl.

Staat er RA achter de naam dan betreft het een registeraccountant, staat er AA achter de naam, dan betreft het een Accountant-Administratieconsulent.


Naam

     

Man/vrouw

     

Adres

     

Postcode/plaats

     

Telefoonnummer

     

Werkzaam bij


     

Gevestigd te      

Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent

     
Deel 3: de klacht

Omschrijft u s.v.p. zo duidelijk mogelijk de gedraging(en) waarover u een klacht indient en de redenen waarom u de klacht indient.

     


Let op: U dient een afschrift mee te zenden van alle documenten die uw klacht kunnen onderbouwen en in ieder geval van de stukken waarnaar u in uw klaagschrift verwijst.

Vermeld u hieronder s.v.p. welke bijlagen u heeft bijgevoegd:

1.      

2.      

3.      


In verband met de privacywetgeving verzoeken wij u om in uw omschrijving van de klacht en in de bijlagen persoonsgegevens* weg te laten of onleesbaar te maken. Het gaat daarbij om persoonsgegevens van zowel uzelf als van anderen, voor zover deze niet relevant zijn voor de klachtbehandeling.


* Bij persoonsgegevens moet u denken aan bijvoorbeeld naam, adres, BSN of aan salarisgegevens, gegevens over ziekte etc. in combinatie met een naam of BSN.

Wanneer heeft/hebben de gedraging(en) waarop uw klacht betrekking heeft plaatsgevonden?

     Wanneer heeft u de gedraging(en) waarop uw klacht betrekking heeft geconstateerd?

     Indien u een idee heeft voor een oplossing van de klacht of een voorstel voor de afwikkeling van de klacht, kunt u dat hier aangeven:

     


Wat beoogt u met het indienen van de klacht te bereiken?

     


Deel 4: overig

Heeft de klacht betrekking op een gedraging waarover al eerder een klacht is ingediend bij de Klachtencommissie NBA óf een klachtinstantie van een accountantskantoor?

     
Heeft de klacht betrekking op een gedraging waarover al eerder een klacht is ingediend bij de accountantskamer (tuchtrechter)?

     
Heeft de klacht betrekking op een gedraging die onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek is?

     
Stelt u het op prijs als de betrokken accountant telefonisch contact met u opneemt alvorens de procedure aanvangt, om te bezien of de situatie onderling uitgesproken/opgelost kan worden?

     
Eventuele overige opmerkingen:

     

Deel 5: ondertekening

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

Plaats en datum     

Handtekening


Het ingevulde en ondertekende formulier met eventuele bijlagen sturen naar:
Klachtencommissie NBA

T.a.v. Secretariaat Klachtencommissie NBA

Postbus 7984                                                 

1008 AD  AMSTERDAMKlachtencommissie NBA van

september 2017  • KLACHTENFORMULIER
  • Deel 1: gegevens klager
  • Deel 2: gegevens accountant waartegen de klacht zich richt
  • Deel 3: de klacht
  • Deel 4: overig
  • Deel 5: ondertekening Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
  • Het ingevulde en ondertekende formulier met eventuele bijlagen sturen naar

  • Dovnload 50.79 Kb.