Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Koopcontract

Dovnload 21.78 Kb.

KoopcontractDatum01.08.2017
Grootte21.78 Kb.

Dovnload 21.78 Kb.
KOOPCONTRACT
1. …………………….., gevestigd en zaakdoende te (……….) ………….. aan de …………….. nummer ……, hierna te noemen verkoper;
en
2. ……………………………………………….., wonende te ………………. aan de ………………….., koper;
Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 Omschrijving

1. Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper van verkoper koopt, het hierna genoemde paard:

naam : ______________________________________

geboortejaar : ­­­­­______________________________________

stamboek : ______________________________________

stamboeknr. : ______________________________________

geslacht : ______________________________________

aftekeningen : ­­­­­­­­______________________________________

transpondernr: ______________________________________

koopprijs : ______________________________________

gebruiksdoel : ______________________________________
Hierna te noemen het paard.

Artikel 2 Veterinair onderzoek

2.1 Deze overeenkomst is gesloten onder de voorwaarde dat het paard op kosten van koper voorafgaand aan de koop een veterinaire keuring zal ondergaan teneinde eventuele bezwaren tegen goedkeuring van het paard als rijpaard tijdig te onderkennen.


2.2 Indien koper deze keuring of een deel van de keuring achterwege laat dan komen de gevolgen daarvan, in de meest ruime zin des woord, voor rekening en risico van de koper.

Artikel 3 Eigendom

3.1 Verkoper verklaart dat het paard haar in eigendom toebehoort, dat er geen eigendomsvoorbehoud of beperkt recht van een derde op rust en dat het paard vrij is van beslag, huur en van andere lasten en beperkingen.


3.2 Koper erkent het eigendomsrecht van verkoper


Artikel 4 Bijzonderheden

4.1. Partijen hebben geconstateerd dat het paard op het moment van ondertekening van deze overeenkomst de hiernavolgende uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken heeft: ………………………….

Of
Partijen hebben geconstateerd dat het paard op het moment van ondertekening van deze overeenkomst geen uiterlijke of duidelijke waarneembare gebreken heeft
4.2 Koper verklaart met ondertekening van deze overeenkomst bekend te zijn met het gebrek en de gevolgen en risico daarvan te aanvaarden. Koper kan verkoper op geen enkele wijze voor de onder artikel 4.1 genoemde gebreken aansprakelijk stellen op grond van non conformiteit.

Artikel 5 (Stal)gebreken
5.1 Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte paard niet lijdt aan stalgebreken – waaronder weven, luchtzuigen, kribbebijten – tenzij deze zijn genoemd onder artikel 4 van deze overeenkomst – en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na aflevering door verkoper aan koper. Indien binnen deze periode door de veterinair een dergelijk stalgebrek wordt geconstateerd en deze daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel reeds bestond voor de datum van de koopovereenkomst dan heeft koper het recht om ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen c.q. met verkoper in onderhandeling te treden omtrent een verlaging van de koopprijs. Koper dient dit binnen twee weken na datum aflevering van het paard per aangetekend schrijven aan verkoper kenbaar te maken. Wordt aan de in dit artikel genoemde termijnen door koper niet voldaan dan zijn daarmee al zijn rechten terzake vervallen.

Artikel 6 Betaling en levering
6.1 De in artikel 1 genoemde koopprijs wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, per bank voldaan.
6.2 De koopsom wordt door koper uiterlijk op het moment van aflevering voldaan aan verkoper
6.3 Het paard zal worden afgeleverd ten huize van verkoper tenzij anders overeengekomen.
6.4 De risico verbonden aan het paard gaat op het moment van levering over op de koper.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Verkoper staat er voor in dat het paard dat zij levert beantwoordt aan deze overeenkomst en daarmee aan de wettelijke conformiteiteisen.
7.2 Verkoper garandeert niet dat: ( in te vullen wensen van de koper )

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


7.3 Verkoper is in de meest ruime zin des woord niet aansprakelijk voor welke schade, vervolg- c.q. gevolgschade dan ook, waaronder kosten voor stalling en verzorging/ training/ gederfde winst/ veterinaire kosten.

Artikel 8 Verborgen gebreken
8.1 Indien koper van mening is dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordt waardoor het paard niet die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, dan is koper op straffe van verval van zijn rechten verplicht om binnen twee maanden na ontdekking van een eventuele afwijking dit aan verkoper per aangetekend schrijven mee te delen.
8.2 Dit schrijven dient vergezeld te gaan van een (koopvernietigende)verklaring van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht waaruit volgt dat op grond van een door haar verricht onderzoek is gebleken dat het paard reeds ten tijde van de koop niet beschikte over die eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten en die een normaal gebruik van het paard in de weg staan.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk de eigendom voor van het paard totdat de gehele koopprijs is voldaan.
9.2 De bij het paard behorende papieren waaronder stamboekbewijs en andere identiteitspapieren worden niet eerder aan de koper afgegeven totdat koper geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
9.3 Voor het geval koper, ook na schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft om aan zijn (financiële) verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen dan is verkoper bevoegd om het paard terug te nemen en is deze uitdrukkelijk bevoegd om het paard aan derden te verkopen.


Artikel 10 Geschillen
10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing
10.2 De rechtsverhoudingen tussen Verkoper en koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands Recht met complete uitsluiting van het Weens koopverdrag ( CISG).
10.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank ………… te ………………...

Aldus overeengekomen te ____________________

en in tweevoud ondertekend en op iedere bladzij geparafeerd

op_____________________________________________________________________________ ________________________


Verkoper koper

  • Artikel 1 Omschrijving
  • Artikel 2 Veterinair onderzoek

  • Dovnload 21.78 Kb.