Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Koopovereenkomst

Dovnload 15.64 Kb.

KoopovereenkomstDatum29.04.2017
Grootte15.64 Kb.

Dovnload 15.64 Kb.


Koopovereenkomst
De ondergetekenden :
Naam : Debbie Vercammen

Adres : Zogge 30

Woonplaats : 9220 Hamme (Zogge)

Tel./Gsm : 0032 (0)478 35 81 35

E-mail: aussies@pawprintspride.be

Nummer identiteitskaart: 591-7143009-31


Hieronder vermeld als de verkoper.

En


Naam :

Adres :


Woonplaats :

Tel./Gsm :

E-mail:

Nummer identiteitskaart:


Hieronder vermeld als de koper.
Komen het volgende overeen :
1. Het betreft de Australische Herder
PAWPRINTS PRIDE
Geboortedatum :

Geslacht :

Kleur :

Chipnummer :


geboren uit :
Vader

Naam : HOF WTCH Imagineer's Incredible Lad CD AFTDcds GS-E JS-E RS-E DNA-VP

Chipnummer : 981010000079598

Stamboomnummer. : AKC: DN15073701 - NHSB: 2629296 - ASCA: E147238


Moeder

Naam : Jodie’s Gift Hot Chocolate of Blue Grass Ranch

Chipnummer. :  250269606249383

Stamboomnummer. :  LOF 1 B.AUS. 48679/0 - RISH 9163329


2. De verkoper verkoopt de hierboven (art 1) omschreven hond aan de koper voor de koopsom van 1000 euro. De koper betaalde bij wijze van voorschot een bedrag van 500 euro. Het restantbedrag 500 euro, wordt door de koper voldaan bij de ophaling van de hond. De hond is minstens 8 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. Tot minstens 8 weken blijft de hond bij de verkoper en is voor diens rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft de koper recht op volledige terugbetaling van het voorschot.
3. De pup wordt voor het ophalen gecontroleerd door een dierenarts gekozen door de verkoper. Dierenarts, koper en verkoper constateren dat de hond uiterlijk wel/geen waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. (indien wel, gebrek/afwijking vermelden) ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….


4. Vermelding van eventuele niet-standaard onderzoeken (bv. gentest) die reeds gebeurd zijn met het bijhorend resultaat:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
5. De verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende documenten aan de koper overhandigen. De stamboom, indien deze nog niet in het bezit van de verkoper is, wordt naderhand persoonlijk door de verkoper aan de koper overhandigd (of per aangetekend verzonden).
6. De verkoper kan op het moment van overdracht geen garantie geven dat de hond zal voldoen aan de eisen van de koper ivm show, fok, werk, sport enz… De koper heeft geen recht op schadevergoeding moest dit op latere leeftijd het geval blijken.
7a. Deze hond mag niet ingezet worden voor de fok omwille van volgende reden*:

……………………………………………………………………………….

7b. Deze hond vertoont op het moment van de verkoop geen waarneembare/vastgestelde afwijkingen waardoor hij niet kan ingezet worden voor de fok. De koper verklaart echter de hond niet in te zetten voor de fok zonder schriftelijke goedkeuring van de verkoper.*

(*Doorstrepen wat niet van toepassing is)


8. Indien er bij de hond binnen 10 dagen na aflevering door middel van een veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een besmettelijke ziekte lijdt die reeds bestond of te herleiden is tot een besmettelijke ziekte die reeds bij de hond aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst dan is de verkoper verplicht om de hond te laten behandelen door een door hem gekozen dierenarts en hiervoor de kosten te dragen.
9. Indien er bij de hond vóór de leeftijd van 12 maand door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een erfelijke ziekte of afwijking lijdt welke niet kon worden ontdekt bij de aflevering en die levensbedreigend is of met sterfte als gevolg dient de koper de aard en de ernst van het vastgestelde erfelijk gebrek aan te tonen samen met het bewijs van het veterinair ingrijpen en of autopsie aan de hand van een verklaring van de gespecialiseerde dierenarts (autopsie mag enkel bij de dierenkliniek van Merelbeke (B) of Luik (B)) en heeft de koper, mits hij binnen 10 dagen na ontdekking door middel van een aangetekend schrijven de verkoper hiervan op de hoogte brengt samen met de bewijsstukken, recht op terugbetaling van de aankoopsom door de verkoper binnen een termijn van 1 jaar onder eventuele aftrek van reeds gemaakte dierenartskosten door de verkoper.
10. De koper verbindt zich ertoe de aangekochte hond naar eer en geweten goed te verzorgen. Bij verwaarlozing of indien de koper tekortschiet in de verzorging of ondeskundige behandeling, dit ter beoordeling van de verkoper en een dierenarts gekozen door de verkoper heeft de verkoper het recht de hond bij de nieuwe eigenaar onmiddellijk weg te halen, zonder terugbetaling van de aankoopsom of eender welke andere vergoeding.
11. Ingeval de koper door eender welke omstandigheden afstand moet of wil doen van de hond, verplicht de koper zich om ten aanzien van een regeling voor herplaatsing, allereerst contact op te nemen met de verkoper. De verkoper verplicht zich vervolgens in overleg met de koper, om mede zorg te dragen voor een goede herplaatsing van de hond. Bij dringende gevallen wordt de hond naar de verkoper gebracht. De hond mag in geen geval naar een asiel op andere opvangorganisatie gebracht worden of doorgegeven worden zonder weet van de verkoper. Er is geen vergoeding mogelijk bij de overdracht.
12. Wanneer de koper woonachtig is in een ander land dan de verkoper zullen de importregelingen gevolgd worden. Indien dit inhoudt dat de pup pas op latere leeftijd kan worden overgedragen, dan blijft de pup gedurende die periode bij de verkoper. De kosten voor voeding en eventuele medische zorgen die hiermee gepaard gaan, zijn echter voor de koper vanaf de leeftijd dat de overdracht in theorie zou kunnen doorgaan (8 à 9 weken).
13. Dit contract wordt ondertekend bij de verdelen van de pups. De overdracht van de hond is gepland op . Op dat moment wordt de saldo van de aankoopsom overhandigd aan de verkoper. De koper ontvangt een betalingsbewijs dat door beide partijen ondertekend wordt. Wanneer de koper tussen het onderteken van dit contract en de overdracht van de pup afziet van de aankoop, is er geen teruggave van het voorschot mogelijk.

Deze overeenkomst telt 3 pagina’s. Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend.


Op te
Verkoper : Koper :


Dovnload 15.64 Kb.