Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Koor: Requiem aeternam

Dovnload 40.73 Kb.

Koor: Requiem aeternamDatum13.11.2017
Grootte40.73 Kb.

Dovnload 40.73 Kb.

wordt afgehaald door de pastoor bij de ingang van de kerk.
Koor: Requiem aeternam

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. RequiemHeer, geef hun de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen. Voor U, God, moet men zingen op de Sion, zijn dankbaarheid tonen in Jeruzalem. Verhoor mijn gebed. Tot U komt alles wat leeft.
Welkomstwoord door de pastoor
Pr.: In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest.

Allen: Amen.

Pr.: Genade zij met u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus die ons heeft bevrijd uit de macht van de dood, en van de heilige Geest die ons leidt naar het eeuwig leven.

Allen: Amen.


Openingsgedachte door
Schuldbelijdenis

Pr.: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Allen: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en U, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Pr.: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen: Amen.
Koor: Kyrie

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
... ontsteken de kaarsen
Openingsgebed door de pastoor
Eerste lezing door ...
Koor: Tussenzang …
Evangelielezing door de pastoor of diaken

Pr/Di: De Heer zal bij u zijn.

Allen: De Heer zal u bewaren.
Pr/Di: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer

Jezus Christus volgens

Allen: Lof zij U, Christus.

Pr/Di: …


Woord van de Heer.

Allen: Wij danken God.


Preek
Voorbeden door

Laat ons bidden.Allen: Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Collecte, uitreiken gedachtenisprentje en gereed maken van de altaartafel
Koor: Offerandelied…
Pr.: Bid broeders en zusters, dat mijn en Uw offer aan-vaard kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer in Zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn Heilige Kerk.


Gebed over de gaven

Pr.: Heer, aanvaard onze gaven en verhoor ons gebed. Neem op in de heerlijkheid bij uw Zoon, die ons met elkaar verbindt door dit grote sacrament van zijn liefde. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen.
Prefatie
Pr.: De Heer zij met u.

Allen: En met uw geest.

Pr.: Verheft uw hart.

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Pr.: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop. In onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte, dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven God niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw Woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed te wonen. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aan-bidden wij U, en zingen wij U toe met de woorden:
Koor: Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.


Pr.: Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige: heel uw schepping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus; uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen: want van Oost tot West moet door een zuivere offerande hulde worden gebracht aan uw Naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijzen. In alle hoogmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest en zijn Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om Uw naam te verheerlijken. Hij gaf hen aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond, dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. blijft dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, verkondigen wij de dood des Heren, tot Hij komt.

Pr.: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand: zo staan wij vol verwachting open voor Zijn wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw Kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef, dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt samen met Maria, de heilige maagd en Moeder van God: samen met uw heilige apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak U volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus onze paus en Antonius en Robertus onze bisschoppen, met alle bisschoppen, de geestelijkeheid en heel het gelovige volk, dat Gij U hebt verworven.

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is en waarvan Gij, de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.

Gedenk die Gij uit deze wereld naar U toegeroepen hebt. Geef dat zij die zoals uw Zoon, de dood moest ondergaan ook zoals Hij zal verrijzen. Want Jezus zal de doden doen opstaan en ons aardse lichaam aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk doen zijn.

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die voor u lief waren en van ons zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daareens te mogen zijn, om met hem samen voor altijd te mogen genieten van Uw heerlijkheid. Dan wist Gij alle tranen uit onze ogen: wij zullen U zien, God van ons zoals Gij zijt: voor eeuwig op U gelijkend zullen wij eindeloos U prijzen door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.

Door Hem en met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Koor: Pater Noster of Onze Vader…
Pr.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Allen: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Pr.: Heer Jezus Christus, Gij hebt tot uw apostelen gezegd: vrede laat ik U, mijn vrede geef ik U. Let niet op onze zonden maar op het geloof van Uw kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen.

Pr.: De vrede des Heren zij altijd met U.

Allen: En met Uw Geest.


Koor: Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, donna eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, donna eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, donna eis requiem sempiternam.


Pr.: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld:

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.


Uitreiken communie


Koor: Communiezang …
Gebed na de communie door pastoor…
Koor: Ave Maria
Gedachte door
Absoute

Nu wij als gelovige mensen onze plicht vervullen en dit menselijk lichaam uitgeleide gaan doen, willen wij met vertrouwen bidden tot God, voor wie alles leeft, dat Hij het lichaam van onze dierbare overledene in kracht doet opstaan, en dat Hij haar ziel opneemt in de kring van zijn heiligen en getrouwen. Moge Gods oordeel over haar barmhartig zijn: moge Hij haar uit de dood verlossen en van haar schulden ontslaan. En moge zij zo, verzoend met de Vader, en gedragen op de schouders van de goede herder, in het gezelschap van de eeuwige Koning, samen met Gods uitverkorenen, voor altijd gelukkig zijn.
Besprenkeling en bewieroking van de baar
Koor: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
Slotgebed

Goede Vader, Gij zijt ons steeds goedgezind, in uw handen bevelen wij de ziel van aan. Wij hebben het vaste vertrouwen dat zij eens met Christus zal verrijzen op de jongste dag, zoals allen die in Christus zijn gestorven. Wij danken U voor alle weldaden, waarmee Gij haar in dit sterfelijk leven hebt overladen. Zij zijn voor ons een teken van uw goedheid, een teken ook van de gemeenschap in Christus van de heiligen. Luister dan Heer, welwillend naar ons gebed; open voor uw dienares de poort van het paradijs en laten wij die achter blijven elkaar troosten met het geloof totdat wij allen Christus tegemoet gaan en voor altijd met verenigd zijn. Door Christus onze Heer.

Allen: Amen


Overbrengen gedachteniskruisje door
Slotwoord en zegen
Koor: In Paradisum

In paradisum, deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres, et perducant te, in civitatem sanctam Ierusalem. Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem

De engelen, zij mogen u geleiden naar het paradijs, de martelaren mogen u ontvangen bij uw komst, en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem. Het koor van de engelen moge u ontvangen en moogt gij, samen met de arme Lazarus, de eeuwige rust vinden.  • Openingsgedachte
  • ... ontsteken de kaarsen Openingsgebed
  • Preek Voorbeden
  • Koor: Pater Noster of Onze Vader…
  • Uitreiken communie Koor: Communiezang … Gebed na de communie
  • Besprenkeling en bewieroking van de baar Koor
  • Overbrengen gedachteniskruisje

  • Dovnload 40.73 Kb.