Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kunststofverwerking derde graad bso

Dovnload 382.18 Kb.

Kunststofverwerking derde graad bsoPagina1/7
Datum05.12.2018
Grootte382.18 Kb.

Dovnload 382.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


kunststofverwerking

derde graad bso
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

september 2005LICAP – BRUSSEL D/2005/0279/022

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel


kunststofverwerking

derde GRAAD bso
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

LICAP – BRUSSEL D/2005/0279/022

september 2005

met ingang van 1 september 2005

Inhoud

Lessentabel 5

1 Inleiding 7

2 Studierichtingsprofiel en samenhang 8

2.1 Situering van de studierichting Kunststofverwerking BSO in het logisch BSO-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit 8

2.2 Instroom 9

2.3 Beginsituatie 9

2.4 Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden 9

2.5 Persoonlijkheidsvereisten 10

2.6 Sancties van de studies en uitstroom 10

2.7 Profilering van de studierichting Kunststofverwerking BSO t.o.v. aanverwante studierichtingen in de 3de graad van het studiegebied Mechanica-elektriciteit 11

2.8 Studierichtingsprofiel 12

2.9 Doelstellingen 12

2.10 Van leerplan tot jaarplan 14

3 Algemene pedagogisch-didactische wenken 14

3.1 Inleiding 14

3.2 Geïntegreerd werken 14

3.3 Projectmatig werken 17

3.4 Aandachtspunten 17

3.5 De geïntegreerde proef 19

3.6 Welzijn op het werk en het behalen van een VCA B-attest 19

4 Evaluatie 19

4.1 Wat en waarom evalueren? 19

4.2 Wanneer evalueren? 20

4.3 Hoe evalueren? 20

4.4 Hoe rapporteren? 20

5 Leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogische wenken 21

5.1 Voor alle vormingsclusters 21

5.2 Vormgeven door het verwerken van kunststoffen 32

5.3 Vormgeven door het verspanen van materiaal (U) 44

5.4 Vormgeven door het bewerken en verbinden van plaat- en profielmateriaal (U) 54

5.5 Volgens vastgelegde criteria elektrische onderhoudswerkzaamheden uitvoeren (U) 62

5.6 Vormgeven door het monteren van constructies en installeren van energiekringen (U) 63

5.7 Stages 68

6 Minimale materiële vereisten 69

6.1 Infrastructuur 69

6.2 Algemene uitrusting 69

6.3 Individueel per leerling 69

6.4 Gemeenschappelijk klein gerief 70

6.5 Gemeenschappelijke meetgereedschappen 70

6.6 Gemeenschappelijke machines 71

6.7 Gemeenschappelijke snijgereedschappen (U) 72

6.8 Elektrisch gereedschap 72

6.9 Materiaal voor energiekringen (U) 72

6.10 Software 72

7 Nuttige adressen 74

8 Bibliografie 76Lessentabel


Pedagogische uren/week Administratieve
vakbenaming vakbenaming

Minimum-maximum 30-36 30-36

Godsdienst 2 2 AV Godsdienst

Lichamelijke opvoeding 2 2 AV Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming 0/2 0/2 AV Maatschappelijke vorming

Nederlands 0/2 0/2 AV Nederlands

Project algemene vakken 4/0 4/0 AV Project algemene vakken

Realisaties energiekringen 0-1 0-1 PV Praktijk of PV/TV Stage


Kunststoffen/ Elektromechanica/
Mechanica/Elektriciteit

Realisaties kunststofverwerking 22-24 22-24 16-18 16-18 PV Praktijk of PV/TV Stage


Kunststoffen/ Elektromechanica/
Mechanica

6 6 TV Kunststoffen/Elektromechanica/


Mechanica

Realisaties onderhoud 0-1 0-1 PV Praktijk of PV/TV Stage


Kunststoffen/ Elektromechanica/
Mechanica/Elektriciteit

Realisaties plaatbewerking 0-2 0-2 PV Praktijk of PV/TV Stage


Kunststoffen/Elektromechanica/
Mechanica/Lasen-constructie

Realisaties verspanend 0-2 0-2 PV Praktijk of PV/TV Stage


Kunststoffen/ Elektromechanica/
Mechanica

Voor dit vak werd het leerplan in deze brochure opgenomen.

 1. Inleiding

Nieuwe impulsen

Volgende impulsen liggen aan de basis van het vernieuwen van het leerplan: • vernieuwde pedagogisch-didactische inzichten op het vlak van geïntegreerd werken, het bewaken van de diverse leerlijnen;

 • de zorg van de sector om de snel evoluerende technologieën te kunnen implementeren;

 • de vraag van zowel de onderwijsverstrekkers als van de werkgevers en werknemers om het onderwijsaanbod en het opleidingsaanbod zo transparant mogelijk te maken;

 • de vraag van het VEV naar een zo breed mogelijke polyvalente vorming;

 • de verticale samenhang bewaken op de geëxpliciteerd vernieuwde visies in de leerplannen van de basisopties, de beroepenvelden en de studierichting Basismechanica BSO en de studrichting BSO Kunststofverwerking;

 • de mogelijkheden om vakoverschrijdende thema’s te integreren;

 • de stijgende aandacht voor veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie;

 • de mogelijkheden die het geïntegreerd gebruik van ICT biedt zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.

 1. Studierichtingsprofiel en samenhang

  1. Situering van de studierichting Kunststofverwerking BSO in het logisch BSO-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit

Eerste graad
2de leerjaar

Tweede graad BSO
1ste en 2
de leerjaar
Derde graad BSO
1ste en 2de leerjaar

Derde graad BSO
3de leerjaar

Studiegebied
3de graad

Elektriciteit (7uur)

Elektrische installaties

Elektrische installaties

Industriële elektriciteit

Mechanica-elektriciteit

 
 

 

Metaal (7 uur)

Nijverheid (14 uur)Basismechanica

Werktuigmachines

Computergestuurde
werktuigmachines
Matrijzenbouw
Industrieel onderhoud
Lassen-constructie
Metaal- en kunststofschrijnwerk
Fotolassen
Pijpfitten-lassen-monterenKunststofverwerking

Composietverwerking 

Auto

Auto-elektriciteit

Auto
Bedrijfsvoertuigen
Diesel- en LPG-motoren
Scheeps- en havenwerkCarrosserie

Carrosserie en spuitwerkVrachtwagenchauffeur

Bijzonder transport


Centrale verwarming en sanitaire installaties

Verwarmingsinstallaties

Koeling
en warmte

Non-ferro metalen dakbedekkingenKoelinstallties

Koeltechnische installaties

 
Elektriciteit (7uur)

Elektrische installaties

De plaats van de 3de graad Kunststofverwerking BSO wordt in bovenstaand curriculumschema1 aangegeven. Dit schema – dat van links naar rechts wordt gelezen – geeft een aantal studierichtingen weer in een aantal studiegebieden van de tweede en de derde graad. Het studiegebied Mechanica-elektriciteit start vanaf de tweede graad. De studiegebieden Auto en Koeling en warmte starten pas vanaf de derde graad. Uit het schema blijkt dat de studierichting Kunststofverwerking BSO:

 • aansluit op de studierichting Basismechanica BSO in de 2de graad;

 • een uitstekende voorbereiding is voor een aantal specialisatiejaren binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit zoals Composietverwerking.

  1. Instroom

De meeste leerlingen in de 3de graad BSO Kunststofverwerking volgden het logisch curriculum en komen uit de studierichting Basismechanica BSO.

Toch komen ook leerlingen uit de 2de graad Mechanische technieken TSO, ofwel na het behalen van een B-attest, hetzij na heroriëntering. Indien deze leerlingen over voldoende motorische competenties beschikken, een inspanning willen leveren om hun praktische vaardigheden te ontwikkelen en voldoende interesse hebben voor het uitvoeren van constructies in kunststoffen vormgegeven door verspanen en monteren hebben ze kans op slagen. Instroom vanuit andere studierichtingen is eerder zeldzaam. Leerlingen die pas in de 3de graad het Beroepssecundair Onderwijs aanvangen, hebben nood aan een speciale opvang.  1. Beginsituatie

Het merendeel van de leerlingen kwam dus al in min of meerdere mate in contact met praktische vaardigheden die nodig zijn bij het vormgeven van constructies door verspanen en monteren. De studierichting bouwt bijgevolg vooral verder op de inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in de tweede graad:

 • vormgeven door het bewerken van plaat- en profielmateriaal, lassen en solderen;

 • vormgeven door het verspanen van materiaal;

 • vormgeven door het monteren en demonteren van constructieonderdelen.

  1. Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de leerlingen en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken. In heel wat beroepen – waarop deze studierichting voorbereidt – gelden bepaalde beroepsdrempels:

 • lichamelijke letsels die de normale fysieke inspanning – eigen aan de diverse beroepen – beletten of bemoeilijken;

 • handicaps die het normaal motorisch functioneren – eigen aan het uitoefenen van diverse beroepen – bemoeilijken;

 • gewrichts- en rugaandoeningen;

 • beperkt gezichtsvermogen;

 • aandoeningen aan de luchtwegen;

 • producteczeem, contacteczeem en allergieën;

 • kleurenblindheid.

  1. Persoonlijkheidsvereisten

Vele beroepen stellen ook heel wat eisen op persoonlijkheidsvlak. Leerlingen van de studierichting Kunststofverwerking BSO bezitten deze reeds in bepaalde mate of geven in ieder geval blijk dat ze deze willen ontwikkelen:

 • interesse voor één of meerdere aansluitende beroepen;

 • blijk geven van voldoende verantwoordelijkheidszin;

 • voldoende flexibel zijn en bereid zijn in diverse omstandigheden te functioneren;

 • aandacht hebben voor aspecten die het welzijn op het werk bevorderen;

 • uitvoeringsgericht kunnen communiceren;

 • bereid zijn zich aan te passen aan de arbeidsomstandigheden.

  1. Sancties van de studies en uitstroom

Door het slagen in de studierichting Kunststofverwerking krijgt de leerling een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs.

Zoals reeds vermeld, biedt de studierichting Kunststofverwerking ook een uitstekende voorbereiding voor een aantal specialisatiejaren binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit zoals: Composietverwerking, Industrieel onderhoud en Matrijzenbouw BSO.

In deze specialisatiejaren kunnen de leerlingen ook een diploma van secundair onderwijs behalen.

Door de realisatie van het profiel van de studierichting heeft de leerling een polyvalente vorming gekregen voor het uitvoeren van kunststofconstructies vormgegeven door verspanen en monteren. Heel wat functies kunnen dan ook worden uitgeoefend binnen de kunststofverwerkende constructiebedrijven.

Verder hebben de afgestudeerden de mogelijkheid om diverse certificaten te behalen.


  1. Profilering van de studierichting Kunststofverwerking BSO t.o.v. aanverwante studierichtingen in de 3de graad van het studiegebied Mechanica-elektriciteit

In onderstaande tabel worden een aantal aanverwante (elektro)mechanische studierichtingen in de 3de graad van het studiegebied Mechanica-elektriciteit opgesomd. Voor elke studierichting wordt de eigenheid verduidelijkt. Dit gebeurt enerzijds door een omschrijving te geven van het te bestuderen ’studieobject’ en anderzijds door een schematische voorstelling dat het aandeel weergeeft van de theoretische en de praktische vormingscomponenten in het geheel van de opleiding.

Studierichting

Eigenheid
studieobject


Schematische voorstelling
vormingscomponenten


Elektromechanica
TSO


De studie van varianten
van een uitgevoerd project

Drie- en tweedimensionaal communiceren om het concept van productrealisaties te analyseren.

Conceptuele kenmerken van productrealisaties uit de sector elektromechanica analyseren.

De impact van de conceptuele kenmerken van productrealisaties uit de sector elektromechanica op de uitvoering duiden.KunststoftechniekenTSO

De studie van
een uit te voeren project

Drie- en tweedimensionaal communiceren om het concept van mechanische constructies te begrijpen en de uitvoering voor te bereiden,

Om de gevraagde kwaliteitscriteria te bereiken de noodzakelijke uitvoeringsrichtlijnen formuleren,

De uitvoering voorbereiden, opvolgen en bijsturen.
  1   2   3   4   5   6   7

 • Lessentabel Pedagogische
 • Inleiding Nieuwe impulsen
 • Studierichtingsprofiel en samenhang Situering van de studierichting Kunststofverwerking BSO in het logisch BSO-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit
 • Eerste graad 2de leerjaar Tweede graad BSO 1ste en 2 de
 • Derde graad BSO 3de leerjaar Studiegebied 3de graad
 • Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden
 • Persoonlijkheidsvereisten
 • Sancties van de studies en uitstroom
 • Profilering van de studierichting Kunststofverwerking BSO t.o.v. aanverwante studierichtingen in de 3de graad van het studiegebied Mechanica-elektriciteit
 • Studierichting Eigenheid studieobject Schematische voorstelling vormingscomponenten
 • KunststoftechniekenTSO De studie van een uit te voeren project

 • Dovnload 382.18 Kb.