Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kunststofverwerking derde graad bso

Dovnload 382.18 Kb.

Kunststofverwerking derde graad bsoPagina2/7
Datum05.12.2018
Grootte382.18 Kb.

Dovnload 382.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7Kunststofverwerking BSO

Het uitvoeren van
een project

Schetsmatig twee- en driedimensionaal communiceren om het project te kunnen uitvoeren.

De conceptuele kenmerken van het concept begrijpen en voorzieningen treffen om de uitvoering ervan mogelijk te maken.

Onder leiding het project uitvoeren volgens opgelegde kwaliteitscriteria.

  1. Studierichtingsprofiel

De studierichting Kunststofverwerking BSO heeft een dubbele doelstelling.

De startkwalificatie te verwerven om het beroep van kunststofverwerker te kunnen uitoefenen.
Dit houdt in dat de afgestudeerde verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en onder begeleiding – na een korte in service-training in het bedrijf – kunststofconstructies kan vormgeven.


Voldoende kennis en vaardigheden verwerven om zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. Dit kan in de specialisatiejaren Industrieel onderhoud, Matrijzenbouw, Composietverwerking en Computergestuurde werktuigmachines BSO; de talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen.

  1. Doelstellingen

Leerlingen die de studierichting Kunststofverwerking hebben gevolgd verwerven heel wat kennis en vaardigheden en streven naar attitudes. Sommige doelstellingen slaan op diverse vormingsclusters en hebben een belangrijke transferwaarde. Andere zijn specifiek en dienen voornamelijk om beroepsgerichte vaardigheden te verwerven.

   1. Hoofddoelstellingen

    1. Basis

Bij het uitvoeren volgens opgelegde criteria rekening houden met de elementen van de organisatie van een kunststofverwerkingsbedrijf

 • De kunststofverwerker

 • Planning werkzaamheden

 • Veiligheid gezondheid, hygiëne, en milieu

 • Kostprijs

Tekeningen en schema’s lezen, uitvoeringstekeningen maken.

Vormgeven door het verwerken van kunststoffen. • Kennis

 • Uitvoering

Via stages kennismaken met de bedrijfscultuur en werkzaamheden uitvoeren.

    1. Complementair

Vormgeven door het verspanen van materiaal.

Vormgeven door het bewerken en verbinden van plaat- en profielmateriaal.

 • Plaatbewerkingen uitvoeren

 • Verbindingstechnieken uitvoeren

Volgens vastgestelde criteria elektrische onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Werkzaamheden aan mechanische energiekringen voorbereiden en uitvoeren.   1. Na te streven attitudes

Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Attitudes die bijzondere aandacht verdienen zijn de volgende:

 • erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een opgedragen taak nauwkeurig te voltooien,

 • de afgesproken regels en afspraken naleven,

 • ondanks moeilijkheden, willen verder werken om het einddoel te bereiken,

 • bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden (andere materialen, andere gereedschappen, nieuwe opdrachten, nieuwe technologieën …),

 • zich inleven in de situatie waarin mensen zich bevinden, er begrip voor opbrengen en er tactvol mee omgaan,

 • bereid zijn om informatie te raadplegen en op te zoeken,

 • handelen met het oog op tevredenheid van zichzelf en van anderen,

 • in een team willen functioneren,

 • bereid zijn om correct en volledig te rapporteren,

 • probleemoplossend handelen en zoeken naar oplossingen voor problemen die zich stellen,

 • kwaliteitsvol en kostprijsbewust handelen,

 • maatregelen treffen opdat richtlijnen i.v.m. preventie, milieu, gezondheid, hygiëne en ergonomie zouden kunnen worden nageleefd,

 • voor zijn mening durven uitkomen en deze op een beleefde manier formuleren en argumenteren, besluitvaardig zijn,

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen om in functie van de opdracht telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

  1. Van leerplan tot jaarplan

Dit leerplan is een graadleerplan. Het lerarenteam dient, in overleg, de leerplandoelstellingen en leerinhouden te spreiden over de twee leerjaren. Dit moet resulteren in een gezamenlijk opgestelde jaarplanning.

 1. Algemene pedagogisch-didactische wenken

  1. Inleiding

Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen en leerinhouden door de leerlingen kunnen worden verworven. De gekozen pedagogisch-didactische methode is dus niet zonder belang. De in dit leerplan opgenomen pedagogisch-didactische wenken zijn dan ook bedoeld als suggesties, als tips.

Het leerplan op zichzelf mag in geen geval een excuus zijn om niet naar de noden van de maatschappij en de verwachtingen van de leerlingen te luisteren. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende aandacht blijft bestaan voor opvoeding, voor ontplooiingskansen van elke individuele leerling, voor geloofsovertuiging…

De geboden vorming is typisch en attractief voor een kunststofverwerker. De samenhang tussen hetgeen in de klas gebeurt en in de realiteit van het arbeidsproces in het bedrijfsleven is duidelijk. Het gegeven onderwijs is dus levensecht.

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens hun leerproces zo dikwijls mogelijk succes beleven. Zij moeten dan ook voldoende worden gewaardeerd voor het gepresteerde werk.

Gebruik ook zoveel mogelijk werkvormen. Combineer voortdurend de theorie en de praktijk. Doe steeds een beroep op denken en doen. Vermijd langdurige opdrachten met steeds terugkomende vaardigheden. Hou de momenten van theorie kort maar herhaal veelvuldig. Schenk voldoende aandacht aan het werken in team.


  1. Geïntegreerd werken

Het geïntegreerd werken biedt onmiskenbaar een aantal pedagogisch‑didactische voordelen. Deze worden hieronder in het kort besproken.

Just in time learning

Het projectmatig werken biedt de kans om de ogenblikken, waar aandacht wordt gevergd voor theorie, te plaatsen daar waar de kans op effect het grootst is. Bijvoorbeeld op het ogenblik waar de leerling de opdracht krijgt om iets uit te voeren en de vraag stelt: “Ik moet dat nu uitvoeren, maar hoe moet dat nu en waarom?” De theorie wordt dus zoveel mogelijk gegeven in directe aansluiting met de praktijk.Krachtige leeromgeving

De klemtoon dient gelegd op zinvolle projecten. Er dient dus voor elk project een behoefte te zijn, een intrinsieke motivatie. Het moet voor de leerlingen de moeite waard zijn. Het ideale zou zijn dat elk project zo realistisch mogelijk wordt uitgevoerd, zo dicht mogelijk aanleunend bij de beroepsrealiteit. Het “projectmatig werken” wordt nog leerkrachtiger en boeiender door met de klasgroep simultaan aan verschillende projecten te werken. Men kan kijken en vergelijken, van elkaar leren.Het leerproces van de leerling staat centraal

De didactiek vertrekt niet van kennisoverdracht, maar van het verwerven van kennis door zelfwerkzaamheid. Het leerproces van de leerling staat centraal. Door het geven van opdrachten, uitdagingen stimuleert de leraar het leerproces van de leerling. De rol van de leraar is dus duidelijk deze van opdrachtgever, coach, begeleider. Het blijft uiteraard de opdracht om kennis en vaardigheden over te dragen, maar dan in de filosofie van: “liever dat de leerling het vraagt”, dan dat “de leraar het ongevraagd aanbiedt”.Werken in team

Het opzetten van grotere projecten, waar meerdere leerlingen samen aan werken, is de pedagogische aanpak bij uitstek om het werken in team aan te leren.Interdisciplinaire probleemsituaties

De meeste projecten vereisen het gebruik van kennis en vaardigheden uit diverse domeinen (schetsen, diverse uitvoeringstechnieken, praktijk, PAV, ICT, …). Deze domeinen (vakken) vormen binnen de projectmatige aanpak een samenhangend geheel. Daar er geen splitsing in vakken is, gebeurt de integratie van kennis en vaardigheden uit diverse disciplines automatisch. De leraar – beter het lerarenteam – dient echter wel te zorgen voor een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. De keuze van de projecten en de jaarplanning zijn hier bepalend. Een grote uitdaging is het bewaken van diverse leerlijnen.Herhaling en terugkoppeling

Door telkens met nieuwe projecten te werken, waarin aspecten uit vorige projecten voorkomen, is er voortdurend herhaling en terugkoppeling mogelijk. Voor de doelgroep – BSO – is dit, vanuit pedagogisch-didactisch standpunt, een groot pluspunt.Succesbeleving

Elk project biedt een nieuwe kans op succesbeleving. De leerling heeft dus niet alleen kans op succesbeleving op het einde van een semester, op het einde van een leerjaar maar na elk nieuw project. Dit houdt dus in dat er permanent wordt geëvalueerd. De eindevaluatie baseert zich dan op een portfolio van gerealiseerde en geëvalueerde projecten.   1. Werken volgens het technologisch proces

Elk project dient in min of meerdere mate te verlopen volgens het technologische proces. Onderstaande flowchart licht dit proces toe.
  1. Projectmatig werken

Een mogelijkheid om integratie te bevorderen is het werken met projecten.

In de context van dit leerplan verstaan we onder project: “Op inzichtelijke wijze kunststofwerkzaamheden praktisch realiseren, individueel en/of in team, deels onder begeleiding, deels zelfstandig.

Binnen een project komen zowel kennis vaardigheden en attitudes aan bod. Ook is er voortdurend aandacht voor evaluatie en bijsturing.

1   2   3   4   5   6   7

 • Voldoende kennis en vaardigheden verwerven om zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. Dit kan in de specialisatiejaren
 • Hoofddoelstellingen Basis
 • Van leerplan tot jaarplan
 • Algemene pedagogisch-didactische wenken Inleiding
 • Het leerproces van de leerling staat centraal
 • Interdisciplinaire probleemsituaties
 • Herhaling en terugkoppeling
 • Werken volgens het technologisch proces
 • : “Op inzichtelijke wijze kunststofwerkzaamheden praktisch realiseren, individueel en/of in team, deels onder begeleiding, deels zelfstandig.

 • Dovnload 382.18 Kb.