Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kunststofverwerking derde graad bso

Dovnload 382.18 Kb.

Kunststofverwerking derde graad bsoPagina3/7
Datum05.12.2018
Grootte382.18 Kb.

Dovnload 382.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Kennis; begrippen en inzichten om een opgedragen taak inzichtelijk te kunnen uitvoeren. Dit betekent eenvoudig gezegd: het denken voor het doen, voorkennis en voorbereiding.

Vaardigheden: elementen nodig om de uitvoering te realiseren.

Evaluatie slaat zowel op het proces als op het product met als bedoeling om de eigen kennis en vaardigheden bij te sturen en aldus te komen tot kwaliteitsverbetering.

Onder attitude wordt verstaan: resultaatsgerichtheid, initiatief nemen, kostenbewustzijn, doorzetting, klantgerichtheid, kwaliteitszorg, werkmethodiek, discipline, interesse, sociale houding, …  1. Aandachtspunten

   1. Het gebruik van Informatie en communicatie Technologie (ICT)

Het is evident dat van de mogelijkheden die de computer, op het didactisch vlak biedt, optimaal gebruik moet worden gemaakt. Typische mogelijkheden die op dit leerplan betrekking hebben zijn:

 • het opzoeken van onder meer: kenmerken van materialen, gereedschappen en uitvoeringstechnieken via Internet, cd-rom’s, …

 • het gebruik van educatieve programma’s in verband met het lezen van tekeningen, ruimtelijk voorstellings- en waarnemingsvermogen,

 • eenvoudige rekenbladen of geprogrammeerde formulieren om de kostprijs te berekenen,

 • programma’s ter ondersteuning van zelfevaluatie,

 • eenvoudige software om op een actieve manier kennis en inzichten te verwerven.

Er dient opgemerkt dat de programma’s die men aanwendt dermate gebruiksvriendelijk zijn dat de klemtoon ligt op de te verwerven leerplandoelstellingen en zeker niet op de beheersing van één of ander softwarepakket.

   1. De aanpak van schetsen2 en tekenen3

Algemene doelstellingen

Bij het schetsen en het technisch tekenen zijn de volgende doelstellingen van essentieel belang: • het verhogen van het waarnemings-, het voorstellingsvermogen en het ruimtelijk inzicht,

 • het begrijpen van uitvoeringstekeningen om volgens de verstrekte richtlijnen uit te voeren,

 • tekenen/schetsen als communicatiemiddel gebruiken vóór, tijdens en na de uitvoering van de werken.

Schetsen en tekenen geen doel op zich

Het is dus absoluut niet de bedoeling dat de leerlingen zelf volledige plannen leren tekenen. Ze moeten de voorgelegde plannen kunnen lezen en interpreteren om ze correct uit te voeren.

Dit wil niet zeggen dat er niet getekend/geschetst mag worden, doch het maken van tekeningen situeert zich eerder op het vlak van communiceren in verband met de uitvoering of het aanbrengen van uitvoeringsgerichte aanvullingen. Het spreekt voor zich dat er op het vlak van CAD-CAM voldoende competenties moeten worden verworven om te kunnen uitvoeren.

Daar er zoveel als mogelijk projectmatig wordt gewerkt staat het schetsen en het tekenen steeds in relatie met het praktische werk. Het schetsen en het tekenen mag dus geen eigen leven gaan leiden los van de theoretische inzichten en de praktische uitvoering.Doelstellingen op het vlak van uitvoeringstekeningen lezen:

 • zich de te construeren delen driedimensionaal kunnen voorstellen,

 • de maatvoering lezen,

 • de gebruikte genormaliseerde en symbolische voorstellingen verklaren voor de praktische uitvoering,

 • de bijschriften met eigen worden toelichten in functie van de uitvoering.

Doelstellingen op het vlak van het maken van schetsen:

 • het plannen van de inrichting van de werkplek,

 • twee- en driedimensionaal schetsen om zowel voor, tijdens en na de uitvoeringdetails toe te lichten,

 • de te construeren onderdelen beter duiden via aanvullende detailschetsen, zowel twee- als driedimensionaal,

 • aanvullende aanduidingen om de maatvoering en de afwerking beter te begrijpen.

Middelen en resultaat

Voor het maken van schetsen en tekeningen zijn er diverse middelen beschikbaar: • een bord en krijt,

 • een blad papier en een potlood,

 • een tekenplank met tekendriehoek,

 • een CAD-pakket.

Het middel dient in ieder geval ondergeschikt en in functie te zijn van de hierboven vermelde doelstellingen.

  1. De geïntegreerde proef

De geïntegreerde proef vormt een belangrijk onderwerp van het 2de leerjaar. Deze proef is enerzijds bedoeld als onderdeel van evaluatie, maar maakt anderzijds ook deel uit van de vorming, de opleiding. Voor de concretisering van de geïntegreerde proef verwijzen we naar:

 • de omzendbrief van 25 juni 1999 punt 8 “Evaluatie en bekrachtiging van de studies”,

 • naar het algemene kader in verband met de geïntegreerde proef van het VVKSO,

 • naar het vademecum in verband met de geïntegreerde proef specifieke invulling “studiegebied Mechanica-elektricteit”, studierichting Werktuigmachines BSO.

  1. Welzijn op het werk en het behalen van een VCA B-attest

In dit leerplan werden de betreffende doelstellingen en inhouden opgenomen.

Voor de modaliteiten om het VCA B-attest te behalen, verwijzen we naar de bevoegde organisaties en instanties. 1. Evaluatie

  1. Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via allerlei vormen van evalueren krijgen de leerlingen en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:


 • cognitieve vaardigheden (kennen, begrijpen, inzien, toepassen ...),

 • psychomotorische vaardigheden (nadoen, oog-hand-coördinatie, ritme, snelheid, nauwkeurigheid, beheersen),

 • attitudes (doorzetting, efficiëntie, sociale gerichtheid, …).

Cognitieve elementen worden alleen getoetst in de context van de projecten en de realisaties, in directe relatie tot wat wordt of zal worden uitgevoerd.

De einddoelstelling is dat de leerling door zelfevaluatie zijn eigen handelen leert bijsturen om te komen tot kwaliteitsverbetering.  1. Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de leerlingen en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent beoordeeld en geëvalueerd. De evaluatie gebeurt bij elke stap die ze zetten bij de realisatie van een product. Hun technisch en technologisch kennen en kunnen wordt permanent getoetst.

Daarbij kunnen de leerlingen ook nog periodiek aan de hand van goed gekozen en duidelijk omschreven opdrachten bewijzen dat ze bepaalde vaardigheden en ondersteunende kennis verworven hebben.

Evalueren helpt ook het onderwijsproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit en is meer een leermoment dan een beoordelingsmoment. Daardoor worden het leerproces van de leerling en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.

Bovendien moet aan een aantal doelstellingen, dat voortdurend in de praktijk moet worden toegepast, elke les worden gewerkt. Zij kunnen niet het voorwerp zijn van een eenmalige of sporadische evaluatie. Dit is bijvoorbeeld zo voor het begrijpen en toepassen van de algemene en de machinegebonden veiligheidsvoorschriften of voor de attitude van zorg en respect voor materiaal.

In deze visie kunnen’klassieke examens’voor deze vakken op het niveau van de derde graad BSO overbodig worden. Ze onderbreken alleen maar een natuurlijk en logisch leerproces en geven geen meerwaarde.


  1. Hoe evalueren?

Toetsen van cognitieve elementen via schriftelijke opdrachten als’Verklaar ..’,’Omschrijf ..’,’Leg uit met je eigen woorden ...’ brengen heel veel BSO-leerlingen, ook al kennen ze het antwoord, niet tot een goed einde. Ze leveren dus heel vaak een foutieve beoordeling van de leerling op.

Andere vormen van schriftelijke evaluatie zijn wel bruikbaar: • meerkeuzevragen;

 • aanvullen van een tekening of schema (geen loutere invuloefening!);

 • opdrachten als ’verbind de samenhorende elementen met een pijl’, ’plaats in de juiste volgorde’..;

 • vooraf klaargemaakte tabellen of controlelijsten kunnen door de leerlingen individueel of in groep ingevuld worden en als basis dienen voor de evaluatie - mogelijke inhouden daarbij zijn: de opgemeten hoeveelheden, de te bestellen materialen, de beschrijving van de werkvolgorde, de geraamde en de werkelijke tijdsduur, de toegepaste veiligheidsvoorzieningen;

 • het kunnen lezen van een werktekening kan men evalueren door bijvoorbeeld het nodige aantal te bestellen materialen te laten berekenen.

Voor wat betreft het ’kunnen’ is het vooral ook de bedoeling dat de leerling zijn eigen werk leert beoordelen, dus aan zelfevaluatie doet. Het zelf kunnen deelnemen aan de evaluatie werkt stimulerend en motiverend voor de leerling.

Bij iedere opdracht wordt duidelijk op voorhand opgegeven welke items zullen worden geëvalueerd en hoe de beoordeling zal worden opgevat.  1. Hoe rapporteren?

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de leerling en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s van de gerealiseerde projecten) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen. 1. Leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogische wenken

  1. Voor alle vormingsclusters

De leerplandoelstellingen en leerinhouden die als uitbreiding worden beschouwd staan aangegeven met (U)

   1. Bij het uitvoeren volgens opgelegde criteria rekening houden met de elementen van de organisatie van een bedrijf voor kunststofconstructies

LEERPLANDOELSTELLINGEN__LEERINHOUDEN__Planning'>LEERPLANDOELSTELLINGEN__LEERINHOUDEN__De_kunststofverwerker'>LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

De kunststofverwerker

 1. De taken en verantwoordelijkheden van de leden van het ‘constructieteam’ in opdrachten duiden.

 • Het constructieteam

 • Opdrachtgever, klant

 • Nascholingsverantwoordelijke

 • Werkplaatsverantwoordelijke

 • Uitvoerder kunststofverwerker

 • Projectverantwoordelijken

 • Verkoper

 • Veiligheidsverantwoordelijke

 • Eigenheid taken

 • Bewerken

 • Verwerken

 • Organigram

 • Eigenheid verantwoordelijkheden

 • Aansprakelijkheid

 1. De eigenheid van de diverse bedrijven in opdrachten duiden.

 • Eigenheid diverse kunststofverwerkingsbedrijven

 • Gespecialiseerd

bouwartikelen; ramen en deuren...

halffabrikaten... • Vestiging: lokaal, regionaal

 • Productengamma

 • Onderhoud – herstelling

 • Personeelsbezetting

 • Innovatie

 • Kunststofverwerking als hoofd of nevenactiviteit

 • Marketing

 1. De kunststofverwerkingsbedrijven in de Belgische economie situeren.

 • Kunststofverwerkingsbedrijven in België

 • Diensten

 • Tewerkstelling

 • Vestiging

 • Zakencijfers

 1. Info verwerven over de tewerkstellings- en nascholingsmogelijkheden van een kunststofverwerker.

 • Kunststof beroepen

 • Nascholingsmogelijkheden

 • Volwassenenonderwijs

 • Sectorale opleidingen

 • Certificeringen

 • VDAB

 • Bedrijfsopleidingen

 • Tewerkstellingsmogelijkheden

 • Aard

 • Soort contract

 • Interimarbeid

 • Federaties

 • Beroepsorganisaties

 1. Info verwerven over het statuut van werknemer.

 • Werknemersstatuut

 • Rechten

 • Plichten

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Sociale zekerheid


DIDACTISCHE WENKEN


 • Voor cijfers in verband met het belang van de metaalverwerkende sector in het algemeen en voor de verspanende constructiebedrijven in het bijzonder kan contact opgenomen worden met de overkoepelende sectororganisaties.

 • Bedrijfsbezoeken en relaties met bedrijven maken het mogelijk heel wat van de doelstellingen uit deze cluster te bereiken. Bereid de leerlingen goed voor op zo een bedrijfsbezoek en schenk achteraf voldoende aandacht aan de specifieke doelstellingen die aan bod kwamen.

 • In het kader van de doelstelling levenslang leren kan er een bezoek worden gebracht aan een school met een derde leerjaar van de derde graad Computergestuurde werktuigmachines en ook aan een opleidingscentrum uit de buurt dat met verspanende constructies bezig is.

 • Om leerlingen wegwijs te maken in de problematiek van de arbeidsovereenkomsten kan beroep worden gedaan op een deskundige uit een bedrijf of werknemersorganisatie.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

Planning

 1. Van een opgemaakte netwerkplanning de belangrijkste factoren herkennen.

 • Parameters die de planning beïnvloeden

 • Aanvang werkzaamheden

 • Einde werkzaamheden

 • Algemene werkbeschrijving

 • Kritieke pad (U)

 • Speling (U)

 • Opbouw

 • Voorstelling op een balkendiagram (Gantt-kaart)

 • Netwerkplanning

 • Afgeleide planningen

 • Personeelsplanning

 • Machineplanning

 • Aankoop- en leveringsplanning

 1. In een totale opdracht de persoonlijke taak herkennen.

 • omschrijving

 • taakverdeling

 • Persoonlijke taak

 • materiaal

 • machines en gereedschappen

 • personeel

 • Het verband tussen een persoonlijke taak en de totale werkopdracht

 1. De criteria voor de samenstelling van een ploeg herkennen.

 • Criteria

 • Personeelskwalificaties

 • Hoeveelheid werk

 • Totale tijdsduur

 • Aard van het werk; routine, specifiek

 • Relatie tussen de werkzaamheden

 • Tijdsduur per bewerking

 1. Bij uitvoering van taken de tijdsduur registreren.

 • Registratie

 • Werkkaarten

 • Computer

 • Aard van het werk

 • Ervaring

 1. Bij een gemaakte planning de belangrijkste criteria van een tijdschaal herkennen.

 • Tijdschalen

 • Kalenderdagen

 • Werkdagen

 • Verloven

 • Lang- en kortlopende werkzaamheden

 • Planningbord

 • PC

 1. De kenmerken van een netwerkplanning en van een planning met een tijdschaal herkennen.

 • Soorten planning

 • Netwerkplanning

 • Met een tijdschaal

 • Relatie van de soorten planning met elkaar

 1. De organisatie van het magazijn in de school kennen.

 • De magazijnorganisatie in de school

 • Inrichting

 • Voorraadbeheer

 • Administratie

 • Bestellingen

 • Leveringen

 • Afspraken

 1. Eigen werkzaamheden plannen en organiseren.

 • Eigen werkzaamheden


DIDACTISCHE WENKEN


 • Probeer aan de hand van sprekende voorbeelden de leerlingen te laten inzien dat het verspanend constructieteam met een bepaalde planningsmethode antwoord moet geven op de vraag: ’wie', ’wat’ gaat doen, ’hoe', ’wanneer’ en ’voor hoeveel'.

 • Voldoende toelichten dat bij de aanvang van het project niet alle parameters in detail gekend zijn, maar duidelijker worden naargelang de vorderingen van de werkzaamheden. Het is dus belangrijk dat in de beginfase de parameters zo goed mogelijk worden omschreven en bij opvolging zo goed mogelijk wordt geanticipeerd op onverwachte gebeurtenissen.

 • Geef sprekende voorbeelden van optimale ploegsamenstellingen en bespreek deze grondig.

 • Toon duidelijk aan dat een netwerkplanning voornamelijk ’de combinatie van de bewerkingen’ duidelijk maakt en dat een planning met een tijdschaal voornamelijk ’de uitvoeringstijd’ benadrukt.

 • Zowel korte termijn (per dag, per week) als lange termijnplanningen aan de hand van praktische voorbeelden toelichten

 • Schenk vooral aandacht aan het bepalen van het kritieke pad en het belang ervan in het gebruik van de planning.

 • Het verschil in benaderingsmethodiek tussen de verschillende netwerkplanningen onderkennen (voorstelling van bewerkingen, type, duur, begin, einde ...).

 • Voldoende beklemtonen dat men bij een tijdsdoorrekening in eerste instantie geen rekening moet houden met het nodige personeel, machines en materieel. Geef voldoende praktische tips hoe bewerkingen in de tijd kunnen worden verschoven. Geef daarbij ook aan dat men het aantal ploegen en de ploegsamenstelling kan wijzigen.

 • Bespreek diverse Gantt-kaarten van uitgevoerde en zelf uit te voeren werken.

 • Stel gegevens ter beschikking van werkelijke uitvoeringstijden en laat leerlingen deze noteren van de werkzaamheden die ze zelf uitvoeren. Toon de invloed ervan aan op de voorziene planning en licht de bijsturingsmogelijkheden voldoende toe.

 • Geef voorbeelden van de wijze waarop afgeleide planningen kunnen worden gemaakt. Bespreek in team de afgeleide planningen van de eigen werkzaamheden.

 • Licht de mogelijkheid toe van een eenvoudig planningsprogramma, waar zowel een netwerkplanning, een Gantt-kaart en afgeleide planningen automatisch worden gegenereerd.

 • Toon, aan de hand van beeldend materiaal uit de praktijk, het belang aan van de plaats van het materiaal bij een werkplaatsinrichting. Leg ook het verband tussen een goed ingerichte werkplek, het rendement, de netheid en het opruimen na de werktijd.

 • Bestudeer bij bedrijfsbezoeken de inrichting van de verspanende constructieafdeling. Laat eventueel bedrijfsdeskundigen een les in de school mee ondersteunen.LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu

 1. In functie van het VCA B-attest, de voorschriften in verband met basisveiligheid kennen.
 • Basisveiligheid – VCA B-attest

 1. De wijze waarop in een bedrijf een beleid voor diverse preventie- en welzijnsaspecten wordt uitgewerkt met eigen woorden uitleggen.

 • Preventie en welzijnsaspecten

 • Veiligheid

 • Gezondheid

 • Hygiëne

 • Milieu

 • Psycho-sociale aspecten van de arbeid

 • Verfraaiing van de werkplaatsen

 • Ergonomie

 • Pesten en seksuele intimiteiten

 • Diensten

 • Interne dienst

 • Externe dienst

 • Comité voor preventie en bescherming op het werk

 • Preventieadviseur(s)

 • Veiligheidsfilosofie

 • Ongevallen uitsluiten

 • Ongevallen voorkomen

 • Ongevallen tot een minimum beperken

 1. De voorschriften in verband met basisveiligheid naleven.

 • Aandachtspunten

 • Mogelijke risico’s en ongevallen

 • Gevaarlijke producten

 • Brand en ontploffingsgevaar

 • Werken in besloten ruimten

 • Gereedschap en machines

 • Struikelen, uitglijden en vallen

 • Elektrocutiegevaar

 • Signalisatie

 • Te treffen maatregelen

 • Werkvergunningen

 1. De collectieve veiligheidsvoorzieningen herkennen en volgens de verstrekte richtlijnen handelen.

 • Collectieve beschermingsmiddelen

 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen volgens verstrekte richtlijnen gebruiken.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 1. Gevaarlijke situaties herkennen, melden en volgens verstrekte richtlijnen handelen.

 • Gevaarlijke situaties eigen aan de werkplek

 1. De werking en veiligheidsvoorschriften van de te gebruiken machines, gereedschappen en hulpmiddelen toelichten.

 • Machine-, gereedschaps- en hulpmiddelen

 • Machine-instructiekaart

 • Machine-veiligheidsinstructies

 1. De elementaire voorzieningen van een EHBO-kit kennen.

 • EHBO-kit

 1. De nodige maatregelen die men bij een ongeval mag en kan treffen, kennen.

 • EHBO

 1. De verstrekte richtlijnen op het vlak van milieu naleven.

 • Milieuvoorschriften

 • Koel- en smeermiddelen

 • Reinigings- en poetsproducten

 1. Maatregelen nemen om op een milieuvriendelijke wijze te werken.

 • Duurzaam construeren

 • Duurzaam materiaalgebruik

 • Recyclage

 1. Producten en materialen volgens afspraak en voorschriften verhandelen, bewerken, verwerken, sorteren en opslaan.

 • Kenmerken van producten en materialen

 • Verhandelen, bewerken, verwerken

 • Sorteren

 • Opslaan

* spanen

* doeken


* slijpfilters

* papierverpakkingen 1. De ergonomische voorzieningen bij een werkpost herkennen, een ergonomische werkhouding aannemen en lasten ergonomisch tillen, dragen en hijsen.

 • Aangepaste voorzieningen

 • Ergonomische werkhouding

 • Lasten tillen, dragen, hijsen

 1. De gevaren van elektriciteit voor personen en omgeving toelichten.

 • Gevaren

 • Kortsluiting

 • Overbelasting

 • Brandgevaar
1   2   3   4   5   6   7

 • Aandachtspunten Het gebruik van Informatie en communicatie Technologie (ICT)
 • De aanpak van schetsen 2 en tekenen 3 Algemene doelstellingen
 • Schetsen en tekenen geen doel op zich
 • Doelstellingen op het vlak van uitvoeringstekeningen lezen
 • Doelstellingen op het vlak van het maken van schetsen
 • Welzijn op het werk en het behalen van een VCA B-attest In dit leerplan werden de betreffende doelstellingen en inhouden opgenomen.
 • Evaluatie Wat en waarom evalueren
 • Leerplandoelstellingen, leerinhouden en pedagogische wenken Voor alle vormingsclusters
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN De kunststofverwerker
 • DIDACTISCHE WENKEN
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN Planning
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN Veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu

 • Dovnload 382.18 Kb.