Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kwaliteit in ontwerpprojecten

Dovnload 0.55 Mb.

Kwaliteit in ontwerpprojectenPagina12/12
Datum05.12.2018
Grootte0.55 Mb.

Dovnload 0.55 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Referenties

Arbnor, Ingeman & Björn Bjerke (1997) Methodology for creating business knowledge (second edition). Thousand Oaks: Sage Publications.


Van Aken, J.E. (1996) “Methodologische vraagstukken bij het ontwerpen van bedrijfskundige systemen.”

Bedrijfskunde, jaargang 68/2:14–22.
Akker, Jan van den, Koeno Gravemeijer, Susan McKenney & Nienke Nieveen (2006) Educational Design Research. In print.
Andriessen, Daan (2005) Presentatie “Bekwaamheden van kenniswerkers,Denken in ontwikkeling”, versie 8 juni 2005, Hogeschool InHolland.
Bos, J. & E. Harting (Eds.) (1998) Projectmatig creëren. Scriptum Books, Schiedam.
Checkland, P.  and Scholes, J.  (1990) Soft systems methodology in action.  Chichester: Wiley.
de Jong, T., & Ferguson-Hessler, M. G. M. (1996). Types and qualities of knowledge. Educational Psychologist, 31, 105-113.
OECD (2000a) Knowledge management in the learning society. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
OECD (2001) Educational Policy Analysis 2001. Centre for Educational Research and Innovation Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. http://www.oecd.org.
Oost, H. (1999). De kwaliteit van probleemstellingen in dissertaties. Een evaluatie van de wijze waarop vormtechnische aspecten van probleemstellingen worden uitgewerkt. Utrecht: W.C.C. (dissertatie).
Oost, H., M. Brekelmans, P. Swanborn & G. Westhoff (2002) Naar een didactiek van de probleemstelling. Pedagogische Studiën 1 (2002) pp. 18-36.
Oost, H. & A. Markenhof (2002) Een onderzoek voorbereiden. Baarn: HBuitgevers
Oost, H. (2002a) Een onderzoek uitvoeren. Baarn: HBuitgevers
Oost, H. (2002b) Een onderzoek rapporteren. Baarn: HBuitgevers
Oost, H. (2004) Een onderzoek begeleiden. Baarn: HBuitgevers
Oost, H. (2006) Workshop onderzoek voorbereiden. Utrecht: IVLOS.
Prince 2 (2006) http://www.prince2.com/whatisp2d.html#process, geraadpleegd september 2006
Tapscott, D. (1996) Digital Economy, Promise and peril in the age of networked intelligence, McGraw-Hill.
Weert, Tom van & Daan Andriessen (2005) Onderzoeken door te verbeteren. Overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk in HBO-onderzoek. Utrecht/Amsterdam: Hogeschool Utrecht/Hogeschool Inholland
Weert, van Tom (2006) Handleiding ontwerpprojecten. Utrecht: Digitale Universiteit
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2002) Van oude en nieuwe kennis, De gevolgen van ICT voor het kennisbeleid, Sdu Uitgevers, Den Haag. http://www.wrr.nl/HTML-NL/BasisPU-NL.html (geraadpleegd voorjaar 2004)
Wijnen, G., W. Renes & P. Storm (1988) Projectmatig werken. Utrecht: Spectrum/Marka.

Bijlage I


Kwaliteitskenmerken van wetenschappelijk onderzoek

A. Kwaliteitskenmerken van een onderzoeksplan


Oost & Markenhof (2003) geven de volgende kwaliteitskenmerken voor een onderzoeksprobleemstelling:

 • Inhoudelijke verankering

De plaats van de probleemstelling in de (inter-)disciplinaire context is duidelijk (disciplinair perspectief);

 • Relevantie

Het theoretisch en/of het maatschappelijk belang van een antwoord op de gestelde vraag is groot (maatschappelijk verantwoordingsperspectief);

 • Precisie

De uitspraak, gegeven het exploratieve of toetsende karakter van de probleemstelling, is compleet ingevuld (formeel-logisch perspectief);

 • Methodisch herkenbaarheid

De formulering van de probleemstelling sluit duidelijk op een onderzoeksfunctie aan (methodisch perspectief);

 • Consistentie

Vraag, discipline, reden, strategie en antwoord zijn goed op elkaar afgestemd (totaal perspectief);

Zij voegen hieraan een kwaliteitseis toe die voortkomt uit de noodzaak van kritische beoordeling door derden (peers): • Expositie

Vraag, discipline, reden, strategie en antwoord zijn toegankelijk en dus kritisch te beoordelen.
Oost (2004; p. 78) werkt deze kenmerken nader uit en presenteert daarnaast (2002; p. 79) kwaliteitskenmerken voor een onderzoeksplan dat bestaat uit de Probleemstelling, de Verantwoording, het Theoretisch kader, de Methode, Literatuur, Tijd en fasering. Onderstaand overzicht van kwaliteitskenmerken van een onderzoeksplan is op beide uitwerkingen gebaseerd.

Onderzoeksplan
Probleemstelling

 • Afgebakend

  • Het probleem is duidelijk aangegeven

  • De gewenste oplossing is duidelijk samengevat

  • De strategie waarlangs de oplossing wordt verkregen is duidelijk samengevat

Theoretisch kader

 • Inhoudelijke verankerd in een kennisgebied

  • Het kennisgebied is in kaart gebracht

  • De thematiek is duidelijk aangegeven

  • Inhoudelijke keuzes en vooronderstellingen zijn expliciet gemaakt

  • Inhoudelijke keuzes en vooronderstellingen zijn verantwoord

Verantwoording

 • Relevant, heeft een reden

  • Het is vanuit de literatuur aannemelijk gemaakt dat de probleemstelling nog niet (bevredigend) is opgelost

  • Het is vanuit de literatuur aannemelijk gemaakt dat de oplossing kennistheoretisch de moeite waard is

  • Het vanuit de literatuur aannemelijk gemaakt dat de oplossing maatschappelijk/praktisch de moeite waard is

  • Het is duidelijk dat de oplossing een optimaal bereik heeft gegeven de randvoorwaarden

Oplossing

 • Precies, de oplossing is duidelijk

  • Het kennisdomein is duidelijk aangegeven, zowel het bedoelde als het te bereiken domein

  • Het is duidelijk welke de variabelen zijn (onafhankelijk en afhankelijk)

  • De relatie tussen de variabelen is duidelijk

  • Resultaten op de variabelen zijn duidelijk in kaart gebracht, evenals hun waarneming

Methode

 • Functioneel (Methodisch herkenbaarheid), de onderzoeksstrategie is duidelijk en functioneel

  • De onderzoeksfunctie(s) in de aanpak zijn expliciet gemaakt

  • De onderzoeksfuncties zijn ondergebracht in een onderzoeksstructuur

  • De onderzoeksstructuur is uitgewerkt in een onderzoeksdesign dat is ingevuld met methode(n) van dataverzameling en data-analyse

  • Het onderzoeksdesign is functioneel voor de oplossing van de probleemstelling (NB: toegevoegd criterium)

Literatuur

 • Kennis- en databronnen zijn geraadpleegd (of worden nog geraadpleegd)

 • Er is een overzicht van de bronnen, alfabetisch gerangschikt

 • Volgens geldende bibliografische regels

 • Er is een verantwoording van de gebruikte zoekstrategie(ën)

Fasering en tijd

 • Het onderzoek is gepland in de tijd

  • De onderzoeksactiviteiten zijn opgedeeld in deelactiviteiten

  • De deelactiviteiten zijn in volgorde gezet

  • De (minimale en maximale) urenbelasting per activiteit is begroot

  • Begin- en eindmoment van elke activiteit is gepland

  • Het kritisch pad door de deelactiviteiten is bepaald (NB: toegevoegd criterium)

  • Begeleidingsactiviteiten zijn gepland in de tijdGoed gecommuniceerd (Expositie) Consistent

Het onderzoeksplan geeft helder De Probleemstelling is niet strijdig meten overzichtelijk informatie over: Theoretisch kader (gefundeerd in

 • Probleemstelling, Literatuur), Verantwoording, Oplossing,

 • Theoretisch kader (verankering in het kennisgebied), Methode en Fasering

 • Verantwoording (relevantie),

 • Oplossing (precisie)

 • Methode (onderzoeksstrategie, functionaliteit) De overige elementen zijn onderling niet

 • Literatuur (verankering in kennis- en databronnen) strijdig (Theoretisch kader –

 • Fasering (haalbaarheid) Verantwoording, Theoretisch kader

 • De onderlinge relaties tussen deze elementen Oplossing, etc.)B. Kwaliteitskenmerken voor de uitvoering van onderzoek


Oost (2002; p. 80) geeft ook kwaliteitskenmerken voor de uitvoering van onderzoek, dat wil zeggen de beantwoording van de probleemstelling:

 • Controleerbaar

Het onderzoek is zo opgezet dat de rapportage van de resultaten:

  • compleet is (of dit kan zijn)

  • gedetailleerd is (of dit kan zijn)

  • in alle openheid naar voren wordt gebracht (of kan worden gebracht)

 • Vakkundig

Het gekozen onderzoeksdesign blijkt in zijn praktische uitwerking:

  • effectief (leidt tot het gezochte antwoord, is in methode, technieken en instrumenten erkend)

  • efficiënt (in tijd, in middelen, in te investeren energie)

  • toelaatbaar (ethisch verantwoord)

 • Logisch

De redeneringen die met elkaar hebben geleid tot het gevonden antwoord zijn vrij van:

  • inhoudelijke redeneerfouten (volgen de regels van de logica niet)

  • onzakelijke argumenten (argumenten die irrelevant zijn)

  • gegoochel met betekenissen (dubbelzinnig gebruik van woorden en begrippen)

 • Valide

Het gevonden antwoord doet recht:

  • gebruikte concepten (waarbij de volledige inhoud is gedekt)

  • verklaringsregels (in de relatie tussen A en B gaat A in de tijd vooraf en er is niets anders dat B verklaart)

  • generaliseringsregels (conclusies trekken over een groep die feitelijke groter is dan onderzocht, conclusies trekken over een andere situatie dan feitelijk onderzocht)

 • Betrouwbaar

Het gevonden antwoord is niet ongewenst beïnvloed door de toevallige:

  • voorgeschiedenis of gesteldheid van de onderzoeker

  • staat van de eenheid van onderzoek

  • onvolkomenheden in instrument of procedure

  • situatie waarin (of het toevallige tijdstip waarop) het onderzoek plaatsvond

 • Adequaat

Het onderzoek is zodanig uitgevoerd dat:

  • het gevonden antwoord ook daadwerkelijk antwoord geeft op de belangrijkste vraag van het onderzoek

  • alle voorafgaande deelvragen afdoende en passend zijn beantwoordC. Kwaliteitskenmerken voor de onderzoeksrapportage


Oost (2002; p. 81) geeft tevens kwaliteitskenmerken voor de rapportage van het onderzoek:
Vorm

 • Vormgeving

De uiterlijke verzorging van de rapportage doet recht aan de regels voor:

  • spelling en interpunctie

  • redactionele vormgeving

  • gebruik van bronnen

  • vormgeving van specifieke onderdelen

 • Stijl

De gekozen stijl van schrijven past bij een onderzoeksrapportage:

  • objectief

  • precies

  • logisch

  • zorgvuldig

  • helder


Inhoud

 • Inhoudelijke ordening

De inhoud van de rapportage:

  • vertoont inhoudelijke samenhang

  • is logisch geordend

  • is compleet

 • Probleemstelling

De gepresenteerd probleemstelling is:

  • expliciet

  • inhoudelijk verankerd

  • relevant

  • precies

  • functioneel

  • consistent

 • Argumentatie

Argumentatie en bewijsvoering zijn in overeenstemming met:

Er wordt op juiste en functionele wijze gebruik gemaakt van relevante:

  • theorieën, modellen, typologieën

  • concepten, definities

  • gegevens, data

  • instrumenten, schalen, testen, vragenlijstenCreative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk delen
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 • Bijlage I
 • B. Kwaliteitskenmerken voor de uitvoering van onderzoek
 • C. Kwaliteitskenmerken voor de onderzoeksrapportage

 • Dovnload 0.55 Mb.