Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kwaliteitshandboek

Dovnload 84.45 Kb.

KwaliteitshandboekDatum02.01.2019
Grootte84.45 Kb.

Dovnload 84.45 Kb.KWALITEITSHANDBOEK


Hoofdstuk 01: Structuur van het handboek

Document: Structuur van het handboekVersie 2017/2

Dana Keustermans

Evaluatiefrequentie:


/
Structuur van het kwaliteitshandboek


 1. Structuur van het kwaliteitshandboek

 • Het kwaliteitshandboek op intranet

 • Structuur van het kwaliteitshandboek
 1. Beschrijving van het aanbod van de voorziening

 • Aanbod en doelgroepen 1. Kwaliteitsbeleid:

  1. Missie waarde visie

  • Visie

   • Visietekst autisme

   • Visietekst burgerschap

   • Visietekst algemeen seksueel gezondheidsbeleid

   • Visietekst gewoon

   • Visietekst agressie

   • Kader gescheiden ouders en gezinnen in conflict

   • Visie op zorgregie en trajectregie

  • Missie

  • Waarden

  1. Referentiekader

  • Geschreven referentiekader

  1. Doelstellingen en strategie

  • Beleidsplannen

  • Speerpunten

  • Opstellen van doelplannen en speerpunten 1. Organisatiestructuur
 1. Gebruikersgerichte processen

  1. De intake en opname

  • Protocolsjabloon

   • Protocol algemeen sjabloon 2014

   • Ido

   • Protocol BeWo

   • Werkinstructie protocol

  • Charter

  • IDO - Individuele dienstverleningsovereenkomst

  • Opnameprocedure algemeen

  • Opnameprocedure BeWo 2011

  • Toestemming informatieoverdracht

  • Verklaring op erewoord

  1. Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst.

  • Beschermd Wonen

   • Beeldvorming + ondersteuningsvragen BeWo

   • Dossier schriftelijke neerslag per cliënt BeWo

   • Procedure inclusieve hulp en dienstverlening BeWo

  • BeWeZuiderkempen

   • Procedure inclusieve hulp en dienstverlening BeWe Zuiderkempen

  • Diagnostisch onderzoek

  • Het Perron

   • Opstellen hulp en dienstverleningsplan

   • Opvolgen en bijsturen hulp en dienstverlening Het Perron

  • Inclusieve hulp en dienstverlening volwassenen

   • Clientvolgsysteem VW

   • Handleiding cliëntvolgsysteem

   • Sjabloon job verslag

   • Sjabloon job voorbereiding AH

   • Sjabloon job voorbereiding WO

   • Sjabloon

  • Individuele hulp en dienstverlening minderjarigen

   • Procedure MJ algemeen

   • Sjabloon OP

   • Sjabloon voorlopig IHP

   • Sjabloon IHP

  • Toestemming Informatieoverdracht

  1. Het beëindigen van de ondersteuning

  • Ontslag algemeen

  • Ontslag BeWe Zuiderkempen

  • Ontslag Het Perron

  • Toestemming informatieoverdracht

  1. Het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers

  • Procedure organiseren collectief overleg

  • Protocol gebruikersraad

  • Huishoudelijk reglement gebruikersraad

  1. Het afhandelen van klachten van gebruikers

  • Klachtenprocedure

  • Klachtenformulier

  • Interne klachtencommissie

  • Klachtenregister

  1. Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers.

Procedure preventie Misbruik en geweld

  • Agressiebeleid

   • Agressiebeleid Uitgangspunt

   • Agressiebeleid Visie

   • Agressiebeleid Methode crisisontwikkeling

   • Agressiebeleid Procedures Toelichting

   • Agressiebeleid Opvolging probleemsituaties

   • Agressiebeleid Beveiligingsruimte

   • Agressiebeleid Gebruik bedgordels

   • Agressiebeleid Tijdelijke afzondering

   • Agressiebeleid Melding GOG bij VAPH

  • Formulieren

   • Observatiefiche voorbeeld

   • Observatiefiche

   • Observatiefiche toelichting

   • Handleiding handelingsrepertorium

   • Formulier HR

   • Formulier HR toelichting

   • Protocol opvang en nazorg

   • Registratieformulier GOG VAPH

  • Relatievorming en seksualiteit

   • Uitgangspunt

   • Visie

   • Preventiebeleid

   • Reactiebeleid

   • Vermoeden van misbruik en geweld

   • Procedure

   • Protocol

   • Melding SGOG bij VAPH

  • Werkinstructie

  1. De tijdelijke afzonderingsmaatregelen.

  • Procedure tijdelijke afzondering

 1. De organisatiegerichte processen

  1. Facilitaire diensten

  • Infodocument

   • Grondplan MPI

   • Overzicht infrastructuur

   • Overzicht middelen materiële uitrusting

   • Visie facilitaire dienstenbeleid

  • Procedure

  1. Financieel Administratief beleid

  • Procedure

   • Betalingsopdrachten

   • Inningsprocedure

  1. Financieel Economisch beleid

  • Infodocument

   • Overzicht financiële middelen

   • Visie financieel economisch beleid

  • Procedure

   • Formulier

    • Controleverslag aanwenden zakgelden

    • Controleverslag lastgeving

   • Evaluatie financiële middelen

   • Toezichtsraad

  1. Personeel

   1. Selectie en aanwerving

  • Formulieren

   • Aanwervingsformulier interimaris

   • Aanwervingsfiche

   • Checklist introductie

   • Dimona Uit-dienst

   • Identificatiefiche nieuwe medewerker

   • Sollicitatieformulier MPI

   • Voorbereiding kennismakingsgesprek

  • Functies, functieomschrijvingen en functionarissen

  • Procedure selectie en aanwerving

   1. Ondersteunen medewerkers

  • Formulier

   • Formulieren ontwikkelingsgesprek

    • Voorbereiding gesprek

    • Voorbereiding gesprek – kort

    • Feedbackformulier

    • Ontwikkelingsplan

    • Verslag voor de Personeelsmanager

   • Protocol opvang en nazorg medewerkers

  • Procedure ondersteunen en evalueren

   1. Evaluatie personeelsmiddelen

  • Procedure evaluatie personeelsmiddelen

   1. Vormingsbeleid

  • Formulier

   • Checklist vormingsnoden 2010

   • Checklist vormingsnoden 2011

   • Evaluatieformulier vorming

   • Inschrijvingsformulier 2008

   • Inschrijvingsformulier

   • Inventaris van vragen 2010

   • Inventaris van vragen 2011

   • Registratieformulier aanwezige deelnemers

  • Procedure vormingsbeleid

  • Stroomdiagram vorming

   1. Rijksregister

  • Rijksregisternummer

   1. HRM informatiedocumenten.

 1. Intern overleg

 • Beheer en bestuur

 • Comité veiligheid en preventie en ondernemingsraad

 • Directiecomité

 • Directieteam

 • Overleg afdeling minderjarigen overzicht

 • Overleg afdeling volwassenen
 1. Extern overleg

 • Overzicht overleg extern
 1. Het inzetten van de middelen

 • Evaluatie infrastructuur

 • Evaluatie financiële middelen

 • Evaluatie materiële middelen

 • Procedure evaluatie personeelsmiddelen
 1. Zelfevaluatie

 • Opbouw zelfevaluatie 2015

  • Checklist zelfevaluatie organisatie

  • Evaluatie infrastructuur

  • Evaluatie materiële middelen

  • Kwaliteitsevaluatie schematisch

  • Schema kwadrant stuurmodel

 • Opvolging van verbeterpunten uit de commissies

 • Tevredenheidsmeting
 1. Beheren van de documenten van het handboek

 • Beheren en beheersen van het kwaliteitshandboek

 • Ontwerpmodel documenten KHB
 • KWALITEITSHANDBOEK Hoofdstuk 01: Structuur van het handboek
 • Evaluatiefrequentie: / Structuur van het kwaliteitshandboek
 • Beschrijving van het aanbod van de voorziening Aanbod en doelgroepen Kwaliteitsbeleid
 • Referentiekader Geschreven referentiekader Doelstellingen en strategie
 • Gebruikersgerichte processen De intake en opname
 • Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst.
 • Het beëindigen van de ondersteuning
 • Het afhandelen van klachten van gebruikers
 • De tijdelijke afzonderingsmaatregelen. Procedure tijdelijke afzondering De organisatiegerichte processen
 • Financieel Administratief beleid
 • Extern overleg Overzicht overleg extern Het inzetten van de middelen
 • Beheren van de documenten van het handboek

 • Dovnload 84.45 Kb.