Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Kwaliteitsstandaard acute herseninfarct Inleiding

Dovnload 10.54 Kb.

Kwaliteitsstandaard acute herseninfarct InleidingDatum23.09.2018
Grootte10.54 Kb.

Dovnload 10.54 Kb.

Kwaliteitsstandaard acute herseninfarct

Inleiding

De zorg voor patiënten met een acute beroerte is de laatste jaren sterk aan verandering onderhavig geweest. Het overgrote deel van patiënten met een beroerte heeft een herseninfarct (door een afgesloten slagader) en een klein deel heeft een hersenbloeding (lekkend bloedvat). Intraveneuze trombolyse (IVT), het met medicijnen oplossen van een bloedstolsel dat een hersenslagader afsluit, is de basis geworden voor de behandeling van het acute herseninfarct. De effectiviteit van deze behandeling is sterk afhankelijk van hoe snel er na het ontstaan van klachten gestart wordt. Als de klachten langer dan 4.5 uur bestaan is IVT helaas niet meer effectief. Het adagium blijft “hoe sneller hoe beter, want time is brain”. Optimalisatie van zorg heeft er voor gezorgd dat meer patiënten deze behandeling op tijd krijgen. Herkennen van een beroerte door patiënten en snelle toegankelijkheid van de juiste zorg zijn punten van continue aandacht. Voor patiënten met een ernstig herseninfarct door een afsluiting van een hoofdslagader in de hersenen is er een nieuwe effectieve behandeling, die toegevoegd kan worden aan het bestaande beleid. Bij deze zogenaamde intra-arteriële behandeling (intra arterial treatment (IAT)) wordt de afgesloten slagader weer geopend via een katheter die vanuit de liesslagader is ingebracht en opgevoerd is tot in de hersenen. Het is technisch en logistiek een complexe behandeling, die vraagt om een ervaren behandelteam. Concentratie van deze IAT zorg is daarom belangrijk voor een effectieve en doelmatige toepassing.

Een deel van de patiënten met acute symptomen die kunnen passen bij een herseninfarct, heeft een andere ziekte. Dat kan een andere spoedeisende ziekte zijn zoals een hersenbloeding of epilepsie, maar ook bijvoorbeeld migraine, een stoornis van het evenwichtsorgaan of bijwerkingen van medicatie. Voor het juiste onderscheid tussen de verschillende soorten ziekten is medische expertise en vaak beeldvormend onderzoek met een CT-scan noodzakelijk. Als de symptomen blijken te berusten op een acuut herseninfarct, heeft naar schatting ongeveer 5-7% van deze patiënten een indicatie voor IAT. In Nederland gaat het jaarlijks om 1500-2000 patiënten. Een belangrijk uitgangspunt voor de organisatie van de acute beroertezorg is om de snel toegankelijke diagnosestelling en eerste behandeling, zoals deze reeds goed georganiseerd is in Nederland, te combineren met concentratie van de IAT zorg, waarbij duidelijk is dat naast inhoudelijke expertise ook snelheid in belangrijke mate de effectiviteit van IAT bepaalt.

Dit heeft derhalve consequenties voor de inrichting van de acute beroertezorg en vraagt om kwaliteitskaders, waarbinnen de behandelingen optimaal kunnen worden uitgevoerd. Deze kwaliteitskaders worden benoemd in de voorliggende kwaliteitsstandaard, die tot stand is gekomen door samenwerking van de volgende partijen: Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, De Hart&Vaatgroep, Vereniging Hersenletsel.nl, Hartstichting, Landelijk Netwerk Acute Zorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Zorgverzekeraars Nederland, Ambulancezorg Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorginstituut Nederland.

Deze kwaliteitsstandaard is opgebouwd uit verschillende elementen. Aan de basis ligt de meest actuele versie van de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding, die in de periode 2015-2017 is gereviseerd, en nog moet worden geautoriseerd. In deze richtlijn worden onder andere indicaties en contra-indicaties voor intraveneuze trombolyse (IVT) en voor intra-arteriële behandeling (IAT) beschreven. Daarnaast zijn er door de NVN en NVvR kwaliteitscriteria opgesteld met minimale normen waar ziekenhuizen aan moeten voldoen om acute beroertezorg te kunnen leveren en waar centra en individuele interventionalisten aan moeten voldoen om de intra-arteriële behandeling aan te kunnen bieden. Om te komen tot optimale landelijke concentratie en spreiding van IAT centra is naast toetsing van kwaliteit ook toetsing aan beschikbaarheids- en doelmatigheidscriteria nodig, waarbij de minimum kwaliteitsnormen een ondergrens zijn en niet het optimum. NB Op dit moment is nog onbekend wat de optimale in plaats van minimale normen zullen zijn. De richtlijn en de criteria hebben geleid tot het opstellen van een voorbeeldprotocol voor de regionale inrichting van de acute beroertezorg, waarin de benodigde zorg in de regio beschreven wordt, en waarin tevens beschreven wordt hoe in de regio de kwaliteit van zorg wordt geëvalueerd.

Een belangrijk deel van de gegevens van patiënten met een acute beroerte wordt geregistreerd in de kwaliteitsregistratie CVAB. Hieruit worden indicatoren gedestilleerd die informatie geven over de geleverde kwaliteit van zorg, zodat ziekenhuizen zich kunnen spiegelen aan de benchmark en zo gestimuleerd worden de zorg steeds verder te blijven verbeteren.

Tenslotte wordt op thuisarts.nl en op de websites van de Hartstichting en hersenletsel.nl patiënteninformatie gegeven over de acute beroerte en de mogelijke behandelingen hiervan.

Deze documenten vormen samen de kwaliteitsstandaard acute beroerte, die op 1 juni 2017 tripartiet is aangeboden aan het Zorginstituut.NB: Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is, ongeacht de financieringsbron (Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), aanvullende verzekering of eigen betaling door de cliënt/patiënt).

Eventuele opname van een kwaliteitsstandaard in het Register betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat de in de kwaliteitsstandaard beschreven zorg verzekerde zorg is.


Dovnload 10.54 Kb.