Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lady Parts Presents: a conversation with Kate Jenkinson

Dovnload 239.26 Kb.

Lady Parts Presents: a conversation with Kate JenkinsonPagina1/5
Datum13.06.2017
Grootte239.26 Kb.

Dovnload 239.26 Kb.
  1   2   3   4   5

Translated by: @poemsbychris en @JustColette4. Revisions by: @jmonballiu


Lady Parts Presents: A conversation with Kate Jenkinson

Lady Parts presenteert: een interview met Kate Jenkinson


 

L: Hello everybody and welcome to a very special nightly edition of Lady Parts again, I am Liron Cohen

L: Hallo iedereen en welkom bij een hele speciale nacht-editie van Lady Parts. I ben Liron Cohen
M: And I am Mimi Torchin

M: En ik ben Mimi Torchin


L: And we are sitting here in our 11pm spot

L: En we zitten hier in onze 11-uur-avond-spot


M: The other side of the house

M: Aan de andere kant van ons huis


L: Again you might be detecting a theme, we are waiting..

L: Misschien herkennen jullie het thema al, wij zijn wachtende…


M: 11 o'clock at night

M: 11 uur ‘s avonds


L: Who is our date this Wednesday at 11 o'clock at night?

L: En wie is onze date deze woensdag om 11 uur ‘s avonds?


M: It's very exciting

M: Het is erg spannend


L: We are waiting for a very special person to skype us, who might that be?

L: We wachten op een heel speciale persoon die met ons op Skype komt. Wie zal het zijn?


M: Well..

M: Nou…
L: Would you like to guess? Never mind

L: Wie wil raden? Laat maar..
M: It's every bodies favourite new girl on the cell block.. Aliie Novak. The beautiful and talented and electrifying Kate Jenkinson.

M: Het is iedereens favoriete nieuwe meid in de cel blok…Allie Novak. De prachtige, talentvolle en sprankelende Kate Jenkinson.


L: Wahoo. We are so excited and we're so so grateful that Kate accepted our invitation to talk to us. So we gave her our digits, and now we sit and wait by the phone..

L: Wahoo. We zijn zo enthousiast! En we zijn Kate heel erg dankbaar dat ze onze uitnodiging om met ons te praten heeft geaccepteerd. Dus we hebben haar ons nummer gegeven en nu wachten we tot ze belt.

 

K: Hi ladies.K: Hoi dames
L: Hi

L: Hi
M: Hi

L: Hi
K: Oh gosh it's like watching your videos.

K: Oh gosh, het is net of ik naar jullie video’s kijk.


M: Well we need to see you in teal for us to see you like we see you haha.

M: Nou wij zullen je in teal moeten zien om jou als jou te zien, haha


K: I should of thought this through, I should of updated my costume for you .

K: Ja, ik had hier vooraf aan moeten denken, ik had mijn outfit moeten aanpassen voor jullie.


L: You have the right backdrop though.

L: Je hebt wel de goede achtergrond


M: You're in my favourite look ever though

M: Je hebt wel mijn favoriete outfit ooit aan.


K: This is a little something that I prepared earlier *pointing at

Wentworth posters behind her*

K: Ik had dit eerder al voorbereid *wijst naar de Wentworth poster achter haar.*
L & M: Thank you so much.

L&M: Dank je wel


L: Where are you?

L: Waar ben je nu?


K: I am actually at the Wentworth headquarters.

K: Ik ben op het Wentworth hoofdkwartier.


L & M: Excellent, fabulous.

L&M: Fantastisch, super.


L: If at anytime you feel like taking the computer out and ...

L: Als je op enig moment met de computer wilt rondwandelen…


K: Ohh well I could take you through the halls, but I'm sure.. Who knows what the reception would say.

K: Ohh, nou, ik kan ermee door de gangen lopen, maar ik weet zeker…Wie weet wat de receptie zou zeggen.


L: You'd get in trouble..

L: Je krijgt dan op je kop..


K: Haha yea

K: Haha ja


M: Anyway, this is fantastic.

M: in ieder geval, dit is fantastisch


L: Thank you so much

L: Dank je wel


M: Thank you so much, this is going to mean so much to the viewers.

M: Dank je wel, dit betekent zo veel voor de kijkers.


K: Thank you. I greedily said yes just cause I wanted to talk to you ladies, so this is completely self serving for me.

K: Dank je. Ik heb gretig ja gezegd, omdat ik gewoon met jullie wilde praten, dus dit is volledig in eigen belang.


M: Anytime, anytime you just need to pick up the phone and here we are.

M: Wanneer je maar wilt… Je hoeft de telefoon maar vast te nemen en wij zijn er.


K: Oh well it's my pleasure, I was saying on Instagram today as I'm very new to the whole thing that I do feel incredibly lucky to be apart of a show that has so much passionate and loyal, and invested fans. It's a first for me and it's a pleasure to talk to you ladies too, as I am a fan of all your work.

K: Oh ik doe het met plezier. Ik zei eerder vandaag al op Instragram dat ik, als nieuwkomer, mijzelf erg gelukkig prijs dat ik onderdeel uit mag maken van een serie die zo veel gedreven en trouwe fans heeft. Het is voor mij de eerste keer. En het is voor mij ook heel leuk om met jullie te praten, want ik ben een fan van jullie werk.


L: Aw well thank you.

L: Aw, dank je.


M: Well of course the feeling is mutual

M: En natuurlijk is het gevoel wederzijds.


L: Naturally. So can you just tell us, I'm sure you've watched the finale yesterday right? You said like everybody else?

L: Natuurlijk. Dus, ik denk dat je finale gisteren hebt gezien, toch? Net als iedereen?


K: I actually watched it in Australia on Tuesday night.. Teal Tuesday.. With everybody else, I had not seen the episode before, and yea, I was experiencing everything in real time with all the other fans in Australia and it was pretty brutal.. It was a pretty brutal hour.

K: Ik heb het dinsdagavond in Australië gezien.. “Teal Tuesday” Samen met iedereen en ik had de aflevering nog niet gezien, en ja, ik maakte alles in tegenwoordige tijd mee met alle andere fans in Australië en het was behoorlijk wreed.. Het was een wreed uur.


M: Oh I'm sure it was, it just must have been... Emotional.

M: Oh ik weet zeker dat het….emotioneel….moet zijn geweest.


K: Incredibly so. I mean.. We... I had had the advantage of having had read the script and there was a discrepancy of maybe what would of happened in the ending.. There was talk about maybe an alternative ending. But I had an idea of what was going to happen. But even armed with that knowledge I could still feel my heart being ripped out of my chest. Yea, I watched it with Tammy Macintosh who plays Kaz..

K: Zeker. Ik bedoel…Ik had het voordeel dat ik het script al had gelezen en er was een verschil van wat er zou gebeuren aan het eind. Er is gesproken over een alternatief einde, maar ik had een idee wat er ging gebeuren en zelfs bewapend met al deze informatie, voelde het nog steeds alsof mijn hart eruit gerukt werd. Ja, ik heb het samen met Tammy Macintoch, die Kaz speelt, gekeken.


M: Yea...

M: Ja
K: Yea.. We were very very emotional, and thank god we were watching it together because I needed the emotional support.

K: Ja.. We waren erg geëmotioneerd en thank god, dat we konden samen kijken want we hadden de emotionele steun hard nodig.
M: Exactly.

M: Nou en of


L: As opposed to watching it with Kaz, who is no emotional support for anybody..

L: In tegenstelling tot kijken met Kaz, die aan niemand steun biedt..


K: No, she would of been thrilled with the ending

K: Nee, die zou erg blij zijn met het einde.


L & M: Haha, exactly.

L&M: Nou en of.


M: So I wanted to know, have you ever been apart of anything like this, this pairing, this couple, this Ballie..

M: Ok, dus ik wilde graag weten of je ooit eerder een dergelijk karakterkoppel hebt meegemaakt, zoals Ballie..


L: And she never uses squish names.

L: En ze gebruikt nooit verzamelnamen


M: Eh I hate squish names. I was in the soap opera industry and I hated them.

M: Eh, ik haat verzamelnamen. Ik werkte vroeger in de soap opera industrie en ik haatte ze.


K: Danielle and I actually predicted that there would be a hash tag ship/squish name. And she was right, she thought it would be Ballie.. I thought it would be Beallie. So yea Dan was right, she predicted right that it would be Ballie, and me being a relative novice to the reality of the whole social media world and I was completely unprepared for the fandom and how much support Ballie had. And it's pretty amazing, and a special thing to be apart of. But no, I have never, obviously been acting for a long time, been apart of a show or a kind of online couple... On screen couple that has sort of transcended the show and started to represent more to the fans then just a relationship on screen, and I'm just realising that too now with my interaction with fans online, I'm beginning to realise that it does mean more to people then just scripted words and characters on screen.. it does represent a lot more meaningful and deeply routed in people's sense of identity, and that's pretty amazing!

K: Danielle en ik zeiden vooraf al dat er een hashtag/ship/ verzamelnaam zou komen. En zij had gelijk, zij dacht aan Ballie.. Ik dacht zelf dat het Bealie zou zijn, dus ja Dan had het goed geraden. Ik ben nog relatief nieuw binnen de wereld van sociale media en ik ben volledig overvallen door de fans en de steun die Ballie had. En het is erg mooi en speciaal om de helft van zo een koppel te zijn. Maar, ook al acteer ik lange tijd, ik heb dus nooit een show of online koppel meegemaakt dat de show bijna overstijgt en dat meer representeert voor de fans dan alleen een koppel op tv. Ik begin me er ook bewust van te worden, nu ik contact heb met fans online, dat het meer is dan alleen geschreven woorden en karakters op een scherm. Het representeert veel meer. Het is diep en betekenisvol en representeert de identiteit van mensen en dat is best verbluffend.


L: Absolutely! And I think that Ballie.. I mean I think we all expected Ballie to take off, but I think it took off in ways that even we didn't anticipate. And I mean, we're kind of ship experts.

L: Nou en of! En ik denk dat Ballie… Ik bedoel, we hadden allemaal verwacht dat Ballie zou gebeuren, maar ik denk dat het is gebeurd op een manier die we nooit hadden verwacht. En ik bedoel wij zijn ‘ship’ experts.

M: And I mean we felt the chemistry... The chemistry was immediate.

M: En ik bedoel, we voelden de chemie… de chemie was er meteen.


K: People have said that. And I mean obviously Dan is a delightful human being and a dear friend. So obviously we felt that we connected on a very intermit level as friends, and I felt like we were both confident that that transcended onto the screen. But, yea, people have really gotten on board, so I mean I'm pleased.

K: Mensen hebben dat gezegd en ik bedoel Dan is natuurlijk een verrukkelijk persoon en een speciale vriendin. Dus we voelden dat we een intieme connectie hadden als vrienden en we waren verzekerd dat het zou overkomen op het scherm. Maar, ja, mensen zitten zeker aan boord van het schip, en daar ben ik blij mee.


L: Did you audition together or ... To test your chemistry?

L: Hebben jullie samen auditie gedaan? En een chemie test?


K: Yes, I did. And initially I was scandalised that I was asked for a second audition because I thought that I nailed my first audition so perfectly. And I was like, well what more could they want from me.. But I actually was very glad that I got to do a chemistry test for Dan because as I'm learning the more I'm learning in this industry, it doesn't have everything to do with being the best candidate or the best actor, it has to do with that kind of ah intangible.. Chemically reaction that happens when two people meet and I think that Dan said this - It felt right, even from the very first day that we met, and auditioned.. It felt right and I think that's what the fans have picked up on.

K: Ja, dat hebben we gedaan. En ik was in eerste instantie op mijn tenen getrapt dat ik was gevraagd voor tweede auditie, omdat ik ervan overtuigd was dat ik de eerste auditie helemaal perfect had gedaan. En ik dacht, nou wat kunnen ze nog van mij willen… haha. Maar ik achteraf gezien ben ik blij dat ik de chemie test heb gedaan voor Dan. Hoe langer ik in de industrie zit, hoe meer ik mij realiseer dat het er niet om gaat of je de beste kandidaat bent of de beste acteur, het gaat om een ontastbaar.. Een chemische reactie als je iemand ontmoet. Ik denk dat Dan dit zei. Het voelde goed, meteen vanaf de eerste dag dat we elkaar leerde kennen en auditie deden. Het voelde goed en ik denk dat de fans dat opgepikt hebben.


L: You canT manufacture.. You canT fake.. You can't act it.. You have to really really feel it. And from coming from the soap opera industry; which I talk about a lot as that's where my roots were, I ran a soap opera magazine, and I did a whole lot of other things. Being apart of a like a real couple, catapults people into the stratosphere as far as fans are concerned. And they can throw people together, it doesn't work, they disappear into nothingness.. But then you get lightening in a bottle, like you and Dan had, and it just explodes on screen.. And people feel it, it comes through and it touches something inside people. And especially again, but a gay relationship, a lesbian relationship..

L: Je kunt het niet maken of nadoen, niet acteren. Je moet het echt voelen. En vanuit mijn ervaring binnen de soap opera industrie; waar ik veel over praat en waar mijn achtergrond is, ik heb een soap opera blad gerund en veel andere dingen. En ze kunnen mensen samen zetten, het werkt niet, en mensen worden onzichtbaar. Maar dan krijg je een speciaal koppel, zoals jij en Dan en dan explodeert het op het scherm. En mensen voelen dat. Het komt aan en het raakt mensen van binnen. En zeker met een lesbische relatie….

M: That people are starving for..

M: Waar mensen naar verlangen..


L: Even in a woman's prison, where there isn't that much of.. But it's something that isn't represented that much and it was a fantasy almost.

L: Zelfs in een vrouwengevangenis, waar er niet veel is van.. Maar het is een relatie die niet vaak gerepresenteerd wordt en het was bijna een fantasie.


K: And a huge responsibility too as well because it wasn't a disposable relationships, it couldn't never of been a disposable relationship because it's Bea Smith, its the character that bought us into the prison.. You know everything about her history, her terrible abusive past relationships. It had to be something that buoyed her into a different kind of level of living, and if we didn't have that very kind of basic chemistry with each other, and that basic love for each other it just wouldn't have worked and it would of been such a disservice to the fans and to the show.

K: En het is een grote verantwoordelijkheid omdat het geen tijdelijke relatie is. Het kon nooit een tijdelijke relatie zijn, omdat het Bea Smith is. Zij is het personage dat ons naar de gevangenis heeft gebracht… Je kent haar hele verleden, haar verschrikkelijk gewelddadige relatie. Het moest iets zijn dat haar naar een nieuw niveau van leven zou brengen en als we bij aanvang geen chemie hadden met elkaar en die initiële liefde voor elkaar, dan zou het niet gelukt zijn en had het niet eerlijk geweest voor de fans en de show.

L: And the characters...

L: En voor de personages


K: Yea, Bea deserved love, regardless of whether that was with a woman or a man or you know a puppy if it chose. She just deserved a very very real love and we felt that it was real, and I'm just glad that the people that watched the show did as well.

K: Ja, Bea verdiende liefde, ongeacht of het met een vrouw of man of puppy was. Ze verdiende gewoon een echte liefde en we geloofden erin en ik ben blij dat mensen die naar de show kijken dat ook deden.


L: It was just so beautiful.

L: Het was gewoon heel mooi.


M: And it wasn't even just you two together, it was also what Allie bought out of Bea. You know this was I think our favorite Bea this season.

M: En het ging niet eens over twee mensen samen, het ging er ook om wat Allie bij Bea naar boven bracht. Ik denk dat dit onze favoriete Bea is dit seizoen.


L: Yes, Bea was just the best Bea ever.. You know, because of Allie. And I loved how she never gave up on her..

L: ja, Bea was gewoon de beste Bea ooit en dat kwam door Allie.


K: Aww

K aww
L: And it was a beautiful beautiful love story, It really really was.. It was a real love story

L: En het was een heel mooi liefdesverhaal. Dat was het echt. Een echt liefdesverhaal.
K: I think so too, and the fact that Bea was able to put aside her aversion to anything and anyone that had to do with drugs, and saw the person behind the problem.. And I think they both needed each other as much as.. They needed each other equally.

K: Ik denk dat ook en het feit dat Bea in staat was om haar afkeer tegen alles wat te maken heeft met drugs van haar af te zetten en dat ze de persoon zag achter het probleem. En ik denk dat ze elkaar beiden even hard nodig hadden.


L: And it was almost a healing experience, as she did with Allie what she couldn't do with her daughter so it was like reliving something and feeling now that she could change the facts, she could help the person that she loved. It was very beautiful to watch, and again .. Kudus

L: Het was ook een helende ervaring [voor Bea], want wat ze voor Allie wel kon doen, kon niet met haar dochter. Dus ze kon het in deze situatie veranderen, Ze kon de persoon helpen waar ze van hield. Het was erg mooi om te zien dus nogmaals: Kudos…


M: Kudus to all the fans and to all those involved, cause it was beautifully written.

M: Kudos aan alle fans en iedereen die er deel van uitmaakt, want het was erg mooi geschreven.


K: Well it was super cool to be a part of.

 K: Het was super cool om bij te horen.


SPOLER ALERT - If you haven't seen the season 4 finale, fast forward until the end.

SPOILER – Als je de seizoensfinale van seizoen 4 nog niet hebt gezien, spoel dan door tot het einde van de spoiler waarschuwing.


 

L: Ah, so the finale aired and it was very epic..

L: De finale is op tv geweest en het was epic…
M: Very devastating..

M: Heel erg verwoestend

L: Can you tell us when you found out that Bea was going to die, what was your reaction, what was the reaction on set?

Kan je ons iets vertellen over hoe je erachter kwam dat Bea dood zou gaan en wat je eerste reactie was en de reactie van iedereen op de set?


K: Well, the thing about being a part of a show like Wentworth that is you know shrouded in so much mystery is that we're never really given the full story and even now that the show has aired, and we're dealing with the aftermath.. We still haven't been given the whole story. We constantly are still hearing different pieces of information, so it's difficult but.. We got delivered a script, and in the script was the ending that we all saw.. And it was really devastating and I think I took it so much harder then I feel like I would have taken a similar plot line in a different story.. In a different show I mean.. I think it was because I was so invested in that love story, and I felt like it was in it's infancy and it was so brutal to just ripped those people apart just at the moment that they found one another.  I was totally heart broken, and I think I was, like everybody else that watched the show, thought this is wrong, the show is over, how can we possibly getting over this main pivotal character being a part of our show. Um, but the more I spoke to Danielle about it, who is wise beyond words, the more I realised that there is kind of a gift of letting a character like that go when she is at the peak of her journey. And I think it's a very very brave choice for the producers to have made, because obviously everybody is emotionally invested in that character but there was nothing that Bea hadn't done on the inside and the outside.. The only thing she really hadn't conquered was love and then she did.. So I think everyone including the cast was faced with the dilemma of what do you do with a character that has done everything. It's like what birthday gift to I give Kim Kardashian, you know that girl has everything.. What can you do with a character that has done everything. And I think the choice was made to take that character away which would then completely disrupt the equilibriums within the prison, therefore would buoy all the characters into action. So I think that was a very long winded answer....

K: Als je werkt aan een show als Wentworth, die is overladen met mysterie, dan weet je dat je nooit het hele verhaal krijgt en zelfs, nu de show op tv is geweest, en we met de nasleep te maken hebben, kennen we nog steeds het hele verhaal niet. We horen constant verschillende informatie dus dat maakt het moeilijk. We hebben een script gekregen en in dat script stond het einde dat we allemaal gezien hebben. En het was zeer verwoestend en ik denk dat ik het veel moeilijker kon accepteren dan als het een gelijkend verhaal was in een andere show. Ik denk dat het komt omdat ik erg geïnvesteerd was in dit liefdesverhaal en het voelde nog zo pril. Het was zo wreed, dat ze zo uit elkaar werden getrokken, juist op het moment dat ze elkaar net echt hadden gevonden. Ik was volledig ontstemd en verdrietig en ik dacht, net als iedereen die de show heeft gezien, dit is verkeerd, de show is klaar. Hoe kunnen we hier ooit overheen komen? Maar hoe meer ik er met Danielle over sprak, die enorm wijs is, hoe meer ik mij realiseerde dat er ergens een geschenk is als je een personage laat gaan op het hoogtepunt van haar reis. En ik vind het een dappere keuze van de producers, omdat iedereen vanzelfsprekend erg emotioneel geïnvesteerd is in het personage van Bea, maar er was niets meer dat Bea nog nooit gedaan had, binnen de gevangenis en daar buiten. Het enige wat ze nog nooit had bereikt was echte liefde en dat had ze aan het eind ook.

Dus ik denk dat iedereen, inclusief de cast, werd geconfronteerd met het dilemma van wat moet je doen met een personage dat alles al heeft bereikt. Het is net alsof je een cadeau moet kopen voor Kim Kardashian, een vrouw die alles al heeft. En ik denk dat de keuze is gemaakt om het personage uit de show te halen, wat tot gevolg heeft dat het hele evenwicht binnen de gevangenis verstoord wordt, wat vervolgens alle personages tot actie drijft. Dus dat was misschien een lang antwoord…
M: That was a fabulous answer

M: Dat was een geweldig antwoord


K: But to answer your more specific question, I was personally completely devastated, if I remember correctly I threw a proper adult tantrum and cried, and said "Well I'm not going to be a part of a show that doesn't have Danielle Cormack in it" and went full Sarah Burnhart..

K: Maar om een specifiek antwoord te geven, ik was persoonlijk compleet gebroken. Als ik het me nog goed herinner had ik een goeie, echte woede-uitbarsting met tranen en al en zei ik: “ Nou ik ga niet meer aan een show werken die Danielle Cormack er niet in heeft” en ging compleet Sarah Bernhardt…


L: In your house in front of the mirror or in front of people?

L: Bij je thuis voor de spiegel of bij mensen?


K: In front of Danielle. I felt that it was the wrong decision, but I have since realised that that even though it's hard and it's devastating, it sits so well within the reality of the show. It's prison, and it's always been life or death for Bea, and I feel like it's an interesting and bold and kind of great choice for the show, as heart breaking as it is.

K: Bij Danielle. Ik vond het een verkeerde beslissing, maar ik heb me later gerealiseerd dat hoe moeilijk en verwoestend het ook is, het wel in de realiteit van de show past. Het speelt zich af in een gevangenis en het was altijd leven of dood voor Bea en het is een interessante en gewaagde keuze voor de show, ook al blijft het hartverscheurend.


M: I think that that's a fantastic answer, and I agree with it.. There were things that I didn't even think about, the idea that she had done everything and where was she to go..

M: Ik vind het een geweldig antwoord en ik ben het ermee eens. Aan sommige dingen heb ik niet eens gedacht. Het idee dat ze alles heeft gedaan en welke richting ze op zou moeten…

  1   2   3   4   5


Dovnload 239.26 Kb.