Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lassen-constructie derde graad bso

Dovnload 234.71 Kb.

Lassen-constructie derde graad bsoPagina1/4
Datum05.12.2018
Grootte234.71 Kb.

Dovnload 234.71 Kb.
  1   2   3   4


lassen-constructie

derde graad bso
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

september 2010VVKSO–BRUSSEL D/2010/7841/031

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel


lassen-constructie

derde GRAAD bso
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2010/7841/031

(vervangt het leerplan D/2006/0279/069)Inhoud

Plaats van dit leerplan in de lessentabel 5

1 Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Lassen-constructie derde graad bso 6

2 Studierichtingsprofiel 7

2.1 Situering 7

2.2 Instroom en beginsituatie 7

2.4 Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden 9

2.5 Persoonlijkheidsvereisten 9

2.6 Uitstroom 9

2.7 Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld 9

3 Structuur van het leerplan 11

3.1 Algemene doelstellingen 11

3.2 Clustering van de leerplandoelen 11

3.3 Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen: 11

3.4 Doelstellingen te realiseren in lasconstructies: 12

3.5 Doelstellingen te realiseren via stages 12

3.6 Doelstellingen eventueel in uitbreiding te realiseren in lasconstructies kunststoffen 12

3.7 Na te streven attitudes Lassen–constructie 12

3.8 Relatie met andere vakken 13

3.9 Relatie met de geïntegreerde proef 13

4 Algemene pedagogisch-didactische wenken 14

4.2 Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel (SRP) 14

5 Wat is evalueren? 15

5.1 Wat en waarom evalueren? 15

5.2 Wanneer evalueren? 15

5.3 Hoe evalueren? 16

5.4 Hoe rapporteren? 16

6 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Lassen - constructie 17

6.1 Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen: 17

6.2 Doelstellingen te realiseren in lasconstructies 23

6.3 Doelstellingen te realiseren via stages 31

De leerlingen kunnen via stages met de bedrijfscultuur kennismaken. 31

6.4 Doelstellingen eventueel in uitbreiding te realiseren in lasconstructies kunststof 32

7 Minimale materiële vereisten 35

7.1 Infrastructuur 35

7.2 Algemene uitrusting 35

7.3 Per leerling 35

7.4 Gemeenschappelijk klein gerief 36

7.5 Gemeenschappelijke materialen 37

7.6 Gemeenschappelijke machines 37

8 Bibliografie 39

9 Nuttige adressen 41


Plaats van dit leerplan in de lessentabel
Studierichting

Lassen-constructie

Graad en onderwijsvorm

Derde graad bso

Pedagogische vakbenaming

Lassen-constructie

Administratieve vakbenaming

TV + PV + Stage Lassen-constructie/

Mechanica/Elektromechanica/ElektriciteitSpecifiek gedeelte

minimum 22 uur met minimaal 2 uur stage in het tweede leerjaar

Uitbreiding

6 uur
 1. Uitgangspunten bij het nieuwe leerplan Lassen-constructie derde graad bso

Volgende impulsen liggen aan de basis van het vernieuwen/aanpassen van het leerplan:

 • het leerproces kaderen binnen een duidelijk studierichtingsprofiel;

 • de studierichting moet uitdagend en aantrekkelijk onderwijs bieden voor jongeren;

 • de moderne technologieën moeten binnen het leren hun plaats krijgen;

 • er moet voldoende aandacht zijn voor preventie en milieu;

 • aanpassing van het leerplan aan de vernieuwde lascertificeringen volgens de ‘International Welding Federation’. 1. Studierichtingsprofiel

  1. Situering

Lassen-constructie bso is een kwalificatiestudierichting die gericht is op tewerkstelling. In deze studierichting ligt de nadruk op de uitvoeringsgerichtheid zowel van de algemene als van de specifieke vorming. De vakken van de basisvorming hebben naast een algemeen vormende waarde ook hun functie in het leren lezen van technische info en rapporten. In de specifieke vorming ligt het accent op het uitvoeren van lasconstructies waarbij het voorbereiden en bijsturen ondersteunend zijn.

Bij de lasuitvoeringen willen we een vorming aanbieden waarbij de aandacht uitgaat naar zowel het monteren van te lassen onderdelen als naar het uitvoeren van lasnaden volgens de regels van de International Welding Federation’. Het inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologisch proces, staat centraal in deze vorming. Het werken aan concrete realisaties gebeurt volgens het technologisch proces en met aandacht voor kwaliteit, preventie en creativiteit .

De aangeboden doelstellingen worden zodanig geordend dat de leerlingen, via praktische realisaties, in staat moeten zijn om met het geleerde nieuwe doelstellingen zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen verwerven. Op deze manier wordt het leren geactiveerd en zijn de afgestudeerden van deze studierichting in staat om zichzelf te kunnen vervolmaken.

De studierichting heeft dan ook een dubbele doelstelling.

Door te slagen in het tweede leerjaar van de studierichting Lassen-constructie derde graad bso verwerven de leerlingen voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om:


 • na een korte inservicetraining in een bedrijf het beroep van lasser-constructeur uit te uitoefenen,

 • vervolgstudies aan te vatten die hierop aansluiten zoals een derde leerjaar van de derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar.

  1. Instroom en beginsituatie

De logische vooropleiding op Lassen-constructie derde graad bso is de studierichting Basismechanica tweede graad bso. De meeste leerlingen komen dan ook uit deze studierichting. De studierichting Lassen-constructie derde graad bso bouwt bijgevolg vooral verder op de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in deze tweede graad:

 • vormgeven door het bewerken van plaat- en profielmateriaal, lassen en solderen;

 • vormgeven door het monteren en demonteren van constructieonderdelen.

Van de leerlingen die in de derde graad bso Lassen-constructie instromen, wordt verwacht dat zij deze doelen in voldoende mate hebben verworven.

Heel wat leerlingen komen ook uit de tweede graad Mechanische technieken tso, hetzij na het behalen van een B-attest, hetzij na heroriëntering. Indien deze leerlingen over voldoende motorische competenties beschikken, een inspanning willen leveren om hun praktische vaardigheden te ontwikkelen en voldoende interesse hebben voor het uitvoeren van gelaste constructies hebben ze kans op slagen. Leerlingen die pas in de derde graad het beroepssecundair onderwijs aanvangen, hebben nood aan een speciale opvang.  1. Lassen–constructie in het bso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit, Auto, Koeling en warmteDerde graad specialisatiejaar
Industrieel onderhoud

Pijpfitten-lassen-monteren

Fotolassen

Auto-elektriciteit

Bedrijfsvoertuigen

Bijzonder transport

Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen

Carrosserie- en spuitwerk

Composietverwerking

Computergestuurde werktuigmachines

Diesel- en LPG-motoren

Industriële elektriciteit

Koeltechnische installaties

Matrijzenbouw

Verwarmingsinstallaties


Derde graad
Lassen–constructie

Carrosserie

Kunststofverwerking

Auto

Vrachtwagenchauffeur

Werktuigmachines

Centrale verwarming en sanitaire installaties

Koelinstallaties

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren

Elektrische installaties
Tweede graad
Basismechanica

Elektrische installatiesUit het schema blijkt dat de studierichting Lassen-constructie derde graad bso: • naadloos aansluit op de studierichting Basismechanica tweede graad bso;

 • een uitstekende voorbereiding is voor een derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar zoals: Fotolassen, Pijpfitten-lassen-monteren en Industrieel onderhoud.

  1. Factoren die de keuze voor deze studierichting kunnen beïnvloeden

Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de leerlingen en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijkt.

  1. Persoonlijkheidsvereisten

Vele beroepen stellen heel wat eisen op het vlak van de persoonlijkheid. Leerlingen uit de studierichting Lassen – constructie derde graad bso bezitten deze al in bepaalde mate of geven in ieder geval blijk dat ze deze willen ontwikkelen.

 • Interesse vertonen voor één of meerdere aansluitende beroepen.

 • Blijk geven van voldoende verantwoordelijkheidszin.

 • Voldoende flexibel zijn en bereid zijn in diverse omstandigheden te functioneren.

 • Aandacht hebben voor aspecten die het welzijn op het werk bevorderen.

 • Uitvoeringsgericht kunnen communiceren.

 • Bereid zijn zich aan te passen aan de arbeidsomstandigheden.

  1. Uitstroom

Door het slagen in het tweede jaar van de derde graad bso Lassen-constructie verwerft de leerling een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs.

Zoals al vermeld, biedt de studierichting Lassen-constructie derde graad bso ook een uitstekende voorbereiding op een aantal derde leerjaren van de derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit zoals: Fotolassen , Pijpfitten-lassen-monteren en Industrieel onderhoud In deze derde leerjaren van de derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar kunnen de leerlingen ook een diploma van het secundair onderwijs behalen.

Door het profiel van de studierichting heeft de leerling een polyvalente vorming gekregen voor het uitvoeren van lasconstructies. Heel wat functies kunnen dan ook worden uitgeoefend binnen de mechanische constructiebedrijven.

De mogelijkheid om lascertificaten te behalen ligt in het verlengde van deze opleiding.  1. Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale mens na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven:

respect voor de medemens;

solidariteit;

zorg voor milieu en leven;

vanuit het eigen geloof respectvol omgaan met anders gelovigen en niet gelovigen;

vanuit de eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen;respectvol omgaan met het eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …).

 1. Structuur van het leerplan

  1. Algemene doelstellingen

De algemene doelstellingen van deze studierichting zijn:

 • De leerlingen opleiden zodat deze, na een korte inservicetraining in het bedrijf, het beroep van lasser-constructeur kunnen uitoefenen.

 • De leerlingen zo vormen dat ze in staat zijn om vervolgstudies aan te vatten die hierop aansluiten zoals een derde leerjaar van de derde graad onder de vorm van een specialisatiejaar: Fotolassen, Pijpfitten-lassen-monteren en Industrieel onderhoud.

Bij de algemene doelstelling van de studierichting dienen leerlingen competenties te verwerven die nodig zijn om als gekwalificeerde een beroep te kunnen uitoefenen en om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen rond het eigen leerproces Hiertoe is het bereiken van volgende doelstellingen van belang:

 • Leerlingen zoeken naar verbanden tussen de uitvoeringen en de toe te passen leerstof en voorkennis: relateren;

 • Leerlingen kiezen technieken en machines in functie van de uitvoering: selecteren;

 • Leerlingen ordenen de uitvoeringen schematisch.: structureren;

 • Leerlingen realiseren uitvoeringen waarin hun competenties groeien: verwerken;

 • Leerlingen passen het geleerde in analoge situaties toe.: uitvoeren.

  1. Clustering van de leerplandoelen

Bij het clusteren van de leerplandoelen maken we onderscheid tussen de doelen die gerealiseerd dienen te worden in alle leerplandelen en de specifieke doelstellingen van lassen-constructie. Dit geeft voor het leerplan de volgende structuur:

 • doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen;

 • doelstellingen te realiseren in lasconstructies;

 • doelstellingen te realiseren via stages;

 • doelstellingen eventueel in uitbreiding te realiseren in lasconstructies kunststoffen.

  1. Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen:

 • De leerlingen passen de nodige preventiemaatregelen toe en gaan duurzaam om met het milieu;

 • De leerlingen leren hun eigen beroeps- en studiekeuze maken;

 • Bij het uitvoeren van realisaties houden de leerlingen rekening met planning en kostprijs;

 • Bij realisaties houden de leerlingen rekening met de gevraagde kwaliteit.  1. Doelstellingen te realiseren in lasconstructies:

 • De leerlingen kunnen uitvoeringstekeningen voor lasconstructies lezen en maken;

 • De leerlingen kunnen de uitwerking van krachten op lasconstructies ervaren;

 • De leerlingen kunnen materialen kiezen voor lasconstructies;

 • De leerlingen kunnen een keuze maken uit plaatbewerkingstechnieken en –machines;

 • De leerlingen kunnen montage- en elektrische voorzieningen bij lassen toepassen;

 • De leerlingen kunnen lasconstructies voorbereiden;

 • De leerlingen kunnen het lasproces en –toestel kiezen;

 • De leerlingen kunnen lassen uitvoeren.

  1. Doelstellingen te realiseren via stages

De leerlingen kunnen via stages met de bedrijfscultuur kennismaken.

  1. Doelstellingen eventueel in uitbreiding te realiseren in lasconstructies kunststoffen

De leerlingen kunnen in kunststof lasconstructies uitvoeren, de uitvoering voorbereiden en begeleiden.

  1. Na te streven attitudes Lassen–constructie

Het is enorm belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Hieronder kan je de attitudes die bijzondere aandacht verdienen vinden.

 • verantwoordelijkheidszin vertonen
  Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen.

 • in team kunnen werken
  Met tegenstrijdige belangen kunnen omgaan.

 • overtuigingskracht aan de dag kunnen leggen
  Een eigen mening kunnen vormen en passend kunnen argumenteren.

 • leergierig zijn
  Actief zoeken naar info en situaties om de competenties te verbreden en te verdiepen.

 • kunnen doorzetten
  Ondanks moeilijkheden het einddoel willen bereiken.

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen om in functie van de opdracht telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

  1. Relatie met andere vakken

Bepaalde doelstellingen hebben een vakoverschrijdend karakter, bijvoorbeeld '‘rapporteren'’. Dergelijke doelen kunnen ingeleid worden in een les van leraren met een andere vakspecialiteit en behaald worden in een ander vak. Dit heeft als gevolg dat deze doelstellingen door de leerlingen als zinvoller worden ervaren.

De leraren van de vakken van de basisvorming kunnen ook medewerking bieden bij de geïntegreerde proef, bij het samenstellen van het dossier of het maken van stageverslagen.

De in lichamelijke opvoeding aangeleerde technieken om op een ergonomische verantwoorde wijze werkzaamheden uit te voeren, toepassen.


  1. Relatie met de geïntegreerde proef

De leerplandoelstellingen en leerinhouden vormen de basis van de geïntegreerde proef. De betrokkenheid van de interne en externe juryleden en de integratie van algemene vakken vormen een belangrijke meerwaarde bij de geïntegreerde proef. De GIP is van opbouw gelijkend op thema'’s en projecten, de integratie kan breder zijn.
De concretisering van de geïntegreerde proef is vastgelegd in de omzendbrief van 25 juni 1999 punt 8 '‘Evaluatie en bekrachtiging van de studies'’, het algemene kader van de geïntegreerde proef (28 mei 2002) van het VVKSO (zie www.vvkso.be, onder '‘Onderwijspraktijk'’, '‘Geïntegreerde proef'’ aanklikken).

 1. Algemene pedagogisch-didactische wenken

  1. Inleiding

Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen door de leerlingen kunnen worden verworven.

Het leerplan op zich mag in geen geval een excuus zijn om geen rekening te houden met de noden van de maatschappij en te luisteren naar de verwachtingen van de leerlingen.

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens hun leerproces zo dikwijls mogelijk succes beleven. Zij moeten dan ook voldoende worden gewaardeerd voor het gepresteerde werk.


  1. Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel (SRP)

   1. Betekenis

Onder “Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel” verstaan we een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de integratie tussen TV en PV lassen waar bij de voorbereidingen bijsturing in functie staat van de uitvoering.

In de context van dit leerplan verstaan we onder project: “ Uitvoeringen van lasconstructies voorbereiden, praktisch realiseren en bijsturen.”   1. Voordelen van het werken aan de realisatie van het SRP

Een goed omschreven studierichtingsprofiel vergroot de herkenbaarheid van de gevolgde studierichting voor leerlingen, ouders en bedrijfswereld.

 1. Wat is evalueren?

Evalueren is het verzamelen en beoordelen van gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze prestaties moeten gerelateerd zijn aan de door het onderwijs geformuleerde doelstellingen.

  1. Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via evalueren krijgen de leerlingen en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Met het proces bedoelen we het leerproces van de lerende. Dit proces bestaat uit het verwerken van de aangeboden leerinhouden die toelaten de doelen te realiseren, het evalueren van die doelstellingen en het bijsturen of remediëren.

De evaluatie van het product is een meting die aangeeft of de lerende in voldoende mate de vooropgestelde doelen heeft bereikt.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:


 • kennis,

 • inzichten,

 • vaardigheden,

 • attitudes,

en aan de samenhang ertussen.

Met het oog op het realiseren van het studierichtingsprofiel is het belangrijk dat de lerende via zelfevaluatie zijn eigen leerproces leert bijsturen om te komen tot competenties die hij nodig heeft om verdere studies aan te vatten en om als lasser-constructeur aan de slag te gaan.  1. Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de leerlingen en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Verder kunnen de leerlingen ook nog periodiek, aan de hand van goed gekozen projecten, worden geëvalueerd. De evaluaties van de projecten hebben altijd het studierichtingsprofiel en de daarmee samenhangende leerdoelen op het oog.

Evalueren helpt het onderwijsproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit maar is een leermoment. Daardoor worden het leerproces van de leerling en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.


  1. Hoe evalueren?

Tussen de doelstellingen, de gekozen werkvorm en de evaluatie is er een sterke relatie.

Indien we een formatieve evaluatie van het proces nastreven is het doel ervan goede feedback te kunnen geven. Er is sprake van een kwaliteitsvolle feedback indien de terugkoppeling van gegevens tot doel heeft de lerende ermee vooruit te helpen.

Indien we een summatieve evaluatie van het product nastreven is het doel ervan het uitspreken van een eindoordeel over de prestaties van de leerling. Deze evaluatie is gericht op het beslissen of een leerling al dan niet mag overgaan.

Eigenschappen van de evaluatie: • juiste conclusies trekken uit de resultaten (validiteit);

 • herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten opleveren (betrouwbaarheid);

 • elke leerling krijgt dezelfde kansen (objectiviteit);

 • de beoordelaar heeft geen invloed (objectiviteit);

 • de nodige informatie wordt verstrekt (transparantie);

 • de beoordeling is te rechtvaardigen ( normering);

 • participatie in de evaluatie (leerling-betrokkenheid);

 • aansluiten bij het beroepsleven (authenticiteit).

  1. Hoe rapporteren?

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de leerling en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s van de gerealiseerde projecten) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen.


Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.

  1   2   3   4


Dovnload 234.71 Kb.