Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lassen-constructie derde graad bso

Dovnload 234.71 Kb.

Lassen-constructie derde graad bsoPagina2/4
Datum05.12.2018
Grootte234.71 Kb.

Dovnload 234.71 Kb.
1   2   3   4

Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).
Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.
Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.
In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.


 1. Leerplandoelstellingen en leerinhouden Lassen - constructie

(U)= staat voor uitbreidingsdoelstellingen

  1. Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen:

   1. Algemeen

   • De leerlingen leren hun eigen beroeps- en studiekeuze maken;

   • De leerlingen passen de nodige preventiemaatregelen toe en gaan duurzaam om met het milieu;

   • Bij het uitvoeren van realisaties houden de leerlingen rekening met planning en kostprijs;

   • Bij realisaties houden de leerlingen rekening met de gevraagde kwaliteit.

   1. Beroeps- en studiekeuzeLEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De taken en verantwoordelijkheden van de leden van het ‘lasconstructie’-team toelichten.

Het constructieteam

 • Opdrachtgever, klant

 • Nascholingsverantwoordelijke

 • Werkplaatsverantwoordelijke

 • Lasser-monteur

 • Veiligheidsverantwoordelijke

Eigenheid diverse taken

Organigram van het bedrijf

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid


 1. De eigenheid van diverse constructiebedrijven toelichten.
Eigenheid diverse constructiebedrijven

 • Gespecialiseerd

 • Aluminium, roestvast

 • Bouwconstructies, machinebouw, silo’s

 • Stukwerk, standaard

 • Vestiging: lokaal, regionaal

 • Productengamma

 • Onderhoud – herstelling

Personeelsbezetting

 1. Het belang van de constructiebedrijven voor de economie toelichten.

Constructiebedrijven in België

 • Diensten

 • Tewerkstelling

 • Vestiging

 • Zakencijfers

 1. De tewerkstellings- en nascholingsmogelijkheden van een lasser-monteur toelichten.

Beroepen in de constructiebedrijven

Nascholingsmogelijkheden • Volwassenenonderwijs

 • Sectorale opleidingen: INOM, VCL

 • Certificeringen: EWF, ISO

 • VDAB

 • Bedrijfsopleidingen

Tewerkstellingsmogelijkheden

 • Aard

 • Soort contract

 • Interimarbeid

 1. Info verwerven over het statuut van werknemer.

Werknemersstatuut

 • Rechten

 • Plichten

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Sociale zekerheid
   1. Preventie en milieu

Algemeen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Op de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere personen, in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding.
Veiligheid

Gezondheid

Instructies


 1. Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld
Gebruiksaanwijzing

Machine-instructiekaart

Veiligheidsinstructiekaart

Gevaarlijke stoffen

Etikettering.


 1. Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking worden gesteld.Na gebruik deze weer op­bergen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 1. De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen herkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen.
Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s)

Signalisatie

Pictogrammen

Noodprocedures

Evacuatieprocedures


 1. Elk ernstig of direct gevaar voor de veiligheid en de gezondheid en elk gebrek in de beschermingssystemen dat vastgesteld wordt, onmiddellijk melden.
Gevaren

Risico’s


Meldingsprocedures

 1. Waar nodig meewerken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om taken uit te voeren of verplichtingen na te leven met het oog op de veiligheid.
Preventieadviseur

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Comité voor preventie en bescherming op het werk


 1. Waar nodig, meewerken aan de realisatie van veilige arbeidsomstandigheden, een veilig arbeidsmilieu en aan het voorkomen van risico’s inzake veiligheid en gezondheid binnen het werkterrein.
Beginselen van preventie en veiligheid

 1. Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en bijdragen tot een positief klimaat op dit vlak.
Agressie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag

 1. In functie van het behalen van het VCA B-attest, de voorschriften i.v.m. basisveiligheid kennen.

Basisveiligheid – VCA B-attest

 1. De verstrekte richtlijnen op het vlak van milieu naleven.

Milieuvoorschriften

 • Afvalvoorkoming en –verwerking

 • Reinigings- en poetsproducten

 • Afzuiging van dampen

 • Ventileren van werkruimtes

 1. Maatregelen nemen om op een milieuvriendelijke wijze te werken.

Duurzaam construeren

Duurzaam materiaalgebruik

Recyclage


 1. De ergonomische voorzieningen bij een werkpost herkennen. Bij het werken een ergonomische werkhouding aannemen.

Aangepaste voorzieningen

Ergonomische werkhouding

Lasten tillen, dragen, hijsen


 1. De gevaren voor personen en omgeving toelichten.

Elektrisch

 • Kortsluiting

 • Overbelasting

 • Brandgevaar

 • Koelmiddelen

 • Geventileerde ruimten

 • Verbranding van koelmiddelen

Specifiek

 1. De specifieke voorschriften in verband met de veiligheid bij laswerken toelichten en naleven.

 • Stralingsgevaar

 • Hoge temperatuur

 • Magnetische velden

 • Elektrocutie

 1. Specifieke veiligheidsvoorschriften bij computergestuurde plaatbewerkingsmachines toepassen.


   1. Planning en kostprijs
LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De wijze waarop een magazijn is georganiseerd, met eigen woorden uitleggen.

Inrichting

Voorraadbeheer

Administratie

Bestellingen

Leveringen

Afspraken 1. De geleverde materialen vergelijken met de op de leveringsbon vermelde gegevens. Afwijkingen rapporteren.

 • Leveringsbon

Hoeveelheid

Aard van de materialen

Materiaalkenmerken

Materiaalhoeveelheden

Zichtbare gebreken


 • Materiaalcertificaten

 1. De verstrekte richtlijnen voor het verwerken, het opslaan, het stapelen en het beschermen van de materialen naleven.

 • Te verwerken materialen

 • Opslaan

 • Stapelen

 • Beschermen

 • Manipulatie van materialen

 1. In functie van het uit te voeren werk en de vordering ervan, een geschikte keuze maken van gereedschappen, hulpmiddelen en machines.

 • Studie van het uit te voeren werk

 • Ter beschikking gestelde gereedschappen, hulpmiddelen, machines…

 • Keuzeverantwoording

 • Het klaarzetten van het materiaal en het gereedschap

 • Het opvolgen van de vordering van de werken

 1. De eigen en gemeenschappelijk te gebruiken gereedschappen, machines en hulpmiddelen controleren, oordeelkundig gebruiken, onderhouden en wegbergen in functie van de opdracht en volgens de gestelde eisen.

 • Gereedschappen en machines

Klaarzetten en wegbergen

Controle


Onderhoud

Gebruik


Machine-instructiekaart

 • Toepassingsgebied

 1. Eigen werkzaamheden organiseren.

 • Eigen werkzaamheden

Planning

Organisatie

Inrichting eigen werkplek


 1. Een dagrapport en administratieve formulieren invullen.

De tijdsduur uitvoering van taken

 • Registratie

 • Werkkaarten

 • Computer

 • Planningbord

Bepaling tijdsduur (U)

 • Aard van het werk

 • Ervaring

 1. Van zelf uit te voeren werkzaamheden, informatie verzamelen met betrekking tot de kostprijs.

 • Kostprijs grondstoffen (materiaal)

 • Kostprijs machines (materieel)

 • Kostprijs lasnaden

 • Vaste kosten/variabele kosten   1. KwaliteitLEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitsbeheersing met eigen woorden uitleggen.

 • Demingcirkel

 • Productevaluatie

 • Procesevaluatie

 1. De nauwkeurigheid van de meetgereedschappen controleren.
 1. De uitgevoerde constructie en onderdelen meten, vergelijken met de opgelegde eisen en maatregelen voorstellen tot bijsturing.
 1. Tijdens de uitvoering van constructies uitvoeringsfouten ontdekken, oplossingen formuleren en uitvoeren.
 1. Lasnaden volgens vooropgestelde kwaliteitseisen en lasnormen controleren. De fouten interpreteren en voorstellen formuleren tot bijsturing.

 • Kwaliteitscriteria

Spatten

Gasinsluitsels

Doorbranding

Inkartelingen

Holle, bolle las

Scheuren


Slakinsluitsels

 • Controle

Visuele controle

Breekproef

Buigproef (U)

Penetrant onderzoek (U)  1. Doelstellingen te realiseren in lasconstructies

   1. Algemeen

 • De leerlingen kunnen uitvoeringstekeningen voor lasconstructies lezen en maken;

 • De leerlingen kunnen de uitwerking van krachten op lasconstructies ervaren;

 • De leerlingen kunnen materialen kiezen voor lasconstructies;

 • De leerlingen kunnen een keuze maken uit plaatbewerkingstechnieken en –machines;

 • De leerlingen kunnen montage- en elektrische voorzieningen bij lassen toepassen;

 • De leerlingen kunnen lasconstructies voorbereiden;

 • De leerlingen kunnen het lasproces en –toestel kiezen;

 • De leerlingen kunnen lassen uitvoeren.   1. Tekeningen- schetsen- voorstellingen

    1. Van een te realiseren constructie voorstellingen schetsen en met een CAD-pakket constructietekeningen maken en toelichten.

    • 3D-voorstellingen

    • 2D-voorstellingen

    • Aanzichten

    • Doorsnede

    • Isometrisch perspectivische voorstelling

    • Samenstellingstekening (constructietekening, werkplaatstekening)

    • Deeltekeningen van afzonderlijke constructie-elementen

    1. In een uitvoeringstekening van constructie en –onderdelen, de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen met eigen woorden toelichten.

    • Genormaliseerde en symbolische voorstellingen:

    • materiaalaanduiding,

    • toleranties,

    • (na-)bewerkingen,

    • lassymbolen,

    • lasposities,

    • maataanduiding.

    • Toelichting in functie van de uitvoering

    1. Van een uit te voeren lasconstructie, aan de hand van een tekening, de profielvormen herkennen en de profielkeuze toelichten.

    • De relatie tussen de profielkeuze en het doel van de realisatie

    • Staafmateriaal

    • Profielstaal

    • Plaatmateriaal

    1. Aan de hand van een constructietekening, de afmetingen van de constructieonderdelen bepalen.

    • Maatinschrijving en maataanduiding

    • Referentielijnen, -punten en -vlakken

    • Ontvouwingen – Plaatuitslagen

    • Gestrekte lengte

    1. Aan de hand van catalogi, de geometrische kenmerken van gestandaardiseerde constructieprofielen en plaatmaterialen toelichten.

    • Kenmerken profielen

    • Begrippen en eenheden

    • Symbolische voorstellingen

    • Relatie tussen volume, massa en volumieke massa

    1. Aan de hand van een constructietekening, de stuklijst van de te lassen constructieonderdelen opstellen.

    • Verificatie op juistheid

    • Naleven van afspraken

    1. Aan de hand van voorbeelden, de invloed van inwerkende krachten op een lasconstructie met eigen woorden toelichten.

    • Uitwendige krachten (belastingen)

    • Verbinding van constructie-element met zijn omgeving

    • Inwendige spanning

    • Soorten belasting

    • Evenwicht van krachten en momenten

    • Evenwichtsvoorwaarden

   2. Krachten

    LEERPLANDOELSTELLINGEN

    LEERINHOUDEN

    1. Aan de hand van voorbeelden, de invloed van inwerkende krachten op een lasconstructie met eigen woorden toelichten.

    • Uitwendige krachten (belastingen)

    • Verbinding van constructie-element met zijn omgeving

    • Inwendige spanning

    • Soorten belasting

    • Evenwicht van krachten en momenten

    • Evenwichtsvoorwaarden
    1. In te construeren constructie(s) en onderdelen de wijze waarop stabiliteitsvoorzieningen worden aangebracht met eigen woorden uitleggen.   3. Materialen

    LEERPLANDOELSTELLINGEN

    LEERINHOUDEN

    1. Aan de hand van catalogi, de elementen die een invloed hebben op de mechanische verwerkbaarheid en lasbaarheid van verschillende staalsoorten, met eigen woorden toelichten.

    • Legeringelementen

    • Staal

    • Soorten roestvast staal

    • Verwerkbaarheid

    • Lasbaarheid
    1. Aan de hand van catalogi, de elementen die een invloed hebben op de mechanische verwerkbaarheid en lasbaarheid van aluminiumlegeringen, met eigen woorden toelichten.

    • Legeringelementen

    • Soorten

    • Verwerkbaarheid

    • Lasbaarheid
    1. De verschillende vormen van corrosie met eigen woorden toelichten.    1. Het warmteverloop van het smeltbad bij het lassen toelichten.

    • Smeltzone

    • Warmte beïnvloede zone

    • Niet beïnvloede zone


    1. De invloed van temperatuur, overgangstemperaturen en afkoelsnelheid op de materiaalstructuur van de te lassen constructie-elementen en de lasnaden met eigen woorden toelichten.

    • Invloedsfactoren

    • Temperatuur

    • Afkoelsnelheid

    • Voorverwarmen

    • Lasnaadkenmerken

    • Materiaal

    • Scheurvorming
   4. Plaatbewerkingstechnieken en- machines

    1. Aan de hand van een technische documentatie de werking van machines om platen en profielen op maat en vorm te brengen, toelichten.

    • Algemeen

    • Positionering, aanslagen

    • Plaatverdeling, nesten

    • Klemming werkstukken

    • Werkingsprincipe

    • Thermisch

    • Mechanisch

    1. Aan de hand van een technische handleiding, de werking van conventionele plooi- en buigwerktuigen toelichten.
    1. Het plooi- en buigproces bij platen en profielen met eigen woorden toelichten.

    • Buigproces

    • Buigtechnieken

    • Plooitechnieken

    • Buigstraal

    • Neutrale lijn

    • Gestrekte lengte

    • Terugvering

    • Plooihoek, plaatdikte, vervormingversteviging

    • Plooikracht

    • Ligging gaten

    • Plooivolgorde

    1. Aan de hand van de machinemap van de computergestuurde plaatbewerkingswerktuigmachines de werking, besturingsysteem en de bediening toelichten.

    • Besturingssystemen

    • Coördinatenstelsels

    • Verplaatsingen bewegingsassen

    • Gereedschaps- en werkstukverplaatsingen

    • Computergestuurde machines plaatbewerking

    • Plooibank

    • Snijmachine (U)

    • Ponsmachine (U)

    • Referentiepunten – nulpunten

    • Machinereferentiepunt

    • Machinenulpunt

    • Werkstuknulpunt

    • Programmanulpunt

    • Gereedschapswisselpunt (U)

    1. Een computergestuurde plaatbewerkingswerktuigmachine instellen, bedienen en het lopend productieproces bijsturen.

    • Computergestuurde werktuigmachines

    • Plooibank

    • Ponsmachine (U)

    • Snijmachine (U)

    • Instellen

    • Inlezen/ingeven programma

    • Gereedschapsgegevens

    • Nulpuntbepaling

    • Aanslagen

    • Bedienen

    • Plooibank
    • Foutcorrecties

    • Werkstuk opmeten tijdens het productieproces

    • Maatregelen
1   2   3   4

 • Leerplandoelstellingen en leerinhouden Lassen - constructie (U
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Preventie en milieu Algemeen
 • Tekeningen- schetsen- voorstellingen
 • Plaatbewerkingstechnieken en- machines

 • Dovnload 234.71 Kb.