Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Le gamp groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapées de grande dépendance

Dovnload 54.48 Kb.

Le gamp groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapées de grande dépendanceDatum13.04.2019
Grootte54.48 Kb.

Dovnload 54.48 Kb.Le GAMP

Groupe d'Action qui dénonce le Manque de Places

pour personnes handicapées de grande dépendanceKern van de vorderingen voor Handicap met Zware ZorgbehoevendheidPreambule
Met verwijzing naar het VN-Conventie inzake de rechten van personen met een handicap van 30 maart 2007 en op weg naar bekrachtiging door België,
In de preambule :

In beschouwing nemend « het universele, ondeelbare, afhankelijke en onscheidbare karakter van alle rechten van de mens en van alle fundamentele vrijheden en de noodzaak om het volle vruchtgebruik ervan te garanderen zonder discriminatie van gehandicapte personen »,

In beschouwing nemend dat « het begrip handicap evolueert en dat de handicap voorvloeit uit de wisselwerking tussen personen met een handicap en de barrières opgelegd door hun gedrag en omgeving, die hun volle en effectieve deelname aan de maatschappij op basis van de gelijkheid met anderen, in de weg staan »,

In beschouwing nemend « de verscheidenheid van gehandicapte personen »,

In beschouwing nemend « de noodzaak om de mensenrechten van alle gehandicapte personen te bevorderen en te beschermen, met inbegrip van degenen die een verregaande begeleiding vereisen»,
In Art. 2 :

In beschouwing nemend dat « de discriminatie die op de handicap is gebaseerd omvat alle vormen van discriminatie, met inbegrip van de weigering van een redelijke ordening »,


Vragen wij aan de democratische partijen om de toepassing van alle middelen die aan de gehandicapte persoon het volle vruchtgebruik van zijn burgerrechten garanderen, ongeacht zijn afhankelijkheidsniveau, te ondersteunen en actief op te volgen. Onder deze rechten, vermelden wij:

Vorderingen op federaal niveau
Wij vragen de concretisering van de verbintenissen die in het regeerakkoord van 18 maart 2008 zijn aangegaan, teneinde uit te werken:


 • « In overleg met de Gewesten en Gemeenschappen zal de regering een plan uitwerken om een handicap met zware zorgbehoevendheid beter ten laste te nemen. Dankzij dit plan zullen meer plaatsen aan de personen met een handicap worden voorbehouden in de dagen opvangcentra en respijtverblijven, meer bepaald via een specifieke tegemoetkoming van het RIZIV ».
 • « (…) in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten, een fiscaal en sociaal statuut uitwerken voor de mantelzorger die zijn tijd besteedt aan de verzorging van een zorgbehoevend familielid ».


Wij vragen de invoering van een globaal beleid van de handicap en de identificatie van de behoeften via een volkstelling volgens de leeftijd, het soort, de ernst en de oorsprong van de handicaps en de specifieke behoeften aan hulp en steun van elke persoon.

Wij vragen dat de werkzaamheden van de interministeriële bespreking gewijd aan de handicap met zware zorgbehoevendheid voortgezet worden met als doel structurele oplossingen op te stellen. In het bijzonder vragen wij :


 • De instandhouding en de duurzaamheid van de werkgroep « Zware Zorgbehoevendheid ».

 • De actieve en regelmatige deelname van de gewestelijke regeringen, het gewricht tussen de verschillende beleidsniveau's, federaal, gemeenschappelijk en gewestelijk, evenals het onderzoek van samenhang.

 • De identificatie van de prioriteiten en de bestemming van de overeenkomstige budgettaire middelen.

 • De heractivering en de optimale werking van de samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenschappen en gewesten.

Wij vragen maatregelen die een gelijke en discriminatieloze behandeling garanderen, met name op basis van het behoren tot een gemeenschap, en meer bepaald:


 • De toegang van alle burgers tot het Persoonsgebonden Assistentie Budget (PAB).

 • De toegang van alle burgers tot de zorgverzekering.

Wij vragen de herverdeling aan de sector voor gehandicapte personen van de ingehouden 28% van de uitkering van de gehandicapte persoon die wordt opgevangen door een onthaaldienst.

Vorderingen op gewestelijk niveau

Overeenkomstig de fundamentele rechten van de gehandicapte persoon op sociale inclusie en hulp, verzorging en steun, noodzakelijk voor zijn volle ontplooiing, vragen wij aan de Brusselse democratische partijen:

Het invoeren van een globaal beleid van de handicap en de identificatie van de behoeften van gehandicapte personen met zware zorgbehoevendheid, in overleg met de andere beleidsniveau's.
De toewijding - in het kader van hun verkiezingsprogramma - volgende eisen te ondersteunen, ongeacht de meerderheid die in de nieuwe Regering zal gevormd worden:

 • Subsidiëring onder de vorm van infrastructuur en inkadering van de 4 reeds vooropgestelde projecten: HOPPA, Condorcet/Estreda, FARRA Bruxelles-Capital, La Braise.

 • Het plannen tegen 2015 van de opening van nieuwe opvangplaatsen in voldoende aantal en in functie van de behoeften die op basis van een gewestelijke volktelling worden geïdentificeerd.

 • De herziening van de wetgeving (decreet en besluiten) met het oog op een betere openbare subsidiëring van opvanginfrastructuren, alsmede van nieuwe normen die de oprichting van kleine structuren van leven toelaten, beter aangepast aan hun behoeften.

 • De diversifiëring van het dienstenaanbod (gepersonaliseerde budgetten, algemene dienstverlening in de nabijheid,…) die een grotere keuze en het invoeren van efficiënte alternatieven voor internering toelaten.

 • De uitvoering van de gewestelijke verordening die door het Brusselse Parlement in 2007 werd goedgekeurd en die de toewijzing van grondvoorraden aan opvangcentra voor gehanicapte personen met zware zorgbehoevendheid regelt.

 • De evaluatie en de eventuele versterking van nieuwe hulpinitiatieven voor gehandicapte personen met zware zorgbehoevendheid in het kader van COCOF en van COCOM.
Verantw. uitgever : Cinzia Agoni – Clos du Bergoje, 20 – 1160 Bruxelles – info@gamp.bewww.gamp.be – 0476 / 94 65 18

 • Le GAMP Groupe dAction qui dénonce le Manque de Places pour personnes handicapées de grande dépendance
 • Preambule Met verwijzing naar het VN-Conventie inzake de rechten van personen met een handicap
 • Vorderingen op federaal niveau Wij vragen de concretisering van de verbintenissen die in het regeerakkoord van 18 maart 2008 zijn aangegaan, teneinde uit te werken
 • Wij vragen de invoering van een globaal beleid van de handicap en de identificatie van de behoeften via een volkstelling
 • Wij vragen maatregelen die een gelijke en discriminatieloze behandeling garanderen, met name op basis van het behoren tot een gemeenschap, en meer bepaald
 • Wij vragen de herverdeling aan de sector voor gehandicapte personen van de ingehouden 28%

 • Dovnload 54.48 Kb.