Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Leerlingdossier dyslexie (eed)

Dovnload 106.35 Kb.

Leerlingdossier dyslexie (eed)Datum05.12.2018
Grootte106.35 Kb.

Dovnload 106.35 Kb.Leerlingdossier dyslexie (EED)

Samenwerkingsverband PO 30.06

Checklist aanmelding dossier bij Dyslexieteam: • Dossier is besproken met ouder(s)/verzorger(s) en zij hebben ook een kopie van het dossier ontvangen.

 • Het dossier is volledig ingevuld en voorzien van alle handtekeningen.

 • De bijlagen zijn bij het Leerlingdossier toegevoegd.


Leerlingdossier Dyslexie
Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie, is uitgebreide schoolinformatie nodig. Door dit aanmeldformulier in te vullen, levert u de benodigde informatie.

1. Personalia


Gegevens school

Naam school
Adres
Postcode en plaats
BRIN-nummerNaam en functie contactpersoon
Telefoonnummer
Emailadres contactpersoon
Bereikbaar op (dagdelen / tijdstip)
Bevoegd gezag school


Gegevens leerling

Naam
BSN nummer

jongen/meisje

Adres
Postcode, plaats en gemeente
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
Groepsverloop (inclusief doublures)
Is er sprake (geweest)

van regelmatig of tijdelijk langdurig verzuim, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte?


Is er sprake geweest van een wisseling van

school? Zo ja, in welke groep?
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Naam ouder 1/wettelijk vertegenwoordiger
BSN nummer
Adres
Postcode en woonplaats
Naam ouder 2/wettelijk vertegenwoordiger
BSN nummer
Adres
Postcode en woonplaats

(indien anders dan hierboven)
2. Argumentatie
Waarom denkt u bij deze leerling aan ernstige dyslexie?


Komen lees-/spellingproblemen of komt dyslexie in de familie voor?
Licht toe.
Wat is het gemiddelde lees- en spellingsniveau van de groep waarin deze leerling zit?


Licht toe.


groepsgemiddelde DMT1: I - II -III -IV -V

groepsgemiddelde Spelling: I - II - III - IV - V
3. Meetmomenten & extra begeleiding

De meetmomenten hoeft u niet apart te vermelden, een uitdraai van het Leerlingvolgsysteem is voldoende.


Wel beschrijft u kort de geboden extra lees- en spellingbegeleiding. Voor een uitgebreide beschrijving van de begeleiding verwijst u naar de bijgevoegde handelingsplannen/groepsplannen. Bij een leerling die gedoubleerd heeft (m.u.v. kleuterverlenging) wordt een vergelijking gemaakt met de leeftijdsgroep, niet met de jaargroep, zie voor meer informatie www.masterplandyslexie.nl > FAQ.

Extra begeleiding

Zodra u vaststelt dat een leerling uitvalt op een lees- en/of spellingtaak wordt de begeleiding in het onderwijs geïntensiveerd. Dit kan gaan om extra hulp in de groep in de vorm van uitbreiding van de instructie- en oefentijd (zorgniveau 2), zo nodig aangevuld met zeer intensieve begeleiding in de vorm van een specifieke interventie (zorgniveau 3).

Tussen meetmoment 1 en meetmoment 2 voldoet uitbreiding van de instructie- en oefentijd (zorgniveau 2). U beschrijft hier de begeleiding die in onderstaande periode geboden is. Als er ook al begeleiding op zorgniveau 3 geboden is, beschrijft u dat hier ook.Periode

Doel(en)

Aantal

weken


Frequentie per week

Totale

duur per


week (#

minuten)


Door wie

Organisatievorm


Aanpak (naam methodieken, korte omschrijving activiteiten, verder verwijzen naar handelingsplan/groepsplan).


Is er thuis extra geoefend? Zo ja, wat is er gedaan?
4. Typering leerling

Korte impressie van het kind.


Zijn er andere gediagnosticeerde leer- of gedragsstoornissen bij deze leerling aanwezig? Zo ja, welke?
Zijn er andere problemen bekend die van invloed zijn op de schoolprestaties van de leerling?

☐ Problemen met horen

Problemen met zien

☐ Articulatieproblemen

☐ Beperkte woordenschat

Problemen met zinsbouw

☐ Matige/slechte beheersing gesproken Nederlands

☐ Motoriek

Medische problemen

☐ Anders, nl.

Vormen zij een belemmering in het functioneren van de leerling op school? Licht toe.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerling is het van belang om inzicht te krijgen in zowel de belemmerende als de beschermende factoren. Kruis hier aan welke belemmerende en beschermende factoren u waarneemt bij deze leerling:


Belemmerende factoren:

☐ Werkhouding (denk aan werktempo, luisterhouding)

☐ Concentratie (denk aan afleidbaarheid, aandacht spanne)

☐ Motivatie (denk aan doorzettingsvermogen, inzet)

☐ Zelfvertrouwen (denk aan onzekerheid, faalangst)

☐ Zelfstandigheid/ taakgerichtheid (denk aan opstarten van taak, hulp vragen)

☐ Sociaal emotioneel (denk aan sociale contacten met leerlingen en leerkracht)

Beschermende factoren:

☐ Werkhouding (denk aan werktempo, luisterhouding)

☐ Concentratie (denk aan afleidbaarheid, aandacht spanne)

☐ Motivatie (denk aan doorzettingsvermogen, inzet)

☐ Zelfvertrouwen (denk aan onzekerheid, faalangst)

☐ Zelfstandigheid/ taakgerichtheid (denk aan opstarten van taak, hulp vragen

☐ Sociaal emotioneel (denk aan sociale contacten met leerlingen en leerkracht)


Geef een toelichting bij de belemmerende en beschermende factoren.


Wanneer u aanvullende informatie heeft over aspecten die niet in deze vragenlijst aan de orde gekomen zijn, of zelf vragen heeft, stellen wij het op prijs als u daarvoor de ruimte hieronder zou willen benutten.
5. Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld.


Plaats en datum:
Naam verwijzer (inclusief functie):
Handtekening verwijzer:

Ondertekening ouder(s) en/of verzorger(s) voor akkoord.


 • Het Leerlingdossier mag naar het Dyslexieteam van het samenwerkingsverband 30.06 worden gestuurd;

 • Als het Leerlingdossier is getoetst door het Dyslexieteam en voldoet aan de criteria wordt de aanvraag samen met het door ouders ingevulde en ondertekende “Aanvraagformulier dyslexie-onderzoek” doorgestuurd naar de gemeente waarin de leerling woonachtig is voor de afgifte van de verleningsbeschikking voor onderzoek EED (en behandeling).


Datum
Naam ouder 1/wettelijk vertegenwoordiger
Handtekening ouder 1/wettelijk vertegenwoordiger
Heeft ouder 1/wettelijk vertegenwoordiger alleen het ouderlijk gezag over de leerling?

ja / nee

Tekent ouder 1/wettelijk vertegenwoordiger ook namens de andere ouder die ook het ouderlijk gezag over de leerling heeft?

ja / nee

Als beide ouders tekenen

Naam ouder 2/wettelijk vertegenwoordiger


Handtekening ouder 2/wettelijk vertegenwoordiger

6. Bijlagen
Zijn de volgende bijlagen toegevoegd?

☐ Leerlingvolgsysteemgegevens van kind (alle leerjaren, alle vakken)

☐ Handelingsplannen/groepsplannen waarin de extra begeleiding staat beschreven

(Beperken tot de betreffende periodes).1 Haal weg wat niet van toepassing is.

Pagina van

 • Leerlingdossier dyslexie (EED)
 • Leerlingdossier Dyslexie
 • Gegevens leerling
 • Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
 • 2. Argumentatie
 • 3. Meetmomenten extra begeleiding
 • 4. Typering leerling
 • 5. Ondertekening
 • Ondertekening ouder(s) en/of verzorger(s) voor akkoord.

 • Dovnload 106.35 Kb.