Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Leerplan secundair onderwijs

Dovnload 0.92 Mb.

Leerplan secundair onderwijsPagina3/5
Datum28.10.2017
Grootte0.92 Mb.

Dovnload 0.92 Mb.
1   2   3   4   5

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS
Dit leerplan werd ingediend voor:

Module ( Initiatie verpleegkunde


2007/50//3/O/SG/1/IV//D/
( Verpleegkundige basiszorg
2007/50//3/O/SG/1/IV//D/
( Oriëntatie algemene gezondheidszorg
2007/50//3/O/SG/1/IV//D/
( Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
2007/50//3/O/SG/1/IV//D/
( Toegepaste verpleegkunde
2007/50//3/O/SG/1/IV//D/

Specialisatiejaar Verpleegkunde


Onderwijsvorm BSO
Graad Vierde graad
Modulair Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Leerplannummer O/2/2007/126


Vervangt leerplan O/2/1999/525

en leerplan O/2/1999/526

vanaf 1 september 2007


Inhoudstafel
Woord vooraf 3


Modulair beroepsopleidingtraject Verpleegkunde Vierde graad BSO 4


1

Het leerplan 5
1.1

Ontwikkeling 5
1.2

Pedagogische vrijheid 5


2

De leerlingen 6
2.1

Toelatingsvoorwaarden 6
2.2

Beginsituatie voor de studierichting 6
2.3

Organisatie studierichting 6


3

Het onderwijs 7
3.1

Pedagogisch project 7
3.2

Visie op de studierichting verpleegkunde 8


4

Algemene basiscompetenties voor de studierichting 9


5

Algemene didactische wenken 10
5.1


Organisatie: samenwerking en werkvormen 10

6

De modules: clusters van basiscompetenties, basiscompetenties, leerinhouden, didactische wenken en hulpmiddelen 12
6.1

Cluster: een visie op zorg, gezondheid en systematische handelen
toepassen 16
6.2

Cluster: voor zorg instaan 18
6.3

Cluster: met communicatie omgaan en sociale vaardigheden toepassen 23
6.4

Cluster: gezondheids- en welzijnszorg van uit een maatschappelijke context benaderen 25
6.5

Stage Verpleegkunde 27


7

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32
7.1

Instructie, differentiatie en remediëring met behulp van ICT 32
7.2

Informatie verwerven en verwerken met ICT 32
7.3

Communiceren met ICT 32


8

Taalbeleid 34


9

Evaluatie 35
9.1

Efficiënte evaluatie 35
9.2

Coherente evaluatie 36
9.3

Permanente evaluatie 37
9.4

Beschrijving van verschillende soorten evaluatie-instrumenten 38
9.5

Voorbeeld van gemengde evaluatie bij groepswerk 43
10

Leermiddelen – minimale materiële vereisten 44


11

Bibliografie 45
11.1

Algemeen 45
11.2

Voor de studierichting 46
11.3

Cd-roms, dvd’s, video’s en softwareprogramma’s 52
11.4

Evaluatie 52


12

Bijkomende informatie 54
12.1

Algemeen 54
12.2

Voor de studierichting 55

13

Bijlagen 57
13.1

Schematisch overzicht van de te verwerven basiscompetenties per module 57
13.2

Sleutelvaardigheden 61
13.3

Instructiekaarten 63

Colofon 74
Woord vooraf


Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2007-2008.


Het werd ontwikkeld door de leerplancommissie van het OVSG. Zo bevat dit leerplan de neerslag van een jarenlange onderwijservaring. Het houdt niet alleen voor de individuele leerkracht een verplichting tot realisatie in, maar is meer en meer ook een ondersteunend instrument voor het pedagogisch beleid van de school. Het wordt gebruikt in de vakgroep, maar het besteedt ook aandacht aan de samenhang met de andere vakken van de opleiding. Onderwijskwaliteit verhoogt door een schoolbeleid gericht op samenhang en op het uitwerken van een onderwijskundige visie in concrete leeractiviteiten.

Daarom besteedt dit leerplan veel aandacht aan de integratie van ‘leren leren’, aan actieve didactische werkvormen, aan alternatieve evaluatievormen, aan de integratie van ICT en taalbeleid. Op deze manier biedt het leerplan de mogelijkheid het pedagogisch project te concretiseren.OVSG

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap vzw.


Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

e-mail: begeleiding.so@ovsg.be

website: www.ovsg.beOnderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de


Vlaamse Gemeenschap

OVSG

vzw

Ravensteingalerij 3 bus 7 - 1000 Brussel

Modulair beroepsopleidingtraject
Verpleegkunde
Vierde graad BSO


Dit leerplan bevat vier modules gespreid over drie jaren. De klassieke vakken worden vervangen door thema’s. In deze thema’s werden kennis verwerven, vaardigheden ontwikkelen en verpleegkundige attitudeontplooiing verwerkt.Module 1: 18 weken

Initiatie verpleegkunde


Module 2: 18 weken

Verpleegkundige basiszorg
Module 3: 18 weken

Oriëntatie algemene gezondheidszorg


Module 3: 18 weken

Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
Module 4: 36 weken

Toegepaste verpleegkunde1 Het leerplan


Een leerplan is een document dat de essentiële gegevens voor de concrete onderwijspraktijk bevat. Het is afgestemd op een welomschreven leerlingengroep en het somt 4 clusters van basiscompetenties, doelstellingen en aansluitende leerinhouden op voor de diverse modules. Bovendien geeft het wenken voor de didactische aanpak en verschaft het gegevens die nuttig zijn voor de realisatie van het leerplan.1.1 Ontwikkeling
Het leerplan wordt ontwikkeld door de inrichtende macht of door de overkoepelende onderwijsorganisatie, i.c. het OVSG, in samenwerking met representatieve leden van de inrichtende machten.
Onderwijs vertrekt vanuit expliciete doelstellingen. Het leerplan bevat clusters van basiscompetenties en doelstellingen per module. Het is de taak van de leerkracht de te doelstellingen om te zetten in concrete lesdoelstellingen.

1.2 Pedagogische vrijheid
De didactische aanpak (waaronder evaluatie) behoort tot de vrijheid van de inrichtende macht. Dit impliceert dat de school en haar leerkrachten deze vrijheid zinvol invullen en er verantwoordelijkheid voor opnemen. De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap gaat eventueel na hoe de school met deze vrijheid omgaat.

Ruimte voor eigen inbreng

Het volume aan leerinhouden is beperkt gehouden. De leerkracht moet niet onder tijdsdruk werken, maar heeft ruimte voor variatie in leerlingactiverende didactische werkvormen. Er is ruimte voor de eigen inbreng en creativiteit van de leerkracht en de school om o.a. thema’s en projecten te ontwikkelen.2 De leerlingen
2.1 Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor het gewoon voltijds secundair onderwijs worden opgesomd in de omzendbrief SO 64 van 25 juni 1999 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs en het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel zie SO 76 van 26 juli 2001Vereiste inzake vooropleiding voor volgende modules:

 • module verpleegkundige basiszorg

Het is noodzakelijk dat de student/cursist het deelcertificaat van de volgende module behaald heeft:- initiatie verpleegkunde

- of voldoet aan de wettelijke instapvereisten


 • module oriëntatie algemene gezondheidszorg

Het is noodzakelijk dat de student/cursist het deelcertificaat van de volgende module behaald heeft:

 • verpleegkundige basiszorg
  • Module oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

Het is noodzakelijk dat de student/cursist het deelcertificaat van de volgende module behaald heeft:

 • verpleegkundige basiszorg
 • Module toegepaste verpleegkunde

Het is noodzakelijk dat de student/cursist het deelcertificaat van de volgende modules behaald heeft:

 • oriëntatie algemene gezondheidszorg

 • oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg2.2 Beginsituatie voor de studierichting
Sommige studenten/cursisten hebben reeds een vooropleiding in de verzorgingssector gevolgd en hebben enige ervaring met het werkveld of hebben een andere beroepsloopbaan achter de rug. Dit is echter niet altijd evident. Bijgevolg kan de beginsituatie erg verscheiden zijn. Het betreft meerderjarige studenten/cursisten van diverse afkomst, leeftijd en voorkennis die in een team wensen te werken in een sfeer waar de patiënt centraal staat.
2.3 Organisatie studierichting
Bij de organisatie van de studierichting wordt er rekening gehouden met de “Specifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding verpleegkunde” zie SO 64

3 Het onderwijs

3.1 Pedagogisch project
Een pedagogisch project is een document dat de algemene doelen opsomt die een inrichtende macht in haar onderwijs wenst te realiseren. Deze doelen hebben betrekking op opvoeding en onderwijs en op de mens en de maatschappij in het algemeen. Het pedagogisch project kan aldus worden gezien als een beginselverklaring van een inrichtende macht die de essentiële kenmerken van haar identiteit bevat.
Elke inrichtende macht is bevoegd voor het uitschrijven van haar eigen project. Daardoor bestaat er in het officieel gesubsidieerd onderwijs een interne verscheidenheid. Er is echter ook een gemeenschappelijkheid terug te vinden. Daarop is het gemeenschappelijk pedagogisch project gebaseerd. Dat is de synthese van de bestaande projecten die elementen bevat die alle inrichtende machten als gemeenschappelijke noemer aanvaarden. Die synthese is uitgeschreven als een tienpuntenplan.
Tienpuntenplan
De Raad van Bestuur van het OVSG keurde op 25 september 1996 de volgende tekst goed als “Gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel gesubsidieerd onderwijs - stedelijke, gemeentelijke inrichtende machten en Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel”.
1. Openheid De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
2. Verscheidenheid De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.
3. Democratisch De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.
4. Socialisatie De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deel hebben aan een democratische en pluralistische samenleving.
5. Emancipatie De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden, overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.
6. Totale persoon De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.
7. Gelijke kansen De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
8. Medemens De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbaar goed is van elkeen.
9. Europees De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
10. Mensenrechten De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

3.2 Visie op de studierichting verpleegkunde
De verpleegkundige is een spilfiguur binnen het brede domein van gezondheids- en welzijnszorg. Conform de rechten van de patiënt/cliënt en de kwaliteitszorg moeten studenten opgeleid worden tot beginnende professionals die aan specifieke voorwaarden voldoen.

De belangrijkste doelstelling hierbij is het geven van “goede zorgen”. Het kenmerk van “goede zorg” is op een doeltreffende wijze zorg verlenen, zoals bv. ziekte bestrijden of verlichten, de gezondheidstoestand verbeteren of de letsels stabiliseren. Verder zijn billijkheid en patiënt- en/of cliëntgestuurdheid belangrijk. Het tijdig en veilig toedienen van zorg is eveneens noodzakelijk. Door interdisciplinaire samenwerking en een duidelijk gestructureerd communicatie kan er geïntegreerde zorg plaatsvinden waarbij de continuïteit van de zorg zowel intra-, extra- als transmuraal verzekerd is. Deze zorgverlening is eveneens van toepassing op preventief vlak.

Om deze doelstelling te bereiken moet de verpleegkundige evidence-based (evidentiegericht werken), methodisch en gestructureerd te werk gaan. Hierbij is levenslang leren van primordiaal belang.

4 Algemene basiscompetenties voor de studierichting
 • een visie op zorg, gezondheid en systematisch handelen kunnen toepassen

 • voor de zorg kunnen instaan

 • sociale vaardigheden kunnen toepassen

 • de gezondheid - en welzijnszorg vanuit een maatschappelijke context kunnen benaderen.

Tevens wordt er hierbij rekening gehouden met de wettelijke vereisten omschreven in de omzendbrief SO 64 “Specifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding verpleegkunde”Sleutelvaardigheden
Onder sleutelvaardigheden verstaan we: cognitieve, psychomotorische of affectieve vaardigheden die tot de kern van een beroep behoren en die bovendien ruimer inzetbaar zijn dan in het beroep waartoe wordt opgeleid.

In een modulaire beroepsopleiding komen diverse sleutelvaardigheden aan bod. De school heeft de plicht om ze aan te bieden en na te streven in de diverse modules in de beroepsopleiding.

De diverse sleutelvaardigheden dienen in de eerste plaats bekeken te worden vanuit de optiek van het beroep waartoe wordt opgeleid.
In deze opleiding wordt er aan volgende sleutelvaardigheden gewerkt:


 • abstract denken

 • accuratesse

 • assertiviteit

 • beslissingsvermogen

 • empathie

 • flexibiliteit

 • imagobewustzijn

 • kritische ingesteldheid

 • kwaliteitsbewustzijn

 • leerbekwaamheid

 • leergierigheid

 • loyaliteit

 • omgaan met stress

 • productieve vaardigheid Nederlands

 • receptieve taalvaardigheid Nederlands

 • resultaatgerichtheid

 • solidariteit

 • verantwoordelijkheidszin

 • zelfstandigheid

 • zelfvertrouwen

 • zin voor initiatief

De lijst van de verklaring van de sleutelvaardigheden vind je in bijlage.
5 Algemene didactische wenken  1. Organisatie: samenwerking en werkvormen

De leerstof wordt aangeboden, rekening houdend zowel met voorkennis en kunde van het individu en de groep, als met praktijkmogelijkheden van het moment of de periode. De werksituatie zal bij voorkeur zo levensecht mogelijk zijn .


Procesevaluatie is binnen deze studierichting zeker een must wil men zo vlug en efficiënt mogelijk kunnen bijsturen en remediëren. Individuele lacunes in het leerproces van de leerling kunnen weggewerkt worden door middel van differentiatie.
Samenwerking
De realisatie van het leerplan vereist zowel van het lerarenteam als van de schoolorganisatie een goed doordachte en flexibele organisatie van het onderwijsleerproces.


 • Er wordt themagebonden gewerkt waarbij de praktijk en theorie geïntegreerd worden.

 • Bij de opstelling van de jaarplanning wordt rekening gehouden met de volgende elementen:

  • het lessenrooster,

  • de beschikbare uitrusting en infrastructuur.

Het is aangewezen om de leerinhouden chronologisch per module aan te bieden.

De te verwerven basiscompetenties en doelstellingen zoals aangegeven in dit leerplan worden in een jaarplan omgezet

Een jaarplan is immers een planningsdocument dat de basiscompetenties, doelstellingen en de eraan gekoppelde leerinhouden zowel op een logische als een creatieve wijze over het aantal lesuren verdeelt. Een optimale samenwerking van alle leerkrachten is hierbij noodzakelijk. Groepswerk, thematisch of projectonderwijs zijn aangewezen ter afwisseling van de gewone lesvorm.

Op geregelde tijdstippen, worden vakgroepvergaderingen georganiseerd. Deze vergaderingen kunnen zowel een themavakgebonden als een themaoverschrijdend karakter aannemen.

Didactische werkvormen
Bij de concretisering van de leerinhouden dient men rekening te houden met:


Overzicht van mogelijke didactische werkvormen:


Aanbiedende werkvorm

Doceervorm

Demonstratie

Vertellen

Probleemgestuurd

Vaardigheidsonderwijs


Gespreksvormen

Onderwijsleergesprek

Klasgesprek

Groepsdiscussie


Groepswerk

Didactisch groepswerk

Rollenspel

Simulatiespel

GevalsstudieIndividuele werkvormen

Zelfontdekkingsmethode

Practicum

Zelfstudiepakket

Leeropdracht - leercontractStrategieën

Beheersingsleren

Projectmethode

Excursie

Voorbereidende takenAffectieve vorming

Relatie leerling - leerkracht

Helpend gesprek

Mondeling (voorbeeldfunctie)

Feedback


Waardeverduidelijking

Aanbieden van structuur 1. De modules: clusters van basiscompetenties, basiscompetenties, leerinhouden en didactische wenken en hulpmiddelen


Didactische wenken en hulpmiddelen
Didactische wenken zijn bedoeld als ondersteuning voor de leerkracht, de themawerkgroep en het schoolteam.
Zij kunnen:

- competentiedoelstellingen of leerinhouden verduidelijken;

- didactische werkvormen of hulpmiddelen aangeven die doelstellingen helpen realiseren;

- richtlijnen geven voor evaluatie;

- verwijzen naar bibliografie, nuttige adressen,….

1   2   3   4   5

 • Inhoudstafel
 • Woord vooraf
 • Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
 • 1 Het leerplan
 • 2 De leerlingen
 • 4 Algemene basiscompetenties voor de studierichting

 • Dovnload 0.92 Mb.