Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Leraars in dialoog 24 oktober 2018 bezinningsmoment over de eenheid van geloven

Dovnload 17.27 Kb.

Leraars in dialoog 24 oktober 2018 bezinningsmoment over de eenheid van gelovenDatum12.05.2019
Grootte17.27 Kb.

Dovnload 17.27 Kb.
LERAARS IN DIALOOG

24 oktober 2018
BEZINNINGSMOMENT

Over de eenheid van geloven


Reflectie.

In het huidige tijdperk van globalisering dringt de vraag naar de verhoudingen tussen religies zich op. Sommigen menen dat door de verschillen tussen wereldgodsdiensten en de conflicten die er zijn, de een niet beter is dan de ander. Dat ze allemaal zelfs het doel van wat religie zou moeten zijn, verraden. Anderen spreken over een soort universele eenheid en baseren zich daarvoor op een onberedeneerd gevoel van samenhorigheid ondanks de tegenstellingen. Volgens Schuon moet de eenheid van de religies niet in rituelen en leerstellingen worden gezocht, maar vooral in het eindpunt van de spirituele weg. Die weg houdt overal ter wereld in: een beteugeling van het egoïsme, om de hindernissen op te ruimen die inzicht en liefde in de weg staan. Wie door bidden of mediteren in contact komt met de innerlijke kern van zichzelf en van de eigen levensbeschouwing, vergroot tegelijk begrip en respect voor andersgelovigen. Je stimuleert immers de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke oorsprong. 1Bijbeltekst
Nu zei God tot Abraham: `Sarai, uw vrouw, moet gij niet meer Sarai noemen; haar naam zal Sara zijn. Ik zal haar zegenen, en ook uit haar zal Ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal uitgroeien; koningen van volken zullen uit haar voortkomen.' Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte, want hij zei bij zichzelf: `Zou een man van honderd jaar nog een zoon krijgen, en zou Sara die negentig is nog een kind ter wereld brengen?' Daarom zei hij tot God: `Laat Ismaël liever uw gunst genieten.' God antwoordde: ‘Neen, uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en gij zult hem Isaak noemen. Met hem en met zijn nakomelingen zal ik een verbond aangaan, een altijddurend verbond. Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor Ik. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven en hem zeer talrijk maken. Twaalf vorsten zal hij verwekken en een groot volk zal Ik van hem maken. Maar mijn verbond zal Ik aangaan met Isaak, die Sara u het volgend jaar op deze tijd zal baren.' Toen God dit alles gezegd had, ging Hij van Abraham heen.  (Genesis 17, 15-22)
Koranverzen

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot


volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Al kennend. (Soerat 49 vers 13)

Zegt: “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen


tot Abraham, Ismaël, Izaäk, Jacob en de stammen werd neder gezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons. (Soerat 2 vers 136)
Gebed van Ibn Arabi (1165-1240)

Mijn hart kan vele vormen aannemen.


Een weide voor de gazellen

Een plaats voor de heilige boom

Stenen tafelen voor de Thora

Een klooster voor de monniken

De Ka’ba voor de pelgrims.
Mijn geloof is de Liefde.

Waarheen de karavaan van de Liefde mij ook voert

Dat is mijn geloof

Dat is waarin ik geloof.1 Frithjof Schuon, De innerlijke eenheid van de religies, 2017.


  • LERAARS IN DIALOOG 24 oktober 2018 BEZINNINGSMOMENT Over de eenheid van geloven Reflectie.
  • Bijbeltekst
  • Gebed van Ibn Arabi

  • Dovnload 17.27 Kb.