Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina1/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Onderwijsinnovatie

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?


Wat zijn de functies van het (leerplicht)onderwijs?:

 1. Kwalificatie: voorbereiden op arbeidsmarkt.

 2. Integratie: opleiden tot verantwoordelijk burgerschap.

 3. Differentiatie: selectie en toewijzing.

Kwalificatiefunctie


= Voorbereiden op de arbeidsmarkt

 • Technische competenties: leren van instrumentele kennis & vaardigheden.

  • Lezen, rekenen, schrijven…

  • Een vak leren… (BSO, TSO, …).

 • Sociaal normatieve competenties.

  • Hogere-orde vaardigheden (zoals waarden, normen en houdingen…).

  • Leergebied overschrijdend/vakoverschrijdend  sociale normatieve competenties.

Gaat beroepsvoorbereiding ten koste van een persoonsgerichte ontwikkeling?

Integratiefunctie


= Opleiden tot verantwoordelijk burgerschap

Welke pedagogische functie heeft het onderwijs?

 • Omgangsvormen

 • Goed burgerschap

 • Opvoedende taak van de school. De school merkt een verschuivende rol waar zij meer een opvoedende taak krijt. Maar je moet je de vraag stellen: waar ‘stopt dit’?

 • Denominatie: discussie in welke mate een levensbeschouwelijke (godsdienstige) religie aanbod moet komen in het onderwijs.

 • Kosmopolitische identiteit?

Welke waarden moeten aan bod komen?

Differentiatiefunctie


 • early tracking”: kinderen vroeg opvolgen en toetsten waardoor je ze kan plaatsen in een bepaalde richting.

 • Gebeurt dit alles wel eerlijk?

  • Gelijke onderwijskansen (vb. restrictieve inschrijvingspolitiek).

  • Gelijke behandeling (bv. verschillende verwachtingspatronen)?

 • Is het onderwijs meritocratisch? Een positie verwerven op basis van verdiensten (bekwaamheid en inzet), niet op basis van achtergrondkenmerken?

 • Reproductietheoretici: reproductie van machtsstructuren (sociaal, economisch of cultureel).

 • Reproductieve functie verminderd door gewijzigde samenleving + beleidsmaatregelen (zoals kosteloos onderwijs).

 • Volledige reproductie: geen opwaartse sociale mobiliteit.

 • Onderwijsdemocratie heeft ervoor gezorgd dat de drempel tot onderwijs verlaagd is bv. door het kosteloos onderwijs. Maar dit is nog niet bereikt (bv. SES en beroepsonderwijs).

Onderwijsinnovatie in rubrieken


Vb. mesoniveau: aanstellen van een ICT-coördinator.

Vb. macroniveau: nieuwe/ veranderende eindtermen, OD.

Sterke scheiding tussen onderwijs-processen en beleidsprocessen (maar: lichte evolutie merkbaar).


Waarom onderwijsinnovatie?


 1. Maatschappelijk: verschuiving van industrieel naar postindustrieel model.

 2. Onderwijskundig: nieuwe inzichten + vraag naar evidencebased model.

 3. Economisch: verschuiving naar accountability-model (kwaliteit kunnen aantonen).

 4. Sociaal: nood aan gelijke kansen voor elke leerling.

 5. Politiek: uiteenlopende politieke motieven, versterking van machtsstructuren.

Innovatie vanuit verschillende rationaliteiten, heeft andere gevolgen op aansturing en aard van innovatie.

Terminologie onderwijsinnovatie: messy constructs


Onderwijsvernieuwing is het planmatig veranderen of bijsturen van het onderwijs, met als doelstelling de huidige situatie dichter bij de gewenste situatie te doen aansluiten’ (van den Berg & Vernooy, 2001).

Onderwijsverandering is het op planmatige wijze proberen de kwaliteit van het onderwijs in één of meer scholen te verbeteren in relatie tot de gewenste doelen” (Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 2004).  De verandering is niet innovatief.

Schoolverbetering is een gerichte vorm van onderwijsverandering, die tot doel heeft het verbeteren van leerlingresultaten en het versterken van het vermogen van de school om met veranderingen om te gaan” (Hopkins et al, 1994).

Schoolontwikkeling is het voortdurend proces van het toevallig, autonoom en/of bewust veranderen van het organisatorische en onderwijskundige functioneren van de school” (Lagerweij & LagerweijVoogt, 2004).  Enige definitie waar het niet planmatig dient te verlopen.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

 • Kwalificatiefunctie
 • Integratiefunctie
 • Differentiatiefunctie
 • Waarom onderwijsinnovatie
 • Terminologie onderwijsinnovatie: messy constructs

 • Dovnload 304.22 Kb.