Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Les 1: wat is onderwijsinnovatie?

Dovnload 304.22 Kb.

Les 1: wat is onderwijsinnovatie?Pagina7/18
Datum04.04.2017
Grootte304.22 Kb.

Dovnload 304.22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

De effectieve schoolbeweging


Uitgangspunten

 • De school doet ertoe” (reactie op Coleman, Jencks…).  “Het maakt wel degelijk wat uit naar welke school een leerling gaat”

 • Vraag naar wat scholen effectief maakt: op zoek naar succesfactoren. Schoolresultaten worden voornamelijk voorspeld door individuele kenmerken en door SES. Maar ook schoolkenmerken doen er toe, maar ze moeten goed in kaart worden gebracht.

 • Effectiviteit meten via ‘leerlingenoutput’, vooral cognitieve maten (Scheerens: economische rationaliteit).

 • Sterke nadruk op de output.

 • Big Five” van Edmonds (een goede school is een school met 5 kenmerken):

 1. Kwaliteit van de directie: niet alleen ‘managen’. Een directie die ook een pedagogisch verschil kan maken.

 2. Veilig, ordelijk klimaat.

 3. Gericht op bevorderen leerprestaties (vooral basisvakken).

 4. Hoge verwachtingen t.a.v. alle leerlingen.

 5. Leerlingvorderingen worden bijgehouden, teruggekoppeld…

 • De ontnuchtering.

Problemen effectieve schoolbeweging

 • Wat is kwaliteitsvol onderwijs? Wat is effectiviteit? Te beperkte focus op cognitieve prestatie-indicatoren/ maten. Wat bv. met “betrokkenheid”? De rest is even belangrijk: het belang van een brede persoonlijkheidsontwikkeling zowel als cognitieve emotionele ontwikkeling.

 • Hoe effectiviteit meten? Modegevoelig (bv. “Kennisreproductie” versus “complexe problemen oplossen” (bv. GiP in ASO), 21st century skills

 • Voornamelijk vragenlijst- en testonderzoek.

 • Kennisverwervend vs. praktijkverbeterend?

Schoolverbetering


Uitgangspunten

 • Hoe kan onderzoek een bijdrage leveren tot het verhogen van de onderwijskwaliteit?

 • Naast invoeren van veranderingen, moeten ook schoolinterne voorwaarden verbeteren (ref. Hopkins). Hopkins: aandacht aan condities, interne zaken om verbeteringen in stand te houden.

 • School wordt als eenheid opgevat en niet de individuele leraar (perspectief organisatieontwikkeling).

 • Verhogen van innovatieve capaciteit van scholen .

 • Verschillende school betrokken actoren ingeschakeld (leraren, bestuur, leerlingen, ouders, onderzoekers ...) • Studies naar schoolverbetering (School Improvement Studies SIS): nadruk op ontwikkelde strategiën om scholen in staat te stellen veranderingen in te voeren om effectiever te kunnen werken. Hierbij spelen zowel het proces van vernieuwing als het product ervan een rol.

 • Van beschrijven naar creëren van effectieve scholen.

 • De transfereerbaarheid kritisch bekijken, de context is belangrijk!.
Met het oog op vernieuwing. De ontwikkeling in het denken over onderwijsvernieuwing – N.A.J. Lagerweij


Redelijk oud artikel, maar het enige verschil is dat men de twee laatste perspectieven wil samenbrengen.

Schoolontwikkeling


Uitgangspunten:

 • Schoolontwikkeling = het voortdurend proces van het toevallig, autonoom en/of bewust veranderen van het organisatorisch en onderwijskundig functioneren van de school (Lagerweij).

 • Schoolontwikkeling kan op twee manieren opgevat worden.

 1. Als de integratie van primaire en secundaire processen of,

 2. Als fasen of ontwikkelingsstadium van een organisatie of instelling. De school als organisatie kan verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen.

 • De school is het uitgangspunt en het aangrijpingspunt voor elke poging tot onderwijsverbetering. De school is de eenheid van verandering en niet de individuele leraar.

 • Mede onder invloed van de veranderende omgeving blijken scholen in de loop der tijden vormen van aanpassing en groei te ontwikkelen

 • Scholen en de daarin levende mensen kunnen behalve kleine veranderingen ook op eigen initiatief nieuwe structuren en functies ontwikkelen; dit hoeft niet het gevolg te zijn van extern geïnitieerde hervormingen

Factoren die een invloed hebben op de ontwikkeling van scholen:

 • Het beleid van de school.

 • Veranderingscapaciteiten; innovatief vermogen.

 • Interne begeleiding en externe ondersteuning.

 • De schoolcultuur, het schoolklimaat.

 • De leerlingen, hun ontwikkeling en welbevinden.

Verschillende capaciteiten die bevorderend blijken te werken in een schoolontwikkelingsproces:

 • De schoolleiding

 • De visie (geeft richting aan het beleid, aan het ontwikkelingsproces).

 • Planning (geeft structuur en praktische invulling).

 • Leren.

Slot


Onderzoekers en innovators blijken in grote lijnen vanuit drie perspectieven te werk te gaan.

 1. Technologische invalshoek

 • Vernieuwing komt het best tot stand door het ontwikkelen van bruikbare producten of diensten.

 • Veel belang van het overdragen van informatie: men verwacht zo dat betrokken de inhoud van de innovatie op een relatief mechanische wijze overnemen.

 • Input-output denken.

 • Bv. door deskundigen leerboeken laten produceren en die daarna in het onderwijs verkopen en verspreiden.

 1. Politieke invalshoek

 • Men gaat ervan uit dat verandering alleen mogelijk is door het uitoefenen van dwang door de groep met de meeste macht over de groep met de minste macht.

 • Niet alleen de inhoud van de verandering is belangrijk maar men heeft tegelijkertijd oog voor de context: de verhoudingen binnen elke school en de directe omgeving van de school.

 • Voor de invoering maken ze gebruik van taak-of projectgroepen, het spreiden van macht over verschillende leden van de organisatie en het verstrekken van beloningen.

 1. Culturele invalshoek

 • Men ziet de betrokken functioneren in een gemeenschap: de school.

 • Binnen een cultuur of subcultuur is conformisme aan de heersende waarden van belang. Veranderen ziet men plaatsvinden via een interactieproces tussen diverse subculturen, waarbij de bestaande opvattingen en regels veranderd kunnen worden.

 • Vernieuwingen via interventies invoeren, zoals het opstellen en verder ontwikkelen va een visie, het versterken van consensus onder de leden of het verbeteren van de besluitvormingsprocessen.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

 • Schoolverbetering
 • Met het oog op vernieuwing. De ontwikkeling in het denken over onderwijsvernieuwing – N.A.J. Lagerweij

 • Dovnload 304.22 Kb.