Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Levensbeschouwing, religie en waarden als elementen van diversiteit 1 Inleiding

Dovnload 411.52 Kb.

Levensbeschouwing, religie en waarden als elementen van diversiteit 1 InleidingPagina3/5
Datum05.12.2018
Grootte411.52 Kb.

Dovnload 411.52 Kb.
1   2   3   4   5

Stilstaan bij de zin en betekenis van het leven is voor een deel van de studenten verbonden met religie, voor anderen niet. In beide gevallen kan levensbeschouwing tegemoet komen aan psychologische, sociale en/of morele behoeften. Aan de hand van 12 stellingen peilden we hiernaar (Tabel 6).

Ook op deze lijst van vragen voerden we een hoofdcomponentenanalyse uit. Op basis hiervan onderscheiden we twee componenten en bijhorende schalen die we met Existentiëel en Moreel aanduiden.

Tabel 7 Functies van levensbeschouwing: subschalen

Label

Items

Betrouwbaarheid

Existentieel

geeft richting, geeft energie, geeft houvast, voorkomt angst

0,83

Moreel

werken aan een betere wereld, een goed mens zijn, onderscheid tussen goed en kwaad, omgang met anderen

0,82

We gingen ook na of de mate waarin men deze twee functies (Existentieel en Moreel) van levensbeschouwing voor zichzelf erkent, verschilt naargelang men zichzelf gelovig noemt of niet. Dit blijkt het geval te zijn. De groep van studenten die zichzelf ‘gelovig’ noemt scoort statistisch significant hoger voor beide dimensies dan de groep van studenten die zichzelf ‘ongelovig’ noemt of twijfelt. Zowel de existentiële als de morele functie van de eigen levensfilosofie is dus meer prominent aanwezig wanneer die levensfilosofie duidelijk aan geloof is gelinkt dan wanneer dat niet het geval is.


Uit voorgaande is duidelijk geworden dat de studentenpopulatie aan een Vlaamse Katholieke hogeschool wat religie en levensbeschouwing betreft heel divers is: gelovigen, ongelovigen, studenten met een christelijke achtergrond maar toch ook een beperkte groep van anders-gelovigen. Zo’n diverse achtergrond vraagt om een interreligieuze dialoog en ruimer een openheid tegenover andersdenkenden. In de vragenlijst peilden we naar de openheid en bereidheid tot dialoog met andersdenkenden. Hoofdcomponentenanalyse en itemanalyse leren ons dat we op basis van zeven items één betrouwbare schaal Openheid kunnen construeren (Cronbach alfa= 0.80) In onderstaande tabel geven we een overzicht van de reacties die de studenten gegeven hebben op de acht stellingen. In het grijs geven we de antwoordpercentages weer die duiden op een ‘open’ houding.

Tabel 8 Openheid5


Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meningen hier toch welk vrij sterk uiteenlopen. De verdeling is wel telkens duidelijk scheef in die zin dat voor de meeste vragen ongeveer de helft van de studenten een antwoord geeft dat getuigt van ‘openheid’ (grijs) in die zin dat ze graag hebben dat mensen voor hun overtuiging uitkomen en dat ze er ook in geïnteresseerd zijn. Tegelijk zijn heel wat studenten ervan overtuigd dat uiteenlopende meningen ook voor spanningen kunnen zorgen. Voor dit item vinden we een veel evenwichtiger verdeling van de antwoorden. Ook de items die uitdrukkelijk peilen naar de gedragscomponent geven een minder scheve verdeling. Zo merken we dat ruim een derde van de studenten graag de discussie aangaat met andersdenkenden terwijl ongeveer evenveel studenten de discussie liever uit de weg gaan. Dit kan er op wijzen dat openheid niet alleen een ‘moreel’ gegeven is maar ook een kwestie van persoonlijkheid.
We gingen ook na of de mate van openheid verschilt naargelang men zichzelf gelovig noemt of niet. Dit blijkt het geval te zijn. De groep van studenten die zichzelf ‘gelovig’ noemt scoort statistisch significant hoger dan de groep van studenten die zichzelf ‘ongelovig’ noemt. Dit resultaat geeft in elk geval aan dat gelovig zijn de openheid met andersdenkenden niet in de weg staat.
1   2   3   4   5

  • Ook op deze lijst van vragen voerden we een hoofdcomponentenanalyse uit. Op basis hiervan onderscheiden we twee componenten en bijhorende schalen die we met
  • Tabel 7 Functies van levensbeschouwing: subschalen
  • Existentieel geeft richting, geeft energie, geeft houvast, voorkomt angst
  • werken aan een betere wereld, een goed mens zijn, onderscheid tussen goed en kwaad, omgang met anderen 0,82
  • temanalyse leren ons dat we op basis van zeven items één betrouwbare schaal Openheid
  • Tabel 8 Openheid

  • Dovnload 411.52 Kb.