Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Liberale beweging voor

Dovnload 15.29 Kb.

Liberale beweging voorDatum13.05.2017
Grootte15.29 Kb.

Dovnload 15.29 Kb.

LIBERALE BEWEGING VOOR

VOLKSONTWIKKE­LING V.Z.W.


LIBERALE VERENIGING VOOR SOCIO-CULTURELE WERKING
VERSLAG EDUCATIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT

AFDELING: LVSW Brugge

DATUM ACTIVITEIT: donderdag 16 december 2010

PLAATS: LM-center, Revillpark 1 te 8000 BRUGGE

AANVANG en EINDE: van 14.00 uur tot 16.30 uur

VERANTWOORDELIJKE: medewerkers

NAAM SPREKER: Erik Vanackere en Hilde Brinckman

DESKUNDIGHEID SPRE­KERS: medestanders ATD Vierde Wereld Brugge vzw

AANTAL AANWEZIGEN : 18

TITEL VAN DE ACTIVITEIT : Armoede en uitsluiting in Brugge


VERSLAG MET BETREKKING TOT DE EDUCATIEVE WAARDE VAN DE ACTIVITEIT

De voordrachtgevers openbaren zich als medestanders of supporters van een vereniging die armen groepeert en hen een stem geeft om hun situatie te zien verbeteren met medewerking van diverse overheden. ATD is ontstaan in Frankrijk in 1957 door Joseph Wresinski en staat voor “Aide à toute détresse”. Wresinski’s vader was van Poolse origine en immigreerde naar Frankrijk met zijn vrouw, een Spaanse. Joseph werd geboren in 1917 en besefte al op 5-jarige leeftijd dat hij samen met zijn moeder het gezin moest rechthouden. Want zijn vader was vaak werkloos en werd meermaals vernederd door zijn omgeving, doordat hij als Duitser werd aangezien. Vaak was hij lange tijd van huis weg, totdat hij helemaal verdween. De jonge Joseph ging dikwijls naar een klooster om daar de mis te gaan dienen. Hij kreeg er te eten en wat geld voor zijn werk. Door het gebrek aan financiële middelen kon zijn moeder Joseph niet laten behandelen in het ziekenhuis voor een aandoening aan zijn benen, waardoor Joseph kromme benen had. De schooldirecteur vond het niet nodig dat de jonge Joseph verder studeerde, aangezien hij uit een arm, vaderloos gezin kwam. Toch was de jongen intelligent genoeg. Na zijn schoolse loopbaan kwam Joseph aanvankelijk aan de kost als bakkersgast, maar dankzij de kapelaan kon hij voor priester studeren. In 1956 stuurde zijn bisschop hem naar Moisi Le Grand bij Parijs om er de daklozen in de barakken te helpen en hun lot te verbeteren door allerlei projecten uit de grond te stampen die een einde moesten maken aan hun vernederende, afhankelijke positie, zoals een kleuterschool, een bibliotheek, een schoonheidssalon en allerlei ontwikkelingsmogelijkheden voor de mensen ter plaatse.

30 jaar later bestond de beweging ATD al in 30 landen en in 5 werelddelen. De contactpersoon van ATD in Brugge is Erik Vanackere, Tuinstraat 8, 8310 Brugge (tel.: 050 36 15 91 en e-mail: erik.vanackere@skynet.be). Op 17 oktober 1987 vierden armen en medestanders het bestaan van hun beweging en het recht op deelname aan het leven, waarbij zij in groep marcheerden van het Trokaderoplein of het plein van de Universele Rechten van de Mens over één van de Seinebruggen in Parijs, met een erehaag van gewone burgers aan weerszijden. In een steen werd volgende tekst gebeiteld: “Op 17 oktober 1987 zijn verdedigers van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden uit alle landen op dit plein samengekomen. Zij hebben hulde gebracht aan de slachtoffers van honger, onwetendheid en geweld. Zij hebben de overtuiging uitgesproken dat extreme armoede geen noodlot is. Zij hebben zich solidair verklaard met allen die, waar ook ter wereld, vechten om ze uit te roeien. Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen respecteren, is een heilige plicht.” De Verenigde Naties hebben 17 oktober uitgeroepen als werelddag van verzet tegen extreme armoede.

De doelstelling van ATD is enerzijds mensen tot hun recht te laten komen en anderzijds om mensen waardigheid te geven. De mensenrechten gelden immers voor iedereen op verschillende vlakken: recht op onderwijs, gezondheid, cultuur, huisvesting, werk en justitie.Onderwijs is een hefboom naar een beter leven. Daarom moeten er steunende contacten worden opgebouwd tussen ouders en leerkrachten ter wille van het kind. Via het project “Scharnier” bieden 3e jaar studenten leerkracht studieondersteuning aan huis vanaf de kleuterklas tot het tweede jaar middelbaar onderwijs, ingeval ouders problemen hebben met hun kinderen. Dit heeft een positief effect niet alleen op de student zelf, maar ook op de school, die begeleiding aanbiedt om om te gaan met kwetsbare gezinnen, en op het gezin zelf. Het LOP (= Lokaal Overlegplatform) in het basis- en middelbaar onderwijs groepeert maandelijks voor overleg o.a. het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en ATD om dezelfde onderwijskansen te geven aan alle leerlingen, ongeacht of ze komen uit kwetsbare gezinnen. Zo werd o.a. de maximumfactuur van 360 euro per leerling ingevoerd en het basismateriaal op school voor elk kind.

Gezondheid is vaak een zwak punt voor de arme. Daarom werd het derdebetalerssysteem ingevoerd voor mensen die moeten leven van een laag pensioen, die invalide zijn of met een leefloon moeten rondkomen. Zo betaalt het ziekenfonds de doktersconsultatie, terwijl de arme zelf maar 1 euro moet bijdragen.

Cultuur verrijkt het leven van elke mens. Het Fonds Cultuurparticipatie zorgt dat de arme maar 20 % moeten betalen bij de aankoop van een ticket voor een culturele manifestatie, terwijl het ministerie van Cultuur een bijdrage levert van 80 %. Ook worden armen gestimuleerd om samen cultuur te beoefenen, zoals samen een toneelstuk opvoeren: “Steen uit de muur” in het Provinciaal Hof in Brugge in 2006 is daar een voorbeeld van. Op 17 oktober 2008 namen armen deel aan een concert in de kathedraal, waarna uitleg over de instrumenten werd gegeven. Het publiek genoot zichtbaar van dit aanbod.

Huisvesting is vaak een probleem voor de arme: een woning van slechte kwaliteit is dikwijls zijn deel. Daaruit volgt de nood aan degelijke sociale woningen, die een positieve weerslag hebben op de gezondheid van de bewoners en op de ruimte voor de kinderen om ongestoord hun huiswerk te maken en te studeren. Sociale verhuurkantoren huren woningen van particuliere eigenaars, om ze te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Het sociaal verhuurkantoor staat ook in voor het onderhoud van de woning.

Arbeid is een vereiste om uit de armoede te geraken. Terwijl armen in de Verenigde Staten soms 3 jobs moeten uitoefenen om ternauwernood te kunnen overleven, omdat er geen gewaarborgd minimumloon bestaat, wordt er in Europa voor geijverd om een hogere uitkering te geven aan werkloze armen. Een leefloon van 740 euro per maand voor een alleenstaande is een kwart minder dan het inkomen dat de arme zou moeten krijgen, volgens de Europese armoedegrens. Met een hogere uitkering kunnen armen streven naar een degelijke huisvesting, een betere gezondheid, elementaire zaken regelen zoals lidmaatschap van een ziekenfonds en zorgen voor voldoende scholing om te kunnen gaan werken en het werkritme aan te kunnen. Vaak worstelen werkloze armen met faalangst door negatieve beoordelingen gedurende hun voorbije leven. Zij hebben nood aan psychische ondersteuning.

Justitie of recht is een mensenrecht om juridische problemen opgelost te zien. In het Justitiehuis kan de arme zonder afspraak gratis juridisch advies krijgen.

Het zelfwaardegevoel is belangrijk voor de arme. Dit komt tot uiting wanneer je een gesprek voert met een arme, waarbij je hem positief benadert of een bezoek brengt aan een arme, die zich inspant om je goed te ontvangen, zoals ook Geneviève De Gaulle mocht ondervinden, toen ze samen met een vriendin de barakken van Moisi Le Grand bezocht. In Télévestière in de Sint-Jorisstraat kan de arme nog degelijke, tweedehandse kledij kopen aan een zachte prijs: dat de arme ook iets kan kopen, verhoogt zijn eigenwaarde. Het zelfwaardegevoel van de arme krijgt echter een deuk als hij/zij een voedselpakket krijgt en er zichtbaar voor anderen mee op straat naar huis loopt. Mensen in armoede en anderen ontmoeten elkaar in de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld, waar ze van gedachten wisselen om armoede en uitsluiting te verminderen, vanuit de kennis en ervaring van de deelnemers zelf: “all together for dignity” of “agir tous pour al dignité” is hun leuze.

Heel wat verenigingen die zich het lot van mensen in armoede aantrekken, komen samen om de situatie voor de armen te verbeteren: in Brugge zijn er o.a. ATD sinds 1984, Wieder, Oarme in Oarme en Uuze plekke, die in dialoog treden met het Vlaams Netwerk van de minister van Welzijn, het OCMW en de stedelijke en provinciale overheden.

Op die manier werd, in dialoog, het “Algemeen verslag over de armoede” geschreven, op vraag van toenmalig minister Dehaene. Na bemiddeling met Hugo De Greef werden verschillende groepen armen uit Vlaanderen in 2002 naar Brugge uitgenodigd voor een geleid bezoek, waarna ze in het Concertgebouw samenkwamen om hun indrukken over Brugge mee te delen. In 2009 gaf de provinciale vereniging Grensland te kennen te willen streven naar een centrale positie van de arme vanuit zijn marginale situatie. Ook Amnesty International vecht voor mensen in armoede, omdat de miserie waarmee die mensen te kampen hebben, een schending van de mensenrechten betekent. In het Europees Jaar voor Armoedebestrijding en Sociale Uitsluiting is het stadsbestuur van Brugge op 1 december 2010 in dialoog getreden met armen en medestanders, waarbij diverse onderwerpen werden aangesneden, zoals opvoedingsondersteuning, arbeid en cultuur. Elke politieke fractie kreeg in dat verband 3 vragen te beantwoorden: “Wat heb ik gehoord?”, “Wat heb ik geleerd?” en “Waar kan ik aan werken?” De inhoud van de vergadering werd opgenomen in een brochure voor de aanwezigen.


Er werd nog gezellig nagekeuveld over dit onderwerp bij een kop koffie met 3 boterkoeken. Na afloop van de voordracht kreeg de heer Vanackere een financiële gift overhandigd.

datum : 19/12/2010DE ORGANISATOR


Dovnload 15.29 Kb.