Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Lijst van de debatten Français

Dovnload 13.88 Kb.

Lijst van de debatten FrançaisDatum23.10.2018
Grootte13.88 Kb.

Dovnload 13.88 Kb.Lijst van de debatten

Français

Donderdag 9 december 2004 :

Diensten van algemeen belang

Voorzitter : Philippe Mahoux

Ondervoorzitter : Annemie Van de Casteele

Met de europarlementsleden Marc Tarabella en Mathieu Grosch; en de senatoren Alain Destexhe en Etienne Schouppe

Experts : Alain Coheur (directeur des Affaires européennes et internationales de l'Union nationale des mutualités socialistes), Marianne Dony (Directeur des recherches juridiques à Institut d'Etudes européennes - ULB), Guy Biamont (Federaal voorzitter van het ACOD), Henri Lewalle (chargé de mission de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes), Bernadette Adnet (conseiller du département social de la FEB), Claude Rollin (secrétaire fédéral de la CSC-Luxembourg) en Katleen Van Havere, vertegenwoordiger van het UNIZO

"Er wordt vaak gesproken over de Europese richtlijn betreffende de openbare diensten en sommige mensen zijn hierover bezorgd. In onze workshop over de diensten van algemeen belang zal het debat gaan over het standpunt van de Europese Commissie maar ook over de reacties in de zorgsector en de ziekenfondsen. Het is belangrijk dat de mensen kunnen reageren en zich kunnen informeren over een onderwerp dat hen en de zorgsector aangaat en hun mening hierover kunnen geven." (senator Philippe Mahoux op RTBf-radio La Première, 20 november 2004)Indrukken van het debatVoor mevrouw Dony, directeur van de "Recherches juridiques" aan het "Institut d’études européennes-ULB" heeft de Europese Gemeenschap tot op het tijdstip waarop de Europese Akte de interne markt heeft ingevoerd, weinig interesse betoond voor de diensten van algemeen belang. De invoering van de interne markt heeft een aantal rechten op de helling gezet die verband hielden met de economische diensten van algemeen belang, zoals het monopolie en de overheidsfinanciering. In de recentere verdragen staat dat de lidstaten zelf kunnen bepalen hoe zij de diensten van algemeen belang willen definiëren en welke taken zij aan die diensten willen toewijzen. De economische diensten van algemeen belang moeten de Europese mededingingsregels in acht nemen en het project-Bolkestein neemt gewoon de jurisprudentie van het Hof van Justitie over. Ook al zijn politie, justitie en diplomatie kennelijk niet-economische diensten van algemeen belang en al is men het eens om de nationale gezondheidszorg en het verplicht onderwijs buiten de economische sfeer te houden, blijven de sociale diensten een gemengde aangelegenheid, aangezien zulke diensten door de privé-sector kunnen worden aangeleverd maar ook door de overheid worden verzorgd al naargelang van de betrokken lidstaten.

De heer Biamont van het CGSP (ACOD) verwerpt het vage begrip "algemene diensten", dat alleen de activiteit van de diensten schijnt te betreffen en niet het statuut van de instellingen die de activiteit leveren. De verschuiving van "overheidsdiensten" naar "diensten van algemeen belang" is meer dan alleen maar een woordenspel. Overheidsdiensten leveren niet alleen diensten, de manier waarop ze dat doen draagt ook bij tot het herverdelen van de rijkdom en het uitoefenen van de democratie. Er moet eerst een debat komen over de invoering van de Europese overheidsdiensten, veeleer dan over de definitie van de "diensten van algemeen belang".

Mevrouw Kathleen Van Havere (UNIZO) herinnert aan de specifieke aard van de gezondheidszorg, waar geen goederen of gewone diensten bij komen kijken. Zowel de persoonlijke relatie tussen patiënt en zorgverlener als de gevolgen voor de volksgezondheid in het algemeen pleiten ervoor om het project Bolkestein uit die sector terug te trekken. Een deel van deze sector valt bovendien onder de non-profitsector. Op dat punt krijgt mevrouw Van Havere de steun van de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de heren Lewalle (Christelijke Mutualiteiten) en Coheur (Socialistische Mutualiteiten), die er bovendien de aandacht op vestigen dat de ziekenfondsen bijdragen tot de sociale solidariteit en dat het scheppen van een concurrentiesfeer met de verzekeringssector van de Europese Unie die sociale samenhang zou verbreken.

De heer Rolin van het CSC (ACV) herinnert eraan dat de overheidsdiensten centraal staan in het Europees sociaal model. De diensten van algemeen belang zijn slecht gedefinieerd en de ervaring met de Britse spoorwegen getuigt van de rampzalige gevolgen van de liberalisering van de economische diensten van algemeen belang. Ontwerprichtlijnen van het type Bolkestein zorgen ervoor dat de Europese Unie niet langer een bron van hoop is voor de werkende bevolking, maar een oorzaak van bezorgdheid. Europa moet een sociaal Europa worden. Europa moet het roer omgooien.

Volgens mevrouw Adnet van het VBO hebben de verplichte sociale diensten voorlopig niet te lijden onder de druk van de vrije mededinging. Er moet echter een evaluatie komen van het Nederlandse experiment, waar in 2006 het aanbieden van gezondheidszorg geliberaliseerd wordt. Ook wanneer er geen verplichtingen zijn, moeten wel de regels van de markt worden gevolgd. De ziekenfondsen moeten de regels in acht nemen, net als de privé-verzekeringen dat doen.

De heer Biamont stelt vast dat de inhoud van het ontwerp-Bolkestein nu al wordt toegepast, behalve de regel van het zogenaamde "oorsprongsland". "Tsjechië haalt zijn kracht uit de zwakte van de Tsjechische vakbonden. Een Tsjechische werknemer die naar België wordt gezonden, geniet er de Tsjechische sociale rechten en behoudt zijn salaris van 3,9 euro per uur. Is het dat wat we willen ?"

Vraag van de heer Philippe Mahoux (PS) over de grenzen van de liberalisering van de diensten, voorgesteld door het VBO : waarom niet de politiediensten, het gevangeniswezen, de burgerlijke stand ? Mevrouw Maheux (VBO) antwoordt dat er grenzen zijn, die echter niet a priori kunnen worden vastgesteld, maar geval per geval. Iedereen heeft een basisrecht op water, maar dat betekent niet dat de distributie ervan niet kan worden geliberaliseerd.

De heer Marc Tarabella (PS) (Europees parlementslid) benadrukt dat er zonder openbare dienstverlening bijvoorbeeld op het platteland geen post zou worden bedeeld omdat het niet rendabel is.

Het ontwerp-Bolkestein houdt een onaanvaardbare trendbreuk in wat betreft de sociale zekerheid, het recht op werk en de bescherming van het milieu.

Voormalig Europees parlementslid Jean-Maurice Dehousse (PS) herinnert eraan dat Lacordaire al in de XIXde eeuw zei : "Entre le faible et le fort, la liberté opprime et la loi affranchit". Banken en verzekeraars deinzen er niet voor terug om onrendabele klanten uit te sluiten. De overheid moet dan optreden om de zwakken te beschermen. De richtlijn-Bolkestein zal een bepaalde jurisprudentie veralgemenen. Een richtlijn kan nog worden gewijzigd door een andere richtlijn. De invoering van het principe van het economisch liberalisme in een grondwettelijk verdrag zal dat echter bijna onmogelijk maken. De goedkeuring van ten minste veertig nationale parlementen zal hiervoor nodig zijn ! Opgelet voor de gevolgen van de hiërarchie van de rechtsregels !

Een lid van het publiek benadrukt het verschil tussen een openbare plaatsingsdienst en een uitzendkantoor : de plaatsingsdienst zal alle werklozen aan werk willen helpen, het uitzendkantoor is enkel geïnteresseerd in mensen met een "geschikt" diploma. Senator Annemie Van de Casteele (VLD) vindt dat het ontwerp- Bolkestein, dat ook goede voorstellen bevat, nog kan worden geamendeerd en dat men het kind niet met het badwater mag weggooien.

Een lid van het publiek vraagt naar het verschil tussen het begrip "openbare dienst" en "dienst van algemeen belang". Mevrouw Dony antwoordt dat zulks vooral een kwestie van woordkeuze is.Jean-Maurice Dehousse (PS) komt terug op het "grondwettelijk" verdrag en merkt op dat het tegenstrijdig is om de economische samenwerking te willen bevorderen en tegelijk de sociale ontwikkeling af te remmen. De unanimiteitsregel in sociale aangelegenheden is volgens de heer Mahoux geen minpunt, maar integendeel een waarborg voor landen met een goed werkend sociale- zekerheidsstelsel.

Tot slot moedigt de heer Philippe Mahoux (PS) iedereen aan om zich te informeren, de teksten te lezen en zich een mening te vormen. Dat was overigens het doel van heel deze week in de Senaat.

  • Diensten van algemeen belang
  • Marianne Dony

  • Dovnload 13.88 Kb.