Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Literair Dispuut Flanor

Dovnload 54.58 Kb.

Literair Dispuut FlanorDatum29.06.2018
Grootte54.58 Kb.

Dovnload 54.58 Kb.

de vereniging Literair Dispuut Flanor, gevestigd te 9712 HX Groningen, Sint Walburgstraat 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Groningen onder nummer 40025730.

De comparanten verklaarden dat de statuten van Literair Dispuut Flanor zijn vervat in een akte van statutenwijziging op achttien april negentienhonderd achtentachtig verleden voor mr. K.R. Dijkhuizen, destijds notaris te Groningen. Vervolgens zijn de statuten van de vereniging gewijzigd bij akte op zesentwintig februari tweeduizend verleden voor mr. A. Ackerman, notaris te Driebergen-Rijsenburg.

In een Algemene Ledenvergadering gehouden op ... tweeduizend zes werd besloten de statuten van de vereniging te wijziging. Van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.

De comparanten verklaarden ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van voormelde vereniging Literair Dispuut Flanor te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:


Naam en Zetel

Artikel 1


De vereniging draagt de naam : Literair Dispuut Flanor.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Zij is ongebonden.

Doel

Artikel 2


De vereniging heeft ten doel: het organiseren van literaire activiteiten, zulks in de ruimste zin des woords, waarbij zij zich primair richt op studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

a. het organiseren van leesgroepen, excursies, lezingen en literaire voordrachten;

b. verder al datgene te doen wat met wettige middelen bereikbaar is en in verband staat met het doel van de vereniging


Leden

Artikel 3


1. De vereniging kent leden, ereleden en lid-donateurs.

Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen,

a. die ingeschreven zijn als student bij de Rijksuniversiteit Groningen of een andere Wetenschappelijk Onderwijs of H.B.O.-instelling. Literair Dispuut Flanor staat open voor de gehele studentenpopulatie. Deze leden worden verder in deze statuten aangeduid als student-leden;

b. die ooit student-lid van de vereniging zijn geweest

2. Lid–donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage per jaar.

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.


Toelating

Artikel 4


1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en lid-donateurs.

2. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.


Einde van het lidmaatschap

Artikel 5


1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging van het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzegging uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van lid-donateurs

Artikel 6


1. De rechten en verplichtingen van een liddonateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


Jaarlijkse bijdragen

Artikel 7


1. De leden en de lid-donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Zijn kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage verlenen.

Rechten lid-donateurs

Artikel 8


Behalve de overige rechten, die aan de lid-donateurs bij of krachtens deze

statuten worden toegekend, hebben zij het recht aan de door de vereniging

georganiseerde bijeenkomsten, oefeningen en andere evenementen deel te

nemen.


Lid-donateurs hebben slechts een adviserende stem in de algemene

vergadering en in commissies. Lid-donateurs zijn niet verkiesbaar tot het

bestuur, behoudens artikel 9 lid 2.a.

Bestuur

Artikel 9


1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen en maximaal zes personen die door de algemene vergadering worden benoemd.

De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde lid 2.a. en 2.b.

2. a. De algemene vergadering kan besluiten, dat een lid van het bestuur wordt benoemd buiten de leden;

b. De bestuursleden staan ingeschreven als student.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, als minimaal vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet tenminste achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

7. Wie de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt is niet tot bestuurslid benoembaar.


Artikel 10


1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

Een schorsing die niet binnen twee maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 9.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Een bestuurslid dat de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, treedt af in de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft bereikt.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. ten aanzien van een bestuurslid, dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.Artikel 11

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelende in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris na vaststelling wordt ondertekend.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen andere regelen aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen in deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder de verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investering, een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande.

II a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is inbegrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

a. hetzij het bestuur;

b. hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester.Jaarverslag – rekening en verantwoording Artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dan daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in recht van het bestuur vorderen. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering haar verslag uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenst inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.


Algemene vergadering Artikel 14

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering- gehouden. In deze jaarvergadering komen aan de orde:

a. het verslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorzieningen in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering

3. Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden, of – indien dit een groter aantal is – van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan drie weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen blad.

Toegang en stemrecht Artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle bestuursleden en leden van de vereniging en alle lid-donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij de ledenvergadering anders beslist.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist de algemene ledenvergadering.

3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem en kan daarnaast de stem van één ander lid uitbrengen, daartoe schriftelijk gemachtigd. Het bestuurslid, dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon verslagen gemaakt, die door de voorzitter en de opsteller na vaststelling worden ondertekend. Zij die een vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de verslagen en van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering Artikel 17

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, en stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinder herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigde zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft - mits met voorkennis van het bestuur genomen - dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 18


1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

3. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.

Statutenwijziging

Artikel 19


1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten teminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de wijziging van dat voorstel woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld naar alle leden gezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals die in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Ontbinding

Artikel 20


1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij een besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.


Huishoudelijk reglement

Artikel 21


1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3. De algemene vergadering zal in het besluit tot ontbinding der vereniging het bestuur opdragen de boeken en bescheiden der vereniging in bewaring te geven bij het Rijksarchief te Groningen of een andere - alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen - bewaarde.

WAARVAN AKTE is verleden te Harlingen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten en de eventuele volmachtgever(s) is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 • Naam en Zetel
 • Leden
 • Toelating
 • Einde van de rechten en verplichtingen van lid-donateurs
 • Jaarlijkse bijdragen
 • Rechten lid-donateurs
 • Bestuur
 • Bijeenroeping algemene vergadering
 • Statutenwijziging
 • Ontbinding
 • Huishoudelijk reglement

 • Dovnload 54.58 Kb.