Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Liturgie jeugddienst op zondag 5 maart 2017 om 19. 00 uur in de Bovenkerk Voorganger: ds K. van der Kamp

Dovnload 55.4 Kb.

Liturgie jeugddienst op zondag 5 maart 2017 om 19. 00 uur in de Bovenkerk Voorganger: ds K. van der KampDatum21.09.2017
Grootte55.4 Kb.

Dovnload 55.4 Kb.LITURGIE JEUGDDIENST op zondag 5 maart 2017 om 19.00 uur in de Bovenkerk

Voorganger: ds K. van der Kamp

m.m.v. het Bovenkerk Kamerkoor o.l.v. Ab Weegenaar

Organist: Sander van den Houten

Thema: 'Wie zich een beetje aanpast, gaat nooit alleen'

Zondagsnaam: 1e zondag van de 40 dagen

Kleur: paars (inkeer en verootmoediging)We zingen voor de dienst:

- Psalm 118 vers 3 en 5

Bovenkerk Kamerkoor

3. 't Is beter bij den Heer te schuilen

dan dat men bouwt op man en macht.

't Is beter bij den Heer te schuilen

dan dat men hulp van vorsten wacht.

Toen ik mij wenden kon nog keren,

omsloten door der volken ring,

doorbrak ik in de naam des Heren

de knellende omsingeling.
Allen

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Hij is het, die mijn heil bewerkte.

Ik loof den Heer mijn leven lang.

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen

nu Hij de zege heeft gebracht;

Gods rechterhand doet grote dingen,

Gods rechterhand heeft grote kracht!


- Gezang 56 vers 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
1.Al zou de vijgenboom niet bloeien,

geen opbrengst aan de wijnstok zijn,

toch zal mijn beker overvloeien

want jezus schenkt mij vreugdewijn.

Al draagt ook de olijf geen vruchten,

ontbreekt het koren op het veld,

met Hem heb ik geen kwaad te duchten,

die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.


- 1 –

2.Al loopt loopt geen schaap meer in de weide

en staat geen rund meer in de stal,

toch zal ik mij in Hem verblijden,

die is, die was en komen zal.

Hij maakt mijn voeten als der hinden,

zodat ik op mijn hoogten treed.

’k Zal mij aan zijn beloften binden,

en word met zijn gezag bekleed.
- Gezang 47 vers 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)

1.De dorre vlakte der woestijnen

zal zich verblijden eindeloos;

de zandzee zal herschapen schijnen,

want bloeien zal zij als een roos.

Van heil’ge vreugde zal zij beven,

doortinteld van een heerlijk leven,

dat nimmermeer verwelken zal.

Zij zal de wonderen des HEREN

aanschouwen en zijn grootheid eren

met jubelend triomfgeschal.
2.Versterkt dan nu de slappe handen,

en zet hem vast, de wank’le voet!

Zegt tot wie zucht in pijn en banden:

’Wees sterk, vrees niet, heb goede moed!’

De Redder nadert ten gerichte;

van zijn aanbidd’lijk aangezichte

straalt waarheid en barmhartigheid.

Hij zal uw lijden u vergelden,

de boeien breken, die u knelden,

Hij, die u uit het diensthuis leidt.


3.Dan ziet het oog des blindgeboren’

uw schepping in haar zomergloor;

dan dringen tot des doven oren

uw goddelijke woorden door.

De kreup’le zal van vreugde springen,

de sprakeloze tong zal zingen

hosanna’s meng’lend tot uw lof;

en stromen levend water spreiden

hun zilv’ren beekjes door de heiden,

zo fris als eens in Edens hof!
Bij binnenkomst van predikant en kerkenraad gaan allen staan en zitten na Votum en groet.- 2 -

We zingen als intochtslied: Psalm 15 vers 1, 2 en 4 (nb)

1. Wie zult Gij noden in uw tent,

wie op uw heilge berg doen wonen?

Hem die, o HEER, uw recht niet schendt,

in heel zijn wandel U erkent,

die zult Gij U een gastheer tonen.


2. Wie wordt er in uw huis geëerd?

Wiens hart niet overlegt ten kwade,

wiens tong geen goed in kwaad verkeert,

die van zijn naaste onheil weert

en hem nooit krenken zal of smaden.
4. Wie mag te gast zijn in uw tent,

wie zult Gij drank en voedsel reiken?

Die onomkoopbaar 't recht erkent

van ieder die zich tot hem wendt.

Nooit zal hij wanklen en bezwijken.
Stil gebed

Votum en groet


Het Bovenkerk Kamerkoor zingt:

- Kyrie uit de mis voor vier stemmen - William Byrd (±1543-1623)

Kyrie eleison, Heer, ontferm u,

Christe eleison, Christus, ontferm u,

Kyrie eleison Heer, ontferm u


We luisteren naar Levensoriëntatie fragmenten uit Prediker 1, 3 en 12
We zingen: Lied 845 vers 1 en 3 (nlb, melodie ps. 86)

1. Tijd van vloek en tijd van zegen

tijd van droogte tijd van regen

dag van oogsten tijd van nood

tijd van stenen tijd van brood.

Tijd van liefde nacht van waken

uur der waarheid dag der dagen

toekomst die gekomen is

woord dat vol van stilte is.
3. Wie aan dit bestaan verloren

nieuw begin heeft afgezworen

wie het houdt bij wat hij heeft

sterven zal hij ongeleefd.

Tijd van leven om met velen

- 3 -

brood en ademtocht te delen

wie niet geeft om zelfbehoud

leven vindt hij honderdvoud.


Het Bovenkerk Kamerkoor zingt:

- Dear Lord and Father - C. Hubert Parry (1848 –1918)

1. Dear Lord and Father of mankind,

forgive our foolish ways;

reclothe us in our rightful mind,

in purer lives thy service find,

in deeper reverence, praise.


2. In simple trust like theirs who heard,

beside the Syrian sea,

the gracious calling of the Lord,

let us, like them, without a word,

rise up and follow thee.
3. Drop thy still dews of quietness,

till all our strivings cease;

take from our souls the strain and stress,

and let our ordered lives confess

the beauty of thy peace.
4. Breathe through the heats of our desire

thy coolness and thy balm;

let sense be dumb, let flesh retire;

speak through the earthquake, wind, and fire,

O still, small voice of calm.
Vert.1. O Heer die onze Vader zijt,

vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,

en laat ons hart, door U geleid,

met liefde zijn vervuld.
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,

als eenmaal bij de zee.

Geef dat ook wij uw nodend woord

vertrouwen, volgen ongestoord,

op weg gaan met U mee.3 . Leg Heer uw stille dauw van rust

op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,

en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is.
- 4 –

4. Dat ons geen drift en pijn verblindt,

geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,

en spreek tot ons in vuur en wind,

o stille stem in ’t hart.


- Lied 118a: Mijn God zijt Gij
(Het refrein zingen we mee met het koor)


Voorzang: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.

Ik spreek u uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef.


1. Ik was gevangen en riep: God. En Hij heeft mij geantwoord.

Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend.Refrein_2._Beter_te_schuilen_bij_God_dan_te_vertrouwen_op_mensen._Beter_te_schuilen_bij_God_dan_te_vertrouwen_op_macht.___Refrein'>Refrein
2. Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen.

Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht.Refrein
3. Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen.

Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op.Refrein
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken.

Ik spreek u uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef.Refrein
Gebed
Kees leest met ons uit de Bijbel: Zacharia 14: 16-21
16 De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als ​koning​ te vereren en het ​Loofhuttenfeest​ te vieren. 17 En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als ​koning​ te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. 18 Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het ​Loofhuttenfeest​ niet komen vieren. 19 Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het ​Loofhuttenfeest.

20 Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: ‘Aan de HEER gewijd’. De ​kookpotten​ in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het ​altaar. 21 Alle ​kookpotten​ in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil ​offeren, kan ze gebruiken om er zijn ​offer​ in te bereiden. Als die tijd aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse machten.- 5 –

We zingen: Lied 770 vers 1, 2, 3 en 4 (nlb)

1. De Here, de heerser der aarde,

zegt: Israël, Israël,

eens zal u de wereld aanvaarden


en weten, waarom Ik u spaarde.

Dan komt, zonder stokken of zwaarden,

men tot u: Het ga u wel!
2. Eens zullen de mensen het weten

en roepen van stad tot stad:

De God op de Sion gezeten

is de Enige! Laat ons vergeten

de haat onzer twisten en veten

en gaan wij nar Hem op pad!


3. God zegt: In het laatste der dagen,

dan zullen, o Israël,

de volken u vinden en vragen:

vergeef wie u hebben geslagen!

En Ik zal hen met zich doen dragen

mijn zegen, het ga hun wel.


4. Eens zullen de volken u eren,

o volk dat Ik heb gesticht;

eens zullen die ‘t aardrijk regeren

tot Mij en elkaar zich bekeren,

dan wordt in mijn stad, spreekt de Here,

‘t verzoeningsmaal aangericht.


Verkondiging met als thema: ‘Wie zich een beetje aanpast, gaat nooit alleen’
We zingen: Lied 823 vers 1, 4 en 5 (nlb)

1. Gij hebt, o Vader van het leven,

de aarde aan de mens gegeven,

het land, de zee is zijn domein.

Gij hebt hem aan het woord doen komen

om tussen werk’lijkheid en dromen

getuige van uw Geest te zijn.
4. Door een geheimenis omsloten,

door alle dingen uitgestoten,

gaat hij op alle dingen in.

Alleen uw woord geeft aan zijn falen,

zijn rust’loos zoeken en verdwalen

een onuitsprekelijke zin.- 6 -

5. O God, wij bouwen als ontheemden,

wij wonen en wij blijven vreemden,

bestemd voor hoger burgerrecht.

Wil ons, o Koning der getijden,

een woning in de stad bereiden

waar Gij het fundament van legt.
Het Bovenkerk Kamerkoor zingt als overgang naar de gebeden

- A Clare Benediction - John Rutter (1945 - )

May the Lord show His mercy upon you;

may the light of His presence be your guide:

May He guard you and uphold you;

may His spirit be ever by your side.
When you sleep, may His angels watch over you;

when you wake, may He fill you with His grace.

May you love Him and serve Him all your days,

Then in heaven may you see His face.


Vert.:
Moge de Heer je genadig zijn en het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn. Dat Hij je mag behoeden en ondersteunen en dat Zijn geest niet van je wijkt. Als je slaapt, de engelen over je waken en als je ontwaakt Hij je vervult met zijn genade. Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven. Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten.

Gebeden
Collecte voor:
1e rondgang:
Jeugddienstwerk
2e rondgang: Kerk en eredienst
Het Bovenkerk Kamerkoor zingt:

- Gute Nacht, O Wesen uit "Jesu, meine Freude," J.S. Bach (1685-1750)
Gute Nacht, o Wesen,

Das die Welt erlesen!

Mir gefällst du nicht.

Gute Nacht, ihr Sünden,

Bleibet weit dahinten,

Kommt nicht mehr ans Licht!

Gute Nacht, du Stolz und Pracht!

Dir sei ganz, du Lasterleben,

Gute Nacht gegeben!
Vert.: (Eduard van Hengel)

Goedenacht, o wezen dat de wereld heeft gekozen,

mij beval je niet. Goedenacht, zonden,blijf ver weg,

verschijn niet meer! Goedenacht, trots en pracht!

Moge jou, zondig leven, een heel goede nacht worden gegeven!

- 7 -

We zingen staande ons slotlied: Lied 802 vers 1, 2 en 4 (melodie Chatikwa)

1.Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:

’Breek uw tent op, ga op reis

naar het land dat Ik u wijs.’

Refrein:

Here God, wij zijn vervreemden

door te luist’ren naar uw stem.

Breng ons saam’ met uw ontheemden

naar het nieuw Jeruzalem.
2. Door de wereld gaat een stoet

die de ban brak van het bloed.

Die bij wat op aarde leeft

nu geen burgerrecht meer heeft.Refrein
4. Door de wereld klinkt een lied

tegen angsten en verdriet,

tegen onrecht, tegen dwang

richten pelgrims hun gezang.Refrein
Zegen
Beantwoord met: Amen, amen, amenWil je/wilt u reageren op deze dienst,

neem dan contact op met:

ds. K. van der Kamp, klaasvanderkamp@yahoo.com
Rob Stam, voorzitter

Tel. 33 156 49, robstam@telfort.nl

Ellen Veldkamp-Versprille, secr. liturgische zaken,

tel. 33 756 43, ellenversprille@live.nl
Wil je/wilt u een gemeentelid voordragen voor de voorbede, dan kun je/ kunt u een paar dagen van te voren contact opnemen met één van bovenstaande commissieleden.
De volgende jeugddienst wordt D.V. gehouden op zondag 19 maart om 19.00 u. in de Bovenkerk. Voorganger is dan W.L. Dekker uit Kampen

m.m.v. Clarissa (zang), Joanne (piano) en Inge-Margriet (viool) van der Weerd.


Bent u uw collectegeld vergeten en/of wilt u het jeugddienstwerk financieel steunen, dan kunt u uw gift overmaken op: kerkcomm.N.H. jeugd NL73 SNSB 0909 2310 60. Hartelijke dank.

www.facebook.com/jeugddienstbovenkerk


- 8 -

 • Organist: Sander van den Houten Thema: Wie zich een beetje aanpast, gaat nooit alleen
 • - Psalm 118 vers 3 en 5 Bovenkerk Kamerkoor
 • - Gezang 56 vers 1 en 2 (Evangelische liedbundel)
 • - Gezang 47 vers 1, 2 en 3 (Evangelische liedbundel)
 • Bij binnenkomst van predikant en kerkenraad gaan allen staan en zitten na Votum en groet. - 2
 • Stil gebed Votum en groet Het Bovenkerk Kamerkoor zingt: - Kyrie uit de mis voor vier stemmen - William Byrd (±1543-1623)
 • We luisteren naar Levensoriëntatie fragmenten uit Prediker 1, 3 en 12 We zingen: Lied 845 vers 1 en 3 (nlb, melodie ps. 86)
 • - 3
 • - Lied 118a: Mijn God zijt Gij
 • Refrein 2. Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht. Refrein
 • Refrein Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken. Ik spreek u uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef. Refrein
 • - 5 – We zingen: Lied 770 vers 1, 2, 3 en 4 (nlb)
 • Verkondiging met als thema: ‘Wie zich een beetje aanpast, gaat nooit alleen’ We zingen: Lied 823 vers 1, 4 en 5 (nlb)
 • Het Bovenkerk Kamerkoor zingt als overgang naar de gebeden - A Clare Benediction - John Rutter (1945 - )
 • Gebeden Collecte voor: 1e rondgang
 • - 7 - We zingen staande ons slotlied: Lied 802 vers 1, 2 en 4 (melodie Chatikwa)
 • Zegen Beantwoord met: Amen, amen, amen
 • De volgende jeugddienst wordt D.V. gehouden op zondag 19 maart om 19.00 u. in de Bovenkerk. Voorganger is dan W.L. Dekker uit Kampen

 • Dovnload 55.4 Kb.