Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Liturgie jeugddienst

Dovnload 26.91 Kb.

Liturgie jeugddienstDatum21.09.2017
Grootte26.91 Kb.

Dovnload 26.91 Kb.

scannen

LITURGIE JEUGDDIENST

op zondag 18 oktober 2015

om 19.00 uur in de Bovenkerk.

Voorganger: ds. J. Harteman uit Kampen

m.m.v. : het chr. geref. kerkkoor

Zingend Getuigen’ o.l.v. Gerwin van der Plaats.Organist: Ab Weegenaar.

Thema: ‘Blijdschap in de Heere’Zondagsnaam: 5e zondag van de herfst

Kleur: Groen (kleur de hoop)
Voor de dienst zingen we:

Gezang 255 LB, 1,3,4

1. Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heilge Geest, de Trooster,

de Drieeenge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drieeenge in zijn troon!
3. Ere zij de Heer der englen,

ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;

aard' en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja,

looft de Koning, heel zijn kerk!

4.Halleluja, lof, aanbidding

brengen englen U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer!Lied 330 (Joh. de Heer)

1. Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg. Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij Uw weg. Houdt mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht, wandel in ' t volle licht, leer mij Uw weg.


2. Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij Uw weg. Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg. Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn steeds blij in U te zijn, leer mij Uw weg.
3. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij Uw weg. ’t Leven zij lang of kort, leer mij Uw weg. Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, daar mijn ziel U verwacht, leer mij Uw weg.
4. Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook Satans macht, Jezus geeft licht en kracht, ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.
Het koor zingt:
- Het lied van het begin


H. Lam/W. ter Burg/A. van Vliet
Bij binnenkomst van predikant en kerkenraad gaan allen staan en weer zitten na Onze hulp en groet
Stil gebed
Onze hulp en groet
We zingen Psalm 100: 1, 3 (OB)

1. Juich aarde, juich alom den Heer’,

Dien God met blijdschap, geeft Hem eer;

Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,

Met lofzang in Zijn heilig hof;

Looft Hem aldaar met hart en stem;

Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.


Geloofsbelijdenis (wij gaan staan)

We zingen gezang 149: 1,2, 3 (Bundel 1938)

1. Grote God, wij loven U,


Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid!

2. Alles wat U prijzen kan,


U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

3. Heer, ontferm U over ons,


open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan...
laat ons niet verloren gaan!
Het koor zingt:

- Herr, deine Güte reicht so weit A.E. Grell

O Heer, Uw goedheid rijkt zo hoog, ja tot de hemelboog. Zo ook Uw waarheid, Hallelujah!
- Over the sunset mountains

J.W. Peterson/G. v/d Plaats

Over de zonovergoten bergen zal ik eens mijn Heer ontmoeten. Daar zal geen verdriet en pijn meer zijn, wat een dag zal dat zijn!
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 4 de verzen 1 t/m 9

41 Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!2 Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere.

3 Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel: Help dezevrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan.

4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

9 Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.
We zingen Psalm 118: 12, 14 (OB)

12. Dit is de dag, de roem der dagen,

Dien Isrels God geheiligd heeft.

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,

Hem roemen, die ons blijdschap geeft.

Och Heer’, geef thans Uw zegeningen;

Och Heer’, geef heil op dezen dag;

Och, dat men op deez’ eerstelingen

Een rijken oogst van voorspoed zag.
14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,

Verhogen uwe majesteit.

Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;

U prijz’ ik tot in eeuwigheid.

Laat ieder ’s HEEREN goedheid loven,

Want goed is d’ Oppermajesteit:

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!


Preek over Filippenzen 4 vers 4 met als thema: ‘Blijdschap in de Heere’

We zingen gezang 232: 1, 2 en 3 (LB)

1. Neem, Heer, mijn beide handen


en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

2. O, doe genaad' ervaren


aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m' aan uw voeten rusten,
mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind!

3. En blijft m' ook soms verborgen


uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Het koor zingt:

- Psalm 24 M. den Toom
Dankgebed en voorbeden
Collecte voor:

1e rondgang: het Jeugddienstwerk

2e rondgang: Kerk en Eredienst
We zingen Psalm 150: 1, 2, 3 (OB)

1. Looft God, looft zijn Naam alom;

Looft Hem in Zijn heiligdom;

Looft des HEEREN grote macht,

In de hemel Zijner kracht;

Looft Hem, om Zijn mogendheden,

Looft Hem, naar zo menig blijk

Van Zijn heerlijk koninkrijk,

Voor Zijn troon en hier beneden.
2. Looft God, met bazuingeklank;

Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;

Looft Hem, met de harp en luit;

Looft Hem, met de trom en fluit;

Looft Hem, op uw blijde snaren;

Laat zich ’t orgel overal

Bij het juichend vreugdgeschal,

Tot des HEEREN glorie, paren.


3.Looft God naar Zijn hoog bevel,

Met het klinkend cimbelspel,

Looft Hem, op het schel metaal

Van de vrolijke cimbaal;

Looft den HEER’, elk moet Hem eren;

Al wat geest en adem heeft,

Looft den HEER’, die eeuwig leeft,

Looft verheugd den HEER’ der heren.


Zegen

beantwoord met: ‘Amen, amen, amen’.


Wil je/wilt u reageren op deze dienst,

neem dan contact op met:

ds. J. Harteman, jharteman@hetnet.nl

Arend Jan Overstegen, secr. liturgische zaken,

tel. 33 182 15, inejanoverstegen@gmail.com
Wil je/wilt u een gemeentelid voordragen voor de voorbede, dan kun je/ kunt u een paar dagen van te voren contact opnemen met één van bovenstaande personen.
De volgende jeugddienst wordt D.V. gehouden op zondag 1 november om 19.00 u. in de Bovenkerk. Voorganger is dan ds. B.H. Weegink uit Katwijk aan Zee m.m.v. het Hervormd Kerkkoor Kampen o.l.v. Harry Hamer en een gastorkest uit Moldavië.

  • Zondagsnaam: 5 e zondag van de herfst Kleur: Groen (kleur de hoop) Voor de dienst zingen we
  • Het koor zingt: - Het lied van het begin H. Lam/W. ter Burg/A. van Vliet
  • Geloofsbelijdenis (wij gaan staan) We zingen gezang 149: 1,2, 3 (Bundel 1938)
  • Het koor zingt: - Herr, deine Güte reicht so weit A.E. Grell
  • Gebed Schriftlezing: Filippenzen 4 de verzen 1 t/m 9
  • We zingen Psalm 118: 12, 14 (OB)
  • Preek over Filippenzen 4 vers 4 met als thema: ‘Blijdschap in de Heere’ We zingen gezang 232: 1, 2 en 3 (LB)
  • Het koor zingt: - Psalm 24 M. den Toom Dankgebed en voorbeden Collecte voor
  • Zegen beantwoord met: ‘Amen, amen, amen’.

  • Dovnload 26.91 Kb.