Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maart 2011 — 23 june 2011

Dovnload 409.19 Kb.

Maart 2011 — 23 june 2011Pagina3/7
Datum14.09.2017
Grootte409.19 Kb.

Dovnload 409.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

63. Ik ben aanwezig in de Eucharistie ondanks de misinterpretatie van Mijn Belofte
Donderdag 14 april 2011


Mijn geliefde dochter, wees niet bezorgd, jij maakt vooruitgang in de manier waarop jij tijd vrijmaakt om tot Mij te bidden. Nu is het belangrijk dat de mens inziet dat hij, om dichter tot Mijn hart te komen, de noodzakelijkheid moet begrijpen om het sacrament van de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen.

Veel mensen, inclusief andere Christelijke groeperingen ontkennen Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie. Waarom zij besloten hebben om de beloften af te wijzen die Ik maakte bij Mijn Laatste Avondmaal, waar Ik beloofde dat Ik Mijn Vlees en Bloed zou geven als voedsel voor jullie zielen, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het wonder van de Heilige Eucharistie, tegenwoordig in alle tabernakels over de hele wereld, vandaag bestaat en er is om jullie arme ondervoede en lege zielen te voeden met Mijn tegenwoordigheid. Die tegenwoordigheid zal jullie sterken op zo’n wijze dat wanneer jullie Mij niet meer zouden kunnen ontvangen, eens jullie eraan gewoon zijn, jullie je verloren zouden voelen.

Vele Christenen ontkennen één van de meest fundamentele beloften die Ik maakte tijdens Mijn Kruisiging, dat Ik tegenwoordig zou zijn in brood en wijn en een voortdurend teken zou achterlaten om te helpen hun zielen te voeden. Te veel menselijk redeneren heeft ervoor gezorgd dat Ik zelfs door goedmenende Christenen verworpen werd. Diezelfde Christenen kunnen de Heilige Eucharistie niet ontvangen in haar ware gedaante. De Allerheiligste Eucharistie werd jullie allen gegeven als een grote gave voor jullie verlossing en redding. De verwerping van het feit dat Ik er tegenwoordig ben, betekent dat jullie speciale genaden verbeuren die deel uitmaken van een verbond om Mij nog dichter in jullie harten te brengen. Vergeet niet dat Ik voor jullie gestorven ben om jullie eeuwig leven en heil te geven. Ontvang Mij als de levende tegenwoordigheid en jullie zielen zullen ontvlammen op een manier die jullie niet voor mogelijk hadden geacht. Keer terug om Mijn Lichaam en Mijn Bloed te ontvangen. Laat Mij jullie twijfels wegnemen. Dit is één van de grootste vergissingen die Christenen gemaakt hebben, de ontkenning van Mijn intrede in hun zielen op die wijze. Het beledigt Mijn Eeuwige Vader ten zeerste omwille van het Offer dat ermee gepaard ging om jullie te redden. Laat Mij licht en voedsel brengen in jullie levens. Jullie zullen meer geneigd zijn om de waarheid van Mijn onderricht te aanvaarden nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

Vergeet niet wat Ik beloofde tijdens Mijn Laatste Avondmaal dat wanneer jullie het brood en de wijn nemen het voor jullie Mijn Lichaam en Mijn Bloed zal worden. Elke andere interpretatie is door menselijke logica en redeneren verdraaid. Begrijp en aanvaard nu de waarheid.

Jullie liefdevolle Verlosser Jezus Christus

64. Hoe kunnen jullie verzekeren dat jullie familie en vrienden de Hemel kunnen binnengaan
Vrijdag 15 april 20121, 15.30 u.

Mijn geliefde dochter, Ik ben blij omdat zoveel goede en trouwe volgelingen van Mij zich samen verenigen om tijdens de Goede Week eensgezind het offer eer te bewijzen dat Ik voor allen gebracht heb. Een offer dat Ik altijd weer bereidwillig zou brengen, ware het om jullie stuk voor stuk te redden. Mijn liefde is diep voor elk individu in de wereld, elkeen geschapen door de Heilige Wil van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de mensen. Jullie hebben allen een bijzondere plaats in Mijn Hart, zelfs diegenen die Mij niet kennen.

Indien jullie op aarde een leven werd beloofd van rijkdom en geluk, zouden velen van jullie op die kans springen. Want met alle geweld willen jullie je verlangens van het lichaam bevredigen. Indien mensen het Paradijs in de Hemel aangeboden wordt dan vinden zij dat moeilijk om onder ogen te zien. Ik begrijp dat. Want de lauwe ziel zal over een levendige fantasie moeten beschikken om zich die glorierijke plaats voor te stellen. Zij zal altijd worstelen om dat glorierijk bestaan onder ogen te zien. De enige zielen die dat kunnen zijn diegenen die een sterk geloof hebben in het bestaan van God. De enige weg om werkelijk te verstaan welke parel ieder van jullie wacht is jullie geloof te sterken. De enige manier om dat te doen is vurig te bidden om de waarheid te zien; het licht; de schitterende toekomst die al diegenen wacht die God, de Almachtige Vader, eren. Gelovigen, jullie moeten bidden voor jullie vrienden, echtgenoten/echtgenotes, kennissen, ouders, broers, zussen en kinderen met een klein geloof. Als Mijn gebed van de Goddelijke Barmhartigheid door jullie gebeden wordt in hun naam, zal dat hun zielen redden. Dat is nu Mijn belofte voor jullie.

Jullie Liefhebbende Verlosser

Jezus Christus

65. Word wakker voor de Waarheid voor het te laat is
Vrijdag 15 april 2011, 22.00 u.

Mijn geliefde dochter, jij moet de wereld zeggen dat Mijn Heilige Wil nu moet nagevolgd worden indien de mensen het eeuwig leven willen. Deze wereld, hoewel hij veel te bieden heeft, zal jullie honger nooit stillen. Ware het niet omwille van de zonden van jullie eerste ouders Adam en Eva, ja, dan zou het voor jullie mogelijk geweest zijn om in eeuwig geluk te leven, zonder hindernissen op jullie weg. Maar omdat de Bedrieger overal is, zal hij niet toelaten dat iemand onder jullie zijn leven naar Mij richt. Listig, een leugenaar, zal hij voortdurend proberen ervoor te zorgen dat jullie in zonde vallen door verschillende middelen van verleiding. Hij zal het echter moeilijk krijgen om jullie te treffen wanneer jullie door de biecht en de Heilige Sacramenten in staat van genade zijn.

De Heilige Rozenkrans is bijzonder effectief tegen Satan, omwille van de macht die de Heilige Maagd, Mijn Moeder, door God, de Eeuwige Vader, gegeven werd. Zij heeft een enorme macht over de Bedrieger. Hij is machteloos tegenover haar en hij weet dat. Indien jullie Mijn Heilige Moeder toestaan jullie te leiden naar de genaden waarvoor zij kan ten beste spreken in jullie naam, dan zullen jullie immuun zijn voor zijn invloed.

Terwijl mensen vandaag streven naar geluk en vrede op deze wereld zoeken zij naar een geheime formule. Door te proberen het geheim van geluk, materieel voordeel en vrede in hun leven te ontsluiten, verliezen zij hun tijd. Zij komen aandragen met nieuwe wegen, ideeën, die allemaal plannen om rijk te worden. Ongeacht al de argumenten die zij aanvoeren, waarvan de meeste gebaseerd zijn op psychologisch gedreven idealisme, toch is het gewoon niet mogelijk om vrede en vreugde in jullie leven te bereiken als jullie niet geloven in God, de Eeuwige Vader. Hij is de enige gever van het leven. Zonder een nauwe band met Hem zullen jullie geestelijk leeg zijn. Zij die enorm veel tijd investeren om Mijn bestaan te weerleggen, jullie verliezen je tijd door het najagen van dromen die nooit zullen vrucht dragen. Jullie koppige weigering om jullie Schepper te erkennen, zal jullie in een afgrond van eeuwige duisternis leiden. Veel mensen die net zoals jullie, tijdens hun leven ontzettend ver gegaan zijn om het bestaan van God te loochenen, bevinden zich nu helaas in de diepten der Hel door hun eigen keuze. Laat niet toe dat dit met jullie zielen gebeurt, waar diegenen die in de Hel belanden, branden alsof zij nog van vlees gemaakt waren. Hoe lacht Satan om jullie onwetendheid. Wanneer jullie God weigeren, weigeren jullie je recht op eeuwig geluk. Datzelfde eeuwig geluk waarnaar jullie in deze wereld zo rusteloos op zoek gaan. Maar het kan op aarde niet bereikt worden.

Leef nooit op aarde alsof dit het enige deel is van de cyclus van jullie bestaan. Want dat is het niet. Jullie echte thuis zal bij Mij zijn in het Paradijs.

Jullie liefhebbende Verlosser Jezus Christus66. Wat jullie zullen ervaren tijdens De Waarschuwing en het Gebed voor onmiddellijke vergeving
Zaterdag 16 april 2011, 10.00 u.

Mijn geliefde dochter, ga vlug vooruit om het bewustzijn rond Mijn boodschap te verhevigen want de Waarschuwing is bijna op de aarde. Zeg tegen de zielen die weigeren te bidden om hun trots en afkeer terzijde te schuiven en nu naar Mij toe te komen om vergeving te vragen. Wees duidelijk dat veel, veel zielen deze op handen zijnde gebeurtenis niet zullen overleven. Veel van deze zielen zijn eenvoudigweg lui en terwijl zij, achter dit alles, wel geloven in God, de Eeuwige Vader, gaan zij ervan uit dat zij ergens in de toekomst wel aan hun geestelijk leven zullen werken. Maar dan zal het te laat zijn.

Zeg de wereld dat deze gebeurtenis plaatsvindt om hen te redden. Velen zullen zich bekeren tijdens deze mystieke ervaring. Zij zullen een brandend gevoel ervaren, niet anders dan wat de zielen in het vagevuur ervaren. Dat zal hun een inzicht geven van wat zielen, die niet helemaal zuiver zijn, moeten doormaken alvorens zij het glorierijke licht van de Hemel kunnen zien. Door gewoon te aanvaarden dat deze gebeurtenis kan plaatsvinden, kunnen zij het overleven. Keer jullie tot Mij en zeg “Alstublieft, leid mij naar het licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef Mij mijn zonden” en Ik zal jullie terstond vergeven. Dan, na de Waarschuwing, zullen jullie een diepe vrede en vreugde in jullie ziel gewaarworden.

Jonge mensen vinden het moeilijk om te bidden.

Veel mensen in de wereld vandaag weigeren te bidden. Veel jonge mensen vinden het vervelend en ouderwets. Velen geloven onterecht dat, ondanks het feit dat zij in God geloven, het niet nodig is te bidden. Dat is niet juist. Het is noodzakelijk om het Paradijs binnen te komen, waar jullie na de dood wanhopig zullen naar smachten. Indien jullie in zonde blijven, kunnen jullie niet proeven van dit glorierijk feest. Net zoals diegenen onder jullie die zich fit houden, voor hun lichaam zorgen, zorgvuldig letten op wat zij eten om in vorm te blijven, zo moeten jullie ook voor jullie ziel zorgen. Zonder zorgvuldig aandacht te besteden aan de staat van jullie ziel zal ze zwak worden en gebrek lijden aan het voedsel dat ze nodig heeft om in perfecte vorm te zijn.Gebed om anderen te bekeren

Door het zwakke geloof van gelovigen in de wereld hebben jullie die sterk zijn in jullie geloof nu een grote verantwoordelijkheid. Jullie moeten dit bekeringsgebed voor ander bidden.

Ik smeek U Jezus, in Uw Goddelijke Barmhartigheid, om de lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed zodat zij kunnen bekeerd worden”. Zeg dit gebed namens diegenen van wie jullie denken dat ze het het meest nodig hebben.

Herinner jullie kinderen Mijn heerlijke belofte. Ik zal uiteindelijk triomferen. Satan, de Bedrieger, kan gewoon niet overleven. Laat Mij jullie alstublieft beschermen en met Mij meenemen. Geef jullie ziel niet aan Satan. Ik bemin jullie allemaal. Blijf Mij vragen om jullie geloof elke dag sterker te maken.

Jullie Goddelijke Verlosser

Koning van Barmhartigheid en Medelijden

Jezus Christus

67. Zelfs kleine gebedsgroepen van Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen redden
Zaterdag 16 april 2011, 22.45 u.

Mijn geliefde dochter, de tijd voor de Waarschuwing is nu dichtbij en het zal in een oogwenk plaatsvinden. Allen zullen in hun baan gestopt worden wanneer zij getuige zijn van Mijn Grote Barmhartigheid. Bid in de eerste plaats voor hen die in doodzonde verkeren. Zij hebben jullie gebeden nodig want velen van hen zullen door de shock doodvallen, wanneer zij de gruwel zien, zoals die door Mijn ogen gezien wordt, van de zondige wreedheden die zij begaan hebben. Het bidden van de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans kan miljoenen redden ook al gebeurt dat door slechts een kleine groep van trouwe, godvruchtige volgelingen.

Mijn dochter, Ik zal je geen datum geven voor deze grote gebeurtenis. Maar wees ervan overtuigd dat de tijd ervoor over de wereld ligt. Zoals het kwaad voortdurend toeneemt over heel de wereld zo ook zal de hand van Mijn Vader nu overal neerkomen. Hij zal niet aan de kant blijven staan en toelaten dat deze boosaardige zondaars, samenspannend met Satan, Mijn kinderen nog langer vernietigen of besmetten. Schande over die zelfgeobsedeerde zondaars, die Ik nog steeds bemin ondanks de boze schandvlek van hun zonden. Ik vraag jullie nu te bidden voor de vergeving van hun zonden

Zoals de Waarschuwing nu zal plaatsvinden zo ook zullen de natuurrampen de mensheid treffen. Mijn kinderen, gebed is nu jullie enige wapen om jullie zelf en de mensheid te redden voor het vuur van de Hel. Eens de Waarschuwing voorbij, zullen vrede en vreugde de overhand krijgen. En dan zal de vervolging door de Nieuwe Wereld Alliantie beginnen. Hun macht zal verzwakt worden als voldoende van jullie bekering verspreiden en vurig bidden.

Wees niet bang, Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen nauw samenwerken om te bidden voor de redding der mensheid. En jullie zullen in dat verloop miljoenen zielen redden.

Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus68. Nieuwe Wereld Orde-Plan om jullie geld en voedsel te controleren
Zondag 17 april 2011, 09.00 u.

Mijn geliefde dochter, zeg de wereld dat zij nu een aantal natuurrampen zullen zien gebeuren. Die zullen plaatsvinden op de meest ongebruikelijke en onverwachte plaatsen en zullen hevig zijn in hun intensiteit. Dat heeft de mens door zijn zondig gedrag veroorzaakt. Heb berouw, jullie allen, en weet dat deze natuurrampen jullie zullen wakker maken uit jullie blinde sluimer en gebrek aan geloof. Zij gebeuren ook om de impact van de kwaadaardige groep van wereldallianties en hun gemene, onzinnige activiteiten te verminderen. Deze groepen onder wat Ik zal noemen een Nieuwe Wereldregering in opwachting, hebben nu plannen om onder het leiderschap van de Antichrist te voorschijn te komen. Diezelfde groepen hebben voor de ineenstorting van het Banksysteem gezorgd en zullen nu overal de muntwaarde kapotmaken. Dat doen ze om jullie te kunnen controleren.

Mijn dochter, toen Ik enkele maanden geleden deze boodschappen meedeelde, dacht jij dat de boodschappen bizar leken, maar je schreef neer wat Ik jou vertelde. Het boosaardig plan van deze serpenten, aanhangers van Satan, wordt nu al geruime tijd gesmeed. Sommige van hun listige programma’s zijn reeds openbaar gemaakt, doch veel mensen geloven dat de wereld weer gewoon door een andere financiële crisis gaat. Word nu eens allemaal wakker. Kijk rondom jullie en zie zelf. Houd op met jullie veronderstelling te denken dat de wereld zich gewoon in de barensweeën van een depressie bevindt die veroorzaakt wordt door een inzinking van de economie. Want dat is niet waar. Deze mensen zullen ieder van jullie gaan controleren door een wereldmunt alsook jullie landen in diepe schulden. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun greep. Alstublieft, luister naar Mijn woord. Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot eten en andere benodigdheden zal enkel mogelijk zijn door het Merkteken, de identificatie waarvan Ik eerder sprak. Alstublieft, alstublieft, aanvaard dit Merkteken niet, want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn. Dit merkteken zal jullie niet enkel lichamelijk doden, maar ook geestelijk. Blijf buiten die jurisdictie (bevoegdheid). Start nu met het plannen van voedselvoorraad, dekens, kaarsen en water indien jullie het Merkteken, het Merkteken van het Beest, willen vermijden.

Hij, de Antichrist die aan het hoofd zal staan van deze Nieuwe Wereldregering, gelooft dat hij de zielen van het menselijk ras zal ontstelen. Maar dat zal hij niet. Net zoals velen onder zijn invloed zullen vallen, zo zullen ook Mijn volgelingen onwrikbaar trouw blijven aan Mij, hun Goddelijke Verlosser.

Al diegenen onder jullie die deze profetieën met hoon en spot overladen, luister nu. Val onder de invloed van deze wereldmacht en jullie zullen verloren zijn. Jullie zullen een sterk geloof moeten hebben om te overleven. Wat jullie in het gebed zullen vragen zal verhoord worden. Ik zal jullie beschermen tijdens deze afschrikwekkende periode op aarde. Bereid nu samenkomsten in groepen voor waar jullie in vrede en in het geheim kunnen bidden. Zij, de Nieuwe Wereldorde zullen ook bidden in hun eigen verachtelijke kerken. Die kerken bestaan overal hoewel zij in het geheim werden opgericht. Zij offeren en vereren er hun idool Satan. Deze cultus woekert nu overal en zij delen allen het ene bespottelijke doel, de controle over de mensheid. Zij zullen trachten dat te bereiken door jullie geld, voedingsmiddelen en energie te controleren. Bestrijd hen op de best mogelijke manier door gebed en de verspreiding van bekering. Bid ook voor die misleide mensen aan wie beloften werden gedaan van grote rijkdom, technologie, langer leven en wonderen. Hoe fout zijn zij. Zij zijn werkelijk misleid geweest. Wanneer ze achter de waarheid komen, zullen zij al in de diepten van de Hel gestort zijn en het zal te laat zijn.

Bid, bid allen dagelijks zoveel jullie kunnen Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans en de Heilige Rozenkrans om de impact van dit sluw en duivels plan te verlichten. Bid ook voor die zielen die zullen omkomen tijdens de komende mondiale natuurrampen die door de Hand van God, de Vader, teweeg gebracht worden. Zij hebben jullie gebeden nodig. Alstublieft, neem Mijn smeking om gebeden ter harte, want zij zullen verhoord worden.

Jullie geliefde Verlosser Jezus Christus

69. De Toorn van God komt neer op de Nieuwe Wereld Orde
Zondag 17 april 2011, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, met grote droefheid moet Ik je zeggen dat de op handen zijnde natuurrampen vele mensenlevens zullen kosten in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten. De toorn van God, Mijn Eeuwige Vader zal snel neerkomen op deze Wereld Alliantie die in het geheim ondergrondse organisaties plant om dood te brengen over de rest van de wereld in hun eigen voordeel. Zij zijn verantwoordelijk voor het voortbrengen van overvloed in landbouwbedrijven en nieuwe technologieën die jullie zouden verbijsteren waren zij niet zo sinister in hun bedoelingen. Deze mensen uit alle landen van de eerste wereld zijn rijk, machtig, getalenteerd en hebben de controle over banken, leger, humanitaire wereldorganisaties, politiemacht, regeringen, energieleveranciers en de media. Niemand van jullie kan ontsnappen uit hun greep tenzij Ik jullie zeg hoe.

Gebed, vooral het reciteren van de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans zal bekering verbreiden en door de Heilige Rozenkrans te bidden zal het werk van deze boosaardige parasieten wiens idool Satan is, verzwakken. Het interessante is dit: veel van deze fanatiekelingen die gevangen zitten in dat leugenachtig web, geloven dat zij gewoon ambitieus zijn met een natuurlijk verlangen naar rijkdom en zij houden aan geen enkele religieuze geloofsovertuiging vast. Wat zij niet weten is dat zij door Satan bedrogen en dagelijks door hem beïnvloed worden, in hun gedachten, verlangens, woorden en daden. Hoe blind zijn ze.

Overal waar zij gegroepeerd zijn daar zal ook de toorn van God met vreeswekkende kracht neerkomen. Dit is al onderweg. Zij zullen afgestopt worden, maar dat zal enige tijd vergen. Het zal hen niet volledig tegenhouden maar het zal de afschuwelijke impact verminderen die hun daden anders zouden hebben. De Heilige Drie-Eenheid is nu actief in communicatie met uitverkoren zielen over de hele wereld. Gelovigen zullen dat al gemerkt hebben. Zij die niet in God de Vader geloven, denken dat deze mensen louter doemdenkers zijn. En al is het zo dat veel mensen in de wereld vandaag inderdaad valse aanspraken kunnen maken, negeer hen alstublieft niet alvorens te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Bid altijd om leiding in deze moeilijke en verwarrende tijden. Houd jullie aandacht altijd gericht op Mij, jullie Goddelijke Verlosser. Ik zal jullie hand vasthouden en jullie door deze beproevingen helpen.

Veel mensen zullen panikeren en in veel gevallen doodsbenauwd zijn wanneer zij deze profetieën aan het licht zien komen. Maar het is niet nodig bang te zijn want deze periode zal maar van korte duur zijn. En dan zal de nieuwe Hemel en Aarde komen waar jullie allen vredevol, lang en zalig zullen leven in vereniging met Mij.

Hoe meer mensen terugkeren en God de Vader vragen om leiding, hoe kleiner de impact van de boze heerschappij van de Nieuwe Wereld Orde zal zijn. Ga nu in vrede. Bid om jullie geloof in Mij te versterken.

Jullie barmhartige Verlosser en Rechtvaardige Rechter Jezus Christus

70. Seksuele Immoraliteit zal jullie naar de Hel leiden
Maandag 19 april 2011, 23.50 u.

Mijn dochter, ofschoon de wereld zich in verschillende klassen verdeeld - zij die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, zij die geteisterd worden door armoede en ziekte of die slachtoffer zijn van oorlog en zij die de macht uitoefenen - toch zullen allen vol verbazing getuige zijn van dezelfde gebeurtenissen die gaan plaatsvinden.

Velen zullen de natuurrampen beschouwen als komende van de hand van God. Anderen zullen zeggen dat het een teken is van het einde der tijden terwijl weer anderen zullen zeggen dat het te maken heeft met de opwarming van de aarde. Maar wat nu op dit moment het allerbelangrijkste is om te begrijpen is het volgende. Indien de zonde escaleert tot op ongekende hoogtes dan zal dat hoe dan ook verwoesting veroorzaken in jullie geregelde levens. Maar wanneer zij het niveau bereikt dat jullie allen vandaag in de wereld kunnen zien en ervaren dan kunnen jullie er zeker van zijn dat het bij zulke rampen de hand van God is die aan het werk is.

God de Eeuwige Vader heeft al op die manier geantwoord en gehandeld. Nu de tijd nadert om Satan en zijn aanhangers te vernietigen, zal God in zijn Barmhartigheid verdere ecologische onrust loslaten. Hij zal dat doen om Satan en al zijn corrupte menselijke marionetten te verhinderen, die kwijlen bij het vooruitzicht op de rijkdom en de glorie die hij hun voorspiegelt door zijn psychologische krachten.

Satan doet geleidelijk slechte gedachten en daden doordringen in zielen die zwak genoeg zijn om zichzelf bloot te stellen aan zijn bezitterige macht. Zulke mensen hebben dezelfde kenmerken. Zij zijn op zichzelf gericht, geobsedeerd door wereldse ambities en rijkdom en hebben zich overgegeven aan seksuele afwijkingen en macht. Allen zullen in de Hel belanden indien zij de verering van de Antichrist blijven volgen die op het punt staat zichzelf aan de wereld te laten kennen.

Veel onschuldige mensen geloven niet in Satan, de Antichrist of inderdaad in God, de Almachtige Vader. Dus knijpen zij een oog toe. Toch verbazen ze zich erover waarom de maatschappij waarin zij leven in elkaar gezakt is. Zij begrijpen de beangstigende snelheid niet waarmee het traditionele gezin ineenstort. Zij wijten dat aan de ziekten van de moderne tijd. Wat zij niet weten is dat het gezin voor Satan doelwit nummer één is. Omdat hij weet dat wanneer het gezinsleven uit elkaar valt, ook heel de maatschappij ontwricht wordt. Velen weten dit omdat het steeds duidelijker wordt in de wereld van vandaag.

Kijk vervolgens naar de seksuele immoraliteit. Jullie staan verbaasd hoe vreselijk de maatschappij is aangetast door deze verdorvenheid. Nogmaals, wat jullie niet beseffen is dat Satan verantwoordelijk is voor elke afzonderlijke daad van immoraliteit in de wereld. Ofschoon diegenen onder jullie die gevangen zitten in een wereld van promiscuïteit, seksuele afwijking en misbruik van anderen, zullen argumenteren en beweren dat deze handelingen slechts een bron van amusement zijn en in sommige gevallen een vorm van inkomen - jullie moeten beseffen dat zij jullie paspoort zullen zijn voor het eeuwige vuur van de Hel.

Voor elke verdorven seksuele daad waaraan jullie deelnemen zo ook zal jullie lichaam, ook al zullen jullie geest zijn, voor eeuwig branden alsof het nog in het vlees is. Elk deel van het menselijk lichaam dat jullie misbruiken door doodzonde zal de grootste pijnen lijden in het vuur van de Hel. Waarom zouden jullie dat wensen? Velen onder jullie, arme misleide zielen, beseffen niet dat jullie nooit de waarheid werd verteld. De waarheid dat Hemel, Vagevuur en Hel wel degelijk bestaan. Vele van Mijn goedmenende Godgewijde bedienaren van de Kerken hebben deze onderrichtingen gedurende een lange tijd niet meer beklemtoond. Schande over hen. Ik ween omwille van hun zielenleed, want velen van hen geloven zelf niet meer in de Hel. Hoe zouden zij dan kunnen spreken over de verschrikking die de Hel is? Dat kunnen zij niet. Omdat velen gekozen hebben voor het gemakkelijke antwoord. “God is altijd barmhartig. Hij zal jullie nooit naar de Hel sturen? Of wel soms?”

Het antwoord is neen - dat doet Hij niet. Dat is waar, Hij zou zijn kinderen nooit de rug kunnen toekeren. Maar de werkelijkheid is dat vele, vele zielen die door de doodzonde geblokkeerd zijn, ertoe verleid worden zich telkens weer aan hun zonden over te geven. Altijd opnieuw. Zij bevinden zich in zulk een duisternis - behaaglijk in hun eigen immoraliteit - dat zij voortgaan om voor deze duisternis te kiezen, zelfs na de dood. Dan kunnen zij niet meer gered worden. Zij hebben dat pad gekozen door hun eigen vrije wil - een gave van God waarin Hij niet kan tussenkomen. Maar Satan kan dat wel. En dat doet hij ook.

Kies welk leven jullie willen. Voor het pad van het leven naar God toe, de Eeuwige Vader in de Hemel, of voor Satan, de Bedrieger, in het eeuwig vuur van de Hel. Er is geen duidelijker manier om de uitkomst voor jullie uit te leggen, Mijn kinderen. Omwille van Mijn liefde en medelijden moet Ik jullie de waarheid leren.

Deze boodschap is bedoeld om jullie toch ergens wat te doen schrikken want tenzij Ik jullie laat zien wat hen te wachten staat zou Ik niet Mijn ware liefde voor jullie allen openbaren.

Het is tijd om de toekomst onder ogen te zien, niet alleen voor jullie zelf, maar voor die vrienden, familie en geliefden die jullie door je eigen gedrag beïnvloeden. Gedrag brengt gedrag voort (woorden wekken, voorbeelden trekken). Argeloze mensen kunnen jullie onbewust begeleiden en leiden, ook op het pad naar de eeuwige duisternis door onwetendheid.

Behoed jullie ziel. Het is een gave van God. Zij is alles wat jullie in de volgende wereld zullen meenemen.

Jullie Verlosser Jezus Christus


1   2   3   4   5   6   7

  • Keer jullie tot Mij en zeg “Alstublieft, leid mij naar het licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef Mij mijn zonden”
  • Gebed om anderen te bekeren

  • Dovnload 409.19 Kb.