Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maatschappelijke stage overeenkomst Naam stagebieder

Dovnload 54.15 Kb.

Maatschappelijke stage overeenkomst Naam stagebiederDatum02.09.2018
Grootte54.15 Kb.

Dovnload 54.15 Kb.Maatschappelijke stage overeenkomst


Naam stagebieder :

Gevestigd te :

Vertegenwoordigd door :

Functie ::

:
En

Naam leerling :

Adres :

Postcode & Woonplaats ::

:
En

Naam school : Actief College / Hoeksch Lyceum

Gevestigd te : Oud Beijerland

Vertegenwoordigd door : E. VenemaFunctie : MaS-coördinator

: 0186-612130

: E. Venema@actiefcollege.nl
Zijn het volgende overeengekomen.
De stagebieder stelt de leerling in de gelegenheid om in het kader van het onderwijsprogramma van de school vrijwilligerswerk (maatschappelijke stage) te doen. De stagebieder is op de hoogte van de bedoelingen van de maatschappelijke stage, zoals beschreven op www.maatschappelijkestage.nl
Stageduur en locatie

Stageperiode :

Aantal stagedagen :

Stagelocatie :


Stagetijden

Stagetijden :

Aantal uur per dag :

Totaal aantal uur :


Deze afspraken voldoen aan de eisen van de ATW (Arbeidstijdenwet) en de NRK (Nadere Regeling Kinderarbeid).
Inhoud maatschappelijke stage

Stageactiviteiten :


De stagebieder zorgt ervoor dat de activiteiten voldoen aan de eisen van de Arbowet.
Begeleiding

Begeleiding stagebieder :

Begeleider school : E. Venema MaS-coördinator
De stagebieder zorgt voor een goede begeleiding van de leerling tijdens de maatschappelijke stage. De school zorgt ervoor dat de leerling goed is voorbereid op de maatschappelijke stage. De stagebegeleider van de school is vóór en tijdens de stage aanspreekpunt voor zowel de leerling als de stagebieder.
Verzekering

De school zorgt ervoor dat de leerling tijdens de maatschappelijke stage afdoende is verzekerd. De school heeft hiervoor een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De stagebieder heeft voor haar werknemers en vrijwilligers een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) afgesloten of is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. De ouder(s)/verzorger(s) hebben ook een verantwoordelijkheid en zijn bijvoorbeeld verzekerd met een WA-verzekering.Verslaglegging

Na afloop van iedere stagedag laat de leerling de urenverantwoording aftekenen door de stagebieder. Tijdens de stage houdt de leerling een MaS( log )boekje bij . Uiterlijk een week na het afronden van de maatschappelijke stage levert de leerling het MaS boekje in bij de coördinator.

De uren worden geregistreerd op de MaSHW site.

Als de stagebieder er om vraagt, stuurt de leerling het stageverslag ook aan de stagebieder.


Introductie en afsluiting bij meerdaagse MaS

Ruim voordat de maatschappelijke stage begint, neemt de leerling contact op met de stagebieder om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken leerling en stagebieder onder meer de invulling van de stage en de stagetijden. Aan het eind van de stage vult de stagebieder een evaluatieformulier in en bespreekt dit met de leerling.


Spelregels

De leerling:  • levert (vóórdat de stage begint )een getekend contract in bij de school;

  • draagt passende kleding voor de stagewerkzaamheden;

  • houdt zich aan regels en voorschriften die gelden binnen de stageorganisatie en de

afspraken die zijn gemaakt;

  • respecteert anderen en hun privacy;

  • houdt eventuele vertrouwelijk informatie voor zichzelf en geeft die niet door aan derden;

  • komt op tijd en meldt zich bij eventuele ziekte af bij zowel de stagebieder als de school.

De stagebieder:  • ruimt tijd in voor de begeleiding van de leerling en verzorgt een introductie op de

stageplek;

heeft;

  • houdt rekening met de leeftijd van de leerling en stemt de stagewerkzaamheden af op de

mogelijkheden van de leerling.
Beëindiging van de stageovereenkomst

De overeenkomst eindigt aan het einde van de stageperiode. Tussentijds kunnen de partijen de overeenkomst per direct beëindigen als de stage niet verloopt zoals afgesproken en een van de partijen zich niet houdt aan de bepalingen in deze overeenkomst.


Problemen

Als er tijdens de stage een probleem ontstaat, proberen de stagebieder en de leerling dit in onderling overleg op te lossen. Komen zij er samen niet uit, dan treedt de school op als bemiddelaar.


Ondertekening
Namens de stagebieder :

Plaats en datum :


Handtekening

Leerling :

Plaats en datum :
Handtekening

Ouder/verzorger leerling :

Plaats en datum :
Handtekening

Namens de school :Plaats en datum :
Handtekening

  • Ondertekening

  • Dovnload 54.15 Kb.