Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Maatschappijleer H5 Pluriforme samenleving H5 §1 Nederland als pluriforme samenleving

Dovnload 49.16 Kb.

Maatschappijleer H5 Pluriforme samenleving H5 §1 Nederland als pluriforme samenlevingDatum31.07.2017
Grootte49.16 Kb.

Dovnload 49.16 Kb.

Maatschappijleer H5 Pluriforme samenleving
H5 §1 Nederland als pluriforme samenleving

Wat verbindt mensen met elkaar en waarin kunnen ze verschillen?
Elk land heeft eigen gewoontes, regels afspraken.

 • rechtsnormen

 • ongeschreven regels & normen

Gedrag wordt bepaald door:Cultuur:

Natuur

 • Ontwikkeld zich als mensen veel & langdurig met elkaar te maken hebben.

 • Waarden

 • Normen

 • andere aangeleerde kenmerken die leden van een groep of samenleving met elkaar gemeen hebben

 • wordt als vanzelfsprekend beschouwd.
 • Datgene wat aangeboren is.

 • Karakter

 • vermogen
Cultuurkenmerken:

Normen + waarden

Kennis


Gewoonten

Kunst


Sport

Symbolen


feestdagen

Cultuurgroep: mensen met een gemeenschappelijke cultuur. • religieus

 • etnisch

 • leeftijd

Pluriforme samenleving: (multicultureel) • meerdere cultuurgroepen

 • iedere cultuurgroep heeft zijn eigen cultuurkenmerken.

Pluriformiteit > vastgelegd in de grondwet. • recht op godsdienst.

 • recht om gevoelens + gedachten openbaar te maken.

 • Recht op eigen school op te richten

 • Verbod op discriminatie.

Dominante cultuur: kenmerken van deze cultuur worden geaccepteerd door meeste mensen in de samenleving.
Subcultuur:

 • alle andere culturen naast de dominante cultuur.

 • Als er binnen een groep bepaalde normen, waarden en cultuurelementen afwijken van de dominante cultuur.

Tegencultuur: • groep die zich duidelijk afzetten tegen de dominante cultuur of daar soms een bedreiging voor vormen.

 • Creëren conflictsituaties.

Cultuur is dynamisch: het veranderd • in de loop van tijd

 • per plaats

 • per groep

 • per generatie

 • per samenlevingH5 §2 Cultuuroverdracht

Hoe verloopt cultuuroverdracht?
Belangrijkste kenmerken van een cultuur worden telkens aan nieuwe leden overgedragen. Zoals kinderen, immigranten, leerlingen of werknemers.
Socialisatie:

 • Proces waarbij iemand de cultuurkenmerken van zijn of haar samenleving of groep aanleert.

 • Doel = aanpassing aan je omgeving & behouden van cultuur.

 • Zonder socialisatie kan vrijwel niemand overleven.

 • Bijv. leren praten & lopen.

Socialiserende instituties: • Instellingen, organisaties en collectieve gedragspatronen (zoals feestdagen) waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvindt.

 • Hier vindt socialisatie plaats buiten het gezin.
Gezin

School

Werk

Geloofsrichtingen

Maatschappelijke groeperingen

Overheid

Vriendenkring

Media

Sociale controle: • De wijze waarop mensen andere mensen stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden.

 • Zorgt ervoor dat het socialisatie proces goed verloopt.

Informele sociale controle > ongeschreven regels bijv. Beleefdheidsvormen.

Formele sociale controle > gebaseerd op geschreven regels.
Sancties: hiermee wordt gezorgd dat mensen zich aan de formele regels houden.


 • Beloningen

 • Straffen

Internalisatie: • Het doel van socialisatie & sociale controle.

 • Mensen gaan zich automatisch gedragen zoals de groep/samenleving dat van hen verwacht.

 • Voorbeeld: kleding dragen, manier van begroeten, rechts rijden, typen, schrijven.

Identiteit: Je persoonlijkheid bestaat uit: • aangeboren eigenschappen

 • aangeleerde cultuurkenmerken

Individualistisch:

Nadruk op individuele ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling.
Collectivistisch:

Nadruk op het collectief, de samenleving, familie.
§3 Cultuurverschillen

Hoe ziet de culturele diversiteit van Nederland er uit?
Culturele diversiteit:

Culturele verschillen tussen groepen mensen in ons land.


Je ziet culturele verschillen per:

 • regio

 • generatie

 • beroep

 • sekse

 • godsdienstVoordelen:

Nadelen:

Stadcultuur:

- grote individualiteit

- hardere mentaliteit

- onverschilligheidPlattelandscultuur:

- meer betrokkenheid

- beklemmend

- bemoeizucht


Bedrijven ontwikkelen hun eigen cultuur:

Bedrijfscultuur bestaat uit alle waarden, normen en gewoonten die er in een bedrijf gelden.
Rolpatronen:

Verwachtingen hoe iemand zich moet gedragen.§4 Nederland is veranderd

Hoe was NL voor de tweede wereldoorlog, en wat is daarna veranderd?
Nederlandse samenleving voor de tweede wereldoorlog:

 • Er was een sterkere gezagsverhouding, werknemers hadden ontzag voor hun baas & kinderen waren gehoorzaam.

 • Groot verschil tussen de economische klassen, het was moeilijker om te klimmen op de maatschappelijke ladder.

 • Er was een sterke verzuiling, mensen organiseerden zich rondom hun geloof of overtuiging.

 • Het gezin stond centraal

 • Vrouwen waren tot 1965 niet handelingsbekwaam.

 • In lagere klassen gingen kinderen zo snel mogelijk werken en droegen hun loon af aan de ouders.


Nederlandse samenleving na de tweede wereldoorlog:

 • Meer welvaart.

 • Vanaf de jaren 60 werd het voor kinderen makkelijker om een goede opleiding te volgen.

 • De sociale mobiliteit nam toe (De moegelijkheid te stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder.)

 • Grotere mondigheid door de welvaart en het hogere opleidingsniveau.

 • Minder gezag, meer aandacht voor het individu.

 • Gezin niet meer hoeksteen van de samenleving.

 • Jongeren bleven niet meer tot het huwelijk thuis wonen.

 • Deze individualisering zorgde voor nieuwe samenlevingsvormen.

 • De economische positie van jongeren verbeterde omdat ze hun loon niet meer hoefde af te staan.


Jongerencultuur:

 • De jongeren met geld vormden in de jaren 50 de 1e jongerencultuur. De nozems.

 • Jongerenculturen ontstonden door meer geld en meer vrije tijd.

 • De band met het gezin werd losser.

 • Jongeren zochten naar geborgenheid bij leeftijdsgenoten.


Ontkerkelijking:

Vanaf 1960 nam het aantal gelovigen af. Vooral bij katholieken. Mensen konden zich niet meer vinden in de strenge regels van de kerk. De ontkerkelijking zorgde ook voor de ontzuiling.


Secularisatie:

Organisaties als scholen en verenigingen maakten zich los van de kerk.


Vrouwenemancipatie:

In de jaren 60 kwam de vrouwenemancipatie opgang.

Handelsonbekwaamheid van vrouwen verdween uit het wetboek en de man was niet langer het hoofd van de familie. Meer meisjes gingen naar school en meer vrouwen werden economisch onafhankelijk. Mannen gingen meer tijd besteden aan het gezin en huishouden. Er kwam een liberale abortuswetgeving & de pil werd vergoed.

§5 Cultuurverschillen door migratieHoe is Nederland een Multi-etnische samenleving geworden?
Etnisch > Griekse woord etnos = volk.
Allochtoon:

Ten minsten 1 van de ouders is in het buitenland geboren.


Autochtoon:

Ouders en vaak ook voorouders al in het land wonen.


Nieuwkomers na de 2e WO:

 1. mensen uit vroeger koloniën.

 2. arbeidsmigranten

 3. illegalen

 4. mensen uit westerse landen.

 5. vluchtelingenMensen uit vroeger koloniën:


 • Nederlandse Indiërs
Na de onafhankelijkheid, hoopten op een betere toekomst.

 • Molukkers
Wilden niet in het Indonesische leger & voelden zich bedreigd. Hoopten ooit terug te kunnen.

 • Surinamers
Kwamen al toen ze kolonie waren van NL. Kwamen om te studeren of te trouwen met een Nederlander.

 • Antillianen
Nog steeds kolonie van NL. komen op zoek naar werk.Arbeidsmigranten:

In de jaren 60 werden de eerste gastarbeiders gehaald. Eerst uit Italië en Spanje, later uit Turkije en Marokko. Zouden eigenlijk teruggaan maar door de economische crisis raakten ze werkeloos. De meesten besloten te blijven.


Illegalen:

Mensen die van buiten de EU naar Nederland komen vanwege armoede worden niet toegelaten. Toch zijn er mensen die hier zonder toestemming zijn.


Mensen uit westerse landen:

Mensen uit rijke westerse landen die hier komen werken, meestal voor grote bedrijven zoals Shell.


Vluchtelingen:

Asielzoekers die hier komen omdat ze in hun eigen land vervolgd worden. Vanwege politieke overtuiging of door oorlog.
§6 Het toelatingsbeleid

Welke nieuwkomers worden in Nederland toegelaten, en welke niet?
Restrictief toelatingsbeleid:

De EU is heel voorzichtig met het toelaten van buitenlanders.


Bij toelating moeten de Europese landen zich houden aan een aantal internationale wetten en verdragen:De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Niet discrimineren & de rechten en vrijheden van de mensen nakomen.

Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

Inwoners de gelegenheid geven tot gezinshereniging.

Het Vluchtelingenverdrag van Genève

Verplicht om volgens vastgestelde regels te beoordelen of een asielzoeker voor de status van erkende vluchteling in aanmerking komt.Redenen waaronder mensen buiten de EU naar hier komen:
 • Politieke redenen;

 • Economische redenen

 • Gezinshereniging of gezinsvorming


Vluchteling:

Iemand die gegronde reden heeft te vrezen voor vervolging vanwege.
Vreemdelingenwet 2000:

Vluchteling kan alleen een verblijfsvergunning krijgen als: • Hij geldige identiteitspapieren bij zich heeft.

 • Aannemelijk kan maken dat hij bij uitzetting het risico loopt te worden mishandeld in zijn land.

 • Hij om humanitaire redenen niet worden teruggestuurd naar zijn land.


Arbeidsmigranten:

Sinds de invoering van het restrictieve toelatingsbeleid zijn economische migranten van buiten de EU niet meer welkom. Alleen als de migrant een beroep beoefent waar vraag naar is in Nederland.


Gezinsvormers en – herenigers:

Een nieuwkomer kan zijn gezin naar Nederland laten komen. • Gezinshereniging: als mensen al deel uitmaakten van het gezin voordat de nieuwkomer naar Nederland kwam.

 • Gezinsvorming: als een inwoner van Nederland wil trouwen of samenwonen met een buitenlander.


Politieke visies:

Rechtse partijen zijn voor een strenger toelatingsbeleid. (VVD, SGP, PVV en CDA)

Linkse partijen zijn minder streng (PVDA, GroenLinks, SP)
Generaal pardon: (PVDA, GroenLinks, SP en ChristenUnie)

Voor de uitgeprocedeerde asielzoekers, die al voor de invoering van de vreemdelingenwet van 2000 in Nederland waren.
§7 Botsende culturen en grondrechten

Hoe kunnen cultuurgroepen in een samenleving met elkaar omgaan, en welk soort botsingen kunnen er ontstaan?
De overheid & de oorspronkelijke bevolking kan op 3 manieren met andere etnische groepen omgaan:

 1. Segregatie

 2. Assimilatie

 3. integratie


Segregatie

Het opdelen van de samenleving in gescheiden delen.


Assimilatie

Bevolkingsgroep past zich volledig aan een andere bevolkingsgroep aan, eigen culturele identiteit verdwijnt.


Integratie

Gedeeltelijke aanpassing aan de dominante cultuur, behoud van bepaalde eigen cultuurkenmerken. (wederzijdse aanpassing)


3 grondrechten die vaak met elkaar botsen

- Het verbod op discriminatie

- De vrijheid van godsdienst

- De vrijheid van meningsuiting (Maar je moet je wel aan de wet houden)§8 Het belang van sociale cohesie

Hoe kunnen verschillende cultuurgroepen het beste met elkaar samenleven?
Sociale cohesie:

Als mensen het gevoel hebben bij elkaar te horen. (wij-gevoel)


Gebaseerd op bindingen die we met elkaar hebben:

 • affectieve bindingen > binding met mensen

 • economische bindingen > voedsel, onderdak, kleding

 • cognitieve bindingen > toegang tot kennis

 • politieke bindingen > bijv. politie,

Hoe meer bindingen er zijn tussen mensen, hoe meer sociale cohesie er is.

 • Mensen uit vroeger koloniën
 • Mensen uit westerse landen
 • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • Het Vluchtelingenverdrag van Genève
 • Gezinsvormers en – herenigers
 • Segregatie

 • Dovnload 49.16 Kb.