Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Management Samenvatting

Dovnload 202.54 Kb.

Management SamenvattingPagina5/8
Datum04.04.2017
Grootte202.54 Kb.

Dovnload 202.54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5 Het oplossingsproces van Six Sigma - DMAIC
5.1 Het probleemoplossingmodel van DMAIC

In het algemeen geldt dat processen alleen dan beheerst kunnen worden als er inzicht is in de processen. Hiervoor zijn beschrijvingen en metingen vereist. Six Sigma gebruikt een vaste methodologie gebruikt om zulk soort problemen op te lossen, namelijk de DMAIC-methodologie. DMAIC is een acroniem voor Define-Measure-Analyse-Improve-Control.

DMAIC doorloopt reeks van vijf fasen om duurzame verbetering tot stand te brengen. Dit proces werkt van het formuleren van een probleem naar implementatie van een oplossing.

Het heeft maximaal rendement als de vijf DMAIC-fasen doorlopen worden. De grootste voordelen van DMAIC zijn de volgende.
  1. Het probleem beoordelen.

Bij DMAIC wordt niet gewoon aangenomen dat het probleem begrepen wordt. Het moet worden bewezen.


  1. Focussen op de klant.

De externe klant is altijd belangrijk, ook al wordt er geprobeerd alleen maar in een proces de kosten te drukken.


  1. De belangrijkste oorzaak verifiëren.

In de tijd zonder Six Sigma was het voldoende bewijs als een team het eens was over de oorzaak. In de tijd met Six Sigma moet er gestaafd worden met feiten en data.


  1. Breken met oude gewoonten. Oplossingen die uit DMAIC-projecten voortkomen, horen niet alleen maar kleine veranderingen in oude versleten processen te zijn. Voor de werkelijke resultaten zijn creatieve nieuwe oplossingen nodig.
  1. Risico’s managen.

Het testen en perfectioneren van oplossingen is een essentieel onderdeel van Six Sigma-discipline en een zaak van redelijk gezond verstand.


  1. Resultaten meten.

Zoals gezegd, bestaat voor elke oplossing de follow-up uit verifiëren wat het werkelijke effect is: meer bouwen op feiten.


  1. Verandering vasthouden.

Zelfs de beste onder de nieuw best practices die door een DMAIC-team zijn ontwikkeld, kunnen een snelle dood vinden als ze niet worden gevoed en ondersteund. Verandering laten voortduren is de laatste sleutel tot deze meer verlichte methode van probleem oplossen.


Figuur 2:Methodologie – DMAIC-cyclus

5.2 DMAIC fases1. Definitiefase (Define)

In deze fase worden projecten geselecteerd op hun verwachte bijdrage aan de strategische doelstellingen. Projecten kunnen betrekking hebben op het verminderen van defecten bij producten, klanten of op het verminderen van uitval en kosten binnen de organisatie.2. Meetfase (Measure)

In deze fase wordt met behulp van allerlei methodieken een helder inzicht verkregen in de huidige status van de kwaliteit van het proces. In deze fase wordt tevens het proces schematisch in kaart gebracht met behulp van stroomschema's en flow diagrammen. Ook wordt in een matrixvorm een vertaling gemaakt van de proceseigenschappen naar de product- of dienstkenmerken van de producten en/of diensten die aan de klant worden geleverd.

Net zoals bij andere kwaliteit management systemen is meten is van essentieel belang binnen het Six Sigma systeem. In deze fase wordt dan ook op statistische wijze vastgesteld hoeveel fouten er in het proces optreden en hoe groot het percentage is dat in één keer goed door het proces loopt. Tevens worden de aanwezige risico's in het proces geschat door gebruik te maken van daarvoor geschikte methodiek als Failure Mode and Effect Analysis. Van belang in deze fase is ook de beoordeling van de meetsystemen, verdere onderzoeken moeten kunnen worden gebaseerd op betrouwbare data.
3. Analysefase (Analyse)

Nadat een goed beeld is verkregen van de huidige status van het proces wordt de Analyse fase opgestart, waarin vooral gebruik wordt gemaakt van statistische methodieken als variantie analyse, kruistabellen, regressie- en correlatie analyse. Voor projecten met een meer logistieke aard, worden methodieken uit de stal van de lean enterprise werkwijze gehaald om de bottleneck op te sporen en om de tussenvoorraden, wachttijden en dergelijke vast te stellen. Lean Enterprise houdt in, dat de lean-concepten van productie worden toegepast in de gehele organisatie, inclusief kantooractiviteiten en dienstverlening. Vaak wordt deze fase benut om de ‘grondoorzaak’ achter het probleem te vinden. Soms is het overduidelijk wat die grondoorzaken zijn en kan met snel door de analyse gaan, maar vaak liggen grondoorzaken echter begraven achter stapels papierwerk en oude processen. Met al vrij eenvoudige instrumenten kunnen deze oorzaken worden opgespoord, tenzij de oorzaken dieper liggen of de relatie tussen het probleem en andere factoren ingewikkeld is en verborgen, dan zijn er meer geavanceerde statistische technieken nodig.

De analyse fase is van groot belang omdat hier de diepgang in kennis wordt verworven om het proces daarna te kunnen verbeteren en de besparingen te realiseren.

4. Verbeterfase (Improve)

Als bekend is waarom het proces de gemeten resultaten oplevert wordt de Improve fase gestart. Daarin wordt via logistieke simulatie en statistisch verantwoord experimenteren de optimale instelling of vormgeving van het proces bepaald. In deze fase worden ook weer zo nodig methodieken uit andere programma's als lean manufacturing gebruikt. Het meest sprekend daarvan is het zogenaamde Poka-Yoke ofwel 'foolproof' maken van het proces.5. Borgingsfase (Control)

Nadat de optimale werkwijze is gevonden, moet worden zorggedragen dat het proces in de loop van de tijd niet terugvalt naar het oude niveau. Vandaar dat het project wordt afgesloten met de Borgingsfase. Voor het nieuwe proces worden de statistische regelkaarten opgezet of de werkwijze wordt opgenomen in ISO procedures en werkwijzen. Ook kunnen opleidingen tot de borgingsfase behoren, omdat je daarmee de nieuwe werkwijze borgt in het vakmanschap van de uitvoerenden. Nu wordt ook de financiële verbetering doorgerekend door de controller en wordt de projectleider 'afgerekend' op de behaalde besparing.DMAIC

Het DMAIC-probleemoplossingsproces en de fasen van de projectcyclus gaan hand in hand. DMAIC is vaak ‘repeterend’ genoemd. Dat betekent dat de lijn van ‘definieer’ naar ‘controleer’ geen rechte is, maar eerder heen en weer loopt. Waarbij eerdere aannames opnieuw ter sprake komen en plekken worden ingevuld die eerder in haast waren overgeslagen.

In zekere zin is het enige dat tijdens een Six Sigma-project intact blijft, de noodzaak om flexibel te zijn. Flexibel omgaan met voortdurende verandering, het vermogen om informatie op te zuigen en te interpreteren en de noodzaak om open te blijven staan voor de input van veel stakeholders binnen en buiten het directe team. Voor een team dat deze dingen kan verwezenlijken, zijn er maar weinig begrenzingen aan het potentieel om problemen op te lossen en de organisatieprestatie te verbeteren.

1   2   3   4   5   6   7   8

  • 5.2 DMAIC fases

  • Dovnload 202.54 Kb.