Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Markt en Prijzen woensdag 10/10/2012 Contactpersoon

Dovnload 13.64 Kb.

Markt en Prijzen woensdag 10/10/2012 ContactpersoonDatum31.07.2017
Grootte13.64 Kb.

Dovnload 13.64 Kb.

Markt en Prijzen woensdag 10/10/2012


Contactpersoon: guido.debruyne@kuleuven.be

Hoofdstuk 3: Vraag en aanbod

Essentie van een marktsysteem:


= vrijwilligere ruiltransacties tussen kopers en verkopers

Kopers: willen zo weinig mogelijk betalen


Verkopers: willen zo hoog mogelijke opbrengst
! interactie tussen kopers en verkopers zal leiden tot een marktprijs

De vraag als uitdrukking van bereidheid tot betalen

Marktvraag
= beschrijving hoe totaal gevraagde hoeveelheid van een goed of dienst verandert wanneer factoren die het koopgedrag beïnvloeden veranderen
= resultante koopgedrag van alle vragende economische agenten

Gevraagde hoeveelheid wordt door verschillende factoren beïnvloed


(prijs, prijs andere gelijkaardige goederen, kwaliteit, seizoen, reclame)

Algemene vraagfunctie:
= verband tussen gekochte hoeveelheid en al de factoren die vraag beïnvloeden
Voorbeeld:
qv = f(prijs, prijs alternatieven, seizoen, reclame, ..., alle bepalende factoren)

Partiële vraagfunctie:*
= verband tussen gekochte hoeveelheid en één factor die de vraag beïnvloed
(we houden al de andere factoren constant)
Voorbeeld:
qv = f(prijs | prijs alternatieven, seizoen, reclame, ..., alle bepalende factoren)
qv = f(prijs) (afgekorte versie)

* Deze voorstelling wordt de ceteris paribus voorstelling genoemdReservatieprijs: prijs die je maximaal extra wil betalen voor één extra goed
= marginale maximale bereidheid tot betalen voor bijkomende eenheid

! individu is indifferent wanneer:
reservatieprijs = effectieve prijs

! een dalend prijs zorgt voor een toenemende gevraagde hoeveelheid
= negatief verband tussen vraag en prijs
= dalend verloop van de vraagcurve

Verandering vraagcurve verschuiving vraagcurve
Verandering: verandering gevraagde hoeveelheid door verandering factor
Verschuiving:
verandering gevraagde hoeveelheid door voorkeurverandering

Oppervlakte onder vraagcurve


= waarde van het goed voor een bepaald aantal consumenten

Consumentensurplus: reservatieprijs - consumptieprijs
= bedrag dat consument bereidt is extra te betalen op de consumptieprijs
= voordeel: betalen lagere prijs dan degene die de consument eraan hecht
= enkel wanneer consumptieprijs lager ligt dan reservatieprijs
! indifferent individu heeft nooit consumentensurplus

Totale bereidheid tot betalen: totale oppervlakte onder vraagcurve
Consumentensurplus: oppervlakte boven de marktprijs
Bedrag dat effectief betaald wordt: oppervlakte onder de marktprijs

Het aanbod als uitdrukking van de marginale kosten

Marktaanbod:
= beschrijving hoe totaal aangeboden hoeveelheid van een goed of dienst verandert wanneer factoren die het verkoopgedrag beïnvloeden veranderen
= resultante verkoopgedrag van alle aanbiedende economische agenten

Aangeboden hoeveelheid wordt door verschillende factoren beïnvloed


(prijs, prijs arbeid, prijs kapitaal, kosten, prijs hulpstoffen)

Algemene aanbodfunctie:
= verband tussen verkochte hoeveelheid en al de factoren die aanbod beïnvloeden
Voorbeeld:
qA = g(prijs, prijs arbeid, prijs kapitaal, prijs hulpstoffen, ..., alle bepalende factoren)

Partiële aanbodfunctie:
= verband tussen verkochte hoeveelheid en één factor die het aanbod beïnvloed
(we houden al de andere factoren constant)
Voorbeeld:
qA = g(prijs | prijs arbeid, prijs kapitaal, prijs hulpstoffen, ..., alle bepalende factoren)
qA = g(prijs) (afgekorte versie)

Reservatieprijs: minimaal gevraagde prijs voor het aanbieden van één extra goed
= marginale kosten komen overeen met gevraagde prijs
! een lage reservatieprijs wijst op een efficiënte productie
! aanbodcurve begint pas bij reservatieprijs

Indien de prijs lager is dan de reservatieprijs, zal er geen aanbod zijn


! producent is indifferent wanneer:
reservatieprijs = effectieve prijs

! een stijgende prijs zorgt voor een toenemende aangeboden hoeveelheid
= positief verband tussen aanboden prijs
= stijgend verloop van de aanbodcurve

Verandering aanbodcurve verschuiving aanbodcurve
Verandering: verandering aangeboden hoeveelheid door verandering factor (bv. prijs)
Verschuiving:
verandering aangeboden hoeveelheid door voorkeurverandering

Oppervlakte onder vraagcurve


= waarde van het goed voor een bepaald aantal consumenten

producentensurplus: consumptieprijs - reservatieprijs
= bedrag dat producent ontvangt bovenop zijn reservatieprijs
= voordeel: meer inkomsten dan de waarde die de producent hecht aan het product
= enkel wanneer de consumptieprijs hoger ligt dan de reservatieprijs
! indifferent producent heeft nooit producentensurplus

Totale ontvangsten: hele oppervlakte
Producentensurplus: oppervlakte boven aanbodcurve
Kosten: oppervlakte onder aanbodcurve

Prijsvorming

Vraagoverschot: vraag > aanbod (bij lage prijs)
= zal leiden tot prijsstijgingen
Hierdoor daalt de vraag
Aanbodoverschot: aanbod > vraag (bij hoge prijs)
= zal leiden tot prijsdalingen
Hierdoor stijgt de vraag

Marktevenwicht: geen overschotten aan beide zijde
gevraagde hoeveelheid = aangeboden hoeveelheid
Evenwichtprijs: prijs waaraan handel gedreven zal worden
Evenwichtshoeveelheid: hoeveelheid die verhandeld zal worden
= moeilijk te realiseren, wel een goed punt om zich naar toe te bewegen

De algebra van lineaire vraag- en aanbodcurven

VRAAGCURVE

Veel mogelijkheden tot vormgeving van een curve


Voorbeelden:
qv = (600/p) + 100
qv = -200 . ln p + 500
qv = 600 - 100 p (lineair verband)

Lineair verband
= eenvoudigste algebraïsche voorstelling
= weergeven via een vraagrechte
Bestaat uit twee parameters
- intercept: bij bovenstaand voorbeeld 600 (snijpunt horizontale as)
= bepaald positie v/d vraagcurve (≠ intercept = verschuiving vraagcurve)
- richtingscoëfficient: bij bovenstaand voorbeeld -100
= verband tussen q en p (registreert beweging v/d vraagcurve)
= bij de vraagcurve praktisch altijd negatief
= afgeleide v/d vraagcurve naar de prijs
= dqv/dp

! Verticale as: prijs (onafhankelijke)
! Horizontale as: hoeveelheid (variabele afhankelijke)

Ook mogelijk om de inverse vraagfunctie te zoeken


= prijs in functie v/d gevraagde hoeveelheid

p = 6 - (1/100)qv

Bij deze staan de assen wel zoals op de wiskundige manier
de richtingscoëfficiënt is dan dp/dqv

Curve van prijselasticiteit is beter om verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid weer te gevenAANBODCURVE

Voorbeeld:
qA = -150 + 150p
Bestaat uit twee parameters
- intercept: bij bovenstaand voorbeeld -150 (snijpunt horizontale as)
= bepaald positie v/d aanbodcurve (≠ intercept = verschuiving aanbodcurve)
- richtingscoëfficient: bij bovenstaand voorbeeld 150
= verband tussen q en p (registreert beweging v/d aanbodcurve)
= bij de aanbodcurve praktisch altijd positief
= afgeleide v/d aanbodcurve naar de prijs

! snijpunt verticale as: geeft prijs weer waaronder niemand verkoop
= reservatieprijs (reservatieprijzen weergegeven via inverse aanbodcurve)
= intercept van inverse aanbodcurve

p = 1 + (1/150)qA

Marktevenwicht en evenwichtprijs haast nooit exact te vinden
= trail and error zoeken
Theoretische evenwichtprijs:
qV = qA <=> f(p*) = g(p*) met p* = evenwichtsprijs

Voor dit voorbeeld:
600 - 100p* = -150 + 150p*
=> p* = 3
=> q* = 300

Verschuivingen van vraag en aanbod

Voorbeelden:
- reizen Mexico: goedkoper, toch minder gekocht (wellicht door Mexicaanse griep)
- cd-spelers: goedkoper, toch minder gekocht (wellicht door mp3-spelers)

Andere factoren dan prijs zorgt voor verandering van vraag


= factoren ≠ prijs niet meer constant houden, ceteris paribus stopzetten
=oorzaak voor verschuivingen

Verschuiving van de vraagcurve

Stel gevraagde hoeveelheid broodjes nu afhankelijk van


- prijs broodje
- prijs friet
- inkomen

Nieuwe functie:


qv = 50 + 0.25y + 75pfriet - 100p
=
- toename prijs friet, zorgt voor verschuiving naar rechts (meer vraag naar broodjes) + vice versa
- daling inkomen, zorgt voor verschuiving naar links (minder gevraagde broodjes) + vice versa

Verschuiving van de aanbodcurve

Stel aangeboden hoeveelheid broodjes nu afhankelijk van


- prijs broodje
- technologische vooruitgaan
- prijs inputs

=
- toename technologische vooruitgang, zorgt voor verschuiving naar rechts (meer aangeboden broodjes) + vice versa


- toename prijs inputs, zorgt voor verschuiving naar links (minder aangeboden broodjes) + vise verca

Comparatieve statica
= elke verschuiving verandert het marktevenwicht

Voorbeeld Mexicaanse griep:
- vraag reizen neemt af: vraagcurve naar links
= ontstaan van aanbodoverschot bij oorspronkelijke evenwichtsprijs
- prijs zal dalen, waardoor aangeboden hoeveelheid daalt
= bereiken van nieuw evenwicht

  • Algemene vraagfunctie
  • Algemene aanbodfunctie
  • Reservatieprijs
  • Marktevenwicht
  • AANBODCURVE Voorbeeld: q A = -150 + 150p Bestaat uit twee parameters - intercept
  • Verschuiving van de vraagcurve
  • Verschuiving van de aanbodcurve
  • Comparatieve statica

  • Dovnload 13.64 Kb.