Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso

Dovnload 252.36 Kb.

Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tsoPagina2/4
Datum05.12.2018
Grootte252.36 Kb.

Dovnload 252.36 Kb.
1   2   3   4

In dit leerplan werden de betreffende doelstellingen en inhouden opgenomen.

Voor de modaliteiten om het attest te behalen, verwijzen we naar de bevoegde organisaties en instanties. 1. Evaluatie

  1. Wat en waarom evalueren?

Evalueren is het verzamelen en beoordelen van gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze prestaties moeten gerelateerd zijn aan de door het onderwijs geformuleerde doelstellingen.

  1. Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via evalueren krijgen de leerlingen en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Met het proces bedoelen we het leerproces van de lerende. Dit proces bestaat uit het verwerken van de aangeboden leerinhouden die toelaten de doelen te realiseren, het evalueren van die doelstellingen en het bijsturen of remediëren.

De evaluatie van het product is een meting die aangeeft of de lerende in voldoende mate de vooropgestelde doelen heeft bereikt.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:


 • kennis;

 • inzichten;

 • vaardigheden;

 • attitudes;

en aan de samenhang ertussen.

Met het oog op het realiseren van het studierichtingsprofiel is het belangrijk dat de lerende via zelfevaluatie zijn eigen leerproces leert bijsturen om te komen tot competenties die hij nodig heeft om verder te studeren in een Se-n-Se of hoger onderwijs professionele bachelor.  1. Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de leerlingen en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Naast deze vorm van evalueren moet, met het oog op het studierichtingsprofiel, worden nagegaan of de beoogde doelen van de leercompetenties gehaald worden. Hiervoor zijn evaluaties van grotere leerinhouden nodig. Deze evaluaties kunnen gebeuren tijdens examenperiodes die door de school worden vastgelegd.

Verder kunnen de leerlingen ook nog periodiek, aan de hand van goed gekozen projecten en thema’s, worden geëvalueerd. Deze evaluaties van de projecten en thema’s hebben altijd het studierichtingsprofiel en de daarmee samenhangende leerdoelen op het oog.

Evalueren helpt het onderwijsproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit maar is een leermoment. Daardoor worden het leerproces van de leerling en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.  1. Hoe evalueren?

Tussen de doelstellingen, de gekozen werkvorm en de evaluatie is er een sterke relatie.

Indien we een formatieve evaluatie van het proces nastreven is het doel ervan goede feedback te kunnen geven. Er is sprake van een kwaliteitsvolle feedback indien de terugkoppeling van gegevens tot doel heeft de lerende ermee vooruit te helpen.

Indien we een summatieve evaluatie van het product nastreven is het doel ervan het uitspreken van een eindoordeel over de prestaties van de leerling. Deze evaluatie is gericht op het beslissen of een leerling al dan niet mag overgaan of een het diploma kan behalen.

Eigenschappen van de evaluatie: • juiste conclusies trekken uit de resultaten (validiteit);

 • levert bij herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten op (betrouwbaarheid);

 • elke leerling krijgt dezelfde kansen (objectiviteit);

 • de beoordelaar heeft geen invloed (objectiviteit);

 • de nodige informatie wordt verstrekt (transparantie);

 • de beoordeling is te rechtvaardigen (normering);

 • participatie in de evaluatie (leerlingbetrokkenheid);

 • aansluiten bij het beroepsleven (authenticiteit).

  1. Hoe rapporteren?

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de leerling en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen.


Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.

Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.

In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.

 1. Doelstellingen en leerinhouden Realisaties mechanische vormgeving

(U) Doelstellingen en leerinhouden die als uitbreiding zijn bedoeld.

  1. Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen

   1. Beroeps- en studiekeuze

De leerling kan zich situeren in de leer- en loopbaanmogelijkheden van de studierichting Mechanische vormgevingstechnieken derde graad tso.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De taken en verantwoordelijkheden van de leden van het ‘mechanisch vormgevingsteam’ toelichten.

 • Het mechanisch vormgevingsteam

 • opdrachtgever, klant

 • nascholingsverantwoordelijke

 • werkplaatsverantwoordelijke

 • veiligheidsverantwoordelijke

 • Eigenheid diverse taken

 • Organigram van bedrijf

 • Eigenheid verantwoordelijkheden

 1. De eigenheid van de diverse mechanische vormgevingsbedrijven met eigen woorden uitleggen.

 • Eigenheid diverse mechanische vormgevings-
  bedrijven

 • project proces

 • continu proces

 • standaard proces

 1. De mechanische vormgevingsbedrijven in de Belgische en de Vlaamse economische context situeren.

 • Mechanische vormgevingsbedrijven in de Belgische en de Vlaamse economische context

 • diensten

 • tewerkstelling

 • vestiging

 • hoofd- en nevenactiviteit
 1. Van een mechanisch vormgevend bedrijf de structuur toelichten.

 • Bedrijf

 • ontvangst en verkoopsteam

 • boekhouding

 • aanbesteding

 • nacalculatie

 • planning
 1. De kenmerken van een mechanisch vormgevingsbedrijf toelichten.

 • Aard van de vestiging

 • lokaal

 • vestigingsplaats

 • regionaal

 • internationaal
 • Productengamma

 • Personeelsbezetting

 • Innovatie

 • Marketing (U)

 1. De tewerkstellings- en nascholingsmogelijkheden van een vomgevingstechnicus met eigen woorden uitleggen.

 • Beroepen

 • Nascholingsmogelijkheden

 • Volwassenenonderwijs

 • sectorale opleidingen

 • certificeringen

 • VDAB

 • bedrijfsopleidingen

 • Tewerkstellingsmogelijkheden

 • aard

 • soort contract

 • interimarbeid
 1. De kenmerken eigen aan het statuut van werknemer met eigen woorden uitleggen.

 • Werknemersstatuut

 • rechten

 • plichten

 • arbeidsovereenkomsten

 • sociale zekerheid
   1. Preventie en milieu

De leerling kan zijn realisaties voorbereiden en uitvoeren rekening houdend met en volgens de vigerende regelgeving rond gezondheid, preventie en milieu.

Algemeen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Op de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere personen, in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding.

 • Veiligheid

 • Gezondheid

 • Instructies

 1. Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld.

 • Gebruiksaanwijzin

 • Machine-instructiekaart

 • Veiligheidsinstructiekaart.

 • Gevaarlijke stoffen

 • Etikettering

 1. Op de juiste wijze gebruik maken van de per-soonlijke beschermingsmiddelen die ter be-schikking worden gesteld en deze na gebruik weer opbergen

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 1. De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen herkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen.

 • Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s)

 • Signalisatie

 • Pictogrammen

 • Noodprocedures

 • Evacuatieprocedures

 1. Elk ernstig of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid en elk gebrek in de beschermingssystemen dat vastgesteld wordt, onmiddellijk melden.

 • Gevaren

 • Risico’s

 • Meldingsprocedures
 1. Waar nodig meewerken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om taken uit te voeren of verplichtingen na te leven met het oog op de veiligheid.

 • Preventieadviseur

 • Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

 • Comité voor preventie en bescherming op het werk.

 1. Waar nodig meewerken aan de realisatie van veilige arbeidsomstandigheden, een veilig arbeidsmilieu en aan het voorkomen van risico’s inzake veiligheid en gezondheid binnen het werkterrein.

 • Beginselen van preventie en veiligheid

 1. Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en bijdragen tot een positief klimaat op dit vlak.

 • Agressie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag

 1. De wijze waarop in een bedrijf de diverse milieuaspecten toegepast worden, met eigen woorden toelichten.

 • Organisatie van de milieudienst

 • Milieucoördinator

 • Milieufilosofie

 • Milieuvoorschriften

 • Afvalvoorkoming en –verwerking

Specifiek

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De aangebrachte veiligheidsvoorzieningen, na instel-, montage- en onderhoudswerk-zaamheden, terugplaatsen en testen op functionaliteit.
 1. Elektrische toestellen, overeenkomstig de ba4 en ba5 schakelprocedures, schakelen en toelichten.
 1. Binnen een gegeven opdracht, de te nemen voorzorgen bij de opstart- en uitschakelprocedure toepassen. Eventuele gevolgen bij noodstopprocedure toelichten.
 1. De aangebrachte veiligheidsvoorzieningen, na montage- en onderhoudswerkzaamheden, terugplaatsen en testen op functionaliteit.


   1. Kwaliteitsbeheersing

De leerling kan zijn realisaties evalueren en bijsturen.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitsbeheersing toelichten.

 • Procesevaluatie

 • Productevaluatie

 • Demingcirkel

 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, uitvoeringsfouten ontdekken en oplossingen formuleren.
 1. Aan de hand van technische documentatie, een 3D-meetsysteem instellen en bedienen.
 1. Aan de hand van technische documentatie, meetgereedschappen in-, afstellen, gebruiken en aflezen.

 1. Aan de hand van een tekening, de afmetingen van constructieonderdelen opmeten en nagaan of deze voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen.

 2. De meetresultaten rapporteren en interpreteren.

 3. Maatregelen formuleren om het productieproces bij te sturen.

 • Opgelegde kwaliteitseisen

 • Meetinstrument

 • Conventionele meetinstrumenten

 • 3D- meetsysteem

 • Meetopstelling

 • Rapportering

 • Interpretatie

 • Bijsturing

 1. Een hardheidsmeting op diverse materialen uitvoeren en de meetresultaten interpreteren, rapporteren en toelichten.

 • HRc   1. Kostprijs, planning en organisatie

De leerling kan bij de uitwerking van zijn realisaties rekening houden met kostprijs, planning en organisatie.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Aan de hand van een praktisch voorbeeld, de organisatie en administratie van een magazijn toelichten.
 1. Rekening houdend met de voorschriften van de leverancier, het opslaan, het stapelen en het beschermen van de materialen toepassen en toelichten.

 • Kenmerken van producten en materialen

 • Verhandelen, bewerken, verwerken

 • Sorteren

 • Opslag

 1. De hoeveelheid en de aard van geleverde materialen met de leveringsbon vergelijken en afwijkingen rapporteren.
 1. Werkopdrachten maken en in functie van de uitvoering met de opdrachtgever volgens afspraak communiceren.

 • Het lezen van werkopdrachten

 • Communiceren volgens afspraak

 1. Rekening houdende met gemaakte afspraken, de eigen werkplek inrichten.

 1. Het doel van het plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden toelichten.

 • Eigen werkzaamheden

 • Planning

 • Organisatie

 1. De parameters die de planning beïnvloeden toelichten en hiermee rekening houden bij de opmaak van de planning.

 • Parameters die de planning beïnvloeden

 • Aanvang werkzaamheden

 • Einde werkzaamheden

 • Algemene projectdefinitie

 1. Voor een eenvoudig uit te voeren project, op basis van kalenderdagen, een balkendiagram maken.

 • Eigen werkzaamheden

 • Teamwerkzaamheden

 1. Aan de hand van een werktekening, een werkvoorbereiding van een constructieonderdeel opstellen, toelichten en verantwoorden.
 1. Per bewerking, de tijdsduur registeren, vergelijken met de berekende tijdsduur, de resultaten toelichten.
 1. Van uit te voeren werkzaamheden info verzamelen met betrekking tot de kostprijs.

 • Kostprijs grondstoffen (materiaal)

 • Kostprijs machines (materieel)

 • Kostprijs lasnaden

 • Vaste kosten/variabele kosten

 1. Binnen een gegeven opdracht, volgens verstrekte richtlijnen, de gegevens inherent aan de werkzaamheden noteren en verwerken.

 • Bestelbon

 • Werkkaart

 • Verslag …  1. Doelstellingen te realiseren in Mechanische vormgevingen

Bij het opstellen van de leerplandoelstellingen en leerinhouden wordt het behalen van de volgende competenties beoogd:

 • in uit te voeren mechanische constructies de constructieonderdelen herkennen, hun functie en relatie t.o.v. elkaar bepalen en uitvoeringstekeningen maken;

 • materialen kiezen rekening houdend met de kenmerken die het mechanisch vormgeven van constructies beïnvloeden;

 • mechanische energieomzettingen en stabiliteitsvoorzieningen bij toegepaste machines toelichten en bij constructies bepalen;

 • elektrische energieomzettingen bij toegepaste machines toelichten en bij projecten bepalen.

 • een geschikt vormgevingsproces en machine kiezen;

 • volgens opgelegde en zelf vastgelegde kwaliteitscriteria constructies en constructieonderdelen verspanend vormgeven;

 • de montage en installaties voorbereiden en de te gebruiken technieken, gereedschappen en machines kiezen;

 • de opbouw, werking, functie en onderlinge relatie van componenten in een hydraulisch proces duiden;

 • de opbouw, werking, functie en onderlinge relatie van componenten in een pneumatisch proces duiden;

 • pneumatische constructies monteren en testen op functionaliteit.

   1. Communicatie

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Met een behulp van CAD-pakket 3D- tekeningen maken.

 • Samenstellingstekening

 • Schema- of systeemtekening

 • Deeltekeningen van afzonderlijke constructie-elementen

 1. Van een uit te voeren constructie en -onderdeel, de referentiepunten, -lijnen en -vlakken bepalen.

 • Assenstelsels

 • Referentieassenstelsel (absoluut)

 • Relatief assenstelsel(s)

 • Absolute coördinaten

 • Relatieve coördinaten

 • Aslijnen

 • Referentiepunten

 • Referentielijnen

 • Referentievlakken

 1. Op uitvoeringstekeningen afmeteng, genormaliseerde en symbolische voorstellingen aanbrengen en toelichten.

 • Maatinschrijving en maataanduiding

 • Gestrekte lengte, afmetingen

 • Schaal, schaalfactor

 • Maat-, vorm- en plaatstolerantie

 1. Van een uit te voeren constructie en -onderdeel uit plaatmateriaal ontvouwingen tekenen en de plooivolgorde bepalen. (U)

 • Gestrekte lengte

 • Ontvouwingen

 • Plooivolgorde

 1. Uit een 3D-voorstelling een 2D-tekening genereren.1   2   3   4

 • Wat en waarom evalueren
 • Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren
 • Doelstellingen en leerinhouden Realisaties mechanische vormgeving
 • LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN
 • Algemeen LEERPLANDOELSTELLINGEN
 • Specifiek LEERPLANDOELSTELLINGEN
 • Kostprijs, planning en organisatie
 • Doelstellingen te realiseren in Mechanische vormgevingen
 • Communicatie LEERPLANDOELSTELLINGEN

 • Dovnload 252.36 Kb.