Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mededeling van het favv verordening (EG) nr. 669/2009

Dovnload 116.33 Kb.

Mededeling van het favv verordening (EG) nr. 669/2009Datum05.12.2018
Grootte116.33 Kb.

Dovnload 116.33 Kb.


MEDEDELING VAN HET FAVV
VERORDENING (EG) nr. 669/2009

ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG

Deze mededeling beoogt een aantal pertinente vragen op te lossen in verband met de toepassing van bovengenoemde verordening.
1. Waar gebeuren de controles?
Aangezien het gaat om producten met een verhoogd risico voor de gezondheid van mens en dier eist de EU dat deze worden gecontroleerd aan de buitengrenzen van de EU. Dit betekent dat zowel de documentaire als de overeenstemmings- en materiële controle uitgevoerd worden in aangewezen punten van binnenkomst (APB).

België heeft volgende punten aangeduid:


-    voor het zeeverkeer: Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge ;

-    voor het luchtverkeer: Bierset, Deurne, Gosselies, Oostende, Zaventem ;

-    voor het postverkeer: Bpost International, Zaventem .
Contactgegevens
Alle bedrijven die zich binnen het douanegebied van de betrokken APB bevinden en voldoen aan bepaalde criteria (artikel 4.) die toelaten dat de door de verordening opgelegde controles kunnen worden uitgevoerd, kunnen de producten invoeren en in het bedrijf laten controleren door het FAVV. De bedrijven dienen hiertoe een toelating aan te vragen in de LCE. We noemen dit ‘controlepunten’ volgens bijlage III 19.1 (Koninklijk besluit van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
Verordening (EG) nr. 669/2009, artikel 4

Minimumvoorschriften voor aangewezen punten van binnenkomst

Onverminderd artikel 19 moeten de aangewezen punten van binnenkomst ten minste beschikken over:

a) voldoende personeel met de geschikte kwalificatie en ervaring om de voorgeschreven controles op zendingen uit te voeren;

b) geschikte voorzieningen voor het uitvoeren van de vereiste controles door de bevoegde autoriteit;

c) gedetailleerde instructies betreffende de monsterneming voor analyse en de verzending van de genomen voor analyse naar een krachtens artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 aangewezen laboratorium („het aangewezen laboratorium”);

d) voorzieningen voor de opslag van zendingen (en zendingen in containers) in geschikte omstandigheden gedurende de periode dat zij, in voorkomend geval, in afwachting van de onder c) bedoelde analyse

worden vastgehouden, en voldoende opslagruimten, met inbegrip van koel- en vrieshuizen, voor gevallen waarin gezien de aard van de zending een gecontroleerde temperatuur vereist is;

e) loshulpmiddelen en geschikte apparatuur voor het nemen van monsters voor analyse;

f) de mogelijkheid om, waar nodig, in een overdekte ruimte te lossen en te bemonsteren voor analyse;

g) een aangewezen laboratorium dat de onder c) bedoelde analyse kan uitvoeren en zodanig gelegen is dat de monsters er binnen korte tijd naar kunnen worden vervoerd.


Daarnaast kan de invoerder ook steeds gebruik maken van de faciliteiten van de grensinspectieposten, voor zover de uitbater van de grensinspectiepost hiervoor de toestemming geeft, in overleg met het FAVV.

Het VEN (Vestigingseenheid nummer) ofwel van het bedrijf in kwestie, ofwel van de grensinspectiepost, zal als APB-eenheid nummer figureren op het Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst (GDB).

(zie verder richtsnoeren voor het invullen van het GDB).
2. Hoe gebeuren de controles?
Elke zending die de EU binnenkomt moet door de belanghebbende worden aangemeld ten minste één werkdag voor de aankomst in het punt van binnenkomst (APB). Zie ook omzendbrief http://www.favv.be/exportderdelanden/omzendbrieven/_documents/2011_12_05_invoervooraanmeldingomzendbrief_NL.pdf .De melding gebeurt via een gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) waarvan deel I, met uitzondering van I.2 volledig en correct wordt ingevuld. Dit gebeurt via het TRACES systeem. Voor de belanghebbenden bij de lading die reeds toegang hebben tot TRACES verandert er niets. Zij loggen in en vullen dan deel I van het GDB in. De belanghebbenden die nog geen toegang hebben, vragen een account aan via TRACES. De procedure staat beschreven in de TRACES handleiding (vanaf bladzijde 15) die te vinden is op de website van het FAVV (http://www.favv.be/sp/pa-an/_documents/2010-11-04_TRACES-v332-FAQs-NL-20101005.pdf ).

Dezelfde toepassing dient gebruikt te worden voor de aanmelding van andere producten, voor zover er geen specifiek aanmeldingsformulier is voorzien zoals in geval van diervoeders waarop Verordening (EG) nr. 669/2009 niet van toepassing is of handelsnormcontroles van groenten en fruit en voor zover TRACES deze producten in haar systeem heeft opgenomen.


Het FAVV voert dan een 100% controle uit op dat GDB.
Steekproefsgewijs wordt een overeenstemmings- en materiële controle uitgevoerd volgens de controlefrequenties opgegeven in bijlage I van de verordening.

De materiële controle omvat steeds een bemonstering van de producten voor analyse op de in bijlage I van de verordening vermelde risico’s. Na het afronden van de controles ontvangt de belanghebbende een afgetekend exemplaar van het GDB wat nodig is om de aangifte ten invoer bij de douane te doen. Dit afgetekend GDB dient de zending te vergezellen tot aan de plaats van bestemming vermeld op het GDB.


Het FAVV kan het verdere vervoer van de zending toestaan in afwachting van de resultaten van de materiële controles, zijnde het analyseresultaat, mits verwittiging van de bevoegde overheid op de plaats van bestemming. Een gewaarmerkte kopie van het GDB begeleidt dan de zending in afwachting van de resultaten. Ondertussen blijft de zending permanent onder controle van de bevoegde autoriteiten.
Alle kosten voor deze controles zijn ten laste van de belanghebbende.
3. Wie bepaalt welke zending wordt gecontroleerd?
De zending, die een overeenstemmings- en materiële controle dient te ondergaan, wordt bepaald door het FAVV op een niet discriminatoire basis waarbij geen privileges zijn gekoppeld aan de bedrijven van bestemming.

De verordening voorziet dat de resultaten van de materiële controles zo spoedig als technisch mogelijk, beschikbaar dienen te zijn.


4. Lijst met producten
De lijst in bijlage I van de verordening wordt aangepast door de Europese Commissie op basis van de criteria voorzien in de verordening. Signalen kunnen zijn: Rapid alert (RASFF) meldingen, bevindingen van het Gezondheid en Voedsel audits en analyses team (HFAA), afwijkende goederenstromen…

Uitgangspunt is te komen tot een flexibele lijst die per kwartaal wordt herzien.

Praktisch, wanneer de lijst voor een bepaald product uit een bepaald land 10% aangeeft, betekent dit dat 10% van de inkomende zendingen wordt onderworpen aan een overeenstemmings- en materiële controle. Let wel de documentaire controle geldt voor 100% van de zendingen.
Overigens is het FAVV steeds vrij om andere bijkomende monsternemingen te verrichten dan deze voorzien in de verordening. Deze vallen dan onder het nationale controleplan en zijn voor rekening van het FAVV.
5. Het Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst (GDB)
De verordening bevat in bijlage II niet alleen het model van het GDB maar ook de richtsnoeren voor het invullen van de vakken.
De belanghebbende vult het GDB in per zending, rekening houdend met de definitie van een zending, zijnde dat ieder afzonderlijk product vermeld in bijlage I als afzonderlijke zending wordt beschouwd, zelfs als deze producten zich in hetzelfde transportmiddel (vb. container) bevinden. Raadpleeg ook de FAQ voor de beschrijving van een zending (Q20).
Het origineel GDB moet de zending vergezellen. Dit betekent dat na de uitvoering van de voorgestelde controles het GDB door het FAVV wordt aangevuld en ondertekend en aan de belanghebbende zal worden overhandigd. Dit GDB dient dan voorgelegd te worden aan de douane als voorwaarde voor de in het vrije verkeer stelling.
6. Derogatie
Enkel in volgend geval kunnen de overeenstemmings- en materiële controles verlegd worden buiten het douanegebied van de APB (artikel 9 van de onderhavige verordening):
wanneer een nieuw product wordt toegevoegd aan bijlage I dat aanleiding geeft tot logistieke en hygiënische problemen om het product op een correcte manier af te leveren op de plaats van bestemming gelet op het bederfbare karakter of andere specifieke kenmerken, kan het bedrijf van bestemming als ‘controlepunt’ worden aangeduid onder dezelfde voorwaarden als aangehaald in punt 1.
Wanneer de bevoegde overheden op het APB en deze die de controles uitvoeren in verschillende lidstaten zijn gesitueerd, dienen door de bevoegde overheden samenwerkingsregelingen te worden getroffen om te garanderen dat:
7. Interessante link
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/index_en.htm
Informatie (Engels) betreffende:


 • APB/controlepunten in de lidstaten

 • FAQ

 • Laatste nieuws: wijzigingen van bijlage I

Richtsnoeren voor het invullen van het GDB (Deel I)
Inleidende mededeling
Een GDB moet ingevuld worden voor iedere zending.

Een zending is een hoeveelheid van de in bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 669/2009 vermelde diervoeders of levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong van dezelfde klasse of omschrijving die onder hetzelfde document of dezelfde documenten vallen, met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd en uit hetzelfde derde land of deel van dat land afkomstig zijn.


Algemeen:

De richtsnoeren hebben telkens betrekking op het met het nummer aangegeven vak.


Zoals vermeld in punt 2. dient de TRACES toepassing ook gebruikt te worden om onderstaande goederen aan te melden:Verordening (EG) nr. 1829/2003

Inzake genetisch gemodificeerde organismen

Verordening (EG) nr. 882/2004

officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong onder artikel 15.1 en 2

Verordening (EG) nr. 1635/2006

voorwaarden voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (o.a. paddenstoelen)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014

invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/175

bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico's van verontreiniging van dit product met pentachloorfenol en dioxinen (guar gum)

Verordening (EU) nr. 284/2011

specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit de Volksrepubliek China en de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/6

bijzondere voorwaarden voor levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima

Besluit 2010/315/EU

steekproefsgewijze controles op de afwezigheid van LL RICE 601 in rijstproducten

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/949

voorafgaande controles op de aanwezigheid van mycotoxinen die door bepaalde derde landen worden verricht op bepaalde levensmiddelen

Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU

noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme Bt 63 in rijstproducten

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014

bijzondere voorwaarden voor de invoer van okra's en kerrieblad uit India en houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013

Deel I Dit deel moet worden ingevuld door de exploitant van het diervoerder- en levensmiddelenbedrijf of zijn vertegenwoordiger, tenzij anders aangegeven.
Vak I.1. Verzender: naam en volledig adres van de natuurlijke of rechtspersoon (exploitant van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf) die de zending verzendt. Opgave van telefoon- en faxnummers of e-mailadres wordt aanbevolen.
Vak I.2. Dit vak moet worden ingevuld door de autoriteiten van het aangewezen punt van binnenkomst (APB) zoals omschreven in artikel 2.

- Referentienummer van het GDB: BE/IM/LCE/jaar/agent/volgnummer

Jaar: jaartal in 4 cijfers

Agent: legitimatienummer

Volgnummer: volgnummer van het certificaat van de betreffende agent.

De nummering van de invoercertificaten maakt geen onderscheid in de aard van het gecertificeerde product of de wetgeving waaronder het invoercertificaat wordt afgeleverd.


- APB: naam van het APB.

- Nr. APB-eenheid: Hier wordt het VestigingsEenheidsNummer (VEN) ingevuld van de onderneming binnen de douanezone van de APB waar de controles worden uitgevoerd (controlepunt).De belanghebbende kan de controles vragen in de erkende grensinspectieposten indien dit technisch mogelijk is. Dan wordt het VEN van de GIP ingevuld.
Vak I.3. Geadresseerde: naam en volledig adres van de natuurlijke of rechtspersoon (exploitant van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf) voor wie de zending bestemd is. Opgave van telefoon- en faxnummers of e-mailadres wordt aanbevolen.
Vak I.4. Belanghebbende bij de zending (exploitant van het diervoeder- of levensmiddelenbedrijf of hun afgevaardigde of de declarant): de persoon die voor de zending verantwoordelijk is op het ogenblik dat zij op het APB wordt aangeboden, en die namens de importeur de nodige declaraties bij de bevoegde autoriteiten doet. Geef de naam en het volledige adres op. Opgave van telefoon- en faxnummers of e-mailadres wordt aanbevolen.
Vak I.5. Derde land van oorsprong: het derde land waarvan de goederen afkomstig zijn, waar zij worden geteeld, geoogst of geproduceerd.
Vak I.6. Derde land van verzending: dit is het derde land waar de zending is geladen in het vervoermiddel waarmee zij uiteindelijk naar de Gemeenschap is gebracht.
Vak I.7. Importeur: naam en volledig adres. Opgave van telefoon- en faxnummers of e-mailadres wordt aanbevolen.
Vak I.8. Plaats van bestemming: leveringsadres in de Gemeenschap. Opgave van telefoon- en faxnummers of e-mailadres wordt aanbevolen.
Vak I.9. Aankomst op het APB: geef de datum aan waarop de zending naar verwachting op het APB zal aankomen.
Vak I.10. Documenten refereren naar de in het opschrift vermelde wetgeving; noteer de datum van afgifte en het nummer van de officiële documenten die de zending in voorkomend geval vergezellen.
Vak I.11. Vermeld alle gegevens betreffende het vervoermiddel van aankomst: voor vliegtuigen het vluchtnummer, voor schepen de naam van het schip, voor wegvoertuigen het registratienummer met eventueel het nummer van de aanhanger, voor spoorwagons de identificatiegegevens van de trein en het wagonnummer. Referenties van documenten: nummer van de luchtvrachtbrief, de zeevrachtbrief of het commercieel registratienummer van de trein of het voertuig.
Vak I.12. Omschrijving van de goederen: geef een gedetailleerde omschrijving van de goederen (met inbegrip van de soort voor diervoeders). Het/de lotnummer(s) aangeven.
Vak I.13. Goederen- of GN-code van de Gecombineerde Nomenclatuur.
Vak I.14. Brutogewicht: totaalgewicht in kg. Dit wordt omschreven als de totale massa van de producten inclusief de onmiddellijke verpakkingen en alle andere verpakkingen, maar exclusief de transportcontainers en andere transportmiddelen. Nettogewicht: gewicht van het product zelf in kg, exclusief de verpakking. Dit wordt omschreven als de massa van de producten zelf zonder de onmiddellijke verpakkingen of andere verpakkingen.
Vak I.15. Aantal colli.
Vak I.16. Temperatuur: kruis de geschikte vervoer-/opslagtemperatuur aan.
Vak I.17. Soort colli: vermeld de aard van de verpakking van de producten.
Vak I.18. Goederen bestemd voor: kruis het passende vakje aan, naargelang de goederen bestemd zijn voor menselijke consumptie zonder voorafgaande sortering of materiële behandeling (kruis in dat geval „Menselijke consumptie” aan), of voor menselijke consumptie na een dergelijke behandeling (kruis in dat geval „Verdere verwerking” aan), of voor gebruik als diervoeder (kruis in dat geval „Diervoeders” aan).
Vak I.19. Vermeld alle zegelnummers en containernummers voor zover dat relevant is.
Vak I.20. Overbrenging naar een controlepunt: in toepassing van artikel 9(2) en (gedurende de in artikel 19(1) vermelde overgangsperiode) moet de autoriteit van het APB dit vakje aankruisen om het verdere vervoer naar een ander controlepunt mogelijk te maken. Hij vult ook het VEN in van het controlepunt.

Vak I.22. Voor invoer: dit vakje aankruisen als de zending bestemd is voor invoer in de Europese Unie (artikel 8).


Vak I.23. Niet van toepassing.
Vak I.24. Kruis het passende vervoermiddel aan.

Contactgegevens
APB

Contactgegevens

Toegelaten Producten (bijlage I)

Antwerpen haven

Kaai 234, Kragenweg 4, 2030 Antwerpen
Kaai 1795, St. Antoniusweg, 9130 Beveren

Gipp.ANT@favv.be

Alle verse producten
Alle overige producten


Deurne luchthaven

Italiëlei 124 Bus 92

2000 Antwerpen
Info.ANT@favv.be

Alle producten

Gent haven

Zuiderpoort - Blok B 10de verd.

G. Crommenlaan 6/1000

9050 Gent

Gip.OVB@favv.be

Alle producten

Oostende haven

AIPM - Koning Albert I laan 122

8200 Brugge
Gip.WVL@favv.be

Alle producten

Oostende luchthaven

Nieuwpoortsesteenweg 889 – bus 6

8400 Oostende

Gip.WVL@favv.be

Alle producten

Zeebrugge haven

Minister Beernaertstraat 1

8380 Zeebrugge
Gip.WVL@favv.be

Alle producten

Bierset luchthaven

Flying Farm Bat.46

4460 Grace-Hollogne
Pif.LIE@afsca.be

Alle producten

Gosselies luchthaven

Avenue Thomas Edison, 3

7000 Mons
Info.HAI@afsca.be

Alle producten

Zaventem luchthaven

Luchthavenlaan, Gebouw 706 – 3e verdieping, kamer 7307, PB 36,

1931 Zaventem

Gip.VLI@favv.be

Alle producten

Bpost International

Luchthavenlaan, Gebouw 706 – 3e verdieping, kamer 7307, PB 36,

1931 Zaventem

Gip.VLI@favv.be

Alle producten

Post- en koerierdienst

1-03-2018(versie 5) Page


 • Verordening (EG) nr. 669/2009, artikel 4 Minimumvoorschriften voor aangewezen punten van binnenkomst
 • Richtsnoeren voor het invullen van het GDB (Deel I) Inleidende mededeling Een GDB moet ingevuld worden voor iedere zending. Een zending
 • Inzake genetisch gemodificeerde organismen
 • Kaai 234, Kragenweg 4, 2030 Antwerpen Kaai 1795, St. Antoniusweg, 9130 Beveren Gipp.ANT@favv.be
 • Italiëlei 124 Bus 92 2000 Antwerpen Info.ANT@favv.be
 • AIPM - Koning Albert I laan 122 8200 Brugge Gip.WVL@favv.be
 • Minister Beernaertstraat 1 8380 Zeebrugge Gip.WVL@favv.be
 • Avenue Thomas Edison, 3 7000 Mons Info.HAI@afsca.be
 • Luchthavenlaan, Gebouw 706 – 3e verdieping, kamer 7307, PB 36, 1931 Zaventem Gip.VLI@favv.be

 • Dovnload 116.33 Kb.