Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Meedogenloze martelingen voor het landsbelang’ Een onderzoek naar moraal en emotie in Jesper Kies 16 augustus 2010

Dovnload 2.07 Mb.

Meedogenloze martelingen voor het landsbelang’ Een onderzoek naar moraal en emotie in Jesper Kies 16 augustus 2010Pagina36/65
Datum12.03.2017
Grootte2.07 Mb.

Dovnload 2.07 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65

3. Methoden
Binnen dit onderzoek staat de vraag centraal hoe morele keuzes tot stand komen in 24 en in hoeverre emotie binnen deze keuze een rol speelt. Er is hierbij sprake van een explorerend onderzoek. Er is namelijk nog weinig onderzoek gedaan naar de vervlechting van emotie en moraal in populair televisiedrama. Tevens kan het onderzoek gezien worden als een onderzoek naar betekenissen binnen televisie-inhoud. Moraal en emotie zijn namelijk complexe, dynamische concepten die enkel door middel van het waarnemen van betekenissen van de inhoud van televisie te onderscheiden. Bij deze concepten is er sprake van een diepere betekenis binnen het mediaproduct. Kwantitatief onderzoek, met behulp van bijvoorbeeld een coderingsschema, zou in dit onderzoek niet veel uitkomst bieden, omdat deze methode gericht is op eenvoudig te meten, kwantitatieve concepten. Omdat er sprake is van het onderzoeken van dynamische, complexe betekenissen, is als methode voor een kwalitatieve onderzoeksvariant gekozen. Met het open karakter van kwalitatief onderzoek zal daarbij bovendien een meer betrouwbare samenstelling aan data verzameld kunnen worden, dan met het gesloten karakter van een kwantitatieve onderzoeksmethode. Waar kwantitatief onderzoek zich in de dataverzameling namelijk beperkt tot vooraf gestelde criteria, kan dataverzameling via een kwalitatieve variant het onderzoek nog verschillende richtingen opsturen en zo heldere nieuwe inzichten bieden. Daarnaast is er nog weinig onderzoek gedaan naar de samenhang van moraal en emotie in televisieseries. Het onderzoek hiernaar zal daarom explorerend van aard zijn. Voor de uitvoering van explorerend onderzoek is vervolgens kwalitatief onderzoek het meest geschikt (Wester & Pleijter, 2006). 24 kan ten slotte gezien worden als een cultureel product. Volgens Wester en Pleijter (2006) zijn culturele producten één van de belangrijkste onderzoeksobjecten waarbij bij uitstek gebruik wordt gemaakt van kwalitatief onderzoek.

Omdat er binnen dit onderzoek sprake is van een analyse van de inhoud van een mediaproduct, is binnen dit onderzoek vervolgens gekozen voor een inhoudsanalyse. Deze methode zal bestaan uit drie stappen, verwoord door Wester en Pleijter (2006), namelijk: registreren, interpreteren en selecteren van de gewenste en voor het onderzoek relevante informatie uit de inhoud van 24. Binnen dit onderzoek zal dit informatie zijn omtrent morele keuzes en de motivaties, achtergronden en emoties achter deze keuzes.

Voor de uit te voeren inhoudsanalyse van 24 is vervolgens gekozen voor een narratieve analyse (Wester & Weijers, 2006). Er is gekozen voor juist deze variant van inhoudsanalyse, vanwege het feit dat de inhoud van populair televisiedrama bestaat uit de verbeelding van verhalen. Televisie als verhalenverteller toont de kijker hoe verschillende dingen in het leven werken (Gerbner, 1998) (zie paragraaf 2.1.2). Zo geeft televisie ons een bepaald beeld hoe moraal en emotie in het leven functioneren. In dit geval zal door middel van een narratieve analyse dus onderzocht worden hoe 24 laat zien hoe emotie en moraal in elkaar zitten en hoe deze concepten volgens de serie in het leven werken. Om dit te achterhalen zullen de verschillende verhaallijnen uit de serie en de bijbehorende gebeurtenissen uiteen worden gezet. Met name de narratieve analyse van Wester en Weijers (2006) maakt gebruik van deze verhaallijnen en gebeurtenissen. Bovendien is de deze narratieve analyse speciaal ontwikkeld om onderliggende waarden binnen televisie-inhoud te onderzoeken. Omdat moraal en emotie als onderliggende waarden kunnen worden gezien die door televisie als verhalenverteller worden verbeeld (Gerbner, 1998), leent de narratieve analyse zich bij uitstek voor dit onderzoek.

Om de factoren die een rol spelen binnen morele keuzes van de personages in 24 te onderzoeken, zal seizoen vier van de serie worden geanalyseerd. Er is gekozen voor seizoen vier, omdat dit seizoen praktisch in het midden ligt van alle uitgezonden seizoenen. Het seizoen kan op deze manier gezien worden als een soort gemiddeld seizoen. Omdat het niet één van de eerste seizoenen betreft en ook niet één van de meest recente, zal het seizoen een goede representatie zijn van alle uitgezonden seizoenen van 24. Het zal namelijk elementen van zowel het begin van de serie bevatten als elementen die een rol spelen in de laatste seizoenen. Bovendien is seizoen vier een seizoen waar nog niet veel onderzoek naar is gedaan. De meeste onderzoeken hebben zich tot nu toe gericht op de eerste seizoenen. Omdat seizoen vier daarbij nog relatief nieuw is en tevens weinig onderzocht, zal een onderzoek naar de inhoud van dit seizoen in grotere mate kunnen bijdragen aan nieuwe wetenschappelijke inzichten dan een onderzoek naar de inhoud van overige seizoenen dit zou kunnen doen. Om zo veel mogelijk de aansluitende verhaallijnen en ontwikkelingen van personages te analyseren, is er vervolgens voor gekozen alle 24 afleveringen van het seizoen te analyseren. De keuze om het gehele seizoen te analyseren, komt voort uit het feit dat een seizoen 24 één gesloten verhaal is, waarbij het analyseren van slechts een bepaald deel geen compleet beeld zal kunnen geven.Zoals eerder vermeld is binnen de analyse van de afleveringen van 24 gekozen voor een narratieve analyse. Deze analyse zal zijn vorm krijgen naar aanleiding van het WOW-analyseschema van Wester en Weijers (2006). Het WOW-analyseschema bestaat uit vier verschillende fasen, namelijk: het transcriberen van elke te analyseren aflevering en het in kaart brengen van de te analyseren inhoud, het formuleren van verschillende verhaallijnen als onderdeel van de story, een diepere analyse van de inhoud van de verschillende verhaallijnen en een vergelijking van de geanalyseerde verhaallijnen. Deze verschillende fasen bestaan ieder uit verschillende stappen. Op deze manier bestaat het totale WOW-analyseschema uit 22 stappen (Wester & Weijers, 2006). Deze stappen zullen echter niet allen worden uitgevoerd. Slechts de belangrijkste stappen uit iedere fase, die van toepassing zijn voor het onderzoek naar 24, zullen worden toegepast.

De eerste fase bestaat uit het transcriberen van de verschillende te analyseren afleveringen van 24 en het in kaart brengen van de te analyseren inhoud. Deze fase bestaat uit zeven verschillende stappen. Stap één bestaat hierbij uit het transcriberen zelf. Transcriberen betekent het uitschrijven van de gesproken inhoud in de serie, in het kader van de betreffende context (bijvoorbeeld een locatie of relevante gebeurtenis) (Wester & Weijers, 2006). Dit transcriberen zal binnen de analyse van morele keuzes in 24 echter niet meer nodig zijn. Transcripten zullen namelijk worden verzameld via de website http://www.twiztv.com. Hierop zijn de transcripten van 24 van het hele seizoen te vinden. Stap twee, het in kaart brengen van de te analyseren inhoud, bestaat uit het vastleggen van de verschillende grote verhaallijnen. Binnen deze stap zullen tevens de karakters worden beschreven. Stap drie bestaat vervolgens uit het rangschikken van de onderscheiden getranscribeerde grote verhaallijnen en karakters. Delen uit de transcripten die van belang zijn voor de analyse en bij elkaar horen, worden hierbij gebundeld. Op deze manier kan het daaropvolgende analyseproces eenvoudiger verlopen. Stap vier en vijf betreffen het vastleggen alle eigenschappen van de verschillende karakters, zoals geslacht, leeftijd, sociale achtergrond en ras, maar ook persoonlijke eigenschappen die relevant zijn voor het verhaal, zoals slim of agressief (Wester & Weijers, 2006). Deze stappen zullen echter niet geheel worden uitgevoerd, maar waar voor het onderzoek relevant, worden verwerkt in stap twee. Stap zes is daarbij wel belangrijk. Binnen deze stap worden de verschillende nadrukkelijk geuite concrete en abstracte doelen van de handelingen van personages beschreven. Bovendien, en met name binnen dit onderzoek van belang, worden in deze stap de verschillende morele keuzes en handelingen omschreven. Morele keuzes zullen hierbij worden gedefinieerd als keuzes die gedrag betreffen dat betrekking heeft op anderen, en gemeenschappelijk bekende morele regels, idealen of andere eigenschappen bevatten (Gert, 2005). Keuzes zijn dus pas morele keuzes wanneer zij op andere personen betrekking hebben en als er sprake is van algemene morele waarden die voor iedereen bekend zijn (Gert, 2005) (zie paragraaf 2.3).Motieven die binnen deze keuzes en handelingen een rol spelen worden tevens binnen deze stap geformuleerd. Zo worden factoren die een rol spelen binnen bepaalde morele keuzes in deze stap uiteengezet. Daarnaast worden in deze stap de emoties die per morele keuze, handeling of dilemma in de serie te zien zijn, beschreven. Emoties zullen hierbij aan de hand van gelaatsuitdrukkingen worden onderscheiden. Er zal hier onderscheid worden gemaakt tussen de zeven verschillende door Ekman (2008) vastgestelde basisemoties, namelijk: woede, verdriet, afschuw, minachting, vrees, verrassing en plezier (zie paragraaf 2.4). De verschillende morele keuzes en de motieven voor deze keuzes, evenals de vertoonde emoties, worden binnen deze stap dus al voor het eerst geformuleerd. Ten slotte worden in stap zeven de verschillende, nadrukkelijk geuite vertoonde normen en waarden in kaart gebracht (Wester & Weijers, 2006). Deze normen en waarden relateren aan moraal, en zijn dus belangrijk om binnen het onderzoek te formuleren.

De tweede fase van het WOW-analyseschema wordt gevormd door het verder in kaart brengen en analyseren van het in de eerste fase gevonden materiaal. Deze fase is opgebouwd uit vijf verschillende stappen. Deze stappen richten zich echter met name op de narratieve opbouw van de verhaallijnen en zijn hierdoor in mindere mate van toepassing op dit onderzoek. Slechts de gevonden relevante inhoud uit de eerste fase zal daarom in deze fase verder worden uiteengezet en in kaart worden gebracht. Omdat dit onderzoek alleen geïnteresseerd is in de morele keuzes en deze al in de eerste fase zijn uiteengezet, zullen de stappen van de tweede fase van de WOW-analyse hierbij minder uitgebreid worden toegepast.De derde fase van het WOW-analyseschema betreft een diepere analyse van de verschillende onderscheiden verhaallijnen en morele keuzes en bestaat uit acht stappen (Wester & Weijers, 2006). De relevante, betreffende verhaallijnen zullen in deze fase uitvoeriger worden onderzocht, waardoor duidelijk zal worden hoe de aanwezige morele keuzes tot stand zijn gekomen. Verschillende factoren en morele belangen, alsmede normen en waarden die binnen morele keuzes een rol spelen, worden tijdens deze fase nadrukkelijker in kaart gebracht. Deze fase richt zich binnen de uitgebreider omschreven elementen met name op de verbanden die bestaan binnen het gevonden materiaal. Zo zal in deze fase bijvoorbeeld het verband tussen de morele keuzes en aanwezige emoties worden gelegd. Er zal bekeken worden of de verschillene morele keuzes zijn vervlochten met emotie, zoals gesteld door Frijda et al. (2000) (zie paragaaf 2.4). Stap één van derde fase van het WOW-analyseschema bestaat daarbij uit het herkennen van tegenstellingen die een rol spelen in de ontwikkeling van verschillende handelingen door personages. Hier gaat het om problemen, keuzes of beslissingen van belangrijke personages. Het kan hierbij zowel gaan om tegenstellingen tussen verschillende karakters als tegenstellingen binnen hetzelfde karakter. In dit onderzoek zal het met name gaan om tegenstellingen binnen de (morele) keuzes van personages. Tegenstellingen die hier op betrekking hebben zullen binnen deze stap worden onderscheiden. Daarnaast zullen in deze stap de tegenstellingen die kunnen bestaan tussen morele keuzes en vertoonde emoties beschreven worden. Stap twee bestaat uit het heroverzien van de verschillende vertoonde normen en waarden. Hierbij zal bekeken worden of verschillende normen en waarden bij elkaar horen of deel uitmaken van meer algemene normen en waarden. Omdat de morele keuzes binnen dit onderzoek een centrale rol spelen, is het van belang de verschillende vertoonde normen en waarden uitvoerig in kaart te brengen. De derde stap van fase drie bestaat uit het zoeken van verbanden tussen de eerder gevonden normen en waarden en tegenstellingen die een rol in de verhaallijn spelen. Het gaat hierbij om nageleefde normen en waarden die in de verhaallijn onder druk komen te staan (bijvoorbeeld door tegengestelde normen en waarden). Binnen de vierde stap wordt in één zin de moraal van de verhaallijn(en) verwoord. Op deze manier wordt, aan de hand van wat de serie duidelijk wil maken, in kaart gebracht of bepaalde morele keuzes door de serie als wenselijk of niet wenselijk worden verbeeld. Het draait in het onderzoek echter slechts om de morele keuzes zelf, dus zal deze stap wellicht niet voor alle verhaallijnen worden uitgevoerd. Stap vijf van de derde fase van het WOW-analyseschema bestaat uit het categoriseren van verschillende bij elkaar horende tegenstellingen, gevonden in de voorgaande vier stappen. Verschillende tegenstellingen kunnen worden samengenomen, waardoor er beter algemene uitspraken gedaan kunnen worden over welke elementen van bijvoorbeeld morele keuzes en emoties tegengesteld aan elkaar zijn. Stap zes bestaat vervolgens uit het formuleren van algemeen gevonden tegenstellingen. Dit formuleren gaat op basis van het nog verder categoriseren van de bij elkaar horende tegenstellingen. Er dienen hierbij, indien mogelijk, nog algemenere categorieën trachten te worden gemaakt. In de zevende stap worden vervolgens verbanden gelegd tussen de verschillende algemeen geformuleerde tegenstellingen. Algemene tegenstellingen die in relatie met elkaar zijn kunnen bijvoorbeeld zijn ‘pacifistisch/gewelddadig’ en ‘rationeel/emotioneel’. Dan zou pacifistisch bijvoorbeeld vaak samen kunnen gaan met rationeel en emotioneel bijvoorbeeld vaak met gewelddadig. In de zevende en laatste stap van de derde fase zal de moraal van het verhaal aan de hand van alle bevindingen in deze fase, in een paar zinnen worden omschreven (Wester & Weijers, 2006). Of deze stap werkelijk een toevoeging vormt voor het onderzoek zal later worden bekeken. Er zal dan tevens worden besloten om deze stap wel of niet uit te voeren.

De vierde en laatste fase bestaat uit een vergelijking van de verschillende verhaallijnen en alle bijbehorende gevonden verbanden en tegenstellingen per verhaallijn. De fase bestaat uit twee stappen. Eigenlijk worden hierin alle verbanden gelegd tussen al het gevonden materiaal. Overeenkomsten en gemeenschappelijke kenmerken zullen in deze stappen worden gezocht om de ‘gemene deler(s)’ in de totale geanalyseerde inhoud te kunnen formuleren (Wester & Weijers, 2006). De eerste stap bestaat uit het zoeken naar overeenkomsten tussen de verschillende tegenstellingen van de verhaallijnen. Er zal worden gekeken of er voor de hele serie, dus alle verhaallijnen, overeenkomsten bestaan in de gemeenschappelijke tegenstellingen van de verhaallijnen. Alle tegenstellingen worden hier dus over een nog groter geheel vergeleken. Er wordt bekeken of er over dit totale geheel een algemene strekking of tendens valt te formuleren. De tweede stap bestaat juist uit het vergelijken van de verschillende eigenschappen, doelen, motieven, keuzes en normen en waarden van de personages. Hierbij zullen de verschillen en overeenkomsten worden beschreven. Ook de manier waarop de verschillende tegenstellingen en problemen in de verhaallijnen worden verbeeld, speelt hier een rol. Door middel van een beschrijving van deze verschillende elementen wordt de dramatische structuur van de serie omschreven (Wester & Weijers, 2006). Of deze laatste stap werkelijk van toepassing is op het onderzoek naar de morele keuzes in 24, zal hierbij later echter nog moeten blijken. Met name de verschillen en overeenkomsten op het gebied van motieven, keuzes en normen en waarden van personages, met daarbij de verbeelde emoties, zullen in deze stap van belang zijn om te vergelijken.

Om de uitvoering van de WOW-analyse een bepaalde structuur mee te geven, is tevens een schema opgesteld dat tijdens de analyse zelf zal worden gebruikt om de morele keuzes en het tot stand komen daarvan, alsmede de gerelateerde emoties, waar te nemen en te registreren. Dit schema is te vinden in bijlage 1 van dit onderzoeksverslag.

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65


Dovnload 2.07 Mb.