Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van atb de Springplank

Dovnload 346.6 Kb.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van atb de SpringplankPagina1/2
Datum17.09.2018
Grootte346.6 Kb.

Dovnload 346.6 Kb.
  1   2Meldcode huiselijk geweld

en kindermishandeling van ATB De Springplank

Stappenplan voor het handelen bij signalen van

huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze meldcode is voor alle scholen vanInhoudsopgave

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 3

Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 5


 1. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 6

Stap 1. In kaart brengen van signalen 6

Stap 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies en meldpunt

Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld 8

Stap 3. Gesprek met de ouder 9

Stap 4. Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 10

Stap 5.Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 11

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen 11

Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder 11
 1. Verantwoordelijkheden van de school in het scheppen van een randvoorwaarde

voor een veilig werk- en meldklimaat 13 1. Sociale kaart van ATB De Springplank
 1. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stichting PANTA RHEI, het bevoegd gezag van ATB De Springplank

Overwegende: • dat ATB De Springplank verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij ATB De Springplank op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen en ouders/verzorgers attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;
 • dat ATB De Springplank, een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers die binnen ATB De Springplank werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; • dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten;
 • dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;
 • dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor ATB De Springplank werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de basisschool zorg, begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt;
 • dat onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker zijn professionele diensten verleent;

In aanmerking nemende

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning

 • de Wet op de jeugdzorg;

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • de Wet op het primair onderwijs;

 • het privacyreglement van ATB De Springplank.

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.
  1   2


Dovnload 346.6 Kb.