Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mentale gezondheid: drie oorzaken van disbalans

Dovnload 25.29 Kb.

Mentale gezondheid: drie oorzaken van disbalansDatum14.05.2017
Grootte25.29 Kb.

Dovnload 25.29 Kb.

Mentale gezondheid: drie oorzaken van disbalans

Dit artikel is geschreven door Ron van der Post. In de traditie van BrahmRishi Vishvatma Bawraji is hij 


opgeleid en getraind in Yoga en de Vedische filosofie. Voor meer informatie zie: www.yogastudie.nl

Je gezond voelen betekent vaak dat je functioneert zonder het gevoel te hebben dat je uit balans raakt of bent. Deze definitie geeft dus de beperking aan bij het gevoel. Je kunt wel het gevoel hebben dat er niets aan de hand is, maar onderhuids ofwel ongemerkt zijn er intern al processen aan de gang waar we mogelijk geen weet van hebben. Of het structureel negeren en onderdrukken en of ontkennen. Denk maar wat stress op den duur kan doen, zoals bij een burnout en overspannenheid. Mentaal en emotioneel hebben we drijfveren die ons door de dag en door het leven voeren. Onze verlangens zijn onze drijfveren. Zolang we ons richten op de buitenwereld proberen we daar het maximale te halen.

Indien een baby met zijn gezichtje tegen de buik van de moeder ligt, dan voelt het een eenheid met de moeder. Op het moment dat het zich omdraait en met zijn rug tegen de moeder rust, kijkt het de wereld in. Door zijn nieuwsgierigheid bekijkt het de wereld om zich heen. Dan krijgt de baby het gevoel dat het uit de eenheid is. Hij denkt dan dat het los is van die eenheid en gaat opzoek naar de eenheid. Door de verwarring van de buitenwereld gaat het die eenheid, die symbiose in de buitenwereld zoeken.

In de Veda’s worden drie oorzaken aangegeven waardoor de mens uit balans geraakt is. In deze disbalans is er een vertroebeling ontstaan op het fysieke, emotionele, mentale, intellectuele of zielen niveau. De drie fasen waardoor de disbalans ontstaan zijn:A] Ons ego keert zich van zijn eigenlijke kern af en keert zich naar buiten.
Het ego vervreemd zich van het eigenlijke zelf. Ofwel vanuit een heelheid of eenheid ontstaat dualisme. Het ik en de wereld. De ziel is een deel van het geheel, het individu is een deel van het geheel. Het individu gaat zich identificeren met zijn lichaam, het stoffelijke, het vergankelijke en scheidt zich van het geheel. Dit geeft een gevoel van ontheemd zijn en brengt hem op zijn zoektocht naar de heelheid. Alleen door de identificatie met het fysieke zoekt de persoon dit op in de buitenwereld. Hierdoor ontstaat een tocht die getekend wordt door het lijden. Daar er geen volledige bevrediging in de vergankelijke en beperkte wereld te vinden is.
Dit is de kern van ons oerverlangen naar de heelheid. Dit verlangen drijft ons voort en zet alles in beweging. Pas als de zoektocht beëindigd is, zal het stoppen en is er de moksha, de eenwording. Hier zal het individuele opgaan in het grote geheel. Hier lost de jivatma op in het grote Atma en is de cirkel van geboorte en dood opgeheven.

B] De vastgeroeste en onverwerkte emotionele en mentale trauma’s.
Ervaringen, normen, waarden, gewoontes en gedragspatronen waarin en waarmee men opgroeit, geeft een kleuring aan hoe je in de wereld staat en hoe je er naar kijkt en het beleeft. Door de kennis, inzicht en het onderscheidende vermogen dat we bezitten, zijn we in staat om ons te ontrekken aan patronen waarin we ons gevangen voelen zitten. We zijn in staat om keuzes te maken om daar verandering in te brengen, indien we dat willen. Maar voordat we de keuze maken tot verandering, zullen we het gevoel hebben gevangen te zitten in het lijden.
Emotionele teleurstellingen,  pijn, verdriet, eenzaamheid en gebrek aan liefde zorgen er vaak voor dat we moeilijk veranderen, omdat het vertrouwen in de medemens of in onszelf tot een dieptepunt gezakt kan zijn. We hechten ons vaak ook nog aan deze patronen, omdat het enige zekerheid geeft, ook al is deze zekerheid destructief. Hierdoor komen wij als mens in een interne strijd waar we hulp bij nodig hebben. En met name in deze individualistische maatschappij waar men gelooft alles zelf te moeten of kunnen oplossen, ligt er een drempel om in een vroeg stadium hulp te vragen. In de yoga leg je alle twijfels en vragen voor aan je Guru, en deze is dan in staat om je te begeleiden naar het pad van innerlijke rust.

Universele liefde is een onvoorwaardelijk liefde, een liefde die stroomt ongeacht de reactie van de ontvanger. Deze goddelijke liefde, zoals deze wordt genoemd in de yogafilosofie, uit zich in de wereld op twee manieren, namelijk via de devotie en de emotie. Door onze gerichtheid op de wereld zorgen wij ervoor dat de liefde een vorm van emotie is die aan voorwaarden gekoppeld is. Ik hou van jou en dus hoop ik dat jij ook van mij houdt. In alle bescheidenheid en respect noem ik deze emotie een soort ruilhandel tussen mensen. Wij hebben uitgesproken en onuitgesproken belangen, verlangens en vooral verwachtingen in de onderlinge relaties. Deze onderlinge relaties zorgen voor teleurstellingen, verdriet, geïrriteerdheid, boosheid en agressie aan de ene kant en geluk, vrolijkheid en blijdschap aan de andere kant. Deze teleurstellingen en geluk wisselen elkaar af en bepalen ons dagelijkse leven. Het ultieme geluk is in het moment, maar daarna is het weer weg. Ofwel onze ervaringen van geluk en ellende is van constant tijdelijke aard. Op het moment dat wij steeds minder afhankelijk zijn of worden van het wereldse geluk en ons steeds meer naar binnen richten zullen we steeds meer in contact komen met ons innerlijk geluk en gezegendheid. Hierdoor kunnen we dichter bij deze universele liefde komen.C] De externe factoren.
Door je constitutie, door je afweermechanisme, door slecht leefomstandigheden, gezondheid voorzieningen, klimaat, voeding gewoontes, ongelukken etc. zul je ook het risico lopen om daar door getroffen te worden. Er zijn situaties die jij niet in de hand hebt, die je overkomen. De kunst in het leven is om te kijken hoe we met deze omstandigheden om kunnen gaan, zodat het geen lijden veroorzaakt.

Wij handelen vanuit een bepaalde kennis van zaken. Normen en waarden kunnen per streek, land of cultuur verschillen, maar elke samenleving kent regels die boven het individu staan, waardoor de samenleving als samenleving kan functioneren. Daarnaast gelden er normen en waarden waardoor een individu optimaal kan functioneren en zich kan ontplooien als individu. Vanuit deze voedingsbodem ontwikkelen kinderen zich tot een volwassen persoon. Hoewel elke samenleving onderhevig is aan groei en verval groeit een kind op met de ervaring dat de kennis die doorgegeven wordt juist is en dat deze samenlevingsvorm goed is. Wat je denkt is echter niet de ultieme waarheid. Het is slechts een beweging en een fase in de totale wereldorde. Aan verandering onderhevige kennis, meningen en opvattingen veranderen vaak met het wisselen van het weer.Mentale gezondheid: 5 bewegingen van de mind

1

2

3
Op het moment dat de angsten en onzekerheden de overhand nemen zullen we steeds meer wegzakken in een emotionele en mentale breekbaarheid. Het intellect zal ons nog op de been proberen te houden door correcte informatie te geven. Maar als deze ook weg valt, zijn we overgeleverd aan de grillen van de dag.

In de yogafilosofie zien we een onderscheid in al deze grillen van de mind (geest). Al deze verschillende bewegingen in de mind noemen we de Chittavrittis.  Deze verschillende bewegingen zullen door elkaar gaan lopen op het moment dat de spanning in ons te veel wordt. Indien we de controle gaan verliezen, zien we geen verschil meer tussen deze vormen, waardoor fantasie, herinneringen en onjuiste kennis door elkaar heen gaan. Hierdoor wordt het beeld van de realiteit behoorlijk vertroebeld. We krijgen weer helderheid door inzicht in deze processen.           

Er zijn 5 verschillende bewegingen van de mind. Elke beweging heeft 2 kwaliteiten; onwenselijke of wenselijke:


  1. Klishtaa = hard/pijnlijk/onwenselijk.

  2. Aklishtaa = zacht/pijnloos/wenselijk. 

De 5 bewegingen van de mind zijn:

  1. Pramaan = juiste kennis;

  2. Viparyaya = onjuiste kennis;

  3. Vikalpa = verbeelding of fantasievolle kennis;

  4. Nidra = slaap of afgezwakte kennis;

  5. Smritayah = bewust geheugen.

We hebben twee verschillende soorten objecten in deze wereld, het zichtbare en het waarneembare. Wij kunnen aarde, water en vuur zien, maar we zien geen lucht of ether. Twee van de vijf elementen zijn waarneembaar en drie zijn zichtbaar. Wij weten hiervan dankzij ons intellect. Het intellect meet, registreert en geeft ons kennis over alles om ons heen. De vraag is hoe kan het intellect iets meten wat nog onbekend is voor ons? Het intellect kan een object registreren en ons de kleur en vorm doorgeven. Omdat het intellect de naam niet weet, of omdat er nog geen naam voor is, zal het een naam moeten bedenken. Een andere naam voor het intellect is Pramaan en het betekent ‘dat wat geregistreerd is door het intellect’.

Het intellect kan op 3 manieren registreren:  1. Pratyaksha pramaan [cognitieve kennis];

  2. Anumaan pramaan [afleidbare kennis];

  3. Aagam pramaan [geschreven kennis].

Kennis verkregen via de zintuigen heet dus Pratyaksha, afgeleide kennis noemen we Anumaan en kennis welke we verkrijgen dmv de geschriften en de Guru heet Aagam.

Deze 3 soorten zijn de basis voor het verkrijgen van kennis en zijn tevens de eerste beweging van de mind. Indien je intellect zuiver is, zul je zuivere kennis vergaren. Indien je intellect onzuiver of vertroebeld is zul je onzuivere, onjuiste kennis verkrijgen. Wederom kunnen we zeggen dat indien je de mind beheerst, je een zuiver intellect zult verkrijgen. Iedereen gebruikt zijn intellect, mede omdat al je handelingen voortkomen vanuit je intellect. 


Alles wat wenselijk of onwenselijk is, is gerelateerd aan de zuivere of onzuivere bewegingen van het intellect.

Indien we al deze vormen van het intellect beheersen wordt het intellect zuiver en puur en zal het ook weerkaatsen in de Chitt. Dit is wat Patanjali heeft beschreven in het proces van de Yoga. Dit is waar de Yoga zich opricht, waardoor het niet een alleen een filosofie is, maar juist een zeer praktijkgerichte methode is. Een methode om de Chitt te zuiveren en één te worden met het Universele, het Goddelijke.Hoe kunnen we nu invloed uitoefenen op deze bewegingen van de mind (geest)? Hoe kunnen we grip krijgen op deze disbalans? Wat is de remedie die ons vanuit de yoga aangereikt wordt? Het is vooral bij emotionele, mentale en intellectuele disbalans dat de meditatie een doeltreffende uitkomst kan bieden voor een structurele herstel en stabilisatie. Innerlijke reflectie, analyse en innerlijke overgave zijn ingrediënten die we zullen gebruiken bij een herstel of een terugkeer naar onze innerlijke kracht en warmte.

Een meditatief proces kan succesvol zijn als je mind, ego en intellect samenwerken. De functies van je mind, ego en intellect zijn verbonden met concentratie, contemplatie en meditatie. Als je mind zich niet kan concentreren op één punt, dan is meditatie lastig. Als je “ego-gevoeligheid” niet gericht is op het doel, het realiseren van je echte zelf wat impliceert dat je jeego tijdelijk los moet laten, kun je de staat van eenwording niet bereiken. Het intellect, het onderscheidend vermogen, moet zich eerst ontwikkelen. Als het intellect vervolgens niet waakzaam is en niet alert blijft op het zuiveren van kennis en ervaringen zal de meditatie niet uit te voeren zijn. Indien we het intellect willen voeden, zullen we dat moeten doen met zuivere kennis, een kritische analyse en innerlijke reflectie.

Concentratie in meditatieve zin betekent dat je erin geslaagd bent om je mind éénpuntig te laten functioneren. Je kunt alle verstorende gedachten en prikkels buitensluiten en je mentale energie volledig op één gedachte richten. Het voordeel van meditatie is dat alle gedach-ten en de daarbij behorende emoties niet als wilde paarden door ons hoofd heen razen. Hierdoor zal de vloedgolf van con-stante gedachten tot rust kunnen komen; ofwel de wilde paarden, die staan voor onze zintuigen, komen onder jouw controle waarin respect, rust, liefde en doelgericht-heid de eigenschappen worden.

Door het kunnen sturen van de gedachtestromen en de bijbehorende emoties zijn we in staat om de spanningen te verminderen die ons anders uit balans zouden halen. Door op een ontspannen manier te relativeren en te onthechten, leren we de wereld en de interacties te waarderen voor wat ze zijn en het daar dan ook bij te laten. Door naar binnen te keren komen we dichterbij onze werkelijk kern. Van hieruit kunnen we dan weer de wereld begroeten. Deze begroeting zal dan warmer en onvoorwaardelijker zijn, omdat er steeds minder eigen belangen of verwachtingen zijn. We komen steeds sterker in onze kern en dus in onze schoenen te staan. Door de meditatie leer je niet alleen om te relativeren, maar ook het waarderen en het liefhebben van het leven zoals het zich openbaart. Je leert meer in het hier en nu te leven, waardoor het genieten van het moment steeds centraler komt te staan. Meditatie is daarom een structurele oplossing voor emotionele, mentale en intellectuele spanningen die voor disbalans zorgen. Meditatie is een vorm die je weer naar binnen brengt. Het is een vorm of een middel die ons dichter bij onze werkelijk kern kan brengen, waarbij de afhankelijkheid van de buitenwereld af kan nemen.In onze haastige maatschappij met de vele fastfood producten zullen we moeten wennen aan het idee dat meditatie niet te verpakken is in een fastfood eigenschap. Meditatie ga je beoefenen met de volgende wetenschap:

A. Dirgha Kaal         
Denk niet dat de innerlijke rust in één of twee dagen te verwezenlijken is. 
Neem de tijd; je mag de tijd nemen. Het is een geschenk aan je zelf.

B. Nairantarya          
Doe de oefeningen continu, zonder onderbreking, elke dag, net zoals bij het ademen. 
Een paard tem je niet alleen op zondagmiddag.

C. Satkara       
Doe het met respect, doe het niet omdat het je opgedragen is. Meditatie is een keuze uit vrije wil.
Doe het vanuit zachtheid en zak niet weg in het gevecht.


Dovnload 25.29 Kb.