Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Methodiek Partnerschapskaart plg erik Jansen

Dovnload 157.5 Kb.

Methodiek Partnerschapskaart plg erik JansenDatum09.09.2018
Grootte157.5 Kb.

Dovnload 157.5 Kb.

Methodiek Partnerschapskaart PLG
Erik Jansen

Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

024-3530368

Erik.jansen@han.nl

1 Achtergrond

In het partnerschapsmodel wordt systematisch toegewerkt naar een gelijkwaardige samenwerking tussen deelnemers aan een professionele leergemeenschap (PLG). Daartoe wordt in een dialogische werkvorm systematisch nagedacht over de verschillende aspecten en vragen die gelijkwaardige samenwerking met zich meebrengt en mondt dit uit in een geordende set van afspraken ten aanzien van alle aspecten die de beoogde lerende gemeenschap met zich meebrengt. Het eindresultaat van de werkvorm leent zich dan ook uitstekend voor een dialogische en interactieve voorbereiding van een samenwerkingsplan of startdocument.


De methodiek van partnerschapskaarten is ontwikkeld door in het project Krachtig Cliëntperspectief van CSO/Zorgbelang in het kader van het NPO waarbij een conceptueel model van Hook (2006) over cliëntparticipatie in de zorg is gebruikt om een dialogisch werkmodel te construeren. Door de in de literatuur genoemde aspecten van leergemeenschappen geordend naar de kolommen WAARDEN, RELATIES, HANDELEN, VOORWAARDEN en ACTIES als gespreksthema’s zichtbaar te maken ontstaat een praktisch toepasbaar invulmodel voor in dialoog met alle betrokkenen vorm geven aan een professionele leergemeenschap. Deze werkvorm wordt door de deelnemers samen ingevuld.
De methodiek Partnerschapsmodel heeft raakvlakken met zogeheten Value Mapping-methoden. Echter deze invulkaart richt zich specifiek op het vorm geven aan partnerschapsrelaties in een PLG.

2 Methodiek

De methodiek bestaat uit een werkvorm waarin een zogeheten Partnerschapskaart wordt ingevuld. Deze partnerschapskaart dient als dialogisch format voor de bespreking en invulling van de samenwerking in een leergemeenschap tussen studenten, docenten, professionals, onderzoekers en beleidsmakers om tot een werkbare model van samenwerking in de lerende gemeenschap te komen. Toepassing in afwijkende situaties is ook mogelijk, maar vereist mogelijk wel flexibel omspringen met de stappen al naar gelang wat de mogelijkheden zijn in de eigen situatie.


De werkvorm is dialogisch en praktisch en bestaat uit 5 stappen, waarbij je van rechts naar links de partnerschapskaart invult met een (gemengde) groep deelnemers. Bij veel tijd kun je elke stap apart invullen, bij weinig tijd kun je stap 1 eerst doen en vervolgens stappen 2, 3, en 4 samen nemen, en tenslotte stap 5 om de acties te bepalen of zelfs die nog apart. Stap 5 maakte geen deel uit van de eerste versie van de Partnerschapskaart, maar is later toegevoegd om het praktische karakter van de werkwijze te versterken: je loopt anders het risico dan deelnemers met een “en nu?” gevoel achterblijven.

Er wordt naar gestreefd om eerst overeenstemming te bereiken over welke waarden je stelt, en wanneer je over succesvolle samenwerking kunt spreken.

Zodra je deze waarden hebt bepaald kun je gaan bepalen hoe je daarin samenwerkt in termen van de onderlinge relaties en de eisen die daarvoor gesteld worden aan het handelen en de vaardigheden van de partners.

Je zult dan ook moeten formuleren welke voorwaarden er worden gesteld om het vereiste handelen te kunnen uitvoeren en om de relaties te onderhouden. Het geheel wordt afgemaakt met het vast stellen van de individuele acties, groepsacties en acties van anderen.


Houd bij alle stappen in de gaten dat:

 • Het gaat om dialoog

 • Het gaat om wederkerigheid

 • Deelnemers elkaar helpen om actief deel te nemen

 • Verschillende partners best verschillende waarden kunnen hebben. De vraag is hoe creëer je een win-win situatie.

Het materiaal (invulkaart op A3-formaat) is vrij beschikbaar (zie contactgegevens). Begeleiding in de toepassing is op aanvraag mogelijk.3 Draaiboek voor een sessie

Hieronder staat een mogelijk werkschema voor een bijeenkomst met de partnerschapskaart PLG.


Tijdsschema
Opening en uitleg

15 min.

Welkom en introductie werkwijze door facilitator:

 • Werkwijze invulkaart partnerschap PLG

 • Dataverzameling --> onderzoek over aanpak

 • 5 geboden voor democratische dialoog

45 min.

Opdracht 1: Stap 1 van invulkaart

 • subgroepen, mensen van hetzelfde netwerk uit elkaar

 • Instructie: “Ga met elkaar in gesprek rondom de vraag wanneer de samenwerking voor jullie geslaagd is. Ga daarbij uit van de ideale situatie, je wensdroom, los van de werkelijke situatie of van beren op de weg.”

 • Iemand noteert dit op het invulblad.

Invullen rechterkolom Invulkaart (Stap 1) door facilitator

15-30 min

Tussentijdse terugkoppeling (plenair): Welke waarden worden genoemd?

60 min

Opdracht 2: Stappen 2, 3, en 4 van invulmodel

 • Ga uit van de plenair genoemde waarden

 • Bedenk hoe in het licht van die waarden je ideale samenwerking met onderzoekers en professionals eruit ziet.

 • Benoem wat er moet gebeuren om dat tot stand te brengen door respectievelijk 2, 3, en 4 in te vullen.

 • Laat je inspireren door documenten, instrumenten, procedures, etc maar ook competenties van specifieke personen die je helpen binnen je eigen netwerk.

Invullen overige kolommen invulkaart

15 min

Pauze

30-45 min

Plenair bespreken van de bevindingen van de groepen

Stap voor stap worden de verschillende blokken uit het schema besprokenGezamenlijk invullen van Stap 5 van invulmodel (dit kan ook in een subgroepsronde)

30-45 min

Gezamenlijk opstellen definitieve versie Samenwerkingsmodel

Plenair wordt besloten wat er in de blokjes van de definitieve versie moet komen te staan.

NB: Tijdsaanduidingen zijn indicatief uitgaande van een ter beschikking staand dagdeel
Benodigd materiaal:

Beamer en scherm

Invulvellen Samenwerkingsmodel (uitprinten in kleur op A3 of groter)

Handouts “Vijf geboden voor democratische dialoog” (zie onder)


Voorbereiding:

Invulvellen meenemen

Lege versie op powerpoint om in te vullen tijdens plenaire bespreking
Follow-up:

Uitwerken samenwerkingsmodel en eventueel omzetten naar een tekst voor een samenwerkingsovereenkomst of convenant.


Instructie facilitators van de subgroepen:

 • Het gaat om het inhoudelijke gesprek, maar er moet wel naar concrete stellingen of statements toe worden gewerkt. De vraag die daarbij helpt is: Hoe gaan we dit nu op de kaart invullen?

 • Let op dat deelnemers zich niet verliezen in of blijven hangen bij specificiteiten uit het eigen netwerk, maar dat toegewerkt wordt naar algemene kenmerken of uitspraken. Dit kun je doen door te vragen: hoe zou het specifieke vertaald kunnen worden naar een ander netwerk?

Verder gelden de volgende algemene klimaatregels voor de basishouding van de facilitator (conceptopsomming): • Vraag om verduidelijking als je vermoedt dat zaken onduidelijk zijn;

 • Stimuleer zo concreet mogelijke bewoordingen;

 • Wees constructief als je commentaar geeft;

 • Bewaak de (psychologische) veiligheid: sta niet toe dat mensen geagiteerd of cynisch naar elkaar reageren;

 • Respecteer de mening van de deelnemer;

 • Vermijd een veroordelende sfeer;

 • Stimuleer de dialoog (luisteren naar elkaar) en vermijd discussie (elkaar overtuigen)

 • Als er teveel emotie bij komt kijken: de emotie neutraliseren

 • Positief labelen van gedrag: boosheid van een deelnemer weerspiegelt juist betrokkenheid

 • Zorg voor een klimaat waarbinnen iedereen het idee heeft dat hij er iets van opsteekt

 • Wees ondersteunend en houd je inhoudelijk zo mogelijk afzijdig.


Vijf geboden voor Democratische Dialoog

(naar Gustavsen, 1992, in Heller, 2003)
 1. Je bent welkom mee te doen als je vindt dat het je aangaat.

 2. Aanwezigheid alleen is dan niet genoeg. Je dient actief deel te nemen.

 3. Je brengt eigen ideeën in, en helpt anderen hun ideeën in te brengen.

 4. Je accepteert dat anderen betere argumenten kunnen hebben.

 5. Je streeft naar overeenstemming die de basis vormt voor praktische acties.

4. Literatuur

Hook, M.L. (2006). Partnering with patients: a concept ready for action. Journal of Advanced Nursing, 56, 133-143.


Heller, F. (2003). Participation and power: a critical assessment. Applied Psychology: an international review, 52, 144-163.
Jansen, E., Wilbrink, N., De Wit, M., & Baur, V. (2012). Participatie als partnerschap: Krachtig Cliëntperspectief in het NPO. Projectrapportage, ZonMW.
Jansen, E., Baur, V.,Wit de, M., Wilbrink, N., & Abma, T. (submitted). Codesigning cooperation: action research and dialogue as a pathway for older people`s participation in health care reform.


 • 3 Draaiboek voor een sessie
 • Opdracht 1: Stap 1 van invulkaart subgroepen, mensen van hetzelfde netwerk uit elkaar
 • Welke waarden worden genoemd 60 min Opdracht 2: Stappen 2, 3, en 4 van invulmodel
 • Gezamenlijk invullen van Stap 5 van invulmodel (dit kan ook in een subgroepsronde)
 • Vijf geboden voor Democratische Dialoog

 • Dovnload 157.5 Kb.