Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Min/max-overeenkomst

Dovnload 16.71 Kb.

Min/max-overeenkomstDatum05.12.2018
Grootte16.71 Kb.

Dovnload 16.71 Kb.

Min/max-overeenkomst


[kijk op de website voor evt. aanvullende bepalingen]

De ondergetekenden,

...….., gevestigd te ....., te dezen vertegenwoordigd door ....., in de functie van ....., hierna te noemen werkgever,

en

...……, geboren te ....., d.d. ....., wonende aan de ..... te ....., paspoortnummer …. hierna te noemen werknemer,verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Algemene bepalingen

Artikel 1

De werknemer treedt met ingang van ..... bij de werkgever in dienst in de functie van ..... te .....
Artikel 2

Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Arbeidsduur en werktijden

Artikel 3

 1. De arbeidsduur per week/maand bedraagt ten minste ..... uur.

 2. Naast het in het eerste lid genoemde aantal uren kan de werknemer worden opgeroepen voor ten hoogste ..... uur per maand, dus maximaal…. uur per maand.

 3. De werkgever is verplicht de werknemer tijdig voor de bedoelde arbeid op te roepen. Een oproep zal in de regel uiterlijk ..... dagen/uren worden gedaan voordat met de werkzaamheden moet worden begonnen.
Artikel 4

 1. De werknemer houdt zich beschikbaar om op werkdagen van ..... uur tot ..... uur werkzaam te kunnen zijn voor de werkgever.

 2. De werknemer is verplicht gevolg te geven aan een oproep als bedoeld in het derde lid van artikel 3.

 3. De werkgever is verplicht bij aanwezigheid van passend werk de werknemer op te roepen voor arbeid bedoeld in het derde lid van artikel 3.
Artikel 5

 1. De uren als bedoeld in het eerste lid van artikel 3 zijn van .....dag tot en met .....dag van ..... uur tot ..... uur en van ..... uur tot ..... uur.

 2. De uren als bedoeld in het tweede lid van artikel 3 worden in beginsel zo veel mogelijk aansluitend aan de in het eerste lid bedoelde tijden verricht.

Salaris

Artikel 6

 1. De werknemer ontvangt een bruto salaris van € ..... per gewerkt uur.

 2. Het salaris over het in het eerste lid van artikel 3 overeengekomen minimum aantal arbeidsuren wordt voor het einde van elke kalendermaand betaald door overschrijving op een door de werknemer aan de werkgever op te geven bankrekening.

 3. Het salaris over eventueel hierboven gewerkte uren wordt uiterlijk aan het eind van de kalendermaand volgend op die waarin het werk is verricht, op dezelfde wijze betaald.
Artikel 7

De werkgever is aan de werknemer geen salaris verschuldigd gedurende de tijd dat er geen werk boven het minimum aantal overeengekomen uren voor de werknemer beschikbaar is. Artikel 7:628 BW is gedurende de eerste zes maanden van deze overeenkomst uitgesloten.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid


Artikel 8

 1. In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte moet de werknemer zich voor …… uur ziek melden bij……….

 2. De werknemer moet zich bij ziekte houden aan de bij de werkgever geldende controlevoorschriften bij ziekte.

 3. In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte zal de werkgever gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn het loon doorbetalen tot een bedrag van 70% van het maandelijks verdiende loon ingevolge artikel 3 lid 1, met als minimum het voor werknemer geldende wettelijk minimum uurloon.

Vakantie en vakantietoeslag
Artikel 9

 1. De werknemer heeft met behoud van salaris per kalenderjaar recht op een vakantie van één dag van acht uur per ..... feitelijk gewerkte uren.

 2. De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het in de voorafgaande twaalf maanden bij werkgever genoten bruto salaris. De vakantietoeslag wordt jaarlijks in de maand ..... uitbetaald.
Proeftijd
Artikel 10

Wederzijds gelden de eerste twee maanden van deze overeenkomst als proeftijd als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende deze proeftijd is zowel de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Opzegtermijn

Artikel 11

Zowel de werknemer als de werkgever is bevoegd na de proeftijd de arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.
Slotbepalingen
Artikel 12

De werknemer verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

Artikel 13 [indien van toepassing]

Op deze overeenkomst is de CAO…. [naam CAO invullen] van toepassing.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ..... op .....

Handtekening werkgever: Handtekening werknemer:………………………….. …………………………….

 • Algemene bepalingen
 • Proeftijd Artikel 10
 • Opzegtermijn

 • Dovnload 16.71 Kb.