Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mobiliteit voor iedereen

Dovnload 1.41 Mb.

Mobiliteit voor iedereenDatum22.11.2018
Grootte1.41 Mb.

Dovnload 1.41 Mb.

VERVOERSINVENTARISATIE HEEMSTEDE (mei 2017)
INLEIDING

In deze notitie staat - ter uitvoering van de motie “Mobiliteit voor iedereen” - het beschikbare openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in Heemstede beschreven met geconstateerde knelpunten. Naast de feitelijke informatie is gebruik gemaakt van de gegevens uit de Rapportage Raadpleging Welzijn, Cultuur en Vervoer 2017. Deze gegevens schetsen de ervaringen van Heemsteedse inwoners met het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer, bieden inzicht in de ervaren knelpunten en geven mogelijke oplossingen.


1. Openbaar vervoer
1.1 Treinvervoer

Heemstede heeft één treinstation dit is het intercity station Heemstede-Aerdenhout. NS heeft de concessie voor het spoorvervoer. Vanaf het station Heemstede-Aerdenhout vertrekken op werkdagen de volgende treinen (inclusief frequentie):
 • 4x per uur een intercity in noordelijke richting (Haarlem-Amsterdam).

 • 4 x uur een intercity in zuidelijke richting (Den Haag-Rotterdam-Dordrecht).

 • 2 x per uur een sprinter in noordelijke richting (Haarlem-Amsterdam).

 • 2x per uur een sprinter in zuidelijke richting (Den Haag).

Er zijn geen knelpunten voor wat betreft het treinverkeer (richting en frequentie).


1.2 Vervoer via lijnbussen

Heemstede valt voor het busvervoer onder de concessie van provincie Noord-Holland. Daarnaast rijden er twee doorgaande bussen van andere concessiegebieden door Heemstede.


De (huidige) buslijnen door Heemstede treft u onderstaan aan. Tevens is de frequentie van het vervoer aangegeven.
Concessie provincie Noord-Holland (Haarlem-IJmond)

 • Lijn 4

Lokale buslijn door Heemstede tussen het station Heemstede-Aerdenhout en Schalkwijk. Frequentie 1x uur heen en 1x per uur terug.

 • Lijn 9

Buslijn van station Heemstede-Aerdenhout naar Vogelenzang en Hillegom. Frequentie 1x uur heen en 1x uur terug.

 • Lijn 14

Buslijn van het station Heemstede-Aerdenhout naar Haarlem, Spaarndam, Halfweg. Frequentie 1x uur heen en 1x per uur terug.

 • Lijn 80

Buslijn van station Heemstede-Aerdenhout naar Zandvoort en naar Haarlem-Amsterdam. Frequentie: 4x uur heen en 4x uur terug.

 • Lijn 680 (scholierenlijn)

Verbinding tussen Aerdenhout - via het station Heemstede-Aerdenhout - en Haarlem-Zwanenburg; Frequentie: alleen in de ochtend en middagspits.

 • Lijn 567 (Paswerkbus):

Verbinding tussen Haarlem - via Heemstede - naar Cruquius. Frequentie: 3x per dag heen 3x per dag terug.
Concessie provincie Zuid-Holland (Noord)

 • Lijn 50

Buslijn door Heemstede (Herenweg) tussen Haarlem en Leiden. Frequentie: 4x per uur richting het noorden en 4x per uur richting het zuiden.

Concessie Stadsregio Amsterdam (Amstelland-Meerlanden)

 • Lijn 340

Buslijn van R-Net door Heemstede (Dreef/Wipperplein/Cruquisweg) tussen Haarlem en Hoofddorp-Uithoorn. Frequentie: 8x per uur richting Haarlem en 8x per uur richting Uithoorn.
In de omgeving van Heemstede is verder sprake van de Lijn 401 (buurtbus) tussen Bennebroek-Zwaanshoek en Hoofddorp, deze valt onder de concessie van de provincie Noord-Holland
Onderstaand overzicht geeft nader inzicht in het OV-lijnennetwerk op dit moment (mei 2017).


1.2.1 Huidige knelpunten openbaar vervoer

Vrijwel heel Heemstede is goed ontsloten door het openbaar vervoer. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat sprake is van een goede Noord-Zuid verbinding, maar dat de Oost-West verbinding van oudsher een minder robuust karakter kent.


Tevens zijn de volgende kanttekeningen op zijn plaats. De buslijnen zijn op Haarlem gericht en komen daar bij elkaar. Overstappen in Heemstede of vervoer naar het station is alleen mogelijk met lijn 4. Deze lijn heeft echter een lokaal karakter en rijdt met een lage frequentie. Ook rijdt lijn 4 niet tot aan het zuiden van De Glip en is het door de lage frequentie niet erg aantrekkelijk om met deze bus naar het treinstation Heemstede-Aerdenhout of naar het Spaarne Gasthuis te reizen.
Vrijwel alle bushaltes zijn goed met de fiets te bereiken en hebben voldoende parkeerplekken voor de fiets.

Met name voor regionale verbindingen is het openbaar vervoer ten opzichte van de auto een goed en een snel alternatief door de frequente treinverbindingen richting Amsterdam en Den Haag, de R-Net lijn 340 naar Hoofddorp en Haarlem en lijn 50.


1.2.2 Busvervoer per september 2017

Per september 2017 start de nieuwe concessie van Noord-Holland. Hierin zijn twee nieuwe, c.q. aangepaste lijnen door Heemstede opgenomen. Hiermee worden twee genoemde knelpunten aangepakt, namelijk een beter openbaar vervoer in De Glip en een betere bereikbaarheid van het Spaarne Gasthuis.


De aanpassingen zijn als volgt:


 • Lijn 9

De lijn wordt verlengd. De nieuwe route wordt: Vogelenzang - station Heemstede-Aerdenhout - Spaarne Gasthuis (heen en terug).

 • Lijn 14

De lijn wordt verlengd. De nieuwe route wordt: station Hillegom - Bennebroek - De Glip - station Heemstede-Aerdenhout - station Haarlem - pont Buitenhuizen (heen en terug).
Beide lijnen zullen met elektrisch aangedreven midibussen worden gereden en rijden alle dagen 1x per uur. De dienstregeling van lijn 14 zal zo worden afgestemd dat er voor wat betreft het trajectdeel waar overlap is met buslijn 4 sprake is van een periode van een half uur tussen de betreffende bussen. Hiermee ontstaat op dit deel van het traject een halfuur-dienst. Tevens wordt de bereikbaarheid van De Glip verbeterd, ontstaat er een directe verbinding met Hillegom. Tot slot verbetert de bereikbaarheid van het Spaarne Gasthuis met een directe lijn van en naar het station Heemstede-Aerdenhout( en Vogelenzang).
Nieuwe Haltes

Voor de wijzigingen zijn nieuwe haltes voorzien, de belangrijkste aanpassingen zijn:Lijn 14:

 • Glipperweg ter hoogte van de Linnaeushof in noordelijke richting en zuidelijke richting

 • Een optie is om in zuidelijke richting tussen de halte Schaepmanlaan en de nieuwe halte Linnaeushof een halte te maken.

 • Lijn 14 zal verder stoppen op alle haltes waar wordt langsgereden. Ook zijn er nieuwe haltes voorzien in Bennebroek.

Lijn 9:

 • Spanjaardslaan op beide rijrichtingen in Haarlem

 • Blauwe Brug, in noordelijke en zuidelijke richting kan de bestaande halte gebruikt worden (overstap mogelijkheid op de R-Netlijn 340)

 • Kruispunt Heemsteedse Dreef - César Francklaan in zuidelijke richting (hier kan gebruik worden gemaakt van de oude halte).

 • César Franklaan in noordelijk richting

 • Een eindhalte op het ziekenhuisterrein.


1.3 Aanvullend (doelgroepen) vervoer
Naast het Openbaar vervoer is sprake van het volgende aanvullende (doelgroepenvervoer).


In de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en de Haarlemmermeer rijdt sinds 1 januari 2017 de RegioRijder. Mensen met een door de gemeente verstrekte toekenning voor vervoer op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen hier - met een gemaximeerd aantal kilometers per jaar (1.500) en via betaling van het Wmo-tarief - gebruik van maken. De kosten voor de gemeente voor dit vervoer zijn op jaarbasis begroot op € 750.000. Circa 900 Heemstedenaren hebben een toekenning om van dit vervoer gebruik te mogen maken.
De RegioRijder is een deur-tot-deur vervoerssysteem (zonder gebruik van haltes) voor mensen die zich niet meer zelfstandig of met hulp van hun netwerk kunnen vervoeren en rijdt 7 dagen per week tussen 06.00 uur en 24.00 uur.


Per 2015 is de gemeente onder andere verantwoordelijk geworden voor het bieden van vervoer aan inwoners die op grond van een beperking een toekenning op grond van de Wmo hebben gekregen voor Begeleiding Groep (dagbesteding). De uitvoering van dit vervoer vindt plaats door de aanbieders die de betreffende dagbesteding bieden (het tarief voor de betreffende maatwerkvoorziening kent in dat geval een opslag voor het vervoer). Het betreft op dit moment circa 70 inwoners.


 • Stichting Aanvullend Vervoer Zuid-Kennemerland (A.V.Z.K.)

De Stichting A.V.Z.K. is een vrijwilligersorganisatie die - onder de naam Rolmobiel - rolstoel gebonden cliënten in de regio Zuid-Kennemerland vervoert. Ook Heemsteedse inwoners (40) maken gebruik van deze service. De stichting ontvangt van de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Heemstede subsidie.


 • Vrijwilligersvervoer

Voor senioren in Heemstede biedt de Stichting WIJ Heemstede op grond van de verstrekte budgetsubsidie de mogelijkheid van vrijwilligersvervoer. Vrijwilligers rijden met de eigen auto senioren op werkdagen, tussen 09.00 uur en 17.00 uur, naar bijvoorbeeld: de kapper, het ziekenhuis, de (tand)arts. Op jaarbasis is sprake van circa 3.500 ritten. Het tarief is gericht op het dekken van de onkosten i.c. De stichting biedt via het vrijwilligersvervoer tevens begeleidend vervoer (waarbij de vrijwilliger/chauffeur de oudere begeleidt bij ziekenhuisbezoek - tot in de wachtkamer- ) en vervoer buiten de regio (in het kader van familiebezoek).


 • KO-bus vervoer

Naast het vrijwilligersvervoer biedt de Stichting WIJ Heemstede vervoer via de KO-Bus. Oorspronkelijk was de bus bedoeld voor vervoer van ouderen door Heemstede (van deur tot deur). De laatste jaren wordt de bus, die door de gemeente in bruikleen is gegeven aan de stichting, ingezet om senioren van en naar de dagopvang van Dagcentrum Lieven de Key te brengen. Daarnaast organiseert de stichting op woensdagmiddagen met de KO-bus tochtjes voor senioren langs locaties in Noord- en Zuid-Holland (op jaarbasis is sprake van circa 50 tochtjes).
Knelpunt

De door de gemeente in bruikleen gegeven personenbus is aan vervanging toe. Ten behoeve van deze vervanging is in de begroting 2017 een bedrag van € 60.000 opgenomen.
 • Leerlingenvervoer

Voor de volledigheid maken we tevens melding van het leerlingenvervoer. Ouders kunnen in voorkomende gevallen in aanmerking komen aangepast vervoer (personenbus) naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs (SBO en SO). Het SBO (speciaal basisonderwijs) is bedoeld voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het SO (speciaal onderwijs) is bedoeld voor visuele of auditief gehandicapte kinderen, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische problemen. Per schooljaar maken circa 60 Heemsteedse kinderen gebruik van dit vervoer.
1.4 Rapportage Raadpleging Welzijn, Cultuur en Vervoer 2017: resultaten vervoer

Recent is door bureau Facit - in opdracht van de gemeente Heemstede - een vragenlijst uitgezet onder 2.500 Heemsteedse huishoudens. Aan de vragenlijst (oorspronkelijk sec gericht op Welzijn en Cultuur) zijn, met het oog op de uitvoering van de motie “Mobiliteit voor iedereen”, vragen toegevoegd over de ervaringen van de inwoners met betrekking tot het (openbaar) vervoer in de gemeente.


793 huishoudens hebben de enquête ingevuld (31,6%), waarmee sprake is van een representatief onderzoek. In het onderstaande treft u een samenvatting aan van de resultaten voor wat betreft de vervoersvragen. Voor het volledige beeld verwijzen wij u naar de Rapportage Raadpleging Welzijn, Cultuur en Vervoer 2017 (kenmerk 690946).
Van de respondenten geeft 54% aan gebruik te maken van het Openbaar vervoer. De ervaringen met het Openbaar vervoer worden door de meeste respondenten als redelijk tot goed ervaren. 18% heeft echte aangegeven het Openbaar vervoer in Heemstede slecht te vinden. Aan deze groep is gevraagd waarom zij dit vinden. In onderstaande overzichten worden de meest genoemde redenen weergegeven met daarbij verschillende verbetervoorstellen.
Tevens is in de enquête gevraagd of men gebruikmaakt van de verschillende vormen van aanvullend vervoer (Vrijwilligersvervoer en KO-busvervoer van de Stichting WIJ Heemstede, de RegioRijder (Wmo-vervoer), Rolmobiel). 7% van de respondenten zegt gebruik te maken van het aanvullend vervoer (met name van de Regio-Rijder).


Ook is gevraagd of de respondenten gebruik zouden maken van een buurtbus in Heemstede die naar vaste locaties (bijvoorbeeld naar de markt, het Groenendaalse bos of het centrum van Haarlem) rijdt. 23% van de respondenten geeft aan hiervan gebruik te willen maken. Daarnaast geeft 6% aan onder voorwaarden te willen reizen met een buurtbus. In het onderstaande overzicht zijn de door de betreffende respondenten genoemde voorwaarden opgenomen.
 • 1. Openbaar vervoer 1.1 Treinvervoer
 • 1.2 Vervoer via lijnbussen
 • Concessie provincie Noord-Holland (Haarlem-IJmond)
 • Concessie provincie Zuid-Holland (Noord)
 • 1.2.1 Huidige knelpunten openbaar vervoer
 • 1.2.2 Busvervoer per september 2017
 • Vervoer naar Begeleiding Groep op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Stichting Aanvullend Vervoer Zuid-Kennemerland (A.V.Z.K.)
 • 1.4 Rapportage Raadpleging Welzijn, Cultuur en Vervoer 2017: resultaten vervoer

 • Dovnload 1.41 Mb.