Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Model 7 14. 5A akte afstand gemeenschap (onderhands) afstand gemeenschap

Dovnload 8.16 Kb.

Model 7 14. 5A akte afstand gemeenschap (onderhands) afstand gemeenschapDatum31.12.2018
Grootte8.16 Kb.

Dovnload 8.16 Kb.

- -Model 7.7.3.14.5A

Akte afstand gemeenschap (onderhands)
AFSTAND GEMEENSCHAP
Ondergetekende:

*
In aanmerking nemende:

- ondergetekende is in de gemeente * op * zonder huwelijkse voorwaarden te maken gehuwd met * ;

- zij bezitten beiden de Nederlandse nationaliteit;

- op de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk is het Nederlandse recht van toepassing;


  • de rechtbank * heeft bij beschikking van * de echtscheiding tussen hen uitgesproken;

  • de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente * op *

  • de huwelijksgemeenschap die tussen hen bestaat is door de echtscheiding ontbonden;

  • ondergetekende wil in verband met het negatieve saldo van de ontbonden huwelijksgemeenschap afstand daarvan doen.


AFSTAND

Ondergetekende verklaart hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van de ontbonden huwelijksgemeenschap die bestaat tussen ondergetekende en *.


INSCHRIJVING IN HUWELIJKSGOEDERENREGISTER
Ondergetekende zal deze akte binnen drie maanden na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap doen inschrijven in het huwelijksgoederenregister gehouden bij de rechtbank , dat is de rechtbank in het arrondissement waarin het huwelijk van ondergetekende is voltrokken.
Daartoe zal ondergetekende een exemplaar van deze akte indienen ter griffie van de rechtbank en daarbij als bijlagen voegen:


VOLMACHT AAN MEDEWERKERS GRIFFIE
Ondergetekende geeft hierbij, voor zover nodig, volmacht aan de medewerkers van de griffie van de rechtbank * om deze akte voor en namens ondergetekende te doen inschrijven in het aldaar gehouden huwelijksgoederenregister.

Aldus in drievoud getekend op *datum te *plaats.

  • INSCHRIJVING IN HUWELIJKSGOEDERENREGISTER
  • VOLMACHT AAN MEDEWERKERS GRIFFIE

  • Dovnload 8.16 Kb.