Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dovnload 40.09 Kb.

Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdDatum05.12.2018
Grootte40.09 Kb.

Dovnload 40.09 Kb.

Modelarbeidsovereenkomst | Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA)
rood = invullen, blauw is toelichting

MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD


Ondergetekenden:

, gevestigd te
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen “werkgever”;

en


, geboren op , wonende te
, hierna te noemen “werknemer”;

in overweging nemende dat partijen kennis hebben genomen van de cao voor architectenbureaus, hier verder te noemen de cao (te vinden op www.sfa-architecten.nl)

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Artikel 1 indiensttreding

Lid 1. Werknemer treedt met ingang van in dienst van werkgever. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van


en eindigt van rechtswege zonder dat daartoe opzegging is vereist op .

Lid 2. Werkgever informeert werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voor de overeengekomen einddatum of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet en zo ja, onder welke voorwaarden..
Artikel 2 proeftijd

De wederzijdse proeftijd bedraagt <1 of maximaal 2 maanden>.


Een proeftijd is niet verplicht. De wettelijke regels zijn: geen proeftijd onder zes maanden, 1 maand bij contract zes maanden tot 2 jaar, 2 maanden vanaf 2 jaar overeenkomst bepaalde tijd.


Artikel 3 functie

Werknemer heeft de functie van , zoals ingedeeld in functiefamilie/niveau . De werkzaamheden bestaan uit .


Indien werknemer een hybride of combinatiefunctie vervult, samengesteld uit meerdere functiefamilies/niveaus wordt dat als zodanig vastgesteld en omschreven.


Artikel 4 salaris

Het bruto maandsalaris van werknemer bedraagt bij indiensttreding Euro conform schaal en functiejaar .Artikel 5 plaats van werkzaamheden

Werknemer verricht zijn werkzaamheden in beginsel op het kantoor van werkgever zoals opgenomen in deze arbeidsovereenkomst. Werkgever heeft het recht werknemer zijn werkzaamheden elders binnen Nederland te werk te stellen te doen verrichten ingeval wanneer het bedrijfsbelang dit naar het oordeel van werkgever wenselijk of noodzakelijk maakt.Artikel 6 gemiddelde arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur van werknemer bedraagt per kalenderweek uur. In overleg tussen werkgever en werknemer, rekening houdend met de belangen van beiden kan werknemer het aantal te werken uren per week flexibel invullen onder handhaving van het totaal aantal uren op jaarbasis.
Artikel 7 reiskosten

De tegemoetkoming van werkgever in de reiskosten van werknemer voor het woon/werkverkeer bedraagt per maand Euro.


De vergoeding van reisuren en reiskosten ten behoeve van de werkzaamheden zoals opgenomen in deze arbeidsovereenkomst worden vergoed conform de afspraken die hierover bestaan op het bureau passend binnen het gestelde hierover in de cao.


Artikel 8 vakantierechten

De werknemer heeft per vakantiejaar recht op uur vakantie conform het gestelde in de cao. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.Artikel 9 vakantietoeslag

De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8%, conform het gestelde in de cao.
Artikel 10 pensioen

Werknemer neemt deel in het Pensioenfonds voor Architectenbureaus (PFAB).
Artikel 11 Goed werkgever- en werknemerschap

Lid 1. Werkgever en werknemer gedragen zich tot elkaar conform de beginselen van goed werkgever- en werknemerschap.

Lid 2. Werknemer maakt gebruik van de ontwikkelvoucher zoals opgenomen in de cao, werkgever stimuleert dat gebruik en werkt daar zoveel mogelijk aan mee. Werknemer is verantwoordelijk voor de keuze en de besteding van de ontwikkelvoucher en rapporteert hierover adequaat terug.
De hoogte van het aantal uren in de ontwikkelvoucher is naar rato van het aantal te werken uren.

Artikel 12 eigen werkzaamheden

Lid 1. Werknemer mag deelnemen aan prijsvragen, waar werkgever niet bij betrokken is, op voorwaarde dat de belangen van werkgever niet worden geschaad. Werknemer meldt voor aanvang van de prijsvraag aan werkgever zijn deelname en inschatting van tijd.

Lid 2. Als werknemer in deeltijd werkt en daarnaast vergelijkbare werkzaamheden heeft, die hij zelfstandig uitvoert of in dienst van een andere werkgever informeert hij werkgever vooraf ter voorkoming en oplossing van mogelijke belangenverstrengeling.


Artikel 13 naamsvermelding werknemer(architect)

Lid 1 Indien van toepassing zal werkgever in vermeldingen hierover naar buiten recht doen aan het aandeel dat werknemer (architect) in een ontwerp waaraan werknemer voor het geheel of voor een relevant onderdeel bepalend heeft bijgedragen. Leidend hierin is de gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit van de BNA.

Lid 2. Het omgekeerde geldt ook. De naamsvermelding van werknemer op websites of in presentaties na afloop beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij ontwerpen waar werknemer tijdens zijn dienstverband of in opdracht van het architectenbureau aan heeft meegewerkt zijn toegestaan, er van uitgaande dat vermelding indien en voor zover zij recht doet aan de werkelijkheid. De naam van het architectenbureau van werkgever wordt daarbij vermeld als hoofdontwerper.


Artikel 14 gedragsregels binnen het architectenbureau

Werknemer conformeert zich aan de binnen het bureau van werkgever geldende regels, vastgelegd in een huisreglement dan wel anderszins schriftelijk vastgelegd, geldend voor alle werknemers. Werknemer zal in generlei opzicht zonder voorafgaande toestemming van werkgever informatie van het bureau en de bureauprojecten gebruiken voor andere doelen dan waar deze voor bestemd is. Werknemer zal evenmin informatie van het bureau in welke vorm dan ook, gebruiken voor eigen doelen anders dan is afgesproken met werkgever.
Artikel 15 aanvullende arbeidsvoorwaarden

Artikel 16 toepasselijk recht

Op deze arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17 de cao voor architectenbureaus

Op deze arbeidsovereenkomst is de CAO voor personeel in dienst van architectenbureaus van toepassing. Met de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst verklaart werknemer kennis te hebben genomen van deze cao.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend te
, op :

.............................. ..............................Optioneel:

Bijlage 1 omschrijving werkzaamheden werknemer
Bijlage 2 aanvullende arbeidsvoorwaarden
Disclaimer

dit is een voorbeeldovereenkomst waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. T.a.v. de concrete invulling kan voor ondertekening advies gevraagd worden aan Stichting Fonds Architectenbureaus, zowel door werkgever als werknemer. Dat advies wordt dan zoveel mogelijk toegespitst op de voorliggende situatie.
Toelichting

Artikel 1 • Indien de arbeidsovereenkomst zes maanden of langer is en op datum is gesteld, dient werkgever de beëindiging of voortzetting “aan te zeggen”. Het gaat om een schriftelijke aankondiging, dat kan ook per mail, zodat de werknemer weet of het dienstverband wel of niet voortgezet wordt en hij eventueel naar ander werk kan zoeken. Als werkgever het dienstverband wil voortzetten, moet hij ook aangeven tegen welke voorwaarden hij de overeenkomst wil voortzetten, zodat werknemer op grond van dat aanbod kan afwegen of voortzetting wat hem betreft wenselijk is (art 7:668 BW).
 • Is aanzeggen verplicht, neem dan lid 2 op in de arbeidsovereenkomst. Is de arbeidsovereenkomst korter is dan zes maanden, dan kan lid 2 geschrapt worden want dan geldt de regeling voor aanzegging niet.


 • De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maximaal 2 jaar en/of 3 contracten bedraagt. Indien het contract deze grenzen overschrijdt, gaat de arbeidsovereenkomst over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze consequentie heeft onmiddellijke werking, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat direct in.


Algemeen

 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook worden aangegaan voor de duur van de afwezigheid van een zieke werknemer. Advies is op te nemen dat de arbeidsovereenkomst duurt tot de zieke werknemer terugkeert op het architectenbureau. Het is ook raadzaam een maximumduur op te nemen, waarna de overeenkomst in elk geval eindigt. De werkgever kan dan voorkomen dat hij aan de werknemer gebonden blijft als de zieke werknemer langdurig ziek blijft of niet meer terugkeert.
  Voorbeeld:
  “De arbeidsovereenkomst gaat in op en wordt aangegaan voor de duur van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van werknemer A (advies: nauwkeurig omschrijven!). De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is op de dag van volledig arbeidsgeschiktheid van werknemer A voor de bedongen arbeid. De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval uiterlijk van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, twaalf maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst te weten op .“

  PS: denk wel aan het aanzeggen!

 • Vermijd termen als ‘de overeenkomst wordt voortgezet bij gebleken geschiktheid’. Daarmee is subjectief criterium bepalend voor het wel of niet voortzetten terwijl het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd objectief bepaalbaar moet zijn. • MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD
 • Artikel 1 indiensttreding
 • Artikel 3 functie
 • Artikel 5 plaats van werkzaamheden
 • Artikel 6 gemiddelde arbeidsduur
 • Artikel 8 vakantierechten
 • Artikel 11 Goed werkgever- en werknemerschap
 • Artikel 12 eigen werkzaamheden
 • Artikel 13 naamsvermelding werknemer(architect)
 • Artikel 14 gedragsregels binnen het architectenbureau
 • Artikel 15 aanvullende arbeidsvoorwaarden

 • Dovnload 40.09 Kb.